Qari tal-Quddies tat-Tnejn tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tlettax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tnejn

QARI I
U int se teqred it-tajjeb mal-ħażin?
Ġen 18, 16-33

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

Dawk l-irġiel mistiedna ta’ Abraham, qamu minn hemm, u dawru wiċċhom lejn Sodoma; u Abraham mar magħhom biex iqabbadhom it-triq.

U l-Mulej qal: “Se nibqa’ naħbi x’se nagħmel minn Abraham? Għax Abraham għad ikun ġens kbir u qawwi, u bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art. Jiena ħtartu sabiex iwissi lil uliedu u lil daru warajh biex iżommu fit-triq tal-Mulej u jagħmlu l-ħaqq u s-sewwa, u b’hekk il-Mulej iġib fuq Abraham kulma wiegħdu”.

U l-Mulej qal: “Hemm l-għajta qawwija ta’ Sodoma u Gomorra u t-toqol kbir ta’ dnubhom. U issa se ninżel u nara jekk għamlux għalkollox skont l-għajta tagħhom li waslet għandi. Jekk le, inkun naf”.

Dawk l-irġiel kisru minn hemm, u rħewlha lejn Sodoma; imma l-Mulej baqa’ wieqaf quddiem Abraham. U Abraham resaq lejn il-Mulej u staqsieh: “U int se teqred it-tajjeb mal-ħażin? U jekk hemm ħamsin bniedem ġust f’nofs il-belt, jaqaw lil dawn se teqridhom u ma taħfirx lill-pajjiż minħabba l-ħamsin ġust li hemm f’nofsha? Ma jkun qatt li inti tagħmel ħaġa bħal din, li toqtol il-bniedem ġust mal-ħażin, u l-ġust u l-ħażin tmisshom l-istess xorti! Ma jkun qatt minnek, l-imħallef tal-art kollha, li ma tagħmilx ġustizzja”. U l-Mulej wieġeb: “Jekk jiena nsib ħamsin bniedem ġust f’nofs il-belt, jien naħfirha lill-post kollu minħabba fihom”.

U wieġeb Abraham u qal: “Arani, jien issugrajt nitkellem mal-Mulej, għalkemm jien trab u rmied. U jekk hemm nieqsa ħamsa għall-ħamsin ġust, minħabba ħamsa u erbgħin se teqred il-belt kollha?”. U wieġbu l-Mulej: “Ma neqridhiex jekk insib fiha ħamsa u erbgħin”. Imma Abraham kompla jitkellem miegħu u jgħidlu: “U jekk issib hemm erbgħin?”. U wieġbu: “Ma nagħmilx dan, minħabba l-erbgħin”.

U qallu: “La tagħdabx, Sidi, jekk nerġa’ nitkellem: u jekk jinstabu tletin?”. U hu wieġeb: “Ma nagħmilx dan, jekk insib hemm tletin”. U raġa’ qallu: “Ara kif nissogra nkellem lil Sidi: U jekk jinstabu hemm għoxrin?”. U l-Mulej wieġeb: “Ma neqridhiex minħabba l-għoxrin”.

U wieġeb: “La tagħdabx, Sidi, jekk nerġa’ nitkellem darba oħra biss: U jekk jinstabu hemm għaxra?”. U hu qallu: “Ma neqridhiex minħabba l-għaxra”.

U malli l-Mulej temm jitkellem ma’ Abraham, il-Mulej telaq, u Abraham raġa’ lura lejn daru.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 102 (103), 1-2.3-4.8-9.10-11

R/. (8a): Ħanin u twajjeb il-Mulej

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!
B’qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu.
Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej,
u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. R/.

Hu li jaħfer dnubietek kollha;
ifejjaq il-mard tiegħek kollu;
jifdi lil ħajtek mill-qabar;
iħaddnek bit-tieba u l-ħniena. R/.

Ħanin u twajjeb il-Mulej,
idum ma jagħdab u kollu mogħdrija.
Ma joqgħodx jitlewwem magħna,
u anqas jinkorla għal dejjem. R/.

Ma mexiex magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna;
ma ħallasniex skont ma ħaqqha ħżunitna.
Daqskemm huma s-smewwiet ’il fuq mill-art,
hekk hi kbira tjubitu ma’ min jibża’ minnu. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Salm 94 (95), 8ab

Hallelujah. R/. Hallelujah
Illum la twebbsux qalbkom,
iżda isimgħu leħen il-Mulej.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Imxi warajja.
Mt 8, 18-22

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, meta ra ruħu mdawwar b’ħafna nies, Ġesù ordna li jaqsmu għax-xatt l-ieħor. Imbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u qallu: “Mgħallem, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk”. Imma Ġesù wieġbu: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, u l-għasafar tas-sema l-bejtiet; iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu”.

Ieħor, wieħed mid-dixxipli, qallu: “Mulej, ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri”. Ġesù wieġbu: “Imxi warajja, u ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: