Qari tat-Tlieta tal-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

L-Erbatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – It-Tlieta

Qari I

Ladarba huma jiżirgħu r-riħ, għad jaħsdu r-riefnu.

Ħos 8, 4-7.11-13

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ħosegħa

Dan jgħid il-Mulej:

“Huma ħatru slaten f’Iżrael,

iżda dan ma kienx ġej minni;

għażlu prinċpijiet,

bla ma kont naf jien.

Il-fidda u d-deheb tagħhom

dewbuhom f’idoli

għall-qerda tagħhom stess.

Nistmerru l-għoġol tiegħek, Samarija!

Il-korla tiegħi xegħlet għalik.

Kemm se jdumu wlied Iżrael, bla ħila li jissaffew?

Dak għamlu raġel tas-sengħa; dak mhuwiex alla.

L-għoġol ta’ Samarija għad isir frak.

Ladarba huma jiżirgħu r-riħ,

għad jaħsdu r-riefnu.

Il-qamħ ma jsebbilx,

ma joħroġx dqiq minnu;

u jekk isir, jibilgħuh il-barranin.

Efrajm kattar l-altari biex jidneb,

altari biex jidneb saru għalih.

Kieku kelli niktiblu bl-eluf il-liġijiet tiegħi,

kieku jqisuhom liġijiet tal-barranin.

Jistgħu joffru l-vittmi u jieklu l-laħam,

lill-Mulej ma jogħġbuh xejn.

Għad jiftakar fi ħżunithom u ħtijiethom jikkastigahom.

Lejn l-Eġittu għad jerġgħu jmorru!”

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 113 B (115), 3-4.5-6.7ab-8.9-10

R/. (9a): Iżrael ittama fil-Mulej

Fis-smewwiet hu Alla tagħna;

hu jagħmel kulma jogħġbu.

Fidda u deheb huma l-allat tagħhom,

xogħol ta’ idejn il-bniedem. R/.

Għandhom il-fomm, u ma jitkellmux;

għandhom l-għajnejn, u ma jarawx;

għandhom il-widnejn, u ma jisimgħux;

għandhom l-imnieħer, u ma jxommux. R/.

Għandhom l-idejn, u ma jmissux;

għandhom ir-riġlejn, u ma jimxux;

Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom,

u dawk kollha li jittamaw fihom. R/.

Iżrael ittama fil-Mulej;

hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom.

Dar Aron ittamaw fil-Mulej;

hu l-għajnuna u t-tarka tagħhom. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 10,14

Hallelujah. R/. Hallelujah

Jiena r-ragħaj it-tajjeb, jgħid il-Mulej,

jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit.

Mt 9, 32-38

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, in-nies ġabu quddiem Ġesù wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesù keċċa x-xitan, u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies stagħġbu, u bdew jgħidu: “Ħaġa bħal din qatt ma dehret f’Iżrael!”. Imma l-Fariżej qalu: “Dan bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten”. Ġesù dar l-ibliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna, u jfejjaq kull xorta ta’ mard u ’l kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom, għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu!”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: