30 thoughts on “X’jiġri meta mmutu?”

 1. Gesu’ sar bniedem u ghammar fostna. Mix-xhieda li ghandna, (fit-TG i.e. fl-Evangelji, Atti u ittri, li kollha inkitbu minn dixxipli u segwaci ta’ Gesu’) kif Gesu’ ghix fostna, miet u Qam mill-imwiet juru li hemm hajja ohra eterna wara li mmutu. Gesu gie fid-dinja biex isalvana llkoll. Bil-hajja tieghu uriena kif ghandna nghixu fost hutna kollha (bla distinzjoni ta’ xejn).
  Alla halaqna xbieha tieghu u biex, bhal Gesu, wara li nghixu, nbatu u naghmlu hafna gid lil hutna (dawk kollha li Alla jlaqqana maghhom), nergghu nqumu ghall-hajja ta’ dejjem.
  Ma tahsbux li kien ikun bla sens li Gesu ghadda minn dan kollu kieku l-hajja ma tkomplix ghalina?

 2. The Big Questions – Is there life after death?

  Nicky Campbell presents a special edition of The Big Questions, from Shelfield Community Academy in Walsall, asking just one very Big Question:

  Amongst those taking part in the debate are: the philosopher and theologian, Dr Conor Cunningham; Prof Chris French, a psychologist of paranormal belief; the past-life regression therapist, Gail Millington: Deborah Hyde, editor of The Skeptic Magazine; the physicist and theologian, Rev Dr Andrew Pinsent; Venerable Choesang, senior nun to His Holiness 14th Dalai Lama of Tibet; Professor of Death Studies, Tony Porter; Manoher Singh from the Sikh Studies Forum; Jackie Weaver, The Animal Psychic; Rabbi Pete Tobias from Elstree Liberal Synagogue; Ken Spearpoint, researcher into near death experiences; and Dr Amer Hamed, a hospital imam.: https://youtu.be/E42FnKtm9jE

 3. Jidher li z-zghazagh fil-maggoranza m’ghandhomx idea cara ta’ x’jigri wara li mmutu. Minoranza semmiet infern/genna/purgatorju. Dan jinkwetani ghax jekk nibdew nahsbu li ladarba mmutu kollox jispicca, allura

  a) m’hemmx ghalfejn naghmlu sagrificcji u nitolbu u nsegwu r-religjon taghna u

  b) il-mewt jew is-suwicidu jibdew jidhru bhala ‘way out’ jekk il-hajja ssir difficli

  c) u l-individwu jista’ jghix bla valuri ghax ihoss li m’hemmx giudizzju jaghmel x’jaghmel

  Din il-konfuzjoni nhoss li eventwalment twassal ghat-telfa tal-fidi.

 4. Il-filmat juri li z-zghazagh taghna huma tajbin imma neqsin mit-taghlim baziku dwar il-hajja futura. Jidher li l-Vangelu ftit li xejn qed jinqara minnhom. Juri li hemm bzonn li l-Knisja ssemma lehinha aktar maghhom u dan taghmlu itar bhala Omm milli bhala dak ta’ jien naf kollox u inti trid tismà u tobdi.. Id-dinja li qed nghixu fiha qed turihom wisq tlellix.

 5. Jekk hemm xi ħadd li għandu dubju fuq il-ħajja eterna wara l-ħajja fuq din l-art, nisuġġerilu li jaqra l-ewwel lezzjoni ( it-tieni ktieb tal Makkabej 7: 1-2, 9-14) u l-Evanġelju (San Luqa 20: 27-38) tal-llum it 32 ħadd ta’ matul is-sena u jkollu risposta ċara.

 6. Nemmen li wara l mewt nidher quddiem Alla ghal gudizzju personali, u dak li qed nghix issa, kemm nista nghix l Kelma ta Alla, u fejn nista naghmel il gid, jiddetermina fejn immur, jekk hux ma Alla, jew le. iktar nahseb li fil purgatorju biex nissaffa mill izbalji li nkun ghamilt, ghax wara kollox jien midinba wkoll. Biex nidhol il Genna rrid inkun perfetta. Niddependi hafna fuq il hniena ta Alla, u nixtieq hafna li mmur ingawdieh ghal eternita, kif wara kollox, certa li jixtieq Hu.
  Nemmen li s salvazzjoni hi konverzjoni kontinwa u fiducja shiha f Alla, li halaqni b tant imhabba u miet ghalija biex isalvani u ngawdieh ghal eternita.

 7. Huwa car li hemm bzonn hafna tal-katekezi tal-adolixxenti u l-adulti. Hasra li t-taghlim nisrani jispicca mal-Grizma tal-Isqof.

 8. Jiena ngħid bħal Fyoder Dostojevski – kittieb Russu. “Alla żera’ fija l-imħabba għalih. Bdejt inħobbu u fraħt bl-imħabba tiegħu. Possibli li issa ser jeqridni u l-ferħ tiegħi jispiċċa fix-xejn? Jekk Alla jeżisti, jiena wkoll immortali. Dan ifisser li *jekk ikun jistħoqqli, *Alla ser iżommi miegħu fit-tgawdija eterna. Li hemm ħajja oħra wara din li qegħdin fiha, qalu Kristu nnifsu – Dak stess li qal “Jien l-verita’ “

 9. Jien nghid kif qal Dostojevsky – kittieb Russu. “Alla zera’ fija l-imhabba ghalih. Bdejt inhobbu u fraht bl-imhabba tieghu. Possibbli li issa ser jeqridni u l-ferh tieghi jispicca fix-xejn? Jekk Alla jezisti, jienu wkoll immortali” Dan ifisser li jekk ikun haqqni Alla ser izommni mieghu fid-tgawdija eterna. Kristu stess jghidilna li hemm hajja ohra wara din li ninsabu fiha.

 10. All depends on or rather if one understands what is faith in God. If one has got faith, which is not easy, it’s not difficult to believe that eternal life in heaven exists.
  Those who cannot believe this, cannot have happiness in their life, because they know that with every second that passes there life is approaching the end.
  Instead those who believe are not afraid of death. However those who believe do at certain times have doubts. No need to delve, and say when or how.

  Let us all of us, be honest with ourselves, and admit that sometimes we all have doubts. The challenge remains how, we are going to kick away these doubts.Not easy at all.

  Arthur Rossi

 11. li zghazah jitkelmu bdan il-mod xejn ma nehodha bil-kbira, ghax wara kulhadd xtaq li jmur il-post fejn Alla lesta ghal dawk li jhobbuH, il-GENNA, li huwa importanti ghal kulhadd huwa li ma nafux META, KIF, FEJN, inhallu din id-dinja, allura ma nkunux bhal dawk il-hames nisa boloh li marru jilqaw l-gharus u ma kienux preparati,u meta marru jhabtu il-bieb l’gharus qallhom li ma jafhomx.

 12. Jista jkun li r-religjon tghallimniha bhala suggett iehor ghall-ezami. Forsi dawn iz-zghazagh ftit kellhom opportunita ta’ esperjenza personali mal-Mulej u allura ghalhekk jirragunaw hekk.

 13. Nuqqas kbir ta’taghlim. Nahseb li kieku lil dawn in-nies nemfassizawlhom x’qal San Pawl meta tela’fis-seba’ sema “La ghajn qatt ma rat, la widna qatt ma semmet x’lesta Alla ghal dawk li jhobbuh”, kieku jitkellmu mod iehor.

 14. Nahseb illi jekk ser nigu iggudikati fuq ghemilna biss, hadd ma jehlisha, imma jekk ahna ser nigu iggudikati fuq dak li ghamel Kristu ghall kull midneb li jiddisspjacieh ghal hazin li ghamel, allura l Kelma t’Alla taghtini t-tama li ghandi bzonn, jigifieri ill genna ibbazata fuq ghemili biss, ma nimmerittahhiex, imma genna ibbazata fuq dak li ghamel Kristu ghailjja u l-Hniena t’Alla li jahfer llil midneb li jiddisspjacih, allura iva hemm genna ghalijja ukol!

  Issa jekk hemmx hajja wara l-mewt, nahseb illi kulhadd jigih xi dubju xi darba jew ohra, imma zgur ahjar nemmen li hemm hajja ahjar minn din wara mewti milli ma nemmen b’xejn ghax inkella naqa’ ‘down’ zgur.

 15. Kiku ahna nghixu dak li nemmnu , inhobbu aktar lil kulhadd, nuru soliderjeta bil-fatti , zkur li dawk ta madwari jiddakru bit-tajjeb u l-problema tat-taghlim titaffa. Aqra ftit l-atti tal-appostoli u tara dak li qed nghid.

 16. Il-kummenti tieghi huwa dan: Jekk m’hemm xejn wara l-mewt mela r-religjonijiet kollha huma bla sens. Jekk m’hemm xejn wara l-mewt allura dawk li rah xi haga meta kienu f’koma u qalu li raw bhal tunnel u dawl fil-boghod u li hassewhom li xtaqu jibqghu f’dik l-esperjenza, mela dawn qed ihawdu. Jien naqbel li f’din il-hajja tista tkun qed tghix fil-genna jew fl-infern pero dak li naghmlu hawn hu preparazzjoni ghal hajja ahjar. Jien nifhem li qed nghixu fi zmien xettiku imma ejja nghidu li m’hemm xejn, imma x’certezza ghandek li m’hemmx. Mela habib/a ghix tajjeb ghax dan jiswilek kemm ghal llum kif ukoll ghal ghada biex ma tmurx tiehu falza stikka. L-ahhar haga inti min int u ghamilt x’ghamilt Alla jhobbok kif int imma jistieden lilna lkoll biex naghru din l-imhabba u bhala rizultat nghix skond kif jixtieqna hu. Il-paci maghkom.

 17. Evangelizzazioni gdida nitluba mill Papiet.Tghid ghad jinghaqdu l- elementi li huma responsabli ?
  Tghid se nikbru L- ewwel fix- xiedha tal- fidi f’Gesu’ . wara dan biss nistghu nitkellmu fuq il- messagg kristjan.

 18. Nahseb li dawn iz-zghazagh kienu onesti hafna u minnhom hareg valur sabih: Alla hu hanin u gust ma’ kulhadd- propju t-tema tal-Gublew li dalwaqt jintemm. Jidher li hemm il-htiega ta’ katekezi moderna minn nies b’karizma biex jithalltu maz-zghazagh u anke permezz tal-media socjali.

 19. It’s a pity that youths have no idea what it means life after life together with God. Whose going to persuade them what is eternity?

 20. Fil-verita’, Stephen, biex inkun onest, dak li ktibt, qabel kulħadd ktibtu għaija nnifsi. Għandi bżonn niftakru kontinwament jien wkoll.

 21. Mur fissirlu dudu żgħir tal-ħarir li ġismu għad irid jindifen fil-qabar ta’ fosdqa minsuġa minnu stess, jitmermer u jitħassar, imma propju minn dak it-taħsir għad joħroġ farfett bil-ferm isbaħ minnu nnifsu, kollu lwien u kapaċi jittajjar ħafif fil-ġonna minn fuq fjura għall-oħra.

  Jew mur fissrilha tarbija f’ġuf ommha li għad trid tinfatam minn dak il-post kenni, tinqata’ saħansitra mill-istess sors li qed iżommha ħajja, tgħaddi minn mumenti ta’ tbatija, iżda propju permezz ta’ dik it-tbatija, teħles u toħroġ fil-beraħ ta’ barra u tgħix ħajjitha.

  L-istess, mur fissrilhom lil dawk iż-żgħażagh x’jiġri wara l-mewt, imma mhux lilhom biss. Ikolli onestament nistqarr li lanqas jien ma naf. Imma noqgħod fuq il-kelma ta’ Kristu, li jiena u bosta oħrajn inqisuh l-Iben Alla. Oħrajn jgħidu li kien profeta kbir jew raġel onest. Ma naħsibx li hemm min jaħseb li kien xi qarrieq jew xi diżilluż.

  Għalhekk fejn bħad-dudu tal-ħarir jew it-tarbija fil-ġuf ma jwassalx moħħi, inħossni mistrieħ noqgħod fuq il-kelma tiegħu. Għax wara kollox hu jista’ jgħidilna “Jien mort u erġajt ġejt”.

 22. Min għallimhom ir-reliġjon irid jagħti kont l’Alla ta’ dan. Tkellmu b’mod sinċier u dan napprezzah. Iżda x’ġara biex dawn iż-żgħażagħ ma jinfurmawx ruħhom aħjar? Nistgħu nagħmlu video fuq Youtube aħna li għandna iżjed fidi f’Alla li jħobb il-bniedem li ħalaq għall-glorja tiegħu u bħal Missier miġnun bl-imħabba għal uliedu jixtieqhom dejjem madwaru?

 23. .jekk tkun qalbek tajba u thenn ghall-proxxmu u tipprova taghamel l Gid il genna tmur..Gesu ha dik l passjoni harxa biex immoru l genna. hu jaf li ahna midinein u dghajfa, pero kollu Hniena .

 24. nahseb li dawn kienu kummenti genwini. Mhux li kien li z-zaghzagh kollha jiehdu d- domanda b’daqshekk serieta’. X’nahseb jien? Qabel ma twelidna ga konna mejtin, allura nippretendi li wara li mmutu nergaw nitwieldu bhalma ga ghamilna.

 25. Part of the universe!!! Rinkarnazzjoni!!! Minn għalina qed inkunu moderni forsi ftit nafu li qed nitkellmu dwar ideat antiki aktar mill-harrub

 26. Fakkruni f’tant persuni li anke llum qed imutu martri għall-fidi taghhom. Mur gibna l-Iraq quddiem tal-ISIS!

 27. Mhux faċli li f’certi ambjenti wieħed jesprimi l-fidi tiegħu. Hija fazi li għaddejna minnha ahna wkoll.

 28. Ninkwieta ghal dawn iz zaghazah.Nahseb li s sacerdoti ghadohom jighalmu jithaltu aktar maz zaghzah.

  Nahseb li ninsew li l bniedem ghandu li spiritwali,jahsbu fil materjal biss. Hasra.

Leave a Reply

%d bloggers like this: