Il-Papa f’Santa Marta: In-nisrani għandu jkun ferħan, qatt priġunier tal-formalità

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 28 ta’ Jannar 2020: Fl-omelija li għamel il-Papa Franġisku llum, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, huwa tkellem dwar il-ferħ nisrani. Franġisku ħa spunt mill-ewwel qari meħud mit-tieni Ktieb ta’ Samwel fejn insibu r-rakkont tal-festa li għamlu David u l-poplu tiegħu meta l-Arka tal-Patt ittieħdet lura f’Ġerusalemm.

L-Arka kienet inħatfet, u r-ritorn tagħha kien ifisser ferħ kbir fost il-poplu li kien iħoss lil Alla qribu.  Ir-re David jingħaqad mal-poplu tiegħu u jmur f’ras il-purċissjoni u joffri bħala sagrifiċċju gendus u għoġol imsemmen.  Flimkien mal-poplu, jgħolli leħnu, ikanta u jiżfen b’kemm kellu saħħa.

Kienet festa: il-ferħ tal-poplu t’Alla għax Alla kien miegħu. U David?  Jiżfen quddiem il-poplu bla ma jistħi.  Hu l-ferħ spiritwali tal-laqgħa mal-Mulej: Alla reġa’ lura fostna u dan jimliena b’ferħ kbir.  David ma jqisx li hu r-re u li bħala re kellu jkun merfugħ min-nies, ‘il-maestà tiegħu’, iżomm ’il bogħod…

David iħobb lill-Mulej.  Hu hieni minħabba dil-ġrajja, li ġieb lura l-Arka tal-Mulej.  Il-ferħ tiegħu jurih biż-żfin u l-kant flimkien mal-poplu.

Jiġri lilna wkoll li nħossu l-ferħ meta ‘nkunu mal-Mulej’ u n-nies jagħmlu festa fil-parroċċa jew fl-ibliet u fl-irħula.

Franġisku semma wkoll episodju ieħor fl-istorja ta’ Iżrael, meta nstab il-Ktieb tal-Liġi fi żmien Neħemija.  Dakinhar ukoll il-poplu beka bil-ferħ u kompla l-festa fi djaru.

Is-silta tal-Profeta Samwel tkompli bid-deskrizzjoni ta’ meta David daħal lura d-dar u sab waħda min-nisa tiegħu, Mikal, bint Sawl, li laqgħetu biċ-ċanfir.

Meta rat lir-re jiżfen stħat minnu u ċanfritu: ‘Imma int ma stħajtx tiżfen qiesek wieħed mill-poplu?’

Dan hu d-disprezz lejn ir-reliġjożità ġenwina, osserva l-Papa, l-ispontanjetà tal-ferħ li bniedem iħossu qrib tal-Mulej.  David jispjegalha: ‘Ara, kienet okkażjoni ta’ ferħ għax l-Arka reġgħet lura lejn id-dar.’  Imma hi tibqa’ ċċanfru u l-Bibbja tgħidilna li dil-mara baqgħet ħawlija minħabba mġibitha.  Il-Mulej ikkastigaha.

Meta n-Nisrani jkun nieqes mill-ferħ, dak in-Nisrani ma jkunx għammiel; meta qalbna tkun nieqsa mill-ferħ, ma nkunux għammiela.

Il-Papa nnota li l-festa tal-poplu ma kinitx biss spiritwali, kienet ukoll kondiviżjoni.  Wara li ta l-barka, David qassam ħobża, biċċa laħam u ċappa żbib lil kulħadd, ħalli kulħadd ikompli l-festa f’daru.  Il-Kelma t’Alla ma tismellx il-festa.

Hu minnu li xi minn daqqiet hemm il-periklu li l-festa taqbeż il-limiti u naħsbu li din hi kollox.  Le, qal Franġisku, din hi biss l-arja tal-festa.  Fl-Eżortazzjoni Appostolika Evanġelii Nuntiandi San Pawlu VI jitkellem dwar dan l-aspett u jħeġġeġ il-ferħ.

Il-Knisja ma tistax timxi ’l quddiem, l-Evanġelju ma jistax jixtered jekk l-evanġelizzaturi jkunu tedjużi, qalbhom maqtugħa. Il-Knisja, l-Evanġelju jimxu ’l quddiem b’evanġelizzaturi ferħanin, mimlijin ħajja.

Hemm il-ferħ aħna u nirċievu l-Kelma t’Alla, il-ferħ li aħna nsara, il-ferħ li mexjin ’il quddiem, il-ħila li nagħmlu festa bla ma nistħu, bla ma nkunu bħal dil-mara, Mikal, insara formali, insara lsira tal-formalità.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: