Il-Ħadd 3 ta’ Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

SOLENNITÀ

a. Sejħa għat-Tifħir ‘l Alla …

b. Uffiċċju tal-Qari …

c. Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum …

d. Talb ta’ Nofs il-Jum …

e. Għasar …

f. Talb ta’ Għeluq il-Jum …


L-1 Għasar

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

X’tak, Erodi, għadu ħajjen?

Għax ġie Kristu qiegħed tibża’?

M’għandux bżonn saltniet tad-dinja

min ġie jagħti dik tas-sema!

Ġrew il-maġi wara l-kewkba,

fid-dawl tagħha d-Dawl ifittxu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

u jagħrfuh bħal Alla veru.

Il-Ħaruf tas-sema niżel

fl-ilma tal-Ġordan u qaddsu;

hu, li ma ttebbax bil-ħtija

b’ħasil ġdid naddafna minnha.

Xhieda ġdida ta’ setegħtu!

Ħammru l-ġarar kbar ta’ l-ilma,

li l-qaddejja, b’ordni tiegħu,

rawh mibdul fi nbid quddiemhom.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1: Il-Mulej, imnissel sa minn qabel is-sebħ u sa minn dejjem, deher illum fid-dinja bħala s-salvatur tagħna.

Salm 134 (135)

I

Faħħru isem il-Mulej, *

faħħruh, qaddejja tal-Mulej,

intom li qegħdin f’dar il-Mulej, *

fil-wesgħat ta’ madwar it-tempju ta’ Alla tagħna.

Faħħru l-Mulej, għax hu tajjeb, *

għannu lil ismu, għax hu sabiħ.

Għax għażel il-Mulej ‘il Ġakobb, *

lil Iżrael, biex ikun il-poplu tiegħu.

Naf tassew li kbir il-Mulej; *

fuq l-allat kollha Alla Sidna.

Kull ma jogħġbu l-Mulej jagħmlu †

fis-smewwiet u fuq l-art, *

fil-baħar u f’qiegħ l-ibħra kollha.

Hu jtella’ s-sħab minn truf l-art, †

jibgħat il-beraq u x-xita, *

joħroġ l-irjieħ mill-imħażen tiegħu.

Hu darab l-ulied il-kbar ta’ l-Eġittu, *

kemm bnedmin u kemm bhejjem.

Sinjali u għeġubijiet għamel f’nofsok, Eġittu, *

u laqtu l-Fargħun u l-qaddejja tiegħu kollha.

Qered ‘il Sihon, sultan ta’ l-Amurrin, †

lil Għog, sultan ta’ Basan, *

u s-saltniet kollha ta’ Kangħan.

U l-art tagħhom qassamha b’wirt, *

b’wirt lil Iżrael, il-poplu tiegħu.

 Glorja lill-Missier……..

Ant. 1: Il-Mulej, imnissel sa minn qabel is-sebħ u sa minn dejjem, deher illum fid-dinja bħala s-salvatur tagħna.

Ant. 2: Kbir il-Mulej; fuq l-allat kollha Alla Sidna.

II

Mulej, għal dejjem idum ismek! *

Mulej, minn żmien għal żmien il-fama tiegħek!

Għax il-Mulej jagħmel ħaqq mal-poplu tiegħu, *

juri ħniena mal-qaddejja tiegħu.

L-idoli tal-ġnus huma deheb u fidda, *

xogħol ta’ id il-bniedem:

għandhom il-fomm, u ma jitkellmux; *

għandhom l-għajnejn, u ma jarawx;

għandhom il-widnejn, u ma jisimgħux; *

anqas nifs ma għandhom fi mnifsejhom.

Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom, *

u dawk kollha li jittamaw fihom.

Bierek, Iżrael, il-Mulej; *

bierek, dar Aron, il-Mulej;

bierek, dar Levi, il-Mulej; *

bierku l-Mulej, intom li tibżgħu mill-Mulej.

Imbierek il-Mulej minn Sijon, *

u li joqgħod f’Ġerusalemm!

 Glorja lill-Missier……

Ant. 2: Kbir il-Mulej; fuq l-allat kollha Alla Sidna.

Ant. 3: Kewkba, b’dija li tgħammex, uriet lil Alla, is-Sultan tas-slaten: rawha l-maġi, u ġew joffru r-rigali lis-Sultan il-kbir.

Kantiku ara 1Tim 3:16

R/. Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha.

Hu deher fostna bħala bniedem, *

kien iġġustifikat mill-Ispirtu.

R/. Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha.

Deher lill-anġli, *

ixxandar fost il-ġnus.

R/. Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha.

Emmnuh il-bnedmin fid-dinja, *

ittieħed fil-glorja tas-sema.

R/. Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha.

Glorja.

Ant. 3: Kewkba, b’dija li tgħammex, uriet lil Alla, is-Sultan tas-slaten: rawha l-maġi, u ġew joffru r-rigali lis-Sultan il-kbir.

LEZZJONI QASIRA                                                                 2 Tim 1:9-10

 Alla salvana u sejjħilna b’sejħa qaddisa, mhux għax qies l-għemejjel tagħna, imma skond il-pjan tiegħu nnifsu u skond il-grazzja mogħtija lilna fi Kristu Ġesù sa minn dejjem, imma li ntweriet issa permezz tad-dehra tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu li qered il-mewt u wera fid-dawl il-ħajja u l-immortalità permezz ta’ l-Evanġelju.

RESPONSORJU QASIR

R/. Bih jitbierku * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Bih jitbierku.

V/. Ifaħħru l-kobor tiegħu l-popli kollha. * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Glorja. Bih jitbierku.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Il-maġi raw il-kewkba u bdew jgħidu lil xulxin: Dan hu s-sinjal tas-Sultan il-kbir; immorru nfittxuh, u noffrulu rigali ta’ deheb, inċens u mirra.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

– bħalma wiegħed lil missirijietna – *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Il-maġi raw il-kewkba u bdew jgħidu lil xulxin: Dan hu s-sinjal tas-Sultan il-kbir; immorru nfittxuh, u noffrulu rigali ta’ deheb, inċens u mirra.

PREĊI

Illum il-maġi aduraw lis-Salvatur tagħna. Bil-ferħ kollu ta’ qalbna nagħtuh aħna wkoll il-qima tagħna, u nitolbuh u ngħidulu:

Salva l-ħajja tal-fqajrin, Mulej.

Sultan tal-ġnus, int sejjaħt lejk il-maġi u bihom ftaħt it-triq lill-ġnus biex jiġu jadurawk:

– imliena bi spirtu ta’ adorazzjoni u servizz.

Sultan tal-glorja, int tiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja:

– agħti sliem kotran lill-bnedmin.

Sultan ta’ dejjem, is-saltna tiegħek tibqa’ minn żmien għal żmien:

– ibgħat bħax-xita l-kelma tiegħek fi qlubna.

Sultan tal-ġustizzja, int trid teħles lill-imsejken li m’għandux min jgħinu:

– uri l-ħniena tiegħek ma’ l-imsejkna u l-imnikkta kollha.

Sultan Sid tagħna, ismek imbierek għal dejjem:

– temm ma’ ħutna l-mejtin l-għeġubijiet tas-salvazzjoni tiegħek.

Missierna

Talba

          O Alla, inti llum b’kewkba mexxejt il-ġnus u għarraftilhom lil Ibnek il-waħdieni; fil-ħniena tiegħek agħtina li aħna, li diġà għarafniek bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitgħaxxqu bik wiċċ imb’wiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

Ammen.

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

WARA L-I GĦASAR TAL-ĦDUD U TAS-SOLENNITAJIET

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Amen.

Jew

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

Jew

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

INNU

Kristu, dija w jum imsebbaħ,

bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:

int tassew tad-dawl id-dija,

int xandȃr tad-dawl għall-hienja.

Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,

f’dan il-lejl li ġej ħarisna;

ikun fik il-mistrieħ tagħna,

‘tina ftit sigħat ta’ heda.

Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,

qalbna tibqa’ tishar miegħek;

midd, Mulej, il-leminija

bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.

Ejja, Salvatur setgħani,

qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,

wennes lill-qaddejja tiegħek,

li biex fdejthom xerridt demmek.

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

SALMODIJA

Barra Ż.GĦ.:

Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Salm 4

Radd ta’ ħajr

Il-Mulej wera tjieba kbira ma’ dak li hu qajjem mill-imwiet. (S. Wistin)

Weġibni, meta nsejjaħlek, *

Alla tal-ġustizzja tiegħi;

oħroġni fil-wisa’ meta nkun imdejjaq, *

ħenn għalija u isma’ talbi.

Intom, bnedmin, kemm se ddumu twebbsu qalbkom? *

Għax tħobbu l-frugħa u tfittxu l-gideb?

Kunu afu li l-Mulej wera tjieba kbira miegħi; *

jismagħni l-Mulej meta nsejjaħlu.

Triegħdu bil-biża’, u la tidinbux; *

aħsbu f’qalbkom bil-lejl, u isktu! 

Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu, *

u ittamaw fil-Mulej.

Ħafna jgħidu: “Min jurina r-riżq?” *

Ixħet fuqna, Mulej, id-dawl ta’ wiċċek.

Int nissilt l-hena f’qalbi, *

aktar mill-kotra tal-qamħ u l-inbid tagħhom.

Nimtedd u norqod minnufih fis-sliem, *

għax int waħdek, Mulej, fis-sod tqegħedni.

 Glorja.

Barra Z.GĦ.:

Ant.1: Ħenn għalija, Mulej, u isma’ talbi.

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli.

Salm 133 (134)

It-talb ta’ filgħaxija fit-tempju

Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar. (Apok 19:5)

Ejjew, bierku l-Mulej, †

qaddejja kollha tal-Mulej, *

intom li toqogħdu f’dar il-Mulej.

Erfgħu idejkom lejn it-tempju, *

u bierku l-Mulej fil-ljieli.

Ibierkek il-Mulej minn Sijon, *

hu li għamel is-sema u l-art!

Glorja.

Ant.2: Bierku l-Mulej fil-ljieli.

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

LEZZJONI QASIRA                                                                Dewt 6:4-7

Isma’, Iżrael: Wieħed hu l-Mulej, il-Mulej Alla tagħna.Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha.Żomm f’qalbek dawn it-twissijiet li jiena qiegħed nagħtik illum ; għallimhom lil uliedek u kellimhom fuqhom, sew meta tkun f’darek, sew meta timxi barra t-triq, sew meta tkun se timtedd, u sew meta tqum.

RESPONSORJU QASIR

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

KANTIKU EVANĠELIKU                                                      Lq. 2,29-32

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int Ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

Glorja.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

Talba

Ejja żurna, Mulej, f’dan il-lejl li ġej fuqna, biex għada mas-sebħ inqumu bil-qawwa tiegħek, u nifirħu bil-qawmien ta’ Kristu Ibnek, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen.

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:

Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;

jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u

xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Ammen.

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

jew

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

jew

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

jew

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

V/. Mulej, iftaħli xufftejja.

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Salm 94 (95)

Ant. Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

Ant. Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F’idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

Ant. Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

Ant. Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

Ant. Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: ‘Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.’

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”

Ant. Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

          U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

UFFIĊĊJU TAL-QARI

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

INNU

Ġew il-maġi jfittxu t-tfajjel;

kif sabuh, quddiemu nxtehtu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

ta’ l-inċens, id-deheb u l-mirra.

Int ilqagħhom bħala xhieda

ta’ setegħtek u saltnatek,

Tfajjel, li l-Missier għażillek

tliet karattri sa minn dejjem.

Ħu l-inċens, għax inti Alla:

għax Sultan, ħu d-deheb ta’ Saba:

iżda ilqa’ wkoll il-mirra;

Bniedem int, għad tara d-difna.

Betlem, kbira fost kemm f’Ġuda

hemm bliet kbar, int waħdek stħaqqlek

tilqa’ fik lill-mexxej tagħna,

‘l Alla w bniedem li salvana.

Il-Ħallieq b’testment ordnalu

jibda saltna mhix bħall-bqija,

saltna mħabbra mill-profeti,

kif sinjali wrew fl-imgħoddi:

Saltna li tkun tiġbor fiha

kull ma jimla l-ħolqien kollu,

is-smewwiet u l-art u l-ibħra,

l-univers minn tarf għall-ieħor.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1: Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer jagħtu r-rigali lil Sidna s-Sultan.

Salm 71 (72)

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek, *

il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,

biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja, *

u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek.

Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu, *

tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja.

Hu jħares id-dritt ta’ l-imsejknin tal-poplu, *

isalva l-fqajrin u jrażżan ‘il min jgħakkishom.

Ħa jdum kemm iddum ix-xemx; *

kemm idum il-qamar, minn żmien għal żmien.

Jinżel bħax-xita fuq ir-raba’ maħsud, *

bħal ħalba xita li ssaqqi l-art bil-għatx.

Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja, *

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.

Isaltan minn baħar sa baħar, *

u mix-Xmara sa truf l-art.

Quddiemu jitbaxxew l-għedewwa tiegħu; *

dawk li huma kontrih it-trab jilagħqu.

Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh ir-rigali, *

is-slaten ta’ Xeba u ta’ Saba għotjiet iġibulu.

Iqimuh is-slaten kollha, *

il-ġnus kollha lilu jaqdu.

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, *

u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu.

Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar; *

il-ħajja tal-fqajrin isalva.

Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija; *

demmhom għażiż quddiem għajnejh.

Ħa jgħix is-sultan għal dejjem, *

jingħata lilu deheb ta’ Xeba!

Ħa jitolbu għalih dejjem, *

u jberkuh il-jum kollu!

Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, *

jogħla sal-qċaċet ta’ l-għoljiet.

Ikun il-frott tiegħu bħal-Libanu, *

iħaddru l-uċuħ bħall-ħaxix tar-raba’.

Ismu jibqa’ jissemma għal dejjem; *

idum ismu sakemm iddum ix-xemx!

Bih jitbierku l-ġnus kollha ta’ l-art; *

il-popli kollha jsejjħulu hieni.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

li waħdu jagħmel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb.

Imbierek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu; *

timtela l-art kollha bis-sebħ tiegħu! Amen! Amen!

 Glorja.

Ant. 1: Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer jagħtu r-rigali lil Sidna s-Sultan.

Ant. 2: Agħtu qima lill-Mulej fis-santwarju tiegħu, hallelujah.

Salm 95 (96)

Għannu lill-Mulej għanja ġdida; *

għannu lill-Mulej fl-art kollha!

Għannu lill-Mulej, bierku ismu! *

Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu.

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, *

fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu.

Għax kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna, *

tal-biża’ aktar mill-allat kollha.

Għax kollha frugħa l-allat tal-popli; *

Jaħweh hu li għamel is-smewwiet!

Ġmiel u sebħ huma quddiemu, *

qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu.

Agħtu lill-Mulej, familji tal-popli, †

agħtu lill-Mulej sebħ u qawwa; *

agħtu lill-Mulej is-sebħ ta’ ismu!

Ġibulu l-offerti, †

u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu; *

inxteħtu quddiem il-Mulej b’tiżjin qaddis;

triegħdu quddiemu, nies kollha ta’ l-art! *

Għidu fost il-ġnus: “Il-Mulej isaltan!”

Hu jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek; *

hu li jiġġudika l-popli bis-sewwa.

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art, *

ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih,

ħa jifraħ ir-raba’ u kull ma fih, *

u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk

quddiem il-Mulej, għax ġej, *

għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art.

Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, *

u mill-popli bis-sewwa tiegħu.

 Glorja.

Ant. 2: Agħtu qima lill-Mulej fis-santwarju tiegħu, hallelujah.

Ant. 3: Aduraw lil Alla, anġli kollha tiegħu, hallelujah.

Salm 96 (97)

Il-Mulej isaltan! †

Ħa taqbeż l-art bil-ferħ, *

u jifirħu l-ħafna gżejjer!

Sħab u dlam hemm madwaru; *

is-sewwa u l-ħaqq is-sisien tat-tron tiegħu.

In-nar jimxi quddiemu, *

u jeqred madwaru l-għedewwa tiegħu.

Il-beraq tiegħu jdawwal id-dinja; *

tara dan l-art u titriegħed.

Bħax-xama’ jdubu l-muntanji quddiem il-Mulej, *

quddiem is-Sid ta’ l-art kollha. 

Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu; *

jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu.

 Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, †

li jiftaħru bix-xbihat fiergħa tagħhom; *

u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha.

Tisma’ dan u tifraħ Sijon, †

jaqbżu bil-ferħ l-ibliet ta’ Ġuda, *

minħabba l-ġustizzja tiegħek, Mulej.

Għax int, Mulej, inti l-Għoli, †

‘il fuq mill-art kollha, *

ogħla ħafna mill-allat.

Iħobb il-Mulej lil min jobgħod il-ħażen, †

iħares il-ħajja ta’ ħbiebu, *

jeħlishom minn idejn il-ħżiena.

Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust, *

u l-hena għal qalb in-nies sewwa.

Ifirħu, ġusti, fil-Mulej, *

u faħħru l-isem qaddis tiegħu.

 Glorja.

Ant. 3: Aduraw lil Alla, anġli kollha tiegħu, hallelujah.

V/. Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu.

R/. Jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu.

LEZZJONI 1

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija                                                  Iż. 60:1-22

Il-Mulej juri sebħu f’Ġerusalemm

Qum! Ħa jiddi wiċċek Ġerusalemm!

Id-dawl tiegħek wasal!

Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!

Ara d-dlamijiet jiksu l-art,

u sħab iswed il-popli:

iżda fuqek jiddi l-Mulej,

u s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek.

Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħu,

u s-slaten fid-dija ta’ sebħek.

Erfa’ u dawwar għajnejk madwarek u ara:

lkoll miġbura ġejjin għandek.

Uliedek ġejjin mill-bogħod,

u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn.

Mbagħad tħares u wiċċek jiddi,

u tħabbat u timtela qalbek,

għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid ta’ l-ibħra,

u l-għana tal-ġnus jiġi għandek.

Imrieħel ta’ iġmla għad jgħattuk,

l-iġmla żgħar ta’ Midjan u Għefa;

ilkoll minn Saba jiġu,

mgħobbija bid-deheb u l-inċens,

u jxandru t-tifħir tal-Mulej.

L-imrieħel kollha ta’ Kedar jinġabru fik,

u l-kbiex ta’ Nebajot jaqduk:

jilqgħuhom u joffruhom fuq l-altar tiegħi,

u jiena nsebbaħ id-dar tal-kobor tiegħi.

Min huma dawn li bħal sħaba jtiru,

bħal ħamiem lejn il-bejtiet tagħhom?

Iva, għalija jinġabru l-bastimenti tal-gżejjer,

bl-iġfna ta’ Tarsis quddiemnett,

biex iġibu ‘l uliedek mill-bogħod,

u magħhom il-fidda u dehebhom,

f’ġieħ isem Jaħweh Alla tiegħek,

u l-Qaddis ta’ Iżrael, li sebbħek.

U l-barranin jibnulek swarek,

u jaqduk is-slaten tagħhom,

għax jekk sawwattek fil-qilla tiegħi,

fil-ħniena tiegħi jien ħennejt għalik.

U l-bibien tiegħek ikunu miftuħin dejjem,

lejl u nhar ma jingħalqux,

biex jiġi għandek il-ġid tal-ġnus,

u s-slaten tagħhom miexja quddiem;

għax il-ġens u s-saltna li ma taqdikx tinqered:

ġnus bħal dawn jinqerdu għalkollox.

Ġmiel il-Libanu jiġi għandek,

iċ-ċipress ta’ ċ-ċedru u l-bux flimkien,

għat-tiżjin tat-tempju mqaddes tiegħi,

u għas-sebħ ta’ fejn inqiegħed riġlejja.

U jiġu għandek rashom baxxa

wlied dawk li ħaqruk,

u jinżlu wiċċhom fl-art quddiemek

dawk li żebilħuk,

u jsejjħulek: ‘Belt tal-Mulej’,

‘Sijon tal-Qaddis ta’ Iżrael’.

Għaliex kont mitluqa, u kienu jobogħduk

u ħadd ma kien jgħaddi minnek,

nagħmlek kbira għal dejjem

u l-għaxqa ta’ kull żmien.

Bħal tarbija terda’ ħalib il-ġnus,

u titmantna minn sider is-slaten,

biex tagħraf li jien il-Mulej,

is-Salvatur tiegħek, il-feddej tiegħek,

il-Qawwi ta’ Ġakobb.

Flok bronż inġib id-deheb,

flok ħadid inġib il-fidda,

flok injam bronż

u flok il-ħadid ġebel,

u nagħmel is-Sliem it-tmexxija tiegħek

u l-Ġustizzja l-ħakma tiegħek.

Ma tinstemax aktar dnewwa f’artek,

u ħerba u qerda fit-trufijiet tiegħek;

swarek jissejjħu: ‘Ħelsien’, u bwiebek: ‘Foħrija’.

Ma ddawwlekx aktar ix-xemx binhar,

u lanqas jiddi għalik il-qamar bil-lejl,

għax il-Mulej ikunlek id-dawl għal dejjem

u Alla tiegħek ikun sebħek.

Ma tinżilx aktar ix-xemx għalik

 u lanqas jgħib il-qamar,

għax il-Mulej ikun id-dawl tiegħek għal dejjem

u jintemmu l-jiem tal-vistu tiegħek.

Kulħadd ikun ġust fil-poplu tiegħek

u jirtu l-art għal dejjem;

huma xitla li jien ħawwilt,

xogħol idejja għal foħriti.

L-iżgħar fostkom isir tribù

u l-iċken isir ġens qawwi.

Jien il-Mulej, u ngħaġġel nagħmel dan kollu f’waqtu.

RESPONSORJU Iż 60:1. 3                         

R/. Qum! Ħa jiddi wiċċek, Ġerusalemm! Id-dawl tiegħek wasal! * Jiddi fuqek sebħ il-Mulej.

V/. Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek u s-slaten fid-dija ta’ sebħek. * Jiddi fuqek sebħ il-Mulej.

LEZZJONI II

Qari mid-Diskorsi tal-Papa San Ljun il-Kbir

Il-Mulej għarraf fl-art kollha s-salvazzjoni tiegħu

Alla, fil-providenza u l-ħniena tiegħu, ħaseb biex f’dawk l-aħħar żminijiet jgħin lid-dinja ħalli ma tibqax tintilef, u għalhekk ried isalva lill-ġnus kollha permezz ta’ Kristu.

          Fl-imgħoddi huwa wiegħed lill-patrijarka qaddis Abraham li kellu jkun il-missier tal-kotra bla qjies ta’ dawn il-ġnus, mhux bis-saħħa tat-tnissil skond il-ġisem imma skond il-fidi, u għalhekk xebbah lil nislu mal-kwiekeb bla għadd biex il-missier tal-ġnus kollha jqiegħed it-tama tiegħu f’ulied mhux ta’ l-art imma tas-sema.

Ħa jidħlu mela l-ġnus kollha fil-familja tal-patrijarka, biex il-barka tan-nisel ta’ Abraham jiksbuha wlied il-wegħda, ladarba wlied il-ġisem ċaħħdu lilhom infushom minnha. U fil-persuna tat-tliet maġi, ħa jqimu l-popli kollha lil dak li għamel il-ħolqien; ikun magħruf Alla mhux fil-Lhudija biss, imma fl-art kollha, biex ikun jista’ jingħad kullimkien li kbir hu ismu f’Iżrael.

Għeżież, fid-dawl ta’ dawn il-misteri tal-grazzja ta’ Alla, niċċelebraw b’ferħ spiritwali l-jum tat-twelid ġdid tagħna u l-ewwel sejħa tal-ġnus, u nroddu ħajr lil Alla l-ħanin li, kif jgħid l-Appostlu, għamilna denji li nissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl; hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-għażiż; għax, kif ħabbar Iżaija, il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir, in-nies li joqogħdu f’art id-dlam dawl kbir idda fuqhom. Għal dawn in-nies il-Mulej qal ukoll: Lilek għad isejjħu l-ġnus li ma għarfukx, u għandek jiġu l-popli li ma kinux jafu bik.

Dan hu l-jum li Abraham rah u feraħ, meta sar jaf li wliedu fil-fidi kellhom jitbierku fin-nisel tiegħu, li hu Kristu, u lemaħhom minn qabel, meta emmen li kien se jsir missier il-ġnus kollha, u filwaqt li sebbaħ lil Alla, żamm bis-sħiħ li min kien għamillu l-wegħda kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu.

          Dan hu l-jum li David għanna fis-salmi, meta qal: Il-ġnus kollha, li int għamilt, jiġu jinxteħtu quddiemek, u jsebbħu ismek, Sidi; u wkoll : Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.

Nafu li l-Mulej beda jagħmel dan minn dakinhar li l-maġi telqu mill-pajjiżi mbiegħda tagħhom, imxew wara l-kewkba u marru biex jagħrfu lis-Sultan tas-sema u l-art u jadurawh. Dawn il-qaddejja ta’ Alla jistednuna nagħmlu bħalhom, biex aħna wkoll, kemm nistgħu, naqdu lill-grazzja ta’ Alla li ssejjaħ lil kulħadd għand Kristu.

Għeżież, huwa dmir tagħkom ilkoll li tgħinu lil xulxin f’dan it-tħabrik, biex tkunu tiddu bħala wlied id-dawl fis-saltna ta’ Alla li fiha naslu bis-saħħa tal-fidi vera u ta’ l-għemejjel tajba tagħna, permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu, li jgħix u jsaltan ma’ Alla l-Missier flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

RESPONSORJU

R/. Dan hu l-jum kbir, li fih deher is-Salvatur tad-dinja, imħabbar mill-profeti u miqjum mill-anġli: * Il-maġi ferħu xħin raw il-kewkba tiegħu, u marru joffrulu r-rigali.

V/. Jum imqaddes feġġ għalina: ejjew, ġnus qimu l-Mulej. * Il-maġi ferħu xħin raw il-kewkba tiegħu, u marru joffrulu r-rigali.

INNU LILEK, O ALLA, INFAĦĦRU.

Lilek, o Alla, infaħħru: * lilek b’Mulej nistqarru.

Lilek Missier ta’ dejjem, * id-dinja kollha tqimek.

Lilek l-anġli kollha, *

          Lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom,

Lilek il-kerubini u s-serafini *

          Ixandruk bla heda:

Qaddis, * Qaddis, * Qaddis *

          Il-Mulej Alla ta’ l-eżerċti.

Is-smewwiet u l-art mimlija *

          bil-kobor tas-sebħ tiegħek.

Lilek tfaħħar *

          Il-ġemgħa glorjuża ta’ l-Appostli.

Lilek ifaħħar *

          l-għadd sabiħ tal-Profeti.

Lilek ifaħħru *

          il-qtajja’ tal-martri rebbieħa kollhom bjuda.

Mad-dinja kollha * il-Knisja mqaddsa tistqarr fik:

il-Missier * ta’ kobor bla qjies

l-Iben tiegħek miqjum, * veru u waħdieni

u l-Ispirtu s-Santu, * id-Difensur

Kristu, * inti s-Sultan glorjuż.

Inti minn dejjem * Bin il-Missier.

Int, biex teħles lill-bniedem, *

          ma stmerrejtx tinżel f’ġuf ta’ Verġni.

Int ħriġt rebbieħ fuq is-setgħa tal-mewt, *

          u ftaħt is-saltna tas-smewwiet għal min jemmen.

Int qiegħed fil-leminija ta’ Alla, *

          fis-sebħ tal-Missier.

Aħna nemmnu *

          li int għad terġa’ tiġi bħala mħallef.

Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek, *

          li int fdejt b’demmek il-għażiż.

Agħmel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek *

          fil-glorja ta’ dejjem.

Salva lill-poplu tiegħek, Mulej, *

          bierek lill-wirt tiegħek.

Kun ir-ragħaj tagħhom, *

          erfagħhom għal dejjem.

Minn jum għall-ieħor * aħna nberkuk;

u nfaħħru ismek għal dejjem, *

          u għal dejjem ta’ dejjem.

Agħmel, Mulej, li llum *

          inħarsu ruħna minn kull dnub.

Ħenn għalina, Mulej, * ħenn għalina.

Ħa tkun fuqna, Mulej, it-tjieba tiegħek, *

          kif fik hi t-tama tagħna.

Fik, Mulej, jien nistkenn: *

          ma jkolli qatt għax ninfixel.

TALBA

          O Alla, inti llum b’kewkba mexxejt il-ġnus u għarraftilhom lil Ibnek il-waħdieni; fil-ħniena tiegħek agħtina li aħna, li diġà għarafniek bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitgħaxxqu bik wiċċ imb’wiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Inbierku l-Mulej.

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Intom li qed tfittxu ‘l Kristu,

għollu ‘l fuq il-ħarsa tagħkom:

hemm taraw biċ-ċar sinjali

ta’ sebħ kbir li qatt ma jonqos.

Hemm hi l-kewkba, li d-dawl tagħha

jegħleb sa lix-xemx fil-qawwa;

hi qed tħabbar li fid-dinja

niżel Alla bħala bniedem.

Minn fejn tibda x-xemx il-ġirja,

tliet għorrief tal-Persja jfissru

x’inhi l-kewkba: fiha jilmħu

xhieda tas-sultan li wasal.

Min hu dan – jistaqsu w jgħidu –

dan li jordna sa lill-kwiekeb,

li quddiemu s-sema jibża’,

dwal u xemx qaddejja tiegħu?

Dan tassew xi ħadd bla bidu,

mingħajr tmiem, ta’ l-għaġeb, għoli,

li bla tarf il-kobor tiegħu,

li kien qabel l-art u s-sema.

Ġnus, dan huwa s-sultan tagħkom

u s-sultan tal-poplu Lhudi,

li għal dejjem kien imwiegħed

lil Abraham missierna w nislu.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1: Il-maġi fetħu t-teżori tagħhom, u offrew lill-Mulej deheb inċens u mirra, hallelujah.

Salm 62 (63), 2-9

Alla, Alla tiegħi int; *

lilek ħerqan infittex.

Ruħi bilgħatx għalik, †

għalik imxennaq jiena, *

bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.

Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *

biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.

Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *

xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.

Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *

ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.

Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *

u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,

meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.

Għax int kont għajnuna għalija, *

għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.

Miegħek tingħaqad ruħi, *

int tweżinni bil-leminija tiegħek.

Glorja.

Ant. 1: Il-maġi fetħu t-teżori tagħhom, u offrew lill-Mulej deheb inċens u mirra, hallelujah.

Ant. 2: Bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej: għejun, għannu bil-ferħ lil Sidna, hallelujah.

Kantiku (Dan 3,57-88.56)

Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *

bierku, smewwiet, il-Mulej.

Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *

bierku, setgħat kollha, il-Mulej.

Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *

bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.

Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *

bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.

Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *

bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.

Bierku, nida u borra, il-Mulej; *

bierku, silġ u bard, il-Mulej.

Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *

bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.

Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *

bierku, beraq u sħab, il-Mulej.

Ħa tbierek l-art il-Mulej, *

ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.

Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *

bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.

Bierku, għejun, il-Mulej; *

bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.

Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *

bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.

Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *

bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej.

Bierek, Iżrael, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *

bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.

Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *

bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.

Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *

faħħruh u għolluh għal dejjem.

Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *

infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *

ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.

Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.

Ant. 2: Bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej: għejun, għannu bil-ferħ lil Sidna, hallelujah.

Ant. 3: Id-dawl tiegħek wasal, Ġerusalemm! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej! Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek, hallelujah.

Salm 149

Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *

fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħuħ

Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *

u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom

Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *

bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!

Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *

u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.

Bil-glorja jithennew ħbiebu, *

u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!

It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *

u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,

biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *

u jagħtu l-kastig lill-popli,

jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *

bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,

jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *

dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.

Glorja

Ant. 3: Id-dawl tiegħek wasal, Ġerusalemm! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej! Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek, hallelujah.

LEZZJONI QASIRA Iż 52:7-10

Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta’ min iħabbar, ta’ min ixandar is-sliem, ta’ min iħabbar ir-riżq, ta’ min ixandar is-salvazzjoni, li jgħid lil Sijon: Alla tiegħek isaltan! Ismagħha l-għajta! L-għassiesa tiegħek għollew leħenhom, ilkoll flimkien jgħajjtu bil-ferħ, għax raw b’għajnejhom lill-Mulej rieġa’ lura f’Sijon. Intom, ħerbiet ta’ Ġerusalemm, għajjtu lkoll bil-ferħ, għax farraġ il-Mulej lill-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalemm. Kixef il-Mulej id-driegħ qaddis tiegħu quddiem il-ġnus kollha, u raw it-truf kollha ta’ l-art is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.

RESPONSORJU QASIR

R/. Quddiemu jinxteħtu * Is-slaten kollha ta’ l-art. Quddiemu.

V/. Il-ġnus kollha lilu jaqdu. * Is-slaten kollha ta’ l-art. Glorja. Quddiemu.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 Illum il-Knisja ngħaqdet ma’ l-Għarus tagħha tas-sema, għax Kristu naddafha minn ħtijietha fil-Ġordan; il-maġi jħaffu bir-rigali tagħhom għall-festa tat-tieġ tas-Sultan; u l-ilma mibdul fi nbid iferraħ il-mejda, hallelujah.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

Illum il-Knisja ngħaqdet ma’ l-Għarus tagħha tas-sema, għax Kristu naddafha minn ħtijietha fil-Ġordan; il-maġi jħaffu bir-rigali tagħhom għall-festa tat-tieġ tas-Sultan; u l-ilma mibdul fi nbid iferraħ il-mejda, hallelujah.

PREĊI

Illum il-maġi aduraw lis-Salvatur tagħna. Bil-ferħ kollu ta’ qalbna nagħtuh aħna wkoll il-qima tagħna, u nitolbuh u ngħidulu:

Dawl minn dawl, imla dan il-jum bid-dija tiegħek.

Kristu, inti dhert fil-ġisem:

– qaddisna bil-kelma ta’ Alla u t-talb.

Kristu, int kont iġġustifikat bl-Ispirtu:

– eħles il-ħajja tagħna minn kull nifs ta’ żball.

Kristu, inti dhert lill-anġli:

– agħmel li f’din l-art inġarrbu l-ferħ tas-sema.

Kristu, inti xxandart fost il-ġnus:

– iftaħ qlub il-bnedmin bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu.

Kristu, lilek emmnuk fid-dinja:

– ġedded il-fidi ta’ kull min jemmen fik.

Kristu, inti tteħidt fil-glorja:

– kebbes fina x-xewqa tas-saltna tiegħek.

Missierna

Talba

O Alla, inti llum b’kewkba mexxejt il-ġnus u għarraftilhom lil Ibnek il-waħdieni; fil-ħniena tiegħek agħtina li aħna, li diġà għarafniek bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitgħaxxqu bik wiċċ imb’wiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Amen.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

INNU

B’qima kbira w tjieba sħiħa,

miġburin f’dis-siegħa mbierka,

nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,

ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu.

Biex jagħtina d-don li nkunu

tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,

li bħalissa ntbagħat u tqassam

fuq l-appostli skond il-wegħda.

Bit-tqassim tad-doni tiegħu,

żejjen kollox bis-sbuħija

il-Missier, li ħejja s-saltna

tas-smewwiet għall-hena tagħna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant. Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

F’Nofsinhar

INNU

Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq

biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,

quddiem Alla nressqu talbna,

b’radd il-ħajr u kull foħrija.

Għaliex din kienet is-siegħa

li, bis-sagrifiċċju veru

tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna

mis-salib is-salvazzjoni.

Lill-Mulej għalhekk nitolbu

biex jimliena b’dawl il-grazzja

tas-salib, li d-dija tiegħu

tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

Lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant. Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

INNU

F’din it-tielet talba mqaddsa

ta’ mal-jum, infaħħru ‘l Alla,

b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna

li fi mħabbtu llum bagħtilna.

Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb

fil-misteru għoli tiegħu;

u, fid-dawl tal-maġisteru

ta’ San Pietru, lejh inħaffu.

F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,

nitolbuhom jgħassu fuqna,

biex il-passi dgħajfa tagħna

jitqawwew bi Kristu Sidna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant. Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

Salm 46 (47)

Popli kollha, ċapċpu idejkom, *

għajjtu b’leħen ta’ ferħ lil Alla!

Għax il-Mulej, l-Għoli, hu tal-biża’, *

sultan kbir fuq l-art kollha.

Irażżan il-popli taħtna, *

u l-ġnus iqiegħed taħt riġlejna.

Hu jagħżlilna l-wirt tagħna, *

il-kburija ta’ Ġakobb, il-maħbub tiegħu.

Tela’ Alla b’għajat ta’ ferħ, *

il-Mulej bid-daqq tat-trombi.

Għannu lil Alla, għannu, *

għannu lis-sultan tagħna, għannu.

Għax Alla s-sultan ta’ l-art kollha: *

għannulu bis-sengħa għanja sabiħa.

Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha,

joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu.

Jinġemgħu l-kbarat tal-popli *

mal-poplu ta’ Alla ta’ Abraham.

Għax ta’ Alla huma l-kapijiet ta’ l-art; *

hu fl-għoli fuq kulħadd.

 Glorja.

Salm 85 (86):1-10

Agħtini widen, Mulej, u weġibni, *

għaliex jiena msejken u fqajjar.

Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb, *

salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama.

Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi, *

għax lilek ngħajjat il-ħin kollu.

Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, *

għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi.

Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, *

kollok tjieba għal kull min isejjaħlek.

 Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, *

isma’ l-leħen ta’ l-ilfiq tiegħi.

F’jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, *

għax inti żgur tweġibni.

Ħadd m’hu bħalek fost l-allat, Mulej, *

u xejn bħall-għemil tiegħek.

Il-ġnus kollha, li għamilt,

jiġu jinxteħtu quddiemek, *

 u jsebbħu ismek, Sidi.

Għax kbir int, u għemejjel ta’ l-għaġeb tagħmel; *

int waħdek Alla!

 Glorja.

Salm 97 (98)

Għannu lill-Mulej għanja ġdida, *

għax għamel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb.

Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu, *

u d-driegħ imqaddes tiegħu.

Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, *

f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.

Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu *

mal-poplu ta’ Iżrael.

L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, *

rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.

Għajjtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, *

infexxu fl-għana, ifirħu u għannu!

Għannu lill-Mulej biċ-ċetra, *

biċ-ċetra u bil-ħlewwa ta’ l-għana,

bit-trombi u bid-daqq tat-trumbetti; *

għajjtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-sultan!

Ħa jriegħed il-baħar u kull ma fih, *

id-dinja u kull ma jgħammar fiha.

Ħa jċapċpu x-xmajjar idejhom, *

u l-muntanji flimkien jgħajjtu bil-ferħ

quddiem il-Mulej, għax ġej *

biex jagħmel ħaqq mill-art;

hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja, *

u mill-popli bis-sewwa.

 Glorja.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

Ant. Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

LEZZJONI QASIRA Apok 15:4

Min, Mulej, ma jibżax minn ismek? Min ma jsebbħux? Għaliex int waħdek qaddis: u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek.

V/. Deher fid-dinja.

R/. U għammar fost il-bnedmin.

F’Nofsinhar

Salm 122 (123)

Lejk nerfa’ għajnejja, *

int li tgħammar fis-smewwiet.

Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom; *

bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha;

hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna, *

sa ma jkollu ħniena minna.

Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina, *

għax mitmugħa sax-xaba’ bit-tagħjir.

Mxebbgħa għall-aħħar ruħna *

biż-żebliħ ta’ l-għonja, bit-tagħjir tal-kburin.

 Glorja.

Salm 123 (124)

Li ma kienx il-Mulej magħna *

 – ħa jgħid hekk Iżrael –

li ma kienx il-Mulej magħna, *

meta qamu għalina n-nies,

ħajjin kienu jibilgħuna, *

meta nxtegħlu bl-għadab għalina.

L-ilma kien jgħarraqna, *

il-wied kien jgħaddi minn fuqna;

minn fuqna kien jgħaddi *

mewġ ta’ l-ilma qawwi.

Imbierek il-Mulej, *

li ma telaqniex priża għal snienhom.

Ħajjitna bħal għasfur ħelset mix-xbiek tan-nassaba. *

Ix-xibka tqattgħet, u aħna ħrabna.

L-għajnuna tagħna f’isem il-Mulej, *

li għamel is-sema u l-art.

 Glorja.

Salm 124 (125)

Min jittama fil-Mulej hu bħall-għolja ta’ Sijon, *

li qatt ma titħarrek, imma fis-sod għal dejjem.

Bħalma l-għoljiet iduru madwar Ġerusalemm, *

hekk il-Mulej madwar il-poplu tiegħu,

 minn issa u għal dejjem.

Ma jkun qatt ix-xettru tal-ħżiena

fuq l-art, wirt il-ġusti, *

 biex ma jiġrix li l-ġusti

jmiddu jdejhom għall-ħażen.

Agħmel il-ġid, Mulej, lit-tajbin *

u lil dawk ta’ qalbhom safja.

Imma ‘l dawk li jgħawwġu triqthom †

jitlaqhom il-Mulej ma’ dawk li jagħmlu l-ħażen.

Sliem għal Iżrael!

 Glorja.

Ant. Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

LEZZJONI QASIRA                                                       Iż 49:6

Il-Mulej qalli: tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribù ta’ Ġakobb u treġġa’ lura l-fdal ta’ Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

V/. Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus.

R/. U s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

Salm 125 (126)

Meta l-Mulej reġġa’ lura l-imjassra ta’ Sijon, *

konna qisna mitlufa f’ħolma;

mbagħad bid-daħk imtela fommna, *

u bl-għajat ta’ ferħ ilsienna.

Mbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus: *

“Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom!”

Kbir f’għemilu l-Mulej magħna! *

U aħna bil-ferħ imtlejna.

Biddel, Mulej, xortina, *

bħall-widien tan-Negeb!

Dawk li jiżirgħu fid-dmugħ *

jaħsdu bl-għana ta’ ferħ.

Huma u sejrin, imorru jibku, *

iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ.

Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b’għana ta’ ferħ, *

iġorru l-qatet f’idejhom.

 Glorja.

Salm 126 (127)

Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, *

għalxejn jitħabtu l-bennejja.

Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt, *

għalxejn jishar l-għassies.

Ma jiswielkom xejn li tbakkru, †

 jew li ddumu ma tistrieħu

u li tieklu ħobż it-tbatija; *

 għax hu jipprovdi lill-għeżież tiegħu.

Ara, wirt il-Mulej huma l-ulied, *

ħlas tiegħu hu frott il-ġuf.

Bħal vleġeġ f’id il-ġellied, *

hekk huma wlied iż-żgħożija.

Hieni l-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom! *

 Ma jinfixilx meta jiltaqa’

ma’ l-għedewwa f’bieb il-belt.

 Glorja.

Salm 127 (128)

Hieni kull min jibża’ mill-Mulej, *

kull min jimxi fit-triqat tiegħu!

Mix-xogħol ta’ idejk inti tiekol; *

hieni int, u riżqek tajjeb!

Martek tkun bħal dielja għammiela *

         fl-irkejjen ta’ darek;

uliedek bħal xitel taż-żebbuġ *

madwar il-mejda tiegħek.

Ara, kif ikun imbierek il-bniedem *

li jibża’ mill-Mulej!

Ibierkek il-Mulej minn Sijon! *

Jalla tara l-ġid ta’ Ġerusalemm tul ħajtek kollha!

Jalla tara wlied uliedek! *

Sliem għal Iżrael!

 Glorja.

Ant. Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

LEZZJONI QASIRA Żakk 2:11

Kotra kbira ta’ ġnus jingħaqdu dakinhar mal-Mulej, u huma jkunu l-poplu tiegħi. U jiena ngħammar f’nofsok; mbagħad inti tagħraf li l-Mulej ta’ l-eżerċti bagħatni għandek.

V/. Bierku, popli, lil Alla tagħna.

R/. Semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.

Talba

          O Alla, inti llum b’kewkba mexxejt il-ġnus u għarraftilhom lil Ibnek il-waħdieni; fil-ħniena tiegħek agħtina li aħna, li diġà għarafniek bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitgħaxxqu bik wiċċ imb’wiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Inbierku l-Mulej

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

IT-II GĦASAR

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

X’tak, Erodi, għadu ħajjen?

Għax ġie Kristu qiegħed tibża’?

M’għandux bżonn saltniet tad-dinja

min ġie jagħti dik tas-sema!

Ġrew il-maġi wara l-kewkba,

fid-dawl tagħha d-Dawl ifittxu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

u jagħrfuh bħal Alla veru.

Il-Ħaruf tas-sema niżel

fl-ilma tal-Ġordan u qaddsu;

hu, li ma ttebbax bil-ħtija

b’ħasil ġdid naddafna minnha.

Xhieda ġdida ta’ setegħtu!

Ħammru l-ġarar kbar ta’ l-ilma,

li l-qaddejja, b’ordni tiegħu,

rawh mibdul fi nbid quddiemhom.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1: Hu mfaħħar bil-bosta s-Sultan tas-sliem, wisq aktar mis-slaten kollha ta’ l-art.

Salm 109 (110):1-5, 7

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: *

“Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek *

mirfes taħt riġlejk.”

Ix-xettru tal-qawwa tiegħek

 jibgħat il-Mulej minn Sijon: *

aħkem f’nofs l-għedewwa tiegħek.

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek

fuq l-għoljiet imqaddsa, *

 sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek.

Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: *

“Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!” 

Sidi fuq il-leminija tiegħek, *

hu jidrob is-slaten f’jum il-qilla tiegħu.

Mill-wied jixrob fi triqtu, *

għalhekk jerfa’ ‘l fuq rasu.

 Glorja lill-Missier………

Ant. 1: Hu mfaħħar bil-bosta s-Sultan tas-sliem, wisq aktar mis-slaten kollha ta’ l-art.

Ant. 2: Il-Mulej twajjeb, ħanin u sewwa, feġġ għat-tajbin bħal dawl fid-dlam.

Salm 111 (112)

Hieni l-bniedem li jibża’ mill-Mulej, *

li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu!

Kbar fuq l-art ikunu wliedu; *

nisel it-tajbin ikun imbierek.

Ġid u għana jkunu f’daru; *

għal dejjem tibqa’ l-ġustizzja tiegħu.

Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin; *

twajjeb u ħanin hu l-bniedem sewwa.

Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, *

li jmexxi ħwejġu bir-reqqa.

 Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel; *

għal dejjem tibqa’ t-tifkira tiegħu.

Xejn ma jibża’ minn aħbar ħażina; *

qalbu qawwija bit-tama fil-Mulej.

Qalbu qawwija, m’għandux mniex jibża’, *

sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu.

Iqassam u jagħti lill-foqra; †

għal dejjem tibqa’ l-ġustizzja tiegħu; *

 rasu merfugħa bil-ġieħ.

Jarah il-ħażin u jinkedd, †

jheżheż snienu u jtertaq qalbu. *

Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa’ bla temma.

 Glorja lill-Missier……

Ant. 2: Il-Mulej twajjeb, ħanin u sewwa, feġġ għat-tajbin bħal dawl fid-dlam.

Ant. 3: Il-ġnus kollha, li int għamilt, jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.

Kantiku Apok 15:3-4

 Kbar u ta’ l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, *

        Mulej, Alla li tista’ kollox; 

 sewwa u veri t-triqat tiegħek; * 

        Sultan tal-ġnus.

 Min, Mulej, ma jibżax minn ismek? *

        Min ma jsebbħux? 

 Għax int waħdek qaddis: † 

        u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, *

        għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek.

 Glorja lill-Missier……..

Ant. 3: Il-ġnus kollha, li int għamilt, jiġu jinxteħtu quddiemek, Mulej.

LEZZJONI QASIRA                                                                 Tit 3:4-5

Meta feġġet it-tjieba ta’ Alla, Salvatur tagħna, u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, hu salvana bil-ħasil ta’ twelid ġdid u tiġdid mill-Ispirtu s-Santu, mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna aħna, iżda minħabba l-ħniena tiegħu.

RESPONSORJU QASIR

R/. Bih jitbierku * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Bih.

V/. Ifaħħru l-kobor tiegħu l-popli kollha. * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Glorja. Bih.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Niċċelebraw il-jum qaddis, imweġġaħ bit-tifkira ta’ tliet għemejjel ta’ l-għaġeb: illum il-kewkba wasslet lill-maġi ħdejn il-maxtura; illum l-ilma nbidel fi nbid għall-festa tat-tieġ; illum Kristu għoġbu jitgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan biex isalvana, hallelujah.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

– bħalma wiegħed lil missirijietna – *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Niċċelebraw il-jum qaddis, imweġġaħ bit-tifkira ta’ tliet għemejjel ta’ l-għaġeb: illum il-kewkba wasslet lill-maġi ħdejn il-maxtura; illum l-ilma nbidel fi nbid għall-festa tat-tieġ; illum Kristu għoġbu jitgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan biex isalvana, hallelujah.

PREĊI

Illum il-maġi aduraw lis-Salvatur tagħna. Bil-ferħ kollu ta’ qalbna nagħtuh aħna wkoll il-qima tagħna, u nitolbuh u ngħidulu:

Salva l-ħajja tal-fqajrin, Mulej.

Sultan tal-ġnus, int sejjaħt lejk il-maġi u bihom ftaħt it-triq lill-ġnus biex jiġu jadurawk:

– imliena bi spirtu ta’ adorazzjoni u servizz.

Sultan tal-glorja, int tiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja:

– agħti sliem kotran lill-bnedmin.

Sultan ta’ dejjem, is-saltna tiegħek tibqa’ minn żmien għal żmien:

– ibgħat bħax-xita l-kelma tiegħek fi qlubna.

Sultan tal-ġustizzja, int trid teħles lill-imsejken li m’għandux min jgħinu:

– uri l-ħniena tiegħek ma’ l-imsejkna u l-imnikkta kollha.

Sultan Sid tagħna, ismek imbierek għal dejjem:

– temm ma’ ħutna l-mejtin l-għeġubijiet tas-salvazzjoni tiegħek.

Missierna

Talba

          O Alla, inti llum b’kewkba mexxejt il-ġnus u għarraftilhom lil Ibnek il-waħdieni; fil-ħniena tiegħek agħtina li aħna, li diġà għarafniek bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitgħaxxqu bik wiċċ imb’wiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

Ammen.

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

WARA T-II GĦASAR TAL-ĦDUD U TAS-SOLENNITAJIET

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox,

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb,

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha,

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Amen.

Jew

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

Jew

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox,

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

INNU

Kristu, dija w jum imsebbaħ,

bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:

int tassew tad-dawl id-dija,

int xandȃr tad-dawl għall-hienja.

Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,

f’dan il-lejl li ġej ħarisna;

ikun fik il-mistrieħ tagħna,

‘tina ftit sigħat ta’ heda.

Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,

qalbna tibqa’ tishar miegħek;

midd, Mulej, il-leminija

bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.

Ejja, Salvatur setgħani,

qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,

wennes lill-qaddejja tiegħek,

li biex fdejthom xerridt demmek.

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

SALMODIJA

Barra Ż.GĦ.:

Ant. Taħt ġwenħajk, tistkenn; ma tibżax mill-biza’ tal-lejl.

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Salm 90

Għad-dell tal-Għoli

Araw, tajtkom is-setgĦa li tirfsu fuq is-sriep u skorpjuni (Lq 10, 19).

Int li tgħix għall-kenn tal-Għoli, *

li tgħammar għad-dell ta’ dak li jista’ kollox,

għid lill-Mulej: †

“Kenn tiegħi u qawwa tiegħi int, *

Alla tiegħi, jien fik nittama.”

Għax hu jeħilsek mix-xibka tan-nassab, *

u mill-mard tal-mewt.

Bir-rix tiegħu jgħattik, *

u taħt ġwenħajh tistkenn.

Ma tibzax mill-biża’ tal-lejl, *

anqas minn vleġġa li tittajjar bin-nhar,

minn pesta li tixtered fid-dlam, *

jew minn marda li ġġib ħerba f’nofs in-nhar.

Elf ruħ jaqgħu maġenbek, *

u għaxart elef fuq lemintek

imma lejk id-deni ma jersaqx, *

għax tarka u korazza l-fedelta’ tiegħu.

Int dan tarah biss b’għajnejk, *

tara l-ħlas li jieħdu l-ħżiena.

Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, *

għamilt il-Għoli għamara tiegħek.

Ebda deni ma jiġrilek, *

ebda ħsara ma tersaq lejn darek.

Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, *

u jħarsuk fi triqatek kollha.

Fuq idejhom jerfgħuk, *

li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.

Fuq l-iljun u l-lifgħa int timxi, *

ferħ ta’ ljun u serp int tirfes.

La tħabbeb miegħi, jien neħilsu: *

la għaraf ismi, jiena nħarsu.

Hu jsejjaħli, u jiena nwieġbu; †

miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, *

neħilsu u nerfagħlu ġiehu;

u b’għomor twil nimlieh, *

nurih is-salvazzjoni tiegħi.

Glorja.

Barra Z.GĦ.:

Ant. Taħt ġwenħajh tistkenn; ma tibżax mill-biża’ tal-lejl.

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

LEZZJONI QASIRA Apok 22, 4-5

Jaraw wiċċ il-Mulej, u jkollhom ismu fuq ġbinhom. Lejl ma jkunx hemm iżjed, u

ma jkunux jeħtieġu dwal ta’ msiebaħ u dawl tax-xemx, għax il-Mulej Alla jkun

jiddi fuqhom, u huma jsaltnu għal dejjem.

RESPONSORJU QASIR

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

KANTIKU EVANĠELIKU                                                      Lq. 2,29-32

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int Ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

Glorja.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

Talba

Nitolbu, Mulej, illum iċċelebrajna l-misteru tal-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet;

issa nitolbuk il-grazzja li nistrieħu fis-sliem tiegħek u li tbiegħed minnha kull

deni, biex nerġgħu nqumu u nfaħħruk ferħana. Bi Kristu Sidna. R. Amen.

Jew, fis-solennitajiet barra l-Ħdud:

Nitolbu. Żur, Mulej, lil din id-dar, u biegħed minnha kull tnassis tal-għadu;

jgħammru fiha l-anġli qaddisa tiegħek, biex iħarsuna u jżommuna fis-sliem; u

xerred dejjem il-barka tiegħek fuqna. Bi Kristu Sidna. R. Amen.

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb.

R. Amen.

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda

mill-antifoni tal-Madonna.

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

jew

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

jew

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

Jew

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.

%d bloggers like this: