Qari tas-Sibt tas-Sebgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt

Qari I

Ressqu l-minġel; għax laħaq il-ħsad!

Ġoel 4, 12-21

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġoel

Dan jgħid il-Mulej:

Ħa jitqanqlu l-ġnus

u jmorru fil-Wied ta’ Ġosafat!

Għax hemm se noqgħod biex nagħmel ħaqq

mill-ġnus kollha ta’ madwar.

Ressqu l-minġel;

għax laħaq il-ħsad!

Ejjew, isħqu b’riġlejkom,

għax mimli l-magħsar;

il-btieti mfawrin,

għax kbira ħżunithom!

Rassa bla qies f’wied is-sentenza!

Għax Jum il-Mulej fil-qrib f’wied is-sentenza.

Ix-xemx u l-qamar jiddallmu,

u l-kwiekeb jitilfu dijiethom.

Il-Mulej iriegħed minn Sijon,

isamma’ leħnu minn Ġerusalemm;

u s-smewwiet u l-art jitriegħdu!

Iżda l-Mulej ikun għall-poplu tiegħu kenn,

ikun fortizza għal ulied Iżrael!

Imbagħad tagħrfu li jien il-Mulej, Alla tagħkom,

li ngħammar f’Sijon, il-muntanja mqaddsa tiegħi!

Ġerusalemm tkun post qaddis,

qatt iżjed ma jgħaddu minnha l-barranin!

U jiġri dakinhar, il-muntanji jqattru l-inbid ġdid,

l-għoljiet inixxu l-ħalib,

u l-widien kollha ta’ Ġuda jfuru bl-ilmijiet.

U minn dar il-Mulej tnixxi għajn

li ssaqqi Wied Sittim.

L-Eġittu jsir ħerba waħda,

Edom jinbidel f’deżert li jbikki,

minħabba fil-moħqrija li wrew ma’ wlied Ġuda

meta xerrdu demmhom bla ħtija f’arthom.

Imma art Ġuda tkun mgħammra għal dejjem,

u Ġerusalemm għal dejjem ta’ dejjem.

U nitħallas minn demmhom li s’issa għadni ma tħallastx minnu

u l-Mulej jgħammar f’Sijon.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 96 (97), 1-2.5-6.11-12

R/. (12a): Ifirħu, ġusti, fil-Mulej

Il-Mulej isaltan! Ħa taqbeż l-art bil-ferħ,

u jifirħu l-ħafna gżejjer!

Sħab u dlam hemm madwaru;

is-sewwa u l-ħaqq is-sisien tat-tron tiegħu. R/.

Bħax-xama’ jdubu l-muntanji quddiem il-Mulej,

quddiem is-Sid tal-art kollha.

Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu;

jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. R/.

Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust,

u l-hena għal qalb in-nies sewwa.

Ifirħu, ġusti, fil-Mulej,

u faħħru l-isem qaddis tiegħu. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lq 11, 28

Hallelujah. R/. Hallelujah

Hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla

u jħarsuha.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Hieni l-ġuf li ġiebek! Aktar hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha!

Lq 11, 27-28

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien qed jitkellem, kien hemm waħda mara li għolliet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: “Hieni l-ġuf li ġiebek u s-sider li rdajt!”. Iżda hu qalilha: “Imma tassew ngħidlek, aktar hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha!”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: