It-Tnejn 4 ta’ Jannar 2020

Print Friendly, PDF & Email

IT-TNEJN WARA L-EPIFANIJA. Salmodija tat-Tnejn tat-II ġimgħa

a. Sejħa għat-Tifħir ‘l Alla …

b. Uffiċċju tal-Qari …

c. Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum …

d. Talb ta’ Nofs il-Jum …

e. Għasar …

f. Talb ta’ Għeluq il-Jum …


IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

V/.  Mulej, iftaħli xufftejja.

R/.  U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Salm 94 (95)

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F’idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: ‘Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.’

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

          U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

UFFIĊĊJU TAL-QARI

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

INNU

Ġew il-maġi jfittxu t-tfajjel;

kif sabuh, quddiemu nxtehtu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

ta’ l-inċens, id-deheb u l-mirra. 

Int ilqagħhom bħala xhieda

ta’ setegħtek u saltnatek,

Tfajjel, li l-Missier għażillek

tliet karattri sa minn dejjem.

Ħu l-inċens, għax inti Alla:

għax Sultan, ħu d-deheb ta’ Saba:

iżda ilqa’ wkoll il-mirra;

Bniedem int, għad tara d-difna.

Betlem, kbira fost kemm f’Ġuda

hemm bliet kbar, int waħdek stħaqqlek

tilqa’ fik lill-mexxej tagħna,

‘l Alla w bniedem li salvana. 

Il-Ħallieq b’testment ordnalu

jibda saltna mhix bħall-bqija,

saltna mħabbra mill-profeti,

kif sinjali wrew fl-imgħoddi: 

Saltna li tkun tiġbor fiha

kull ma jimla l-ħolqien kollu,

is-smewwiet u l-art u l-ibħra,

l-univers minn tarf għall-ieħor.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Agħtini widen, Mulej, u fittex eħlisni.

Salm 30 (31):1-17, 20-25

I

Fik, Mulej, jien nistkenn; *

ma jkolli qatt għax nirgħex.

Fil-ġustizzja tiegħek salvani, *

agħtini widen u fittex eħlisni.

Kun blata tal-kenn għalija, *

fortizza qawwija ta’ salvazzjoni.

Inti l-blata u l-fortizza tiegħi; *

f’ġieħ ismek mexxini u wennisni.

Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, *

għax inti l-qawwa tiegħi.

F’idejk jien nerħi ruħi; *

int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa.

Int tobgħod ‘il min iqim allat fiergħa; *

imma jien fil-Mulej nittama.

Nifraħ u nithenna għat-tjieba tiegħek, †

int, li rajt l-hemm tiegħi, *

li għaraft id-diqa ta’ qalbi.

Ma tlaqtnix f’idejn l-għedewwa, *

imma qegħedtli fil-wisa’ riġlejja.

  Glorja.

Ant. 1:   Agħtini widen, Mulej, u fittex eħlisni.

Ant. 2:  Uri d-dawl ta’ wiċċek lill-qaddej tiegħek, Mulej.

II

Ħenn għalija, Mulej, għax ninsab fil-hemm, †

infnew għajnejja minħabba d-dwejjaq, *

ruħi wkoll u l-ġewwieni tiegħi.

Infniet ħajti bl-għali, *

u bl-ilfiq is-snin ta’ ħajti;

minħabba fil-hemm naqsitni saħħti, *

u tmermer għadmi kollu.

Minħabba l-għedewwa tiegħi kollha, *

jien sirt ħaġa ta’ min ikasbarha;

Ħaġa ta’ twerwir għall-ġirien tiegħi, *

u ta’ biża’ għal min jafni.

Dawk li jarawni barra *

jaħarbu minni.

Intlift minn sensija bħal wieħed mejjet, *

sirt bħal ġarra mkissra.

Għax smajt l-għajdut tal-kotra fuqi; *

biża’ minn kullimkien madwari.

Jiftiehmu bejniethom kontrija, *

jonsbuni biex jeħduli ħajti.

Imma jien fik nittama, Mulej; *

jien ngħidlek: “Alla tiegħi int!”

F’idejk hi xortija, †

eħlisni minn id l-għedewwa, *

minn id dawk li jeħduha kontrija.

Uri d-dawl ta’ wiċċek lill-qaddej tiegħek; *

fit-tjieba tiegħek eħlisni.

  Glorja.

Ant. 2:   Uri d-dawl ta’ wiċċek lill-qaddej tiegħek, Mulej.

Ant. 3:   Imbierek il-Mulej li għamel miegħi għeġubijiet ta’ tjieba.

III

Kemm hu kbir il-ġid tiegħek, Mulej, *

li inti rfajt għal min jibża’ minnek,

li int ħejjejt għal min jafda fik, *

quddiem il-bnedmin kollha!

Bil-ħarsien tiegħek tkenninhom *

kontra t-tnassis tal-bnedmin;

fl-għarix tiegħek taħbihom *

kontra t-tqassis ta’ l-ilsna.

Imbierek il-Mulej li minn belt qawwija *

għamel miegħi għeġubijiet ta’ tjieba.

Jien għedt fil-fixla li kelli: *

“Ninsab maqtugħ minn taħt għajnejk.”

Imma int smajt leħen it-tħannin tiegħi *

meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek.

Ħobbu l-Mulej, ħbieb tiegħu kollha. †

Lit-twajbin iħarishom il-Mulej, *

imma jpattiha sewwa lil min jimxi bil-kburija.

Issaħħu u qawwu qalbkom, *

intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej.

  Glorja.

Ant. 3: Imbierek il-Mulej li għamel miegħi għeġubijiet ta’ tjieba.

V/.  Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu.

R/.  Jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu.

LEZZJONI 1

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija                                                        Iż. 61:1-11

L-Ispirtu tal-Mulej fuq il-qaddej tiegħu

L-Ispirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi,

għax il-Mulej ikkonsagrani,

biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin,

bagħatni ndewwi l-qalb miksura;

biex inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,

u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs,

biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej,

u jum  il-vendetta ta’ Alla tagħna;

biex infarraġ lill-imnikktin,

biex inferraħ lil dawk li jibku f’Sijon,

nagħtihom kuruna flok irmied,

żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu,

l-għana tal-foħrija flok ruħ mitluqa.

Isejjħulhom “Ballut tas-sewwa,

imħawwla mill-Mulej għall-foħrija tiegħu.”

Mill-ġdid għad jibnu l-ħerbiet tal-qedem,

itellgħu t-tiġrif ta’ l-imgħoddi,

iġeddu l-bliet imġarrfa,

meqruda minn żmien twil.

Ikun hemm il-barranin li jirgħu l-imrieħel tagħkom,

ulied il-frustiera jaħdmulkom ir-raba’

u jeħdulkom ħsieb id-dwieli.

Lilkom isejjħulkom: ‘Il-Qassisin tal-Mulej’,

‘Qaddejja ta’ Alla tagħna’ isemmukom.

Tieklu l-ġid tal-ġnus, tissebbħu bil-glorja tagħhom.

Għaliex id-doppju kien l-għajb tagħhom;

mistħija u żebliħ kien sehemhom.

Għalhekk id-doppju jirtu f’arthom,

u jkollhom hena bla tmiem.

        Jien hu l-Mulej, li nħobb id-dritt,

u nobgħod il-ħell u l-qerq.

U jien bis-sewwa nħallashom,

u nagħmel magħhom patt għal dejjem.

Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus,

u wliedhom qalb il-popli.

Kull min jarahom jagħrafhom

li huma nisel imbierek mill-Mulej.

Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej,

taqbeż bil-ferħ ruħi b’Alla tiegħi.

Għax hu libbisni bi lbies is-salvazzjoni,

bil-mantar tal-ġustizzja għattieni,

bħal għarus imżejjen b’kuruna,

bħal għarusa tlellex bil-ġawhar tagħha.

Bħalma l-art tnibbet l-inbiet,

bħalma l-ġnien inibbet il-miżrugħ fih,

hekk il-Mulej inibbet il-ġustizzja

u t-tifħir quddiem kollha kemm huma l-ġnus.

RESPONSORJU                                                               Iż 61:1; Ġw 8:42

R/.  L-Ispirtu  ta’ Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, * Bagħatni ndewwi l-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs.

V/.  Jien ħriġt u ġejt mingħand Alla; għax jien ma ġejtx għax ridt jien, imma kien hu li bagħatni. * Bagħatni ndewwi l-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs.

LEZZJONI II

Qari mid-diskorsi ta’ l-isqof San Pietru Krisologu

Dak li twieled għalina ried li aħna nagħrfuh

          Ġesù Kristu huwa Alla; fl-istess misteru ta’ l-inkarnazzjoni tiegħu għandna ħjiel sewwa ta’ din il-verità. U s-solennità ta’ llum ukoll tfisser u turi b’ħafna modi li Alla sar bniedem, biex aħna, dejjem imħabbta fid-dlamijiet ta’ l-injuranza, ma nitilfux minn quddiem għajnejna din il-verità li l-grazzja ta’ Alla weħidha wasslithielna u għarrfithielna.

Dak li ried jitwieled għalina ried ukoll li aħna nagħrfuh; għalhekk hu fissrilna l-misteru kbir tat-tjieba tiegħu b’mod li dan il-misteru ma jsirx għalina okkażjoni ta’ tfixkil kbir.

Illum il-maġi sabu jibki fil-maxtura lil dak li huma fittxew wara li ntebħu bih jiddi fil-kwiekeb. Illum il-maġi raw imfisqi quddiem għajnejhom lil dak li kienu ilhom iħossuh moħbi fix-xmux tas-sema.

Illum il-maġi, mitlufa bil-għaġeb, bdew jistaqsu lilhom infushom xinhu qatt dak li kienu qegħdin jilmħu: għax huma raw is-sema fl-art, l-art fis-sema, il-bniedem f’Alla, Alla fil-bniedem, u ‘l dak li d-dinja kollha ma tesgħux rawh fid-djuq ta’ ġisem ċkejken ta’ tarbija. Raw dan kollu, u emmnu bla tlaqliq;  u l-fidi tagħhom stqarrewha permezz ta’ rigali mistiċi: bl-inċens għarfu lil Alla, bid-deheb lis-sultan, u bil-mirra għarfu lil dak li ġie biex imut bħala bniedem.

          B’hekk il-pagani, li kienu l-aħħar, ġew l-ewwel, għax f’dan il-jum il-fidi sħiħa tal-maġi kkonsagrat il-kredulità tal-pagani.

Illum Kristu niżel fl-ilma tal-Ġordan biex inaddaf id-dinja mid-dnub; kien għalhekk li hu ġie, kif Ġwanni stess xehed u qal: Dan hu l-Ħaruf ta’ Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Illum l-ilsir laqa’ lis-Sid, il-bniedem lil Alla, Ġwanni lil Kristu: U laqgħu biex jikseb il-maħfra mingħandu, mhux biex jagħtihielu hu.

Illum, kif jgħid il-Profeta, instema’ leħen il-Mulej fuq l-ibħra. Liema leħen? Dak li qal: Dan hu Ibni l-għażiż, li bih tgħaxxaqt.

Illum l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-ilma f’sura ta’ ħamiema, biex kif il-ħamiema  ta’ Noè ħabbret tmiem id-dulluvju fuq id-dinja hekk issa nkunu nistgħu nħarsu lejha bħala sinjal li d-dinja ħelset mill-għarqa li biha kienet dejjem imhedda. Din il-ħamiema ma ġabitx magħha fergħa taż-żebbuġ kif għamlet l-oħra, imma sawwbet iż-żejt ifuħ tad-dilka mqaddsa fuq ras missierna l-ġdid biex hekk isseħħ il-kelma tal-Profeta li ħabbar u qal: Għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek, b’żejt ta’ ferħ iktar minn sħabek.

Illum Kristu beda juri s-sinjali qaddisa tiegħu meta biddel l-ilma fi nbid. Iżda l-ilma kien għad irid jinbidel fis-sagrament tad-demm, biex mill-kalċi ta’ ġismu Kristu jisqina xorb safi, skond ma qal il-Profeta: U l-kalċi tiegħi mfawwar!

RESPONSORJU                                                                           

R/.  Tlieta huma r-rigali għeżież li l-maġi offrew lill-Mulej, u t-tlieta jfissru misteru ta’ Alla: * Id-deheb jurina s-setgħa ta’ sultan, l-inċens ifakkarna fil-qassis il-kbir, u l-mirra tħabbrilna d-difna tal-Mulej.

V/.  Il-maġi taw qima lis-Salvatur tagħna mimdud fil-maxtura, u mit-teżori tagħhom offrewlu doni mistiċi. * Id-deheb jurina s-setgħa tas-sultan, l-inċens ifakkarna fil-qassis il-kbir, u l-mirra tħabbrilna d-difna tal-Mulej.

Talba

          Dawwal qlubna, Mulej, bid-dija tal-glorja tiegħek biex iseħħilna ngħaddu b’wiċċ il-ġid minn fost id-dlamijiet ta’ din id-dinja, u naslu għad-dawl ta’ dejjem fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Inbierku l-Mulej.

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Intom li qed tfittxu ‘l Kristu,

għollu ‘l fuq il-ħarsa tagħkom:

hemm taraw biċ-ċar sinjali

ta’ sebħ kbir li qatt ma jonqos. 

Hemm hi l-kewkba, li d-dawl tagħha

jegħleb sa lix-xemx fil-qawwa;

hi qed tħabbar li fid-dinja

niżel Alla bħala bniedem. 

Minn fejn tibda x-xemx il-ġirja,

tliet għorrief tal-Persja jfissru

x’inhi l-kewkba: fiha jilmħu

xhieda tas-sultan li wasal. 

Min hu dan – jistaqsu w jgħidu –

dan li jordna sa lill-kwiekeb,

li quddiemu s-sema jibża’,

dwal u xemx qaddejja tiegħu?

Dan tassew xi ħadd bla bidu,

mingħajr tmiem, ta’ l-għaġeb, għoli,

li bla tarf il-kobor tiegħu,

li kien qabel l-art u s-sema.  

Ġnus, dan huwa s-sultan tagħkom

u s-sultan tal-poplu Lhudi,

li għal dejjem kien imwiegħed

lil Abraham missierna w nislu.  

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek; 

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:  Meta niġi u nara wiċċ Alla?  

Salm 41 (42)

Bħalma għażżiela tixxennaq għan-nixxigħat ta’ l-ilma, *

hekk tixxennaq ruħi għalik, Alla tiegħi.

Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj; *

meta niġi u nara wiċċ Alla?

Id-dmugħ lejl u nhar kien l-ikel tiegħi, *

meta l-jum kollu kienu jgħiduli:

           “Fejn hu Alla tiegħek?”

Dan niftakar, u nħoss qalbi tinħall ġewwa fija, *

kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ

             sad-dar ta’ Alla,

fost l-għajat ta’ ferħ u ta’ radd il-ħajr, *

qalb folla ferħana.

Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi, *

u titħawwad ġewwa fija?

Ittama f’Alla, għax jien nibqa’ nfaħħru; *

hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!

Tintelaq ruħi ġo fija; †

għalhekk fik niftakar *

minn art il-Ġordan u mill-Ħermon

     u mill-muntanja ta’ Misgħar.

Minn irdum għal irdum jidwu *

        il-ħsejjes qawwija ta’ l-ilmijiet tiegħek;

il-ħalel u l-imwieġ kollha tiegħek *

għaddew minn fuqi.

Lejl u nhar il-Mulej jurini l-ħniena tiegħu; *

jien ngħanni u nitlob lil Alla l-ħaj.

Ngħid lil Alla, il-blata tiegħi: “Għaliex tlaqtni? *

Għax għandi ngħix imdejjaq

     taħt it-tagħkis ta’ l-għadu?”

Kull meta jgħajjruni l-għedewwa tiegħi, †

qishom qed ikissruli għadmi; *

meta jgħiduli l-ħin kollu: “Fejn hu Alla tiegħek?”

Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi, *

u titħawwad ġewwa fija?

Ittama f’Alla, għax jien nibqa’ nfaħħru; *

hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!

Glorja.

Ant. 1:   Meta niġi u nara wiċċ Alla?  

Ant. 2:   Alla tal-ħlejjaq kollha, ħares lejna u ħenn għalina. 

Kantiku           Sir 36:1-5. 10-13

Ħenn għalina, Mulej, Alla tal-ħlejjaq kollha, †

u ħares lejna ; *

xerred il-biża’ tiegħek fuq il-ġnus kollha.

Erfa’ idek kontra l-ġnus barranin, *

ħalli  jaraw il-qawwa tiegħek.

Uri lilna l-kobor tiegħek fihom, *

bħalma wrejt lilhom qdusitek fina.

Hekk huma jagħrfu, kif għarafna aħna, *

li ma hemmx, Mulej, Alla ieħor ħliefek.

Erġa agħmel il-mirakli u tenni għeġubijietek ; *

Sebbaħ lil idek u d-driegħ tal-lemin tiegħek.

Iġbor it-tribù kollha ta’ Ġakobb ; *

Roddilhom il-wirt li kellhom qabel.

Ħenn, Mulej, għall- poplu li jġib ismek, *

għal Iżrael, li int tqisu b’ibnek il-kbir.

Ikollok ħniena mill-belt qaddisa tiegħek, *

Ġerusalemm, il-post tal-mistrieħ tiegħek.

Imla ‘l Sijon bl-għana ta’ tifħirek, *

u s-santwarju tiegħek b’sebħek.

Glorja.

Ant. 2:  Alla tal-ħlejjaq kollha, ħares lejna u ħenn għalina.   

Ant. 3:  Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema.

Salm 18 (19) A

Is-smewwiet ixandru l-glorja ta’ Alla, *

għemil idejh tħabbar il-firxa tas-sema.

Jum lil ieħor jagħti l-aħbar, *

lejl lil ieħor iwassal it-tagħrif.

Ma hemmx aħbar u anqas kliem, *

ma hemmx leħen li ma jinstemax.

Ma’ l-art kollha jasal leħinhom, *

mad-dinja kollha jixtered kliemhom.

Lix-xemx għamlilha għarix fihom; †

u hi, bħal għarus ħiereġ minn kamartu, *

ferħana bħal ġgant  għall-ġirja tagħha,

minn tarf is-smewwiet hi toħroġ, †

sat-truf l-oħra d-dawran tagħha; *

xejn ma jinħeba mis-sħana tagħha.

  Glorja.

Ant. 3:   Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema.

LEZZJONI QASIRA                                                                                     Iż 9:5

Twildilna tifel, ingħatalna iben; is-saltna tkun fuq spallejh, u jsemmuh: Kunsillier ta’ l-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem.

RESPONSORJU QASIR

R/.   Quddiemu jinxteħtu * Is-slaten kollha ta’ l-art.  Quddiemu.

V/.   Il-ġnus kollha lilu jaqdu. * Is-slaten kollha ta’ l-art. Glorja. Quddiemu.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

    Il-maġi ġew f’Betlehem mill-lvant biex jaduraw lill-Mulej, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali għeżież: deheb, bħala s-Sultan il-kbir; inċens, bħala Alla l-veru, u mirra, għad-difna tiegħu, hallelujah.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

    Il-maġi ġew f’Betlehem mill-lvant biex jaduraw lill-Mulej, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali għeżież: deheb, bħala s-Sultan il-kbir; inċens, bħala Alla l-veru, u mirra, għad-difna tiegħu, hallelujah. 

PREĊI

L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, rat fi Kristu s-Salvatur mibgħut lilha minn Alla. Inħollu lsienna biex infaħħruh, u b’ferħ kbir ngħidulu:

Sebħ lilek, Kristu Sidna.

Feddej ta’ kulħadd, int ġejt u ġarraft il-ħajt li kien jifred lill-pagani mill-Lhud:

– eqred mid-dinja kull diskriminazzjoni li tbaxxi d-dinjità tal-bniedem.

Bl-inkarnazzjoni u t-twelid tiegħek int ġeddidt il-preżenza tiegħek fostna:

– agħtina d-dawl biex naraw li int preżenti b’ħafna modi fil-Knisja u fil-bnedmin.

Inti r-rivelazzjoni sħiħa ta’ Alla lill-bnedmin:

– għallimna nilqgħu l-kelma tiegħek b’fidi qawwija u bl-għemil.

Għimmanu-El, int b’għaġeb kbir ġeddidt kollox:

– agħtina l-grazzja li dan it-tiġdid ikun jidher fi qlubna, fi kliemna u f’għemilna.

Missierna

Talba

Dawwal qlubna, Mulej, bid-dija tal-glorja tiegħek biex iseħħilna ngħaddu b’wiċċ il-ġid minn fost id-dlamijiet ta’ din id-dinja, u naslu għad-dawl ta’ dejjem fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Amen.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

INNU

B’qima kbira w tjieba sħiħa,

miġburin f’dis-siegħa mbierka,

nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,

ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu.

Biex jagħtina d-don li nkunu

tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,

li bħalissa ntbagħat u tqassam

fuq l-appostli skond il-wegħda.

Bit-tqassim tad-doni tiegħu,

żejjen kollox bis-sbuħija

il-Missier, li ħejja s-saltna

tas-smewwiet għall-hena tagħna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

F’Nofsinhar

INNU

Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq

biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,

quddiem Alla nressqu talbna,

b’radd il-ħajr u kull foħrija.

Għaliex din kienet is-siegħa

li, bis-sagrifiċċju veru

tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna

mis-salib is-salvazzjoni.

Lill-Mulej għalhekk nitolbu

biex jimliena b’dawl il-grazzja

tas-salib, li d-dija tiegħu

tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

Lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

INNU

F’din it-tielet talba mqaddsa

ta’ mal-jum, infaħħru ‘l Alla,

b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna

li fi mħabbtu llum bagħtilna.

Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb

fil-misteru għoli tiegħu;

u, fid-dawl tal-maġisteru

ta’ San Pietru, lejh inħaffu.

F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,

nitolbuhom jgħassu fuqna,

biex il-passi dgħajfa tagħna

jitqawwew bi Kristu Sidna. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

Salm 118 (119):41-48

Ħa tinżel fuqi tjubitek, Mulej, *

u s-salvazzjoni tiegħek skond il-wegħda tiegħek.

Mbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni, *

għax jiena nafda fil-kelma tiegħek. 

Tneħħili qatt minn fommi kliem is-sewwa, *

għax jien fid-digrieti tiegħek nittama.

Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem, *

u għal dejjem ta’ dejjem.

U nkun bla xkiel fil-mixi tiegħi, *

għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek.

U nitkellem fuq il-preċetti tiegħek *

quddiem is-slaten, u ma nistħix.

Nitgħaxxaq bil-kmandamenti tiegħek, *

li jiena ħabbejt.

Nerfa’ jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek,  *

u naħseb fuq il-preċetti tiegħek.

 Glorja.

Salm 39 (40):2-14, 17-18

I

Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej; *

hu niżel ħdejja u sama’  l-għajta tiegħi.

Minn bir waħxi tellagħni, *

minn qalb il-ħama u t-tajn;

fuq il-blat qegħedli riġlejja, *

u saħħaħli l-mixi tiegħi.

Qegħedli fuq fommi għanja ġdida, *

għanja ta’ tifħir lil Alla tagħna.

Ħafna jaraw u jimtlew bil-biża’ tiegħu, *

u jittamaw fil-Mulej.

Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu, *

u ma jmurx mal-kburin, mogħtija għall-gideb.

Bla għadd l-għemejjel tiegħek, *

Mulej, Alla tiegħi;

ta’ l-għaġeb il-ħsibijiet tiegħek għalina; *

ħadd ma jħabbatha miegħek!

Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem; *

iżda huma ħafna biex insemmihom.

Int ma titgħaxxaqx b’sagrifiċċji u offerti; *

imma widnejja inti ftaħtli;

ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. *

Mbagħad jien għedt: “Hawn jien, ġej.

Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi *

li nagħmel ir-rieda tiegħek.

Alla tiegħi, dan jogħġobni; *

il-liġi tiegħek ġewwa qalbi.”

 Glorja.

II

Xandart il-ġustizzja tiegħek f’ġemgħa kbira; †

xufftejja ma żammejthomx magħluqa. *

Mulej, dan inti tafu.

Ma ħbejtx f’qalbi l-ġustizzja tiegħek; *

il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek jien ħabbarthom;

ma ħbejtx it-tjieba u l-fedeltà tiegħek *

lill-ġemgħa kbira.

Int, Mulej, la ċċaħħadnix mill-ħniena tiegħek; *

it-tjieba u l-fedeltà tiegħek

    iħarsuni għal dejjem!

Għax għalquni minn kull naħa

ħsarat li ma jingħaddux; *

      ħakmuni ħtijieti u ma nistax nara;

huma aktar mix-xagħar ta’ rasi; *

għandi qalbi maqtugħa.

Ħa jogħġbok, Mulej, teħlisni; *

Mulej, fittex għinni.

Jithennew u jifirħu bik *

dawk kollha li jfittxuk;

jgħidu dejjem: “Kbir il-Mulej!” *

dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek.

Imma jien, fqajjar u msejken, *

għandi ‘l Sidi jaħseb fija.

Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi; *

iddumx ma tgħinni, Alla tiegħi!

 Glorja.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

LEZZJONI QASIRA                                                                          Dewt 4:7

Ma hemmx ġens hekk kbir li għandu l-allat hekk qrib tiegħu daqs kemm hu qrib tagħna l-Mulej Alla tagħna kull xħin insejjħulu.

V/.  Deher fid-dinja.

R/.  U għammar fost il-bnedmin.

F’Nofsinhar

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

LEZZJONI QASIRA                                                                       Iż 12:5-6

Għannu lill-Mulej, għax għamel ħwejjeġ kbar ; ħa jkun dan magħruf minn-nies kollha ta’ l-art. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tgħammar f’Sijon, għax kbir hu f’nofsok il-Qaddis ta’ Iżrael!

V/.  Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus.

R/.  U s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

LEZZJONI QASIRA                                                                          Tob 14:8-9

          Il-ġnus iħallu l-idoli tagħhom, u jiġu f’Ġerusalemm u jgħammru fiha; is-slaten kollha ta’ l-art jifirħu biha, u jaduraw lis-sultan ta’ Iżrael.

V/.  Bierku, popli, lil Alla tagħna.

R/.  Semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.

Talba

Dawwal qlubna, Mulej, bid-dija tal-glorja tiegħek biex iseħħilna ngħaddu b’wiċċ il-ġid minn fost id-dlamijiet ta’ din id-dinja, u naslu għad-dawl ta’ dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Inbierku l-Mulej

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

L-GĦASAR

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

X’tak, Erodi, għadu ħajjen?

Għax ġie Kristu qiegħed tibża’?

M’għandux bżonn saltniet tad-dinja

min ġie jagħti dik tas-sema!

Ġrew il-maġi wara l-kewkba,

fid-dawl tagħha d-Dawl ifittxu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

u jagħrfuh bħal Alla veru.   

Il-Ħaruf tas-sema niżel

fl-ilma tal-Ġordan u qaddsu;

hu, li ma ttebbax bil-ħtija

b’ħasil ġdid naddafna minnha.

Xhieda ġdida ta’ setegħtu!

Ħammru l-ġarar kbar ta’ l-ilma,

li l-qaddejja, b’ordni tiegħu,

rawh mibdul fi nbid quddiemhom. 

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk.

Salm 44 (45)

I

Qalbi tfawwar bi kliem sabiħ; †

ngħanni l-għanja tiegħi lis-sultan; *

lsieni pinna ta’ kittieb ħafif.

Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, †

imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk; *

għalhekk bierkek Alla għal dejjem.

Tħażżem, qalbieni, b’sejfek fuq ġenbek; *

ilbes il-ġieħ u l-ġmiel tiegħek!

Irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaqq; *

turik lemintek ħwejjeġ ta’ l-għaġeb!

Il-vleġeġ tiegħek jinfdu, †

taħtek jaqgħu l-popli; *

jaqtgħu qalbhom l-għedewwa tas-sultan.

It-tron tiegħek, Alla, għal dejjem ta’ dejjem; *

xettru tas-sewwa hu x-xettru ta’ saltnatek!

Int tħobb il-ġustizzja u tobgħod il-ħażen; *

għalhekk dilkek Alla, Alla tiegħek,

    b’żejt il-hena aktar minn sħabek.

Bil-mirra u s-sabbara u l-kassja,

kollha fwieħa lbiesek. *

Mill-palazzi ta’ l-avorju

    jferrħek id-daqq tal-kordi.

Bniet is-sultan joħorġu jilqgħuk; *

f’lemintek is-sultana

       mżejjna b’deheb ta’ Ofir.

  Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

          u lill-Ispirtu s-Santu.

  Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

          u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

Ant. 1:  Int l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, imsawwba l-ħlewwa fuq xufftejk.

Ant. 2:  Ara l-Għarus! Oħorġu ilqgħuh!

II

Isma’, binti, ħares u agħti widen, *

insa ‘l ġensek u ‘l dar missierek.

Jitgħaxxaq is-sultan bi ġmielek; *

u int, għax hu sidek, agħtih qima.

In-nies ta’ Tir bir-rigali jiġu, *

il-kbarat ifittxu l-favuri tiegħek.

Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawhar, *

minsuġ bid-deheb ilbiesha.

Għand is-sultan jeħduha bix-xbejbiet warajha, *

it-tfajliet  li jingħatawlha bi sħabha.

Jittieħdu b’għajat ta’ ferħ u hena; *

jidħlu fil-palazz tas-sultan.

Flok missirijietek jilħqu wliedek; *

inti tqegħedhom kapijiet fuq  l-art kollha.

Infakkar ismek minn nisel għal nisel;

ifaħħruk il-popli għal dejjem ta’ dejjem!

  Glorja lill-Missier……

Ant. 2:  Ara l-Għarus! Oħorġu ilqgħuh!  

Ant. 3:  Alla ried li, meta tasal il-milja taż-żminijiet, kollox jinġabar taħt Kristu.

Kantiku (Ef 1:3-10)

Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, *

        li berikna b’kull xorta ta’ barka spiritwali,

fis-smewwiet fi Kristu.

Hekk hu għażilna fih, †

sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, *

biex inkunu qaddisa u bla tebgħa 

quddiemu fl-imħabba.

Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi †

permezz ta’ Ġesù Kristu; *

hekk għoġob lir-rieda tajba tiegħu,

għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu, *

li biha mliena fil-Maħbub tiegħu.

Fih aħna għandna l-fidwa, bid-demm tiegħu, *

il-maħfra tad-dnubiet,

skond l-għana tal-grazzja tiegħu. *

li biha fawwarna fl-għerf u l-għaqal kollu:

hu għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu; †

skond il-pjan li għoġbu jfassal fih minn qabel, *

u li kellu jseħħ meta tasal il-milja taż-żminijiet;

jiġifieri, li kollox jinġabar taħt Ras waħda, li hu Kristu, *

kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema.

  Glorja lill-Missier…….

Ant. 3:  Alla ried li, meta tasal il-milja taż-żminijiet, kollox jinġabar taħt Kristu.

LEZZJONI QASIRA                                                                ara 2 Piet 1:3-4

Kristu, bis-setgħa tiegħu ta’ Alla, tana dak kollu li jenħtieġ għall-ħajja u t-tjieba, billi għarrafna lil dak li sejjħilna b’sebħ u ġieħ tiegħu; b’dawn tana l-ġid imwiegħed, ġid għażiż u tassew kbir, biex bis-saħħa tiegħu neħilsu mit-taħsir li hawn fid-dinja minħabba l-ġibdiet ħżiena, u hemm nissieħbu fin-natura ta’ Alla.

RESPONSORJU QASIR

R/.   Bih jitbierku * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Bih.

V/.   Ifaħħru l-kobor tiegħu l-popli kollha. * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Glorja. Bih.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Kif raw il-kewkba l-maġi mtlew b’ferħ kbir tassew; u, meta daħlu d-dar offrew lill-Mulej deheb, inċens u mirra.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

– bħalma wiegħed lil missirijietna – *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Kif raw il-kewkba l-maġi mtlew b’ferħ kbir tassew; u, meta daħlu d-dar offrew lill-Mulej deheb, inċens u mirra.

PREĊI

Ikun imbierek Kristu l-Mulej, li biż-żjara tiegħu dawwal lil dawk li kienu jinsabu fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt. B’tjieba mill-qalb nitolbuh u ngħidulu:

Kristu, ix-Xemx divina tagħna, urina d-dawl tiegħek.

Kristu Sidna, bil-miġja tiegħek int għamilt li jseħħ it-twelid tal-Ġisem tiegħek, li hu l-Knisja:

– agħmel li hija tinbena u tikber fl-imħabba.

Int b’idek tmexxi s-smewwiet u l-art:

– agħmel li l-popli kollha u l-mexxejja tagħhom jagħrfu s-setgħa tiegħek ta’ Sultan.

Int bl-inkarnazzjoni tiegħek ntgħamilt il-Qassis ta’ dejjem:

– agħmel li s-saċerdoti tagħna jkunu ministri tajba tal-fidwa tiegħek.

Int fil-ġuf ta’ Marija Verġni għaqqadt fi żwieġ mistiku dak li hu ta’ Alla ma’ dak li hu tal-bniedem:

– xerred il-barka tiegħek fuq ix-xebbiet ikkonsagrati lilek, l-Għarus tagħhom tas-sema.

Int ħadt in-natura tagħna, bnedmin li jmutu, u qridt il-mewt, li ma kinitx opra tiegħek:

– ibdel il-mewt ta’ ħutna l-mejtin fil-ħajja ta’ dejjem.

Missierna

Talba

Dawwal qlubna, Mulej, bid-dija tal-glorja tiegħek biex iseħħilna ngħaddu b’wiċċ il-ġid minn fost id-dlamijiet ta’ din id-dinja, u naslu għad-dawl ta’ dejjem fis-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

IT-TNEJN

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox, 

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, 

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. 

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni, 

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, 

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Amen.

Jew

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

Jew

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

INNU

Kristu, dija w jum imsebbaħ,

bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:

int tassew tad-dawl id-dija,

int xandȃr tad-dawl għall-hienja. 

Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,

f’dan il-lejl li ġej ħarisna;

ikun fik il-mistrieħ tagħna,

‘tina ftit sigħat ta’ heda.  

Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,

qalbna tibqa’ tishar miegħek;

midd, Mulej, il-leminija

bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.

Ejja, Salvatur setgħani,

qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,

wennes lill-qaddejja tiegħek,

li biex fdejthom xerridt demmek.

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

SALMODIJA

Barra Ż.GĦ.:

Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba.

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Salm 85 (86)

Talba ta’ fqir fil-hemm

Imbierek Alla, li jfarraġna fid-dwejjaq kollha tagħna. (2 Kor 1:3.4)

Agħtini widen, Mulej, u weġibni, *

għaliex jiena msejken u fqajjar.

Ħarisli ħajti, għax jiena twajjeb, *

salva l-qaddej tiegħek, għax fik jittama.

Int Alla tiegħi, ħenn għalija, Sidi, *

għax lilek ngħajjat il-ħin kollu.

Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, *

għax lejk, Sidi, jien nerfa’ ruħi.

Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, *

kollok tjieba għal kull min isejjaħlek.

Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, *

isma’ l-leħen ta’ l-ilfiq tiegħi.

F’jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, *

għax inti żgur tweġibni.

Ħadd m’hu bħalek fost l-allat, Mulej, *

u xejn bħall-għemil tiegħek.

Il-ġnus kollha, li għamilt, jiġu jinxteħtu quddiemek, *

u jsebbħu ismek, Sidi.

Għax kbir int, u għemejjel ta’ l-għaġeb tagħmel; *

int waħdek Alla!

Urini, Mulej, triqatek, †

biex nimxi fis-sewwa tiegħek; *

agħtini qalb waħda, biex ikolli l-biża’ ta’ ismek.

B’qalbi kollha niżżik ħajr, Mulej Alla tiegħi, *

u nsebbaħ ismek għal dejjem.

Għax kbira hi t-tjieba tiegħek miegħi, *

int ħlistni minn qiegħ l-imwiet.

O Alla, nies kburin qamu għalija, †

ġemgħa nies qawwija jonsbuli ħajti; *

huma nies li ma jagħtux kasek.

Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb, *

iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà.

Ħares lejja u ħenn għalija, †

agħti qawwa lill-qaddej tiegħek, *

salva l-iben tal-qaddejja tiegħek.

Urini sinjal ta’ tjubitek, †

ħa jaraw u jitħawwdu l-għedewwa tiegħi; *

għax int, Mulej, tgħinni u tfarraġni.

  Glorja.

Barra Z.GĦ.:

Ant. Int, Alla Sidi, iddum biex tagħdab, u kollok tjieba.

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

LEZZJONI QASIRA                                                                        1 Tess 5:9-10

Alla għażilna biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu,li miet għalina, sabiex, sew jekk inkunu nishru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi, ngħixu ħaġa waħda miegħu.

RESPONSORJU QASIR

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

KANTIKU EVANĠELIKU                                                      Lq. 2,29-32

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int Ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

Glorja.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

Talba

Mulej, agħtina l-mistrieħ għas-saħħa ta’ ġisimna, u agħmel li dak li żrajna llum bil-ħidma tagħna jnissel frott li jibqa’ għal dejjem.  Bi Kristu Sidna. R/. Ammen.

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb. 

R. Ammen.

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda 

mill-antifoni tal-Madonna.

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

jew

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

jew

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

jew

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.

%d bloggers like this: