Qari tal-1 ta’ Jannar – L-Imqaddsa Omm Alla Marija

Print Friendly, PDF & Email

L-Imqaddsa Omm Alla Marija. Solennità.

QARI I
Isejħu ismi fuq ulied Iżrael, u jiena nberikhom.
Num 6:22-27

Qari mill-Ktieb tan-Numri

Il-Mulej kellem lil Mosè u qallu:
“Kellem lil Aron u lil uliedu u għidilhom:
‘Meta tbierku lil ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom:
Ibierkek il-Mulej
u jħarsek!
Jixħet il-Mulej id-dija ta’ wiċċu fuqek,
u jurik il-ħniena!
Iħares lejk il-Mulej bi mħabba,
u jagħtik is-sliem!’.
Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael,
u jiena nberikhom”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 66(67):2-3,5,6,8

R/.(2a). Iħenn għalina Alla, u jberikna.

Iħenn għalina Alla, u jberikna;
idawwar għal fuqna d-dija ta’ wiċċu!
Biex jingħarfu fuq l-art triqatek,
fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. R/.

Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ,
għax trieġi l-popli bis-sewwa,
u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. R/.

Ifaħħruk il-popli, o Alla,
ifaħħruk il-popli kollha.
Iberikna Alla, u tibża’ minnu
l-art kollha minn tarf għall-ieħor! R/.

QARI II
Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara.
Gal 4:4-7

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin

Ħuti, meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-Liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-Liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta’ wlied. U għax intom ulied, Alla bagħat l-Ispirtu ta’ Ibnu f’qalbna jgħajjat: “Abbà! Missier!”. U hekk m’intix iżjed ilsir, iżda iben: u jekk iben, werriet ukoll bil-grazzja ta’ Alla.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lhud 1:1-2

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi
u b’ħafna manjieri permezz tal-profeti.
Issa f’dan l-aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta’ Ibnu.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura.
Lq 2:16-21

Qari mill-Evanġelju skond San Luqa

F’dak iż-żmien, ir-ragħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-ragħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.

Ir-ragħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

%d bloggers like this: