Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-istudenti, iż-żgħażagħ li qed jistudjaw, u għall-għalliema li jkollhom ifittxu metodi ġodda biex ikomplu jgħallmu

Print Friendly, PDF & Email

L-Erbgħa, 13 ta’ Mejju 2020: Illum nitolbu għall-istudenti, għaż-żgħażagħ li qed jistudjaw, u għall-għalliema li jkollhom ifittxu metodi ġodda biex ikomplu jgħallmu: jalla l-Mulej jgħinhom f’dil-mixja, jagħtihom il-kuraġġ u wkoll suċċess.

OmelijaIr-rabta reċiproka bejn iz-zokk u l-friegħi

Il-Mulej jerġa’ jitkellem dwar ‘li nibqgħu fih’: ‘Il-ħajja nisranija hi li tibqgħu fija.’  Nibqgħu.  U juża t-tixbiha tad-dielja – kif il-friegħi jibqgħu mad-dielja (Ġw. 15, 1-8).  Nibqghu fih mhux passivament, nitniegħsu fil-Mulej: dan forsi jkun ‘nagħas’ beatifiku, imma mhux dan ried ifisser Ġesù.  ‘Nibqgħu fih’ ifisser li nkunu attivi, u jfisser li nibqgħu reċiprokament f’xulxin.  Għaliex?  Għax Hu jgħid: ‘Ibqgħu fija u jiena fikom’ (v. 4).  Hu wkoll jibqa’ fina, mhux biss aħna fih.  Ifisser li nibqgħu f’xulxin reċiprokament.  F’post ieħor jgħid: ‘Jiena u l-Missier niġu u ngħammru għandu’ (Ġw. 14, 23).  Dan hu misteru, imma misteru tal-ħajja, misteru mill-isbaħ.  Bl-eżempju tal-friegħi wkoll: hu minnu li l-friegħi mingħajr iz-zokk ma jistgħu jagħmlu xejn għax ma tasalx il-ħajja fihom, għandhom bżonn il-ħajja biex jikbru u jagħmlu l-frott, imma s-siġra wkoll, id-dielja għandha bżonn il-friegħi, għax il-frott ma jitwaħħalx mas-siġra, mad-dielja.  Hija ħtieġa reċiproka, nibqgħu f’xulxin biex nagħmlu l-frott.

Din hija l-ħajja nisranija.  Minnu li l-ħajja nisranija hi li nobdu l-Kmandamenti, u dan għandu jsir.  Il-ħajja nisranija hi li nimxu fit-triq tal-Beatitudnijiet, u dan għandu jsir.  Il-ħajja nisranija hi li nagħmlu opri tal-ħniena, kif jgħallimna l-Mulej fl-Evanġelju, u dan għandu jsir.  Imma hemm aktar minn hekk: irridu nibqgħu f’xulxin.  Mingħajr Ġesù aħna ma nistgħu nagħmlu xejn; inkunu bħal friegħi mingħajr id-dielja. U Huwa – jippermettili ngħidha l-Mulej – mingħajrna donnu li ma jista’ jagħmel xejn, għax il-frott jinsab mal-fergħa, mhux mas-siġra, mad-dielja.  F’din l-għaqda, f’din l-intimità li ‘nibqgħu’, li hi għammiela, il-Missier u Ġesù jibqgħu fija u jiena nibqa’ fihom.

Jiġini f’moħħi ngħid, għaliex is-siġra, id-dielja, teħtieġ il-friegħi?  Biex ikollha l-frott.  Ngħiduha bi ftit ‘arroganza’: Ġesù għaliex għandu bżonna?  Għax-xhieda.  Fl-Evanġelju jgħid li aħna d-dawl: ‘Kunu dawl, ħalli l-bnedmin jaraw l-opri tajba tagħkom u jagħtu ġieħ lill-Missier’ (cfr. Mt. 5, 16).  Jiġifieri x-xhieda. Għal dan għandu bżonna Ġesù.  Nagħtu xhieda ta’ ismu sabiex il-fidi, l-Evanġelju, jikbru bix-xhieda.  Dan hu proċess misterjuz: Ġesù, igglorifikat ukoll fis-Sema wara l-passjoni, għandu bżonn ix-xhieda tagħna biex jikber, biex inħabbru, biex il-Knisja tisseddaq.  Dan hu l-misteru li ‘nibqgħu f’xulxin’ reċiprokament.  Hu, il-Missier u l-Ispirtu jibqgħu fina u aħna nibqgħu f’Ġesù.

Jagħmlilna tajjeb naħsbu, nirriflettu dwar dan: nibqgħu f’Ġesù u Ġesù jibqa’ fina.  Nibqgħu f’Ġesù biex ikollna l-ħajja, il-qawwa, il-ġustifikazzjoni, il-gratwità, biex inkunu għammiela. U Hu jibqa’ fina biex itina l-qawwa li nagħmlu l-frott, biex itina l-qawwa nkunu xhieda li biha tikber il-Knisja.

U nagħmel mistoqsija: kif inhi r-relazzjoni bejn Ġesù li jibqa’ fija u jien li nibqa’ fih?  Hija relazzjoni ta’ intimità, relazzjoni mistika, relazzjoni bla kliem.  ‘Ah, Padre, imma dan għandhom jagħmluh il-mistiċi!’  Le, dan hu għalina lkoll!  Bi ħsibijiet żgħar: ‘Mulej, jien naf li inti tinsab fija: tini l-qawwa biex jien nagħmel dak li tgħidli int.’  Dak id-djalogu ta’ intimità mal-Mulej.  Il-Mulej hu preżenti, il-Mulej jinsab fina, il-Missier jinsab fina, l-Ispirtu jinsab fina. Jibqgħu fina, imma jien għandi nibqa’ fihom.

Jalla l-Mulej jgħinna nifhmu, inħossu dil-mistika li nibqgħu fih, ħaġa li Ġesù jinsisti ħafna u ħafna dwarha.  Bosta drabi meta aħna nitkellmu dwar iz-zokk u l-friegħi neħlu biss mat-tixbiha, mal-mestjier tal-bidwi, tal-Missier, li l-fergħa li tagħti l-frott jiżborha u dik li ma tagħtix frott, iqaċċatha u tintrema.  Hu minnu li hekk jagħmel, imma dan mhux kollox.  Le, hemm aktar.  Din hi l-għajnuna: il-provi, id-diffikultajiet tal-ħajja, anke l-korrezzjonijiet li jagħmlilna l-Mulej.  Imma ma niqfux hawn.  Bejn id-dielja u l-friegħi hemm li ‘nibqgħu fih’ intimament.  Il-friegħi, aħna, għandna bżonn il-ħajja, u d-dielja għandha bżonn il-frott tax-xhieda.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: