Qari tal-4 ta’ Jannar

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis ta’ qabel l-Epifanija

QARI I
Kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub.
1 Ġw 3, 7-10

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu

Uliedi, tħallux min iqarraq bikom. Min jagħmel il-ġustizzja, hu ġust fih innifsu, bħalma Kristu huwa ġust. Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-Xitan, għax ix-Xitan dineb sa mill-bidu. Kien għalhekk li deher l-Iben ta’ Alla, biex iħott kulma għamel ix-Xitan. Kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub, għax iż-żerriegħa ta’ Alla tibqa’ fih; ma jistax jidneb, għax hu mwieled minn Alla. B’dan jidhru min huma wlied Alla u min huma wlied ix-Xitan; għax min ma jagħmilx il-ġustizzja mhuwiex minn Alla, anqas min ma jħobbx lil ħuh.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 97 (98), 1.7-8.9

R/. (3a): L-art kollha rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna

Għannu lill-Mulej għanja ġdida,
għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb.
Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu,
u d-driegħ imqaddes tiegħu. R/.

Ħa jriegħed il-baħar u kulma fih,
id-dinja u kulma jgħammar fiha.
Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom,
u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ. R/.

Quddiem il-Mulej, għax ġej
biex jagħmel ħaqq mill-art;
hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,
u mill-popli bis-sewwa. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lhud 1, 1-2

Hallelujah. R/. Hallelujah
Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna
ħafna drabi u b’ħafna manjieri permezz tal-profeti.
Issa f’dan l-aħħar żmien, hu kellimna permezz ta’ Ibnu.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Sibna l-Messija.
Ġw 1, 35-42

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġwanni raġa’ kien hemm ma’ tnejn mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesù li kien għaddej minn hemm, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla!”. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan, u marru wara Ġesù. Ġesù dar u rahom mexjin warajh, u qalilhom: “Xi tridu?”. Iżda huma staqsewh: “Fejn toqgħod, Rabbi?” – li tfisser Mgħallem. Hu weġibhom: “Ejjew u taraw”. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod, u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-għaxar siegħa. Wieħed mit-tnejn li semgħu x’kien qal Ġwanni u marru wara Ġesù kien Indrì, ħu Xmun Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuh Xmun, u qallu: “Sibna l-Messija” – li tfisser Kristu. U ħadu għand Ġesù. Ġesù ħares lejh u qallu: “Inti Xmun, bin Ġwanni. Inti tissejjaħ Kefa” – jew Pietru.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: