L-ewwel tweet tal-Papa

pontifex1-e1355318799138 

Fit-tnax-il jum tat-tnax-il xahar tat-tnax-il sena tal-millenju ġdid, il-Papa Benedittu Sittax tweetja għall-ewwel darba.

Fl-10:30am, il-Papa kiteb lil dawk kollha li jsegwuh, u qal li huwa kuntent bir-rispons qawwi li rċieva għal dan il-mezz ġdid ta’ komunikazzjoni. Il-Papa ta l-barka tiegħu lil 700,000 ruħ li għażlu li jsegwu t-tweets tiegħu.

Il-Papa huwa magħruf bħala @Pontifex fuq Twitter, kelma li tfisser ‘pont li jgħaqqad’. L-ewwel messaġġ tal-Papa kien wieħed sempliċi. Permezz ta’ twitter, il-Papa mistenni jwassal messaġġi ta’ tama u jwassal il-messaġġ tiegħu lil firxa ferm ikbar ta’ nies.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof

Il-Papa jistqarr l-importanza għal għajnuna lil min hu bil-ġuħ

Fi stqarrija lid-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Ġnus Maqgħuda għall-Ikel u l-Agrikoltura, Jose Graziano da Silva, il-Papa Benedittu XVI qal li l-Knisja tqis bħala importanti ħafna l-inizjattivi agrikoli, għax dawn jgħinu biex jingħata l-ikel min hu bil-ġuħ.

Meta kien qed jikkommemora l-Jum Dinji tal-Ikel, il-Papa, fil-messaġġ tiegħu, issottolinea l-importanza ta’ dan il-jum partikolarment fid-dawl tal-kriżi ekonomika kurrenti u qal li “l-aċċess għal nutrizzjoni sana u suffiċjenti hu dritt fundamentali ta’ kull persuna”

Żied billi faħħar il-fatt li dan il-Jum kien iddedikat għar-riflessjoni fuq l-irwol tal-Koperattivi Agrikoli li jitimgħu lid-dinja. Qal li “mhux qed nitkellmu biss dwar l-appoġġ lill-koperattivi bħala espressjoni ta’ struttura differenti ta’ organizzazzjoni ekonomika u soċjali, imma wkoll li jkunu kkunsidrati bħala strument ta’ azzjoni internazzjonali”.

Il-Kap tal-Knisja Kattolika qal li “l-Knisja tappoġġa l-koperattivi agrikoli bħala mezz ta’ għejxien ta’ esperjenza ta’ għaqda u solidarjeta li mhux biss jikkontribwixxu għall-ekonomija, imma anki għat-tkabbir soċjali, kulturali u morali tal-komunita”.

Benedittu XVI temm jisħaq dwar ir-rwol importanti li għandhom in-nisa fiż-żamm u t-tħaddim tal-koperattivi għall-gid tas-sistema tal-familji.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof

IL-KNISJA F’MALTA TĦEJJI GĦAS-SENA TAL-FIDI BI STEDINA LILL-INSARA

Fil-11 ta’ Ottubru li ġej, il-Knisja f’Malta tinImagegħaqad mal-Knisja Universali biex tniedi “is-Sena tal-Fidi”. Propju sena ilu, fl-Ittra Appostolika ‘Porta Fidei’ (il-Bieb tal-Fidi), il-Papa Benedittu XVI ħabbar dan iż-żmien speċjali fil-Knisja Kattolika. Fi kliem il-Papa, “is-Sena tal-Fidi hi sejħa biex mill-ġdid nikkonvertu b’mod awtentiku lejn Kristu, il-Feddej waħdieni tad-dinja”.

Il-Knisja f’Malta qed tħejji programm ta’ attivitajiet bil-għan li l-Maltin jiskopru mill-ġdid l-entużjazmu tal-fidi tagħhom. Din l-istedina hi miftuħa għal kull individwu għalkemm, fuq xewqa tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P., se jsir aċċenn fuq l-Insara prattikanti biex filwaqt li jiskopru mill-ġdid il-fidi, dawn iwasslu l-esperjenza tagħhom lill-oħrajn. Dan jorbot ma’ dak li l-Arċisqof qal kemm-il darba matul l-episkopat tiegħu, jiġifieri l-ħtieġa li n-Nisrani jgħaddi minn tradizzjoni u konvenjenza għall-għażla ta’ fidi konxja u konvinta, f’kultura li kull ma tmur qed tinbidel. Huwa għalhekk li matul din is-Sena ta’ Fidi, il-Knisja f’Malta se tibqa’ timpenja ruħha f’evanġelizzazzjoni ġdida biex kif qal il-Papa “kull persuna tiskopri mill-ġdid il-ferħ tal-fidi u l-entużjażmu biex tikkomunikaha lill-oħrajn”.

Continue reading IL-KNISJA F’MALTA TĦEJJI GĦAS-SENA TAL-FIDI BI STEDINA LILL-INSARA

IL-MESSAĠĠ TAL-PAPA QABEL IL-VJAĠĠ TIEGĦU FIL-LIBANU

“Nifraħ meta naf li dan il-vjaġġ se jlaqqagħni ma’ ħafna membri tas-soċjeta tal-Libanu: awtoritajiet ċivili u ekkleżjastiċi, Kattoliċi ta’ diversi riti, iNsara oħra, Musulmani u Drużi fir-reġjun”. Hekk stqarr il-Papa Benedittu XVI wara l-aħħar mesaġġ tiegħu fl-udjenza ġenerali ta’ kull nhar t’Erbgħa. Din il-ġimgħa rriserva spazju għar-riflessjoni tiegħu qabel il-vjaġġ appostoliku li se jibda l-Ġimgħa fil-Libanu u r-reġjun tal-Lvant Nofsani.

“Nirringrazzja ‘l Alla għal din il-varjetà li tista’ biss tifjorixxi jekk in-nies jgħixu bejniethom l-ispirtu ta’ paċi u rikonċiljazzjoni. Għal din ir-raġuni neżorta lill-insara fi Lvant Nofsani, kemm lil dawk imwielda hemm, kif ukoll lil dawk li waslu hemm issa, sabiex ikunu bennejja tal-paċi u tar-rikonċiljazzjoni.”

Ħeġġeġ ukoll għat-talb. “Ejja nitolbu ‘l Alla sabiex isaħħaħ il-fidi tal-insara fil-Libanu u Lvant Nofsani, u jimlihom bit-tama. Inrodd ħajr ‘l Alla għall-preżenza tagħhom u nappella lill-Knisja sabiex turi solidarjeta, sabiex dawn jibqgħu jagħtu xiehda ta’ Kristu f’dawn l-artijiet, u jfittxu l-komunjoni fl-unita. Inrodd ħajr ‘l Alla għal kull individwu u istituzzjoni li jgħinu biex dan isir. L-istorja tal-Lvant Nofsani dejjem għallmitna r-rwol bażiku tad-diversi komunitajiet insara f’dak li jirrigwarda d-djalogu inter-reliġjuż u inter-kulturali. Ejja ningħaqdu fit-talb sabiex jagħti lil dan ir-reġjun il-paċi u r-rispett lejn id-differenzi leġittimi”.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof.

L-Intenzjonijiet tat-Talb tal-Papa f’Ġunju Jiffukaw Fuq l-Ewkaristija

Il-Papa Benedittu XVI, fit-talb tiegħu matul dan ix-xahar ta’ Ġunju, qed jiftakar b’mod speċjali f’kull min jemmen, u qed jitlob sabiex kulħadd jirrikonoxxi l-preżenza ħajja ta’ Ġesu fl-Ewkaristija. L-Appostolatura tat-Talb tal-Papa, bħal ma tagħmel kull xahar, tħabbar l-intenzjoni ġenerali u dik missjunarja tal-Kap tal-Knisja Kattolika. Qalet fil-fatt, li l-intenzjoni ġenerali tal-Papa f’dan ix-xahar hi “sabiex il-fidili jirrikonoxxu fl-Ewkaristija l-preżenza reali ta’ Kristu mqajjem mill-mewt, hu li jakkumpanjahom matul il-ħajja tagħhom ta’ kuljum”.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof.

‘L-Imħabba Hi l-Unika Forza Li Tista’ Tbiddel id-Dinja’

F’quddiesa fil-miftuħ fi Bresso Park f’Milan l-Italja, f’għeluq is-seba’ Laqgħa Dinjija tal-Familji, il-Papa qal:

“Is-solennita liturġika tat-Trinita Qaddisa tħeġġiġna nikkommettu lilna nfusna biex ngħixu f’għaqda m’Alla u ma’ xulxin fuq il-mudell tat-trinita Qaddisa. Mhijiex biss il-Knisja li hi msejħa sabiex issegwi dal-mudell ta’ Alla wieħed fi tliet persuni, imma anki l-familja, ibbażata fuq żwieġ bejn raġel u mara. Alla ħalaqna rġiel u nisa, ugwali fid-dinjita, anki jekk b’karatteristiċi differenti biex nikkumplimentaw lil xulxin f’ħajja ta’ mħabba li tagħmilna xbieha awtentika ta’ Alla.”

Continue reading ‘L-Imħabba Hi l-Unika Forza Li Tista’ Tbiddel id-Dinja’