Is-Sibt 2 ta’ Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

SAN BAŻILJU L-KBIR U SAN GIRGOR NAZJANZENU. Isqfijiet u Dutturi tal-Knisja

a. Sejħa għat-Tifħir ‘l Alla …

b. Uffiċċju tal-Qari …

c. Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum …

d. Talb ta’ Nofs il-Jum …

e. Għasar …

f. Talb ta’ Għeluq il-Jum …


IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

V/. Mulej, iftaħli xufftejja.

R/. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Salm 94 (95)

Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F’idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu!

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: ‘Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.’

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”

Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

          U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. Kristu huwa r-Ragħaj il-kbir: ejjew nadurawh.

UFFIĊĊJU TAL-QARI

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

INNU

Il-ġieħ li nroddu nhar il-festa tagħhom

lis-saċerdoti, ħa jkun ġieħ lil Kristu:

għax hu l-Qassis il-kbir u wieħed tagħna

quddiem il-Għoli.

Hu ta ‘l xi wħud b’missirijiet qaddisa

biex juru ‘l-popli triq id-dawl u l-grazzja,

u biex bl-eżempju t-tajba u l-kelma tagħhom

jirgħuhom f’ismu.

Minkejja kull taħbit, b’fedeltà sħiħa,

ħabbew lil Sidhom, qdew ‘il ħuthom kollha,

għax kellhom qalbhom soda fuq it-tama

ta’ ġid is-sema.

Għalhekk xħin semgħu l-istedina ħelwa

wara x-xogħol iebes ta’ dil-ħajja msejkna,

daħlu bil-ferħ jistrieħu w jiksbu s-saltna

li s-Sid ħejjielhom.

Sultan tas-slaten, Alla l-ħaj ta’ dejjem,

ilqa’ t-tifħir mill-ħlejjaq kollha tiegħek;

titla’ quddiemek għanja dejjem ġdida

ta’ ferħ u glorja. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1: Għannu lill-Mulej, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel.

Salm 104 (105)

I

Faħħru l-Mulej u xandru ismu, *

għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu.

Għannulu u doqqulu, *

xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha.

Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu;

tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej.

Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu, *

fittxu ‘l wiċċu l-ħin kollu.

Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel, *

fl-għeġubijiet u l-ġudizzji tiegħu.

Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu, *

ulied Ġakobb, il-maħtur tiegħu,

Jaħweh hu Alla tagħna! *

Ma’ l-art kollha l-ġudizzji tiegħu!

Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, *

fil-kelma li ta għal elf nisel,

fil-patt li għamel ma’ Abraham, *

fil-wegħda li ħalef lil Iżakk,

li ġedded lil Ġakobb b’liġi, *

lil Iżrael b’patt għal dejjem,

meta qal: “Lilek nagħti l-art ta’ Kangħan, *

bħala sehem tal-wirt tagħkom.”

Ftit kienu għadhom jgħoddu, *

ma kinux ħlief ftit u barranin f’dik l-art,

jiġġerrew minn ġens għal ieħor, *

minn saltna għal għand poplu ieħor.

Hu ma ħalla ‘l ħadd jaħqarhom; *

slaten rażżan minħabba fihom:

“Tmissux ‘il dawk li huma kkonsagrati lili, *

tagħmlux deni lill-profeti tiegħi.”

Glorja.

Ant. 1: Għannu lill-Mulej, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel.

Ant. 2: Il-Mulej ma nesiex lill-ġust li kien mibjugħ, iżda ħelsu mill-midinbin.

II

Mbagħad bagħat il-ġuħ fuq l-art, *

qerdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba’ tagħhom.

Kien bagħat qabilhom raġel, *

‘il Ġużeppi, mibjugħ bi lsir.

Rabtulu riġlejh bil-ktajjen, *

dawwrulu l-ħadid ma’ għonqu,

sakemm seħħ dak li kien ħabbar, *

u l-kelma tal-Mulej ħarġitu rebbieħ.

Is-sultan bagħat iħollu, *

dak li jaħkem il-popli ħelsu.

Għamlu sid fuq id-dar tiegħu, *

ħallielu f’idejh ġidu kollu,

biex jgħallem hu stess lill-kbarat, *

u juri l-għerf lill-kapijiet tiegħu.

 Glorja.

Ant. 2: Il-Mulej ma nesiex lill-ġust li kien mibjugħ, iżda ħelsu mill-midinbin.

Ant. 3: Ftakar il-Mulej fil-kelma qaddisa tiegħu, u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu.

III

Mbagħad Iżrael niżel fl-Eġittu, *

Ġakobb għex barrani fl-art ta’ Ħam.

U kattar ħafna l-poplu tiegħu, *

saħħu aktar mill-għedewwa tiegħu.

Dawwrilhom qalbhom biex jobogħdu l-poplu tiegħu, *

biex jimxu bil-qerq mal-qaddejja tiegħu. 

Bagħatilhom ‘il Mosè, il-qaddej tiegħu, *

u lil Aron, li hu kien għażel.

Wera bihom għeġubijietu, *

ħwejjeġ ta’ l-għaġeb fl-art ta’ Ħam.

Bagħat id-dlam, u dalam; *

iżda huma webbsu rashom għal kliemu.

Biddlilhom l-ilma f’demm, *

qerdilhom il-ħut tagħhom.

Arthom imtliet biż-żrinġijiet, *

sa ġol-kmamar tas-slaten tagħhom.

Mal-kelma tiegħu ġew qtajja’ ta’ dubbien, *

u nemus ma’ arthom kollha.

Tahom is-silġ flok ix-xita; *

ilsna tan-nar ileħħu f’arthom.

Laqtilhom id-dwieli u s-siġar tat-tin, *

qerdilhom is-siġar tar-raba’ tagħhom.

Mal-kelma tiegħu ġew il-ġradijiet, *

ġradijiet żgħar li ħadd ma jgħoddhom.

U belgħu l-ħxejjex kollha f’arthom, *

kielu l-frott tar-raba’ tagħhom.

Qatel l-ulied il-kbar kollha ta’ arthom, *

l-ewwel frott tas-saħħa tagħhom.

Ħariġhom mgħobbija bil-fidda u d-deheb, *

ħadd ma kien għajjien fit-tribù tagħhom.

Ferħu l-Eġizzjani bit-tluq tagħhom, *

għax fuqhom kien waqa’ l-biża’ tagħhom.

Firex sħaba biex ikenninhom, *

xegħel in-nar għad-dawl il-lejl.

Talbuh u bagħtilhom is-summien; *

temagħhom sax-xaba’ bil-ħobż mis-sema.

Xaqqaq blata u minnha ħareġ l-ilma, *

li ġera mad-deżert bħal xmara.

Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu, *

u f’Abraham, il-qaddej tiegħu.

U ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu, *

bl-għajat ta’ ferħ lill-magħżulin tiegħu.

U tahom artijiet il-ġnus, *

u xogħol il-popli wirtuh huma,

biex iħarsu l-kmandamenti tiegħu, *

u jżommu l-liġijiet tiegħu.

 Glorja.

Ant. 3: Ftakar il-Mulej fil-kelma qaddisa tiegħu, u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu.

V/. Il-Mulej ixandar kelmtu lil Ġakobb.

R/. Il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael.

LEZZJONI 1

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin  Kol 2:16-3:4

Il-ħajja ġdida fi Kristu

Ħuti: Ħadd ma għandu jagħmel ħaqq minnkom minħabba ikel u xorb, jew minħabba festi jew jiem ta’ qamar ġdid jew sibtijiet:dawn dell tal-ħwejjeġ li għandhom jiġu, imma r-realtà hija Kristu. Ħadd ma għandu jċaħħadkom mill-premju għax hu minn-naħa tiegħu jkun irid jiċċekken u jqim lill-anġli, u jimla moħħu bil-frugħa ta’ dak li jkun ra hu ta’ bniedem li hu,bla ma jżomm sħiħ mar-Ras li minnha l-Ġisem kollu, permezz ta’ l-għekiesi u l-irbit tiegħu, jieħu l-għajxien u l-għaqda ħalli jikber kemm Alla jridu jikber.

        Ladarba intom, bil-mewt tagħkom ma’ Kristu, ħlistu mill-prinċipji tad-dinja, il-għala issa, bħallikieku għadkom tgħixu għad-dinja, tintrabtu bi preċetti bħalma huma:”La tiħux dan, la dduqx din, la tmissx dak?”U dan kollu dwar ħwejjeġ li, wara li wieħed ikun inqeda bihom, għandhom jiġu fix-xejn, bħall-preċetti u tagħlim ieħor tal-bnedmin.Dawn fid-dehra jista’ jkun fihom qisu xi għerf, bħalma huma l-qima u l-umiltà fiergħa u t-tgħakkis tal-ġisem, iżda għal xejn ma jiswew ħlief biss biex ipaxxu l-ġisem.

Mela jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta’ Alla.Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f’dawk ta’ l-art.Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla.Meta jidher Kristu, li hu l-ħajja tagħkom, mbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fis-sebħ.

RESPONSORJU Kol 3:1-2; Lq 12:34

R/. Jekk intom irxuxtajtu ma’ Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta’ Alla. * Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f’dawk ta’ l-art.

V/. Fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm tinsab qalbkom ukoll. * Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f’dawk ta’ l-art.

LEZZJONI II

Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Girgor Nazjanzenu

Qisna ruħ waħda żżomm żewġ iġsma

          F’Atene konna qisna l-ilma ta’ xmara mnissla minn għajn waħda; il-ġibda għall-għerf bħal qasmitna f’żewġ nixxigħat għaddejjin kull waħda fi triq għaliha, li Alla mexxiehom biex jerġgħu jersqu lejn xulxin u jitwaħħdu mill-ġdid fil-ġirja tagħhom.

          L-għażiż tiegħi, il-kbir Bażilju, kien jiġbidni għas-serjetà tiegħu, għall-kliem u l-għaqal tiegħu ta’ raġel ta’ dehen misjur: għalhekk kont inżommu fl-għoli fil-ġieħ; mhux biss, iżda wkoll kont infittex li dawk li ma jkunux jafuh daqsi jibdew iġibuh bħali. Bosta minnhom kienu diġa’ semgħu bih b’tifħir, u minnufih bdew iġibulu rispett kbir.

          Fiex wassal dan kollu? Ġara li, fost dawk kollha li kienu jiġu jfittxu l-għerf f’Atene, tista’ tgħid hu waħdu nqata’ fl-għoli, merfugħ fuq il-bqija tal-bnedmin, u ngħatalu ġieħ wisq aqwa minn dak li kien diġa’ kiseb quddiemna bit-tħabrik tiegħu biex jitgħallem. Dan kien il-bidu tar-rabta tagħna ta’ ħbiberija; din kienet ix-xrara li kebbset l-għaqda ta’ bejnietna; dan issiġilla f’qalbna l-imħabba għal xulxin.

          Biż-żmien sqarrejna wieħed lill-ieħor ix-xewqa tagħna u l-ġibda li konna nħossu għall-filosofija; minn dak iż-żmien sirna f’kollox il-wieħed il-mera ta’ l-ieħor: konna noqogħdu flimkien, ngħixu flimkien, qalb waħda f’kollox, il-ħarsa tagħna mitfugħa ‘l quddiem lejn l-istess ħwejjeġ, u minn jum għall-ieħor konna dejjem iżjed inħeġġu u nsaħħu f’xulxin ix-xewqa tagħna.

          It-tnejn xorta waħda konna misjuqa ‘l quddiem mit-tama ta’ l-għerf, dik il-ħaġa li l-aktar tqanqal u trewwah l-għira; u b’danakollu ebda għira ma ħakmitna, għad li kilitna l-ħeġġa li nilħqu ‘l xulxin. Kien għalhekk li kull wieħed minna kont tistħajjlu titqabad ma’ l-ieħor mhux biex jeħodlu l-ewwel premju iżda biex iħallih jiksbu hu; għax kull wieħed minna kien iqis bħala tiegħu l-glorja ta’ l-ieħor.

          Konna qisna ruħ waħda żżomm żewġ iġsma. Tassew li m’hux ta’ min joqgħod fuqhom dawk li jgħidu li kollox jinsab f’kollox; imma kulħadd għandu jemminni meta għalina t-tnejn ngħid li konna l-wieħed fl-ieħor f’kollox.

          Sew il-wieħed sew l-ieħor konna nsibu l-qawwa ta’ ruħna fil-ħidma u l-istudju, filli ngħixu bit-tama tal-ħajja li ġejja u nitħejjew b’mod li, qabel ma noħorġu minn din il-ħajja, inkunu diġa’ qisna tlaqna minn hawn. B’dan il-ħsieb quddiem għajnejna konna ngħaddu jiemna u nagħmlu kollox fid-dawl tal-kmandamenti ta’ Alla, u nfittxu li nħeġġu l-imħabba għall-virtù. Mhux biex nintefaħ bija nnifsi, imma nista’ ngħid li aħna konna għal xulxin bħal riegla jew skwerra li turik jekk ħaġa hix dritta jew imgħawwġa.

          Xi wħud mill-bnedmin kisbu titlu jew għax wirtuh mill-familja jew għax rebħuh huma stess bis-saħħa ta’ xi għemil jew bit-taħbit tagħhom. Imma għalina l-aqwa ħaġa u l-isbaħ titlu kien li nkunu u nissejjħu nsara.

RESPONSORJU Dan 2:21-22; 1 Kor 12:11

R/. Il-Mulej jagħti għerf lill-għorrief u dehen lil min jagħraf l-għaqal: * Hu jikxef ħwejjeġ moħbija fil-qiegħ u mistura, u d-dawl jgħammar miegħu.

V/. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed, li jqassam lil kull wieħed kif jogħġbu. * Hu jikxef ħwejjeġ moħbija fil-qiegħ u mistura, u d-dawl jgħammar miegħu.

TALBA

          O Alla, inti ddawwal il-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-tagħlim ta’ San Bażilju l-Kbir u San Girgor Nazjanzenu; agħmel li, bl-umiltà kollha, nitgħallmu l-verità tiegħek u nuruha fl-għemil tagħna bl-imħabba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Inbierku l-Mulej.

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Għażilhom Kristu saċerdoti tiegħu,

biex joffru s-sagrifiċċju ‘l Alla l-Għoli,

u b’għożża kbira mingħajr heda jirgħu

lill-poplu tiegħu.

B’ħeġġa qaddisa ħarsu d-don tal-barka

mogħtija lilhom, ħażżmu sew ġenbejhom;

ħejjew l-imsiebaħ tagħhom, u żammewhom

mixgħula dejjem.

In-ngħas qatt m’għamel bihom, baqgħu jishru

sakemm ġie s-Sid, u minnufih, kif ħabbat,

ħarġu jilqgħuh, bil-hena jfur minn qalbhom,

ħa jkunu miegħu.

Sultan tas-slaten, Alla l-ħaj ta’ dejjem,

ilqa’ t-tifħir mill-ħlejjaq kollha tiegħek;

titla’ quddiemek għanja dejjem ġdida

ta’ ferħ u glorja. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1: Lejk, Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbiħ il-jum.

Salm 118 (119):145-152

B’qalbi kollha ngħajjatlek; †

weġibni, Mulej; *

irrid inħares il-kmandamenti tiegħek.

Lilek insejjaħ: salvani int; *

u nħares il-preċetti tiegħek.

Sa minn qabel is-sebħ nitlob l-għajnuna; *

u fi kliemek jien nittama.

B’għajnejja miftuħa tul is-sahriet tal-lejl, *

jien noqgħod naħseb fuq il-wegħda tiegħek.

Isma’ leħni, Mulej, fit-tjieba tiegħek; *

u żommni ħaj skond id-digrieti tiegħek.

Qorbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, *

dawk li tbiegħdu mil-liġi tiegħek.

Imm’inti ħdejja, Mulej; *

sewwa huma l-kmandamenti tiegħek.

Jien ili naf mill-preċetti tiegħek *

li għal dejjem int waqqafthom.

 Glorja.

Ant. 1: Lejk, Mulej, indawwar għajnejja sa minn sbiħ il-jum.

Ant. 2: Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni.

Kantiku Eż 15:1-4a. 8-13. 17-18

 Ngħanni lill-Mulej, għax tkabbar bis-sħiħ; * 

        żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar.

 Qawwieti u għanjieti l-Mulej: *

        għalija sar is-salvazzjoni. 

 Dan hu Alla tiegħi, u lilu nfaħħar; *

        Alla ta’ missieri, u lilu ngħolli!

 Il-Mulej gwerrier, Jahweh ismu! *

        Il-karrijiet tal-Fargħun u qawwietu

Tefagħhom fil-baħar; 

 Mar-riħ qawwi ta’ mnifsejk inġemgħu l-ilmijiet, †

        bħal gods twaqqfu l-gliegel, *

        għaqdu l-imwieġ f’nofs il-baħar.

 Qal l-għadu: ‘Niġri warajhom, nilħaqhom; *

        naqsam il-priża, u jkolli bix-xaba’; 

 is-sejf tiegħi nislet, *

idi teqridhom”.

 Infaħt bir-riħ tiegħek, †

għattiehom il-bahar, *

        għerqu bħaċ-ċomb fl-ilmijiet qawwija.

 Min hu bħalek fost l-allat, Mulej, *

        min hu bħalek, kbir fil-qdusija ?

 Int tal-biża’ fil-glorji tiegħek ; *

int li tagħmel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb !

 Int meddejt il-leminija tiegħek, *

        u belgħethom l-art ġo fiha.

 Fi tjubitek mexxejt dan il-poplu li fdejt; *

        b’ħiltek mexxejtu lejn l-għamara qaddisa tiegħek.

 Twassalhom u tħawwilhom *

        fuq il-muntanja, wirt tiegħek; 

 il-post, Mulej, li int għamiltu l-għamara tiegħek, * 

        il-maqdes, ja Sidi, li ħejjew idejk.

 Il-Mulej isaltan *

għal dejjem ta’ dejjem.”

 Glorja.

Ant. 2: Qawwieti u għanjieti l-Mulej: għalija sar is-salvazzjoni.

Ant. 3: Il-ġnus kollha jfaħħru l-Mulej.

Salm 116 (117)

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, *

sebbħuh, popli lkoll!

Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, *

il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.

Glorja.

Ant. 3: Il-ġnus kollha jfaħħru l-Mulej.

LEZZJONI QASIRA Għerf 7:13-14

Tgħallimt l-għerf bla ebda fehma ħażina, u t-tagħlim li ħadt ma għandix sogħba ngħaddih lill-oħrajn; ma rridx naħbi l-għana tiegħu. Hu teżor bla qiegħ għall-bnedmin, u dawk kollha li jiksbu lilu jiksbu wkoll il-ħbiberija ta’ Alla, għax minħabba d-doni tat-tagħlim isiru jogħġbuh.

RESPONSORJU QASIR

R. L-għerf tal-qaddisin * Ixandruh il-popli. L-għerf.

V. U l-Knisja ttenni t-tifħir tagħhom. * Ixandruh il-popli. Glorja. L-għerf.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu wasslu ‘l ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

 Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu wasslu ‘l ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem.

PREĊI

Kristu hu r-ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Inroddulek ħajr, u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu:

Irgħa l-poplu tiegħek, Mulej.

Kristu, int għoġbok tqiegħed fil-Knisja tiegħek rgħajja qaddisin bħal eżempju tat-tjieba u l-imħabba tiegħek:

– ibqa’ uri l-ħniena tiegħek magħna b’rgħajja bħalhom.

Int għadek taqdi l-uffiċċju ta’ ragħaj spiritwali permezz ta’ dawk li tqiegħed f’ismek fuq il-merħla tiegħek:

– żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna.

Bil-qaddisin tiegħek, li f’idejhom tafda l-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħ u tal-ġisem:

– kompli fina bla heda l-ministeru tal-ħajja u l-qdusija.

Int tipprovdi bnedmin qaddisa biex jirgħu l-merħla tiegħek bl-għaqal u bl-imħabba;

– xerred id-doni tiegħek fuq ir-rgħajja spiritwali tagħna f’dawn il-gżejjer biex jagħarfu jqaddsuna.

Missierna

Talba

O Alla, inti ddawwal il-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-tagħlim ta’ San Bażilju l-Kbir u San Girgor Nazjanzenu; agħmel li, bl-umiltà kollha, nitgħallmu l-verità tiegħek u nuruha fl-għemil tagħna bl-imħabba. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Amen.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

INNU

Spirtu s-Santu, li int Alla

wieħed mal-Missier u l-Iben,

ejja xxerred ġewwa fina,

ħalli bik ilkoll timliena.

Bi kliem fommna, b’qalbna w ruħna,

nerfgħu lejk it-tifħir tagħna;

int kebbisna b’nar imħabbtek,

u nxerduh fl-oħrajn madwarna.

Kun id-dawl li jtina l-għarfa

tal-Missier u l-Iben tiegħu:

żomm qawwija l-fidi tagħna

fik, l-Ispirtu li ġej minnhom. Ammen.

Ant. Ħabbru l-profeti li s-Salvatur kellu jitwieled minn Marija Verġni.

F’Nofsinhar

INNU

Mexxej qawwi, Alla veru,

Inti kollox tqassam sewwa:

jisbaħ jum, tagħnih bid-dija;

f’nofsu żżejnu b’dawl iħaġġeġ.

Iżda itfi l-għadab fina,

taffi s-sħana ta’ kull deni,

agħti s-saħħa ‘l min hu dgħajjef,

ġib is-sliem tassew fi qlubna.

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

Ant. Qal l-anġlu Gabrijel lil Marija: Sliem għalik, mimlija bil-grazzja; il-Mulej miegħek; imbierka inti fost in-nisa.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

INNU

Alla, int, li fik innifsek

m’hemmx tibdil lill-ħlejjaq trieġi:

lil kull siegħa tal-ġurnata

tqis id-dawl li jkun imissha.

Ibagħtilna lejla tajba,

fejn il-ħajja qatt ma tonqos,

imma tersaq lejn il-glorja,

li tkun ħlas ta’ mewt qaddisa.

Isma’ talbna, Missier twajjeb,

w int, Waħdieni tiegħu u daqsu,

li ta’ dejjem hi saltnatkom

ma’ l-Ispirtu Faraġ tagħna. Ammen.

Ant. Qalet Marija: Xi tfisser din it-tislima? Inħossni mħawwda fija nnifsi: se nġib fid-dinja s-Sultan, u xbubiti tibqa’ bla mittiefsa.

Salm 118 (119): 33-40

V (He)

Għallimni, Mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek; *

jiena rrid nibqa’ fiha sa l-aħħar.

Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek *

u nagħmilha b’qalbi kollha.

Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek, *

għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi.

Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek, *

u mhux lejn ir-regħba.

Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-frugħa; *

agħtini l-ħajja bil-kelma tiegħek.

Żomm il-wegħda li għamilt mal-qaddej tiegħek, *

li int għamilt ma’ dawk li jibżgħu minnek.

Warrab minni l-għajb li nibża’ minnu, *

għax tajbin huma d-digrieti tiegħek.

Ara kif jiena mxennaq għall-preċetti tiegħek; *

fil-ġustizzja tiegħek agħtini l-ħajja.

 Glorja.

Salm 33 (34)

I

Kull ħin inbierek il-Mulej; *

tifħiru dejjem fuq fommi.

Bil-Mulej tiftaħar ruħi; *

jisimgħu l-fqajrin u jifirħu.

Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi; *

ħa ngħollu ismu flimkien.

Jien fittixt il-Mulej, u weġibni, *

minn kull biża’ tiegħi ħelisni.

Ħarsu lejh, u jiddi bil-ferħ wiċċkom, *

u ma jkollkomx għax tistħu.

Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu, *

u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu.

L-anġlu tal-Mulej jgħasses

madwar dawk li jibżgħu minnu, *

 u jeħlishom.

Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej; *

hieni l-bniedem li jistkenn fih.

Ibżgħu mill-Mulej, qaddisin tiegħu; *

xejn ma jonqsu min jibża’ minnu.

Is-setgħana jiftaqru u jbatu l-ġuħ; *

min ifittex lill-Mulej xejn ma jkun jonqsu.

 Glorja.

II

Ejjew uliedi, isimgħu lili; *

jiena l-biża’ tal-Mulej ngħallimkom.

Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja,*

u jixtieq jara għomru kollu riżq?

 Ħares ilsienek mill-ħażen, *

u xufftejk minn kliem il-qerq.

Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb, *

fittex is-sliem u imxi warajh.

Għajnejn il-Mulej lejn il-ġusti, *

u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom.

Il-ħarsa tal-Mulej lejn il-ħżiena,

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom.

Jgħajjtu l-ġusti għall-għajnuna, †

u l-Mulej jismagħhom; *

mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom.

Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma, *

jgħin lil dawk b’ruħhom mifnija.

Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, *

iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej.

Iħarislu għadmu kollha, *

ebda waħda ma titkissirlu.

Il-ħażin ħżunitu teqirdu; *

min jobgħod il-ġust iħallas għall-ħtija.

Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu; *

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti.

 Glorja.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

Ant. Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.

LEZZJONI QASIRA 1 Tim 1:15

Din hija kelma ta’ min jemminha u jilqagħha għal-kollox: li Kristu Ġesù ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin.

 V/. Il-Mulej ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu, hallelujah.

 R/. Mal-poplu ta’ Iżrael, hallelujah.

F’Nofsinhar

Ant. Marija baqgħet iżżomm f’qalbha dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha.

LEZZJONI QASIRA                                                       Apok 21:23-24

Il-belt qaddisa ta’ Ġerusalemm ma teħtieġ la xemx lanqas qamar biex idawwluha, għax biex idawwalha għandha s-sebħ ta’ Alla, u l-musbieħ tagħha hu l-Ħaruf. Il-ġnus jimxu fid-dawl tagħha, u s-slaten ta’ l-art iġibulha t-teżori tagħhom.

 V/. L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, hallelujah.

 R/. Rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna, hallelujah.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

Ant. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek, li int ħejjejt għall-popli kollha.

LEZZJONI QASIRA 1 Ġw 1:5

Din hi l-aħbar li smajna mingħand Kristu, u li qegħdin inxandrulkom: li Alla hu dawl u li ma hemm fih ebda dlam.

 V/. It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, hallelujah.

 R/. Il-ġustizzja u s-sliem jitbewwsu, hallelujah.

Talba

Aħna nistqarru, Mulej, li Ibnek il-waħdieni, li minn dejjem u għal dejjem hu miegħek fil-glorja, twieled minn Omm Verġni u sar tassew bniedem bħalna; agħti lill-poplu tiegħek fidi sħiħa li xejn ma jqanqalha, biex neħilsu mill-għawġ ta’ issa u naslu fl-hena ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Inbierku l-Mulej

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

%d bloggers like this: