Qari tal-Ħamis tal-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis

Qari I

Jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa.

Iż 26, 1-6

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta’ Ġuda:

“Għandna belt qawwija;

bnielna swar u ħitan għall-ħelsien tagħna.

Iftħu l-bibien,

biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa.

Il-fehma tiegħu sħiħa fik;

inti ssaħħaħlu s-sliem,

għax fik ittama.

Ittamaw fil-Mulej, għal dejjem,

għax il-Mulej hu l-blata ta’ dejjem.

Lil min kien fl-għoli niżżlu,

il-belt imkabbra niżżilha,

waqqagħha għal isfel, fit-trab xeħitha;

taħt is-saqajn tirtifes,

saqajn il-fqir, ir-rifs tal-imsejknin”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 117 (118), 1 u 8-9.19-21.25-27a

R/. (26a): Imbierek minn ġej f’isem il-Mulej!

jew: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb,

għax għal dejjem it-tieba tiegħu!

Aħjar tiskenn fil-Mulej

milli tittama fil-bnedmin.

Aħjar tiskenn fil-Mulej

milli tittama fil-kbarat. R/.

Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja;

ħa nidħol minnhom u rrodd ħajr lill-Mulej.

Dan hu bieb il-Mulej;

il-ġusti jidħlu minnu.

Niżżik ħajr talli weġibtni

u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. R/.

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana!

Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq!

Imbierek minn ġej f’isem il-Mulej!

Inberkukom minn dar il-Mulej.

Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Iż 55, 6

Hallelujah. R/. Hallelujah

Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh,

sejħulu sakemm hu fil-qrib!

R/. Hallelujah

Evanġelju

Min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet.

Mt 7, 21.24-27

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mhux kull min jgħidli: “Mulej, Mulej”, jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet. Għalhekk, kull min jisma’ dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarrfitx għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma’ dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem iblah li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, u ġġarrfet; u kbira kienet il-qerda tagħha!”

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: