Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa talab għas-sorijiet li jirriskjaw u jagħtu ħajjithom biex jassistu lill-morda


L-Erbgħa, 25 ta’ Marzu 2020: Illum, solennità tat-Tħabbira tal-Anġlu, it-tifkira tal-Inkarnazzjoni tal-Mulej, il-Papa Franġisku talab għas-sorijiet Vinċenzjani li jmexxu ċ-ċentru tal-foqra fil-Vatikan u għas-sorijiet kollha li jieħdu ħsieb il-morda, partikolarment f’daż-żmien tal-pandemija tal-coronavirus.

Ma naqsax li l-omelija tkun dedikata lill-misteru kbir tal-Inkarnazzjoni kif jirrakkuntah San Luqa.

San Luqa seta’ kien jaf l-istorja biss minn dak li rrakkuntattlu l-Madonna, osserva l-Papa.  Aħna u nisimgħu lil Luqa konna qed nisimgħu lill-Madonna nfisha tirrakkonta dal-misteru.  Ninsabu quddiem misteru u forsi l-aħjar ħaġa li nagħmlu hi li nerġgħu naqraw dal-pass u nżommu f’moħħna li kienet il-Madonna stess li rrakkuntatu.

Dak iż-żmien Alla bagħat lill-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija jisimha Nażaret, għand xebba, għarusa ma’ raġel mid-dar ta’ David, jismu Ġużeppi.  Il-verġni kien jisimha Marija.  Meta daħal għandha qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja: il-Mulej miegħek”.  Għal dal-kliem hi tħawdet ħafna u bdiet tistaqsi lilha nfisha x’seta jfisser dak il-kliem.  L-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti sa tnissel fi ħdanek u jkollok iben u ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin il-Għoli, u l-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru; u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem, u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem”.

Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan ladarba ma nagħrafx raġel?”.  U l-anġlu weġibha: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek; u għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ Bin Alla. U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, hija wkoll nisslet iben fi ħdanha, u dan huwa s-sitt xahar għaliha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal; għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir”.  Imbagħad qalet Marija: “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek”. U l-anġlu telaq minn ħdejha.

Dan hu l-misteru.

Iċ-ċelebrazzjoni tal-Papa ntemmet bl-adorazzjoni ewkaristika u l-barka sagramentali.

Wara t-tqarbin, il-Papa Franġsiku rreċita t-Tqarbina tax-xewqa, kif ilu jagħmel mid-19 tax-xahar ‘l hawn:

O Ġesù tiegħi, jien nintelaq f’riġlejk u noffrilek ir-rimors ta’ qalbi niedma, mgħaddsa fix-xejn tagħha u fil-preżenza qaddisa tiegħek.  Nadurak fis-Sagrament tal-imħabba tiegħek, nixtieq nirċevik fid-dwejra fqjara li toffrilek qalbi.  Bl-istennija tal-hena tat-tqarbina sagramentali, irridek tkun miegħi  fl-ispirtu.  Ejja għandi Ġesù tiegħi sabiex ikun nista’ niġi jien għandek.  Jalla mħabbtek tkebbes l-eżistenza tiegħi kollha għall-ħajja u għall-mewt.  Nemmen fik, nittama fik, inħobbok.  Hekk ikun.

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza. Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, l’ineffabile Eucaristia. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te. Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.