Il-Papa f’Santa Marta: Alla jħobbna bħalma tħobb l-omm, nibżgħu għall-grazzja

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 11 ta’ Diċembru 2014: Alla hu bħal omm, iħobbna gratwitament, imma aħna spiss irridu nikkontrollaw din il-grazzja qisha kienet xi merċa spiritwali, qal il-Papa dalgħodu waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Lill-poplu tiegħu Alla ma jsalvahx mill-bogħod imma jersaq qribu bit-tenerezza.  Il-Papa għamel dan il-paragun: tant hu qribna Alla li jippreżenta ruħu qisu omm, qisu omm li tiddjaloga ma’ wliedha;  omm li tkanta n-ninna nanna lit-tarbija u timita leħinha, tiċċekken bħalha, u titkellem bit-ton tagħha, sal-punt li tidher redikola kieku aħna ma nifhmux il-kobor ta’ dawn il-ġesti:  ‘Tibżax dudu ċkejken ta’ Ġakobb!’  Kemm-il darba omm tuża kliem bħal dan ma’ wliedha, hi u żżiegħel bihom?

Alla jagħmel l-istess.  Dik hija t-tenerezza ta’ Alla.   Tant hu qrib tagħna li jesprimi ruħu b’din it-tenerezza: it-tenerezza ta’ omm.

Għal din l-imħabba Alla ma jitlob xejn lura mingħandna, afferma l-Papa, kif tagħmel omm ma’ wliedha.  U l-iben iħalli lil ommu tħobbu…  Din hi l-grazzja t’Alla.

Imma bosta drabi, biex aħna nħossuna komdi, żguri, irridu nikkontrollaw dil-grazzja u kemm fl-istorja kif ukoll f’ħajjitna għandna t-tentazzjoni li l-grazzja nagħmluha oġġett ta’ merċa, nagħmluha xi ħaġa li nistgħu nikkontrollawha, forsi billi ngħidu lilna nfusna: ‘Jien għandi tant grazzji,’ jew: ‘Jien qalbi nadifa, qiegħed fil-grazzja.’

B’hekk din il-qrubija ta’ Alla li tant hi sabiħa tispiċċa fil-kotba tal-kontijiet spiritwali:  ‘Jiena se nagħmel dan għax naqla’ 300 mitt jum ta’ grazzji’;  ‘Jien se nagħmel dak għax se niggwadanja minnu u b’hekk nakkumula l-grazzji.’

Imma l-grazzja x’inhi, biċċa merċa?, staqsa l-Papa Franġisku.  Donnu hekk jidher.  Tul l-istorja, din il-qrubija ta’ Alla mal-poplu tiegħu sfat ittraduta minħabba l-atteġġjament egoista, il-kontroll tal-grazzja, il-grazzja meqjusa bħal biċċa merċa.

Il-Papa fakkar min kienu dawk il-gruppi li fi żmien Ġesù riedu jikkontrollaw il-grazzji: il-Fariżej, skjavi ta’ tant liġijiet li kienu jgħabbu fuq spallejn il-poplu;  is-Saduċej, bil-kompromessi politiċi tagħhom;  l-Esseni, twajbin, twajbin ħafna, imma beżgħanin tant li ma kienu jieħdu ebda riskju u kienu jispiċċaw iżolati fil-monasteri tagħhom;  iż-Żeloti, li għalihom il-grazzja t’Alla kienet il-gwerra tal-ħelsien mir-Rumani.  Kollha huma modi kif il-grazzja ssir oġġett.

Il-grazzja ta’ Alla hi ħaġ’oħra: hija qrubija, hija tenerezza.  Din ir-regola tgħodd dejjem.  Jekk fir-relazzjoni tiegħek mal-Mulej ma tħossx li Hu jħobbok bit-tenerezza, jonqsok xi ħaġa, għadek ma fhimtx x’inhi l-grazzja, għadek ma rċevejtx il-grazzja li hi dil-qrubija.

Il-Papa rrakkonta storja dwar mara li marret tqerr għandu snin ilu, mara li kienet mifxula għax daħlet fid-dubju jekk il-quddiesa ta’ tieġ li semgħet is-Sibt, bil-qari differenti minn dak tal-Ħadd, kinitx tgħoddilha għall-preċett.  Il-Papa kien qalilha:  ‘Imma sinjura, Alla jħobbok tant!  Int mort hemm, tqarbint, kont ma’ Ġesù….  Serraħ rasek, il-Mulej mhux kummerċjant, imma jħobbok u hu qribek.’

San Pawl għandu reazzjoni qawwija kontra din l-ispiritwalità tal-liġi:  li jien tajjeb jekk nagħmel hekk jew hekk u jekk ma nagħmlux nonqos mill-ġustizzja. Imma int ġust għax Alla hu qribek, għax iżiegħel bik, u jgħidlek tant affarijiet sbieħ bit-tenerezza.  Din hi l-ġustizzja tagħna, din il-qrubija ta’ Alla, din it-tenerezza, din l-imħabba.  Anke jekk jirriskja li jidher redikolu, Alla xorta huwa twajjeb ħafna.

Kemm ikollna ħelsien spiritwali akbar kieku aħna jkollna l-kuraġġ li niftħu qlubna għal din it-tenerezza ta’ Alla, stqarr Franġisku!

Il-Papa temm l-omelija b’rakkomandazzjoni: Meta tkunu d-dar illum, aqbdu l-Bibbja f’idejkom, sibu l-ktieb tal-Profeta Iżaija, kapitlu 41, vrus minn 13 sa 20, sebgħa b’kollox, u aqrawhom.  Din hi t-tenerezza ta’ Alla, dan hu Alla li lil kull wieħed u waħda minna jbenninna bin-ninna nanna bħalma tagħmel l-omm.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

Leave a Reply

%d bloggers like this: