Il-Karmelitan Patri Avertan Fenech (1871-1943)

Print Friendly, PDF & Email
Il-patri li għex u miet b’fama ta’ qdusija.

Lwiġi Fenech, twieled il-Mosta nhar l-10 ta’ Lulju 1871 minn Duminku u ommu Marija mwielda Attard. L-għada tat-twelid, ġie mgħammed fil-knisja parrokjali tal-Mosta u ngħata l-isem ta’ Lwiġi, għal San Lwiġi Conzaga. Il-ġenituri tiegħu dejjem fittxew li jħarsuħ mill-ħażen u jmexxuh fit-triq it-tajba. L-ewwel kliem li tgħallem mid-dar kienu Ġesu u Marija. Il-ġenituri tiegħu kienu meqjusa fi kliemhom, u kienu jgħixu fis-sempliċità u fil-għaqal.

Ta’ seba’ snin beda jmur l-iskola tal-gvern u kien ta’ ezempju tajjeb għall-sħabu tal-klassi. Sħabu jistqarru kemm kien tifel tajjeb għax-kien joqgħod attent għall-lezzjonijiet u ma’ kien jtellef lill-ħadd. Fid-29 ta’ Mejju 1881 għamel l-ewwel tqarbina,u ftit wara rċieva s-sagrament tal-griżma min għand l-isqof Karmelu Scicluna. Iktar ma’ kiber beda jħoss is-sejħa għall-ħajja reliġjuża u hu kien jgħid dejjem “Jien rrid nsir Patri Karmelitan”. Meta kiber iktar il-ġeneturi bgħatuh għand Saċerdot li kien jgħix in-Naxxar biex jgħallmu l-Latin u t-Taljan. Dan is-saċerdot kompla jsaħħaħ il-vokazzjoni ta’ Lwiġi.

Wara sentejn jew tlieta mar jkellem lill-patri Lwiġi Malfatti Pirjol Provinċjali tal-Karmelitani biex idaħħlu fl-Ordni Karmelitan. Huwa daħal fl-Ordni tagħna nhar is-6 ta’ Frar 1888 fil-kunvent tal-belt fejn hemmhekk beda in-novizzjat. Huwa ingħata l-isem ta’ Avertan kif kienet l-użanza ta’ dak iż-żmien.Nhar is-27 ta’ Frar 1889 fl-Oratorju tal-Madonna tal-Karmnu l-Belt għamel il-professjoni sempliċi f’idejn il-Pirjol Provinċjali. Wara beda l-istudji tiegħu tal-filosofija u t-teoloġija. Għamel il-professjoni solenni f’għeluq it-tlett snin ta’ l-ewwel waħda nhar is-27 ta’Frar 1892 f’idejn il-Vigarju Provinċjali fil-kappella tan-novizzjat li tinsab fil-kunvent tal-Karmnu l-Belt.

Meta nfetaħ il-kunvent tal-Balluta huwa flimkien ma’ sħabu marru hemmhekk taħt id-direzzjoni ta’ Patri Franġisk Raiti li aktar tard sar l-isqof ta’ Trapani. Nhar il-5 ta’ Lulju 1896 l-isqof ta’ Għawdex Ġiovanni Camilleri OSA ordnaħ saċerdot fil-kappella tal-Palazz tal-Isqof t’Għawdex. Ftit jiem wara għamel l-ewwel quddiesa solenni fis-Santwarju Bazilka tal-Karmnu il-Belt.

L-ewwel snin tas-saċerdozju għaddihom fil-kunvent tal-Balluta fejn kien iqarar ħafna u kienu bosta li kienu jfittxuħ kemm għal dan is-sagrament kif ukoll għall-pariri u direzzjoni spiritwali. Kien meqjus bħala bniedem ta’talb u dejjem kien iżomm il-Mulej quddiem għajnejh. Min kien jarah miexi fit-triq, dejjem kien jintlaqat mis-serjetà u l-ġabra ta’ dan il-patri eżemplari u ta’ virtù.

Fl-1896 kien magħżul biex ikun prefett tal-istudenti fil-kunvent tal-Balluta u aktar tard ġie magħżul bħala viċi Surmast. Ħutu l-istudenti kienu dejjem jaraw fih xempju ta’ Spiritwalità Karmelitana. Aktar tard huwa ġie mibgħut fil-kunvent tal-Mdina fejn sar ukoll surmast tan-Novizzi. Barra minn Surmast tan-Novizzi patri Avertan kien kusillier Provinċjali u viċi Pirjol tal-kunvent tal-Mdina kif ukoll segretarju tal-Provinċjal.

Il-kamra li fiha għex u miet Patri Avertan fl-Imdina

F’Mejju ta’ 1919 ġie magħżul biex flimkien mal-Pirjol Provinċjali jmur Ruma għall-Kapitlu Ġenerali. Hemmhekk huwa ħalla mpressjoni fuq il-Kapitulari, għall-qdusija li kienet tidher fi mġiebtu, fi kliemu u f’persuntu. L-istess Pirjol Ġenerali tal-Ordni Patri Elija Magennis baqa mistgħaġeb bl-umiltà ta’dan il-Patri u l-Provinċjal tal-Karmelitani fl-Istati Uniti, talbu jibgħatlu bil-miktub x’inhu l-ispirtu awtentiku tal-Karmelu u kif jista’ jagħmel biex dan l-ispirtu jiġi preservat mir-reliġjużi. Barra l-uffiċċji provinċjali li qeda b’metikolożità u sens ta’ dover, huwa kien imfittex għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Ħalla bil-miktub kitbiet ta’ spiritwalità sempliċi u profondi. F’Mejju tal-1923 sar il-Kapitlu Provinċjali fejn ġie magħżul bħala Provinċjal Patri Ġwann Azzopardi. Ftit wara dan il-kapitlu, Patri Avertan intlaqat minn attakk ta’ puplesija li ħallih invalidu għal 11 il-sena u nofs. Hu kien jaċċetta kollox minn idejn Alla. Il-konfessur tiegħu id-Dumnikan P. Parnis stqarr li f’ħajtu dan qatt ma dineb serjament jew gravement!

Huwa miet fil-lejl ta’ bejn il-31 ta’ Ottubru 1943 u l-1 ta’ Novembru, waqt li kien maqgħud dejjem mar-rieda t’Alla.Il-funeral tiegħu sar fil-kunvent tal-Mdina li għalih kien hemm folol kbar ta’ nies u wara ġie midfun fil-kripta ta’ l-istess kunvent. L-Arċisqof Gonzi mexxa l-eżumazzjoni tal-fdalijiet tiegħu fl-1968. Hemm ħafna xi tgħid dwar dan il-patri li dejjem kien xempju ta’ ħajja kontemplattiva “moħbi flimkien ma’ Kristu f’Alla”. Iċ-ċella tiegħu għadha miżmuma b’għożża fil-Karmnu tal-Mdina u bosta jżuruha biex jitolbu fiha. Il-fdalijiet tiegħu midfuna fil-Knisja tal-Karmnu tal-Mdina huma wkoll post li bosta jżuruh b’qima u rispett lejn dan ir-reliġjuż li sa llum dawk li kellhom ix-xorti jkunu jafuh, jgħidulek “dak kien patri qaddis”

J’Alla jkollna reliġjużi bħal P. Avertan li f’din id-dinja mqallba jgħallmuna u jfakkruna fil-prijorità ta’ Alla f’ħajjitna kif ukoll dik ir-rassenjazzjoni waqt it-tiġrib u l-mard tagħna.

Nħeġġiġkom biex tingħaqdu magħna f’dan l-anniversarju tiegħu, fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-6.00 p.m. bir-rużarju u bi ħsibijiet ta’ P. Avertan u tkompli bil-Quddiesa konċelebrata fis-6.30 p.m. u wara ċelebrazzjoni quddiem il-mafkar tiegħu wara l-Knisja. Iċ-ċella ta’ P. Avertan fil-kunvent kif ukoll il-Knisja li fiha P. Avertan hu midfun huma miftuħa għal kull min jixtieq iżurhom.

Minn Patri Hermann Duncan O.Carm

%d bloggers like this: