Qari tal-1 ta’ Mejju – Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem

Print Friendly, PDF & Email

Qari I
Ġen 1: 26-2, 3

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi
Alla qal: “Nagħmlu l-bniedem skond ix-xbieha tagħna, bħalna, biex jaħkem fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bhejjem tad-dar, fuq l-annimali selvaġġi, u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru ma’ l-art.” U Alla ħalaq il-bniedem skond ix-xbieha tiegħu;

iva, skond ix-xbieha ta’ Alla ħalaqhom, u għamilhom raġel u mara.

U berikom Alla, u qalilhom: “Nisslu u kattru u imlew l-art, u aħkmu fuqha, u saltnu fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tajr tal-ajru, u fuq il-ħlejjaq kollha li jitkaxkru ma’ l-art.” U Alla qal: “Ara, tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerriegħa fuq l-art kollha, u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa; dan kollu tajtulkom biex tieklu minnu. U lill-bhejjem kollha selvaġġi, u t-tajr kollu ta’l-ajru, u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru mal-art li fihom nifs il-ħajja, lilhom tajthom il-ħaxix aħdar kollu biex jieklu minnu.” U hekk sar.

U Alla ħares lejn kull ma għamel, u ra li kollox kien sew ħafna. U dalam u sebaħ, is-sitt jum u tlestew is-sema u l-art bit-tiżjin tagħhom. U fis-seba’ jum Alla temm il-biċċa xogħol li għamel, u waqaf mill-ħidma tiegħu. U Alla bierek is-seba’ jum u qaddsu, għax fih waqaf mix-xogħol kollu li kien għamel meta ħalaq kollox.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Jew

Kol 3, 14-15. 17. 23-24
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin

Ħuti:
Fuq kollox ilbsu l-imħabba, li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom, dak is-sliem li għalih kontu msejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta’ dan roddu ħajr lil Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, agħmlu kollox f’isem il-Mulej Ġesù, u roddu ħajr lil Alla l-Missier permezz tiegħu.

Kull ma tagħmlu, agħmluh minn qalbkom bħallikieku lill-Mulej u mhux lill-bnedmin, għax tafu li għad tieħdu l-ħlas li ħejja għalikom il-Mulej bħala wirt. Aqdu lil Kristu Sidna.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Salm Responsorjali
Salm 89, 2-4. 12. 1. 16

R/. Wettaq xogħol idejna Mulej.

Qabel ma twieldu l-muntanji,
qabel ma tnisslu l-art u d-dinja,
minn dejjem int, o Alla. R/.

Int treġġa’ l-bniedem lejn it-trab,
u tgħid: “Erġgħu lura, ulied il-bniedem.
Elf sena huma f’għajnejk
bħall-jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sahra ta’ lejl. R/.

Għallimna ngħoddu jiem ħajjitna,
biex hekk nimxu b’moħħ għaqli,
dur lejna, Mulej.  Kemm se ddum?
Ħenn għall-qaddejja tiegħek. R/.

Imliena malajr bit-tjieba tiegħek,
biex nifirħu u nithennew tul jiemna kollha,
ħa jidher għemilek quddiem il-qaddejja tiegħek,
u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. R/.

Akklamazzjoni għall-Evanġelju
Hallelujah R/. Hallelujah

Imbierek il-Mulej minn jum għal jum;
jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna.                                   

R/. Hallelujah 

Evanġelju
Mt 13, 54-58

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
F’dak iż-żmien: Ġesù ġie f’pajjiżu, u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom; tant għaġġibhom li bdew jgħidu: “Mnejn kisbu dan il-għerf u dawn l-għeġubijiet? Dan mhuwiex bin il-mastrudaxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u Ġużeppi u Xmun u Ġuda? U ħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin? Mela mnejn kisbu dan kollu?” U tfixklu minħabba fih. 

Imma Ġesù qalilhom: “M’hemmx profeta li mhuwiex imweġġah, jekk mhux f’pajjiżu u f’daru stess.” U ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba fin-nuqqas ta’ fidi tagħhom.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.

%d bloggers like this: