Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > B’imħabbtu ġabhom demel!

B’imħabbtu ġabhom demel!


Patri Mario Attard OFM Cap

Fil-Ġimgħa Mqaddsa naraw dmija, kolonna mċapsa bid-demm, kuruna tax-xewk, flaġell, imsiemer, lanza, lanterni u torċi, serduq, id, buqar, friskatur, xugaman b’wiċċ u bla wiċċ. Insomma … U tant sturmenti ta’ tortura.

U ta’ min? U lil min? Kieku tgħid li kien xi wieħed ta’ pezza kustjoni ngħidlek ma tantx jimporta. Għalkemm anki ta’ pezza kustjoni għandu jingħata ċ-ċans li jinbidel. Imma dan? Dan x’għamel? Dan taha s-smiegħ lit-torox, id-dawl lill-għomja, iddritta lill-milwijin, u, fuq kollox, ħafer lill-midinbin. Ħallini nerġa’ ndejqek, l-għaliex inħoss li għandi ndejqek. Anki jekk jien ukoll għandi xi nxomm taħt apti. Imma, bħad-Disma, dak li ngħidulu l-ħalliel it-tajjeb, ħallini ngħidlek għax b’hekk qed ngħid lili nnifsi: “Tagħna hija ġusta, tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta’ kull ma għamilna; imma dan ma għamel xejn ħażin” (Lq 23:41).

F’tagħna hemm problema. Għax aħna imnellħin. U kollha imnellħin. Min jilbes u min ma jilbisx. Imma Hu? Ma nafx x’fatta Hu. Meta Pietru ried juri x’jaf, ried jagħmilha tal-buli billi “ħareġ idu u silet is-sejf, darab lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatagħlu widintu” (Mt 26:51) malajr poġġieh f’postu. U ġabu … Meta qallu: “Erġa’ daħħal sejfek f’postu għax kull min jaqbad is-sejf, bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lil Missieri u jibgħatli issa stess aktar minn tnax-il leġjun ta’ anġli? Iżda mbagħad kif isseħħ l-Iskrittura li tgħid li hekk għandu jsir?” (Mt 26:52-54).

Eh! Hekk mod ieħor! Mela kollox kien ippjanat! Kien jaf x’kien ġej għalih! Is-siegħa tiegħu kienet waslet. Dik is-siegħa li “jgħaddi minn din id-dinja għand il-Missier” (Ġw 13:1). Il-passaġġ tiegħu ma kellux ikun xi honeymoon. Le! Is-siegħa tiegħu kellha tkun waħda ta’ tbatija ħarxa. Ta’ għotja “f’idejn il-midinbin” (Mt 26:45). U x’tip ta’ midinbin kienu dawn? Dawn kienu nies li magħhom ma tiċċajtax. Qalb milli jidher ma kellhomx. Mhux fil-fatt l-għaliex ma kellhomx daqskemm kienu iva taħt it-treġija tax-xjaten.

U int taf tgħidli: “U ejja Patri! Teżaġerax!” Minix neżaġera sieħbi! Ħa nsemmagħlek naqra x’jgħid il-Profeta Iżaija.

“Wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta’ bniedem … Ebda sura ma kellu, u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitgħaxxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x’inhu l-mard, bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ, u aħna xejn ma qisnieh…Ħaqruh, u hu qagħad għalihom bla biss ma fetaħ fommu; bħal ħaruf meħud għall-qatla, u bħal nagħġa mbikkma f’id min iġiżżha, ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaqq neħħewh; u min qagħad jaħseb fuq xortieh? Iva, qaċċtuh mill-art tal-ħajjin, minħabba fi dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mal-ħżiena, u ma’ l-għonja difnuh, għalkemm ma għamel ebda deni, u minn fommu ma ħareġ ebda qerq” (Is 52:14-53:2-3. 7-9).

Il-fundatur tar-Reliġjon Nisranija, minflok ma’ għamel xi kurċjata, inkella iġġieled kontra l-għedewwa tiegħu u serqilhom kulma kellhom, jew għafashom bit-taxxi sakemm ħadilhom kulma kellhom, mar u ta lilu nnifsu f’idejn l-għedewwa. Kos hux! Issa jew kien miġnun? Inkella kien xi ħaġa oħra? Alla magħmul bniedem?

Matul il-passjoni tiegħu kemm għajruh! Kemm qalgħulhu. B’li għandu u b’li m’għandux! Kemm sfidawh! Kemm tawh bil-ponn. U beżqulu! In-nemel juru snienhom mal-iljunfant! Tad-daħk hux! Imma hekk għamlu! L-għaliex f’sensihom ma kienux. Ix-xjaten ħaduhom. U tal-biża’ sieħbi meta l-ispirti ħżiena jieħdu over!

Imma hu kif rebħilhom? Meta ġie f’tiegħu mill-hangover ta’ dnubu Pietru kiteb hekk: “Meta għajjruh ma weġibx bit-tagħjir; meta bata ma heddidx imma ħalla f’idejn l-Imħallef ġust” (1 Pt 2:23). U fejn kienet il-ġustizzja f’dan kollu? “Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x’inhuma jagħmlu” (Lq 23:34). “Mara, hawn hu ibnek” (Ġw 19:26). “Hawn hi ommok” (Ġw 19:27). “Illum tkun fil-Ġenna miegħi” (Lq 23:43).

“Kliem li ma nafux qiegħed nisma’” (S:81:6). Għax jien niħdar u nivvendika ruħi rrid! Imma dan il-kliem lili jagħtini ħafna paċi. U jimlieni b’fejqan kbir! U dan il-kliem se nħallieh imexxini f’ħajti… Ħafrilhom! Rebħilhom!… B’imħabbtu ġabhom demel!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: