Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > Għarkuptejja quddiem Don Bosco

Għarkuptejja quddiem Don Bosco


Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Don Bosco fostna! Hekk kien jgħid il-motto tal-programm tal-Urna ta’ San Ġwann Bosco. Liema programm kien ippreżentat u mħawwar b’mod mill-aktar sabiħ u nteressanti. U, fost dawk l-attivitajiet sbieħ li kien hemm imħejjija għal kull kategorija ta’ nies kelli x-xorti li nkun preżenti għall-programm tat-tfal. Dan il-programm ittella’ ġewwa l-Bażilika ta’ Marija Bambina fl-Isla, nhar il-Ħamis 14 ta’ Mejju.

Nistħajjilkom tistaqsuni l-għaliex għażilt li mmur f’din il-ġurnata? Proprjament mhux għażilt imma ċ-ċirkustanzi talbu hekk. Ix-xogħol tal-Isptar ma tantx jagħtini ħin li nqassam kif irrid. Madankollu tani ħin biżżejjed biex inkun nista’ nattendi għal din l-attività speċjali. Minn filgħodu qomt imħejji biex nirċievi kemm niflaħ mill-grazzji li l-Mulej ried ifawwarni bihom permezz ta’ Don Bosco. Tlaqt mill-kunvent bil-mixi sal-Isla. Ħassejt ħafna f’qalbi li kelli nimxieha. Ħassejt il-ħtieġa li l-vjaġġ tiegħi lejn il-fdalijiet ta’ dan il-qaddis kbir ma jkun xejn inqas għajr pellegrinaġġ ta’ fidi. Il-mistoqsija li bdiet il-ħin kollu titla’ f’qalbi ma’ kull pass li bdejt nagħmel kienet: “X’ħa nitolbu lill-Mulej bit-talb ta’ Don Bosco?” Iżda hekk kif bdejt nagħti attenzjoni mill-inqas lil din il-mistoqsija l-paċi f’qalbi aktar żdiedet fija!

Wasalt fil-Bażilika tal-Isla. Il-bankijiet tal-korsija kienu ippakkjati bit-tfal tal-iskola. Dħalt u bqajt sejjer dritt lejn in-naħa tal-artal, sewwasew fuq in-naħa tal-lemin tal-Knisja. X’ħin wasalt intasabt f’dawk il-bankijiet li jiġu quddiem id-daħla tal-oratorju fejn hemm l-istatwa devota ta’ Ġesù Redentur. Sibt post għal kwiet u qgħadt bilqiegħda. Widnejja mill-ewwel semgħu kliem li jfejjaq. Patri Sależjan ta’ Don Bosco kien qed jaqra din is-silta tal-vanġelu:

“Ġibulu quddiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajjtu magħhom. Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: ‘Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla. Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha.’ Mbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom” (Mk 10:13-16).

L-ewwel grazzja li tefgħali l-Mulej fil-qalba ta’ qalbi kienet dik tat-tfulija spiritwali. Patri, erġa’ sir tifel! Patri, erġa ibda’ għajjat bil-ferħ u tħossokx ikkundizzjunat mit-tfesfis li jfesfsu fuqek it-taqtaqa! Għaliex jekk ma ssirx tifel, jekk se tkun illamtat, ma tistax tidħol fis-Saltna tas-Sema!

X’ħin moħħi intilef fuq il-bżonn li nsir tifel mill-ġdid jitla’ tifel fuq l-artal. U lil Don Bosco staqsieh  hekk: “Don Bosco, x’kont tgħidilhom lit-tfal li jridu jsiru qaddisin?” Għal din il-mistoqsija ta’ dan it-tifel jiena ftaħt par widnejn daqshiex! Min jaf biex kien se joħroġ Don Bosco? Għalhekk iffissajt ħarsti fuq l-Urna ħa nisma’ sewwa t-tweġiba! “Eħ prosit – inti smajt xi ħaġa dwar it-tfal tiegħi milli jidher! Ara, għażiż ħabib żgħir tiegħi, jien kont ngħidilhom: ‘Tridu issiru qaddisin? Mela ara, imxu fuq dan il-programm …’ u nagħtihom formula bħal dawk tal-Matematika: A+B-C. Din taf xi tfisser? Ħa ngħidlek ara: Tfisser A: Ħobb lil dawk ta’ madwarek. B: Sir iktar tifel tajjeb. C: Qatt tkun Kattiv mal-oħrajn. Agħmel hekk u tara kif issir qaddis bħal San Domenico Savio, per eżempju, li kien wieħed mit-tfal tiegħi, kif naħseb taf”.

Għal din it-tweġiba għajnejja imtlew bid-dmugħ! L-għaliex, fil-qalba ta’ qalbi, bdejt nintebaħ li jiena wkoll kelli nħalli din il-formula tbiddel lil ħajti. L-A: Ħobb lil ta’ madwari! Mela għandi ħafna lil min inħobb! L-għaliex il-missjoni tiegħi tlaqqagħni ma’ bosta nies. It-tieni, insir Patri tajjeb. Mela għandi bżonn aktar nagħmilha mat-Tajjeb ħa nsir tajjeb bħalu. U C: qatt ma nkun ta’ qalbi ħażina ma’ ħaddieħor. Mhux Hu qalli: “Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena” (Mt 5:7)?

Il-mistoqsija tat-tifel u t-tweġiba ta’ Don Bosco kienu ġelatina spiritwali għalija. Għalhekk, imqanqal minn din l-innoċenza tas-sema li għaddiet bejn it-tifel u Don Bosco inżilt għarkuptejja quddiem l-Urna tal-qaddis ta’ Turin u tlabt minn qalbi: “Mulej, agħtini nitolbok l-ispirtu ta’ Don Bosco.”

Waqt li kont għarkuptejja ħassejt li talbi ġiet mismugħa!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: