Qari tal-Quddies tal-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Ġosafat, Isqof u Martri (TO)


Stampa t-test tal-qari …

It-Tnejn u Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ħamis

QARI I
Ilqgħu mhux iktar bħala lsir, imma bħala ħuk għażiż.
Fil 7-20

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Filemon

Għażiż, jiena fraħt ħafna u qawwejt qalbi bl-imħabba li għandek; għaliex, ħija, il-qlub tal-qaddisin strieħu fik. Għalhekk iktar milli nikkmandak tagħmel li jenħtieġ – kif nista’ nagħmel b’wiċċi minn quddiem fi Kristu – jiena nitolbok, f’isem l-imħabba; jiena, Pawlu, raġel xwejjaħ, u issa priġunier ta’ Kristu Ġesù, qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal ibni, li jiena nissilt fil-ktajjen, għal Oneżimu, dak li darba lilek ma kien jiswielek għal xejn, imma li issa jiswielna, kemm lili u kemm lilek. Jiena bgħatthulek lura, lilu, bħallikieku bgħattlek qalbi stess. Xtaqt kieku żammejtu miegħi, biex, kif jien fil-ħabs għall-Evanġelju, idur bija minflokok hu. Iżda ma ridt nagħmel xejn mingħajr ma nara x’jidhirlek int, biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamiltha bilfors, imma tkun ħierġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk hu telaq minn miegħek għal ftit, biex inti terġa’ tiksbu lura għal dejjem, mhux iktar bħala lsir, imma xi ħaġa iktar minn ilsir, bħala ħuk għażiż; għażiż fuq kollox għalija, imma kemm iktar għalik, skont id-dinja u skont il-Mulej.

Int mela, jekk inti qalb waħda miegħi, ilqgħu bħallikieku kont jien! Jekk naqsek f’xi ħaġa jew jekk għandu jagħtik, ixħet kollox fuqi. B’idi stess qiegħed nikteb: Jiena, Pawlu, inħallsek – biex ma ngħidlekx li inti stess taf lilek innifsek lili! Iva, ħija, nitolbok, agħmilli dan il-pjaċir minħabba fil-Mulej. Serraħli qalbi fi Kristu!

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 145 (146), 7.8-9a.9bċ-10

R/. (5a): Hieni min f’Alla ta’ Ġakobb isib l-għajnuna tiegħu
jew Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Il-Mulej li jagħmel ħaqq lill-maħqurin,
u jagħti l-ħobż lill-imġewħin.
Il-Mulej li jeħles lill-imjassrin. R/.

Il-Mulej li jiftaħ għajnejn l-għomja;
il-Mulej li jerfa’ lill-milwijin;
il-Mulej li jħobb lill-ġusti;
il-Mulej li jħares lill-barranin. R/.

Hu li jżomm lill-iltim u lill-armla,
imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.
Il-Mulej isaltan għal dejjem;
Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 15, 5

Hallelujah. R/. Hallelujah
Jiena d-dielja, intom il-friegħi, jgħid il-Mulej;
min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda.
Lq 17, 20-25

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, il-Fariżej staqsew lil Ġesù meta kienet se tiġi s-Saltna ta’ Alla, u hu weġibhom: “Is-Saltna ta’ Alla ma tiġix b’sinjali li jidhru; lanqas ħadd ma hu se jgħid: “Arawha, hawn”, jew: “Hemm”, għax araw, is-Saltna ta’ Alla fostkom qiegħda!”. Lid-dixxipli tiegħu qalilhom: “Għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien Bin il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom: “Arawh, hawn hu”, jew: “Arawh, hemm hu!” Tmorrux, tiġrux warajhom. Għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher Bin il-bniedem nhar il-Jum tiegħu. Iżda qabel xejn hu għandu jbati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu