It-Tlieta 5 ta’ Jannar 2020

Print Friendly, PDF & Email

IT-TLIETA WARA L-EPIFANIJA

a. Sejħa għat-Tifħir ‘l Alla …

b. Uffiċċju tal-Qari …

c. Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum …

d. Talb ta’ Nofs il-Jum …

e. Għasar …

f. Talb ta’ Għeluq il-Jum …


Salmodija tat-Tlieta tat-II ġimgħa

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

V/.  Mulej, iftaħli xufftejja.

R/.  U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Salm 94 (95)

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F’idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: ‘Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.’

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

          U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

UFFIĊĊJU TAL-QARI

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

INNU

Ġew il-maġi jfittxu t-tfajjel;

kif sabuh, quddiemu nxtehtu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

ta’ l-inċens, id-deheb u l-mirra. 

Int ilqagħhom bħala xhieda

ta’ setegħtek u saltnatek,

Tfajjel, li l-Missier għażillek

tliet karattri sa minn dejjem.

Ħu l-inċens, għax inti Alla:

għax Sultan, ħu d-deheb ta’ Saba:

iżda ilqa’ wkoll il-mirra;

Bniedem int, għad tara d-difna.

Betlem, kbira fost kemm f’Ġuda

hemm bliet kbar, int waħdek stħaqqlek

tilqa’ fik lill-mexxej tagħna,

‘l Alla w bniedem li salvana. 

Il-Ħallieq b’testment ordnalu

jibda saltna mhix bħall-bqija,

saltna mħabbra mill-profeti,

kif sinjali wrew fl-imgħoddi: 

Saltna li tkun tiġbor fiha

kull ma jimla l-ħolqien kollu,

is-smewwiet u l-art u l-ibħra,

l-univers minn tarf għall-ieħor.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, u jagħmel hu.

Salm 36 (37)

I

La tagħdabx minħabba l-ħżiena, *

la tgħirx għal dawk  li jagħmlu d-deni;

għax bħall-ħaxix malajr jidbielu, *

u bħan-nibbieta malajr jinxfu.

Afda fil-Mulej, u agħmel it-tajjeb; *

għammar fl-art, u tgħix b’moħħok mistrieħ;

qiegħed fil-Mulej l-għaxqa tiegħek, *

u jagħtik dak li tixtieq qalbek. 

Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, *

afda fih, u jagħmel hu.

Hu juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek, *

u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar.

Serraħ rasek fil-Mulej u ttama fih; *

tinkeddx minħabba f’min jirnexxi

     u f’min jimxi bil-ħżunija.

Ħallik mill-korla u la tirrabjax; *

tinkedd xejn, għax deni jiswielek.

Għax il-ħżiena jitqaċċtu ‘l barra; *

min jittama fil-Mulej jikseb l-art.

Ftit ieħor, u l-ħażin ma jkunx aktar; *

għad tħares fejn kien u ma ssibux.

Imma l-ġwejdin għad jirtu l-art, *

u bi sliem kotran jitgħaxxqu.

  Glorja.

Ant. 1:   Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, u jagħmel hu.  

Ant. 2:  Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb: il-Mulej iżomm il-ġusti.

II

Jonsob il-ħażin għall-bniedem ġust, *

u jgħażgħeż snienu kontra tiegħu.

Imma l-Mulej bil-ħażin jidħak, *

għax jara li wasal żmienu.

Jisiltu s-sejf il-ħżiena, *

u jmiddu l-ark tagħhom,

biex joqtlu l-imsejken u l-fqajjar, *

u joqtlu ‘l min jimxi sewwa.

Imma sejfhom jinfdilhom qalbhom, *

u l-ark tagħhom jitkisser.

Aħjar il-ftit li għandu l-ġust *

mill-ġid kotran tal-ħżiena.

Għax dirgħajn il-ħażin jitkissru, *

imma l-Mulej iżomm il-ġusti.

Fi ħsieb il-Mulej il-ħajja tat-tajbin, *

u wirthom jibqa’ għal dejjem.

Ma jitfixklux f’siegħa ħażina, *

u jixbgħu fi żmien il-ġuħ.

Imma l-ħżiena għad jintilfu; †

l-għedewwa tal-Mulej jintemmu bħal ġmiel ir-raba’, *

u jgħibu kif jgħib id-duħħan.

Jissellef il-ħażin u ma jroddx; *

imma l-ġust iħenn u jagħti.

Dawk li l-Mulej ibierek jiksbu l-art; *

imma dawk li hu jisħet jitqaċċtu ‘l barra.

Il-Mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem, *

iwettqu u jitgħaxxaq bi triqtu.

Jekk jaqa’, ma jmurx għal tulu fl-art, *

għax il-Mulej iżommlu idu.

Kont żagħżugħ, u issa xjeħt, †

u qatt ma rajt il-ġust minsi, *

jew uliedu jittallbu ħobżhom.

Dejjem iħenn u jislef bil-qalb, *

u wliedu jgħixu bil-barka.

Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb, *

biex tibqa’ tgħammar għal dejjem.

Għax il-Mulej iħobb is-sewwa, *

u ma jitlaqx it-twajbin;

hu jħarishom għal dejjem, *

imma wlied il-ħżiena jeqridhom.

Il-ġusti jirtu l-art, *

u jgħammru fiha għal dejjem.

  Glorja.

Ant. 2:   Tbiegħed mill-ħażen u agħmel it-tajjeb: il-Mulej iżomm il-ġusti.

Ant. 3:   Ittama fil-Mulej, u ħares triqtu.

III

Minn fomm il-ġust joħroġ kliem l-għerf, *

u lsienu jgħid is-sewwa.

Il-liġi ta’ Alla tiegħu għal qalbu, *

ma jitfixkilx fil-mixi tiegħu.

Il-ħażin jgħasses għall-ġust, *

u jfittex li jneħħilu ħajtu.

Imma l-Mulej ma jitilqux f’idejh, *

ma jħallihx jaqa’ taħt il-ħaqq tiegħu.

Ittama fil-Mulej u ħares triqtu, †

hu jerfgħek biex tikseb l-art; *

mbagħad tara l-ħżiena meqruda.

Jien rajt wieħed ħażin jitkabbar, *

jinfirex qisu ċedru tal-Libanu.

Erġajt għaddejt, u ma rajtux; *

fittixtu, u ma sibtux.

Ħares lejn min hu tajjeb, ara l-bniedem sewwa; *

għax ulied iħalli min iħobb is-sliem.

Imma l-midinbin flimkien jinqerdu; *

ulied il-ħżiena jitqaċċtu ‘l barra.

Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej; *

hu l-kenn tagħhom fi żmien l-għawġ.

Il-Mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, *

isalvahom għax fih jistkennu. 

  Glorja.

Ant. 3: Ittama fil-Mulej, u ħares triqtu.  

V/.  Sebbaħ Ġerusalemm, il-Mulej.

R/.  Li jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu.

LEZZJONI 1

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija                                                       Iż. 62:1-12

Il-fidwa fil-qrib

Minħabba f’Sijon ma nehdiex,

minħabba f’Ġerusalemm ma niskotx.

Bħal dija għad tfeġġ il-ġustizzja tagħha,

bħal torċa  għad taqbad is-salvazzjoni tagħha.

Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus,

u s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha.

B’isem ġdid għad isejjħulek,

isem li għad jagħżlu fomm il-Mulej.

Għad tkun kuruna ta’ ġmiel f’id il-Mulej,

u dijadema ta’ sultan f’id Alla tiegħek.

Ma jgħidulekx aktar: ‘Il-Mitluqa’,

lanqas lil artek ma jsejjħulha ‘L-Imħarbta’.

Lilek għad isejjħulek ‘Għaxqti fiha’,

u lil artek għad jgħidulha ‘Għarusa’;

għax l-għaxqa tal-Mulej fik, u artek għad titgħarras.

Bħalma għarus jitgħarras xebba,

hekk jitgħarrsek il-bennej tiegħek;

u bħalma l-għarus jitgħaxxaq b’għarustu,

hekk jitgħaxxaq bik Alla tiegħek.

Fuq swarek, Ġerusalemm, qegħidt l-għassiesa:

lejl u nhar qatt ma jisktu.

Intom li tfaħħru l-Mulej,

ma hemmx mistrieħ għalikom,

u lilu tħalluhx jistrieħ

sa ma jerġa’ jwaqqaf ‘il Ġerusalemm

u jagħmilha l-foħrija ta’ l-art.

Ħalef il-Mulej b’lemintu

  u bid-driegħ qawwi tiegħu:            

“Il-qamħ tiegħek ma nagħtihx aktar

bħala ikel lill-għedewwa tiegħek,

u l-barranin ma jixorbux l-inbid tiegħek,

li int tħabatt għalih,

imma l-qamħ jikluh dawk li jaħsduh

u jfaħħru lill-Mulej,

u dawk li jiġbru l-għeneb jixorbu l-inbid

fil-btieħi tat-Tempju tiegħi.”

Għaddu, għaddu mill-bibien,

wittu t-triq għall-poplu!

Rawwmu, rawwmu t-triq,

naddfuha mill-ġebel !

Għollu sinjal għall-popli!

Araw, il-Mulej isemma’ leħnu sa truf l-art:

“Għidu lil bint Sijon:

Arah, ġej is-salvatur tiegħek!

Arah bil-prezz f’idu u l-ħlas quddiemu.”

U jibdew isejjħulhom: ‘Poplu qaddis,

il-Mifdijin tal-Mulej’,

U lilek isejjħulek ‘L-Imfittxija’,

‘Il-Belt qatt mitluqa’.

RESPONSORJU                                                                                     Iż 62:2-3

R/.  Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus, u s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha; * B’isem ġdid għad isejjħulek, isem li għad jagħżlu fomm il-Mulej.

V/.  Għad tkun kuruna ta’ ġmiel f’id il-Mulej, u dijadema ta’ sultan f’id Alla tiegħek. * B’isem ġdid għad isejjħulek, isem li għad jagħżlu fomm il-Mulej.

LEZZJONI II

Qari minn-Diskors, li jingħad li hu tas-saċerdot San Ippolitu, fuq l-Epifanija Mqaddsa tal-Mulej

L-ilma u l-Ispirtu

      Ġesù ġie għand Ġwanni u tgħammed minnu. Ħaġa ta’ l-għaġeb! Ix-xmara bla qies, li swieqi tagħha jferrħu l-belt ta’ Alla, riedet tinħasel bi ftit ilma! Dik l-għajn bla tarf li xejn ma jesagħha, li tagħti l-ħajja lill-bnedmin kollha, tgħattiet b’daqsxejn ta’ ilma li jispiċċa fix-xejn!

     Dak li jinsab kullimkien, li qatt ma jwarrab minn imkien, dak li moħħ l-anġli ma jifhmux u l-għajn tal-bniedem ma tarahx, resaq biex jitgħammed għax hekk għoġbu. U s-smewwiet infetħu, u nstema’ leħen jgħid: Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi.

     Il-maħbub inissel l-imħabba, u d-dawl spiritwali jġib id-dawl li ħadd ma jista’ jersaq lejh. Dan, li kien magħruf bħala bin Ġużeppi, hu l-Iben il-waħdieni tal-Missier fin-natura ta’ Alla.

     Dan hu Ibni l-għażiż: bil-ġuħ, u jitma’ l-eluf; imħabbat, u jserraħ lill-imħabbtin; ma għandux fejn iserraħ rasu, u kollox jinsab f’idejh; ibati, u jtaffi t-tbatija ta’ l-oħrajn; jaqla’ bil-ħarta fuq wiċċu, u jagħti l-ħelsien lid-dinja; ġenbu miġruħ, u jfejjaq ġenb Adam.

     Nitlobkom tisimgħuni bid-dehwa kollha, għax irridkom tersqu lejn l-għajn tal-ħajja, tħarsu lejn l-għajn li minnha jnixxi l-fejqan tagħna.

     Il-Missier ta’ dejjem bagħat fid-dinja l-Verb Ibnu ta’ dejjem, li ġie fostna, tana ħasil bl-ilma u l-Ispirtu s-Santu, nissilna mill-ġdid biex ikollna ruħ u ġisem li ma jitħassarx, nefaħ fina n-nifs tal-ħajja, u libbisna l-armatura tal-ħajja ta’ dejjem.

     Mela ladarba l-bnedmin kisbu l-immortalità, issa se jkunu wkoll allat. U ladarba bit-tnissil ġdid u l-ħasil bl-ilma u bl-Ispirtu s-Santu jsiru allat, żgur ukoll li wara l-qawmien mill-imwiet ikunu werrieta flimkien ma’ Kristu.

     Mela rrid inxandar u ngħid: Ejjew, familji kollha tal-popli, ejjew għall-magħmudija biex ikollkom il-ħajja ta’ dejjem. Dan hu l-ilma li, bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu fih, isaqqi l-ġenna, jagħni l-art, ikabbar ix-xtieli, u jnissel ħlejjaq ħajjin; fi ftit kliem, dan hu ilma li bih il-bniedem jitnissel b’ħajja ġdida, l-ilma li bih tgħammed Kristu u li fuqu niżel l-Ispirtu s-Santu f’sura ta’ ħamiema.

     Il-bniedem li jemmen u jieħu dan il-ħasil biex jitnissel mill-ġdid iwarrab mix-xitan u jingħaqad ma’ Kristu, jiċħad lill-għadu u jistqarr li Kristu hu Alla, jeħles mill-jasar u jsir iben adottiv, mill-ilma tal-magħmudija joħroġ jiddi daqs ix-xemx u jxerred madwaru d-dawl tal-ġustizzja, u, l-aqwa ħaġa, isir iben ta’ Alla u werriet ma’ Kristu, li lilu, flimkien ma’ l-Ispirtu qaddis u tajjeb tiegħu li jagħti l-ħajja, jintradd kull sebħ u qawwa, issa u dejjem, u għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

RESPONSORJU                                                                              Ġw 1:32. 34. 33

R/. Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu; * Dan rajtu b’għajnejja u xhedt: Dan hu l-Iben ta’ Alla.  

V/.  Dak li bagħatni ngħammed bl-ilma qalli: Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu. * Dan rajtu b’għajnejja u xhedt : Dan hu l-Iben ta’ Alla.

TALBA

          O Alla, Ibnek il-waħdieni deher fostna fin-natura tagħna l-bnedmin, u aħna, bl-għajnejn tal-ġisem, għarafnieh bħala bniedem bħalna: agħmel li jkun jistħoqqilna niġġeddu wkoll fir-ruħ tagħna bih, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Inbierku l-Mulej.

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Intom li qed tfittxu ‘l Kristu,

għollu ‘l fuq il-ħarsa tagħkom:

hemm taraw biċ-ċar sinjali

ta’ sebħ kbir li qatt ma jonqos. 

Hemm hi l-kewkba, li d-dawl tagħha

jegħleb sa lix-xemx fil-qawwa;

hi qed tħabbar li fid-dinja

niżel Alla bħala bniedem. 

Minn fejn tibda x-xemx il-ġirja,

tliet għorrief tal-Persja jfissru

x’inhi l-kewkba: fiha jilmħu

xhieda tas-sultan li wasal. 

Min hu dan – jistaqsu w jgħidu –

dan li jordna sa lill-kwiekeb,

li quddiemu s-sema jibża’,

dwal u xemx qaddejja tiegħu?

Dan tassew xi ħadd bla bidu,

mingħajr tmiem, ta’ l-għaġeb, għoli,

li bla tarf il-kobor tiegħu,

li kien qabel l-art u s-sema.  

Ġnus, dan huwa s-sultan tagħkom

u s-sultan tal-poplu Lhudi,

li għal dejjem kien imwiegħed

lil Abraham missierna w nislu.  

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek; 

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:  Mulej, ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek.

Salm 42 (43)

Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej, †

u min-nies bla tjieba ddefendi l-kawża tiegħi; *

min-nies qarrieqa u ħżiena eħlisni.

Inti l-kenn tiegħi, o Alla; għaliex warrabtni? *

Għax għandi ngħix imdejjaq

 taħt it-tagħkis ta’ l-għadu?

Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek; †

huma jmexxuni; *

iwassluni sa l-għolja mqaddsa tiegħek

       u sa l-għerejjex tiegħek.

U nidħol ħdejn l-artal ta’ Alla, *

ħdejn Alla, ferħ u hena tiegħi.

U nroddlok ħajr biċ-ċetra, *

Mulej, Alla tiegħi.

Għaliex tintelaq, ruħ tiegħi, *

u titħawwad ġewwa fija?

Ittama f’Alla, għax jien nibqa’ nfaħħru; *

hu l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi!

  Glorja.

Ant. 1:   Mulej, ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek.

Ant. 2:   Salvana, Mulej, il-jiem kollha ta’ ħajjitna.

Kantiku           Iż 38:10-14. 17-20

“Jien għedt: Sejjer, f’nofs il-medda ta’ ħajti; *

Nitqiegħed f’bibien l-imwiet għall-bqija ta’ snini!”

Jien għedt: “M’iniex se nara l-Mulej *

f’art il-ħajjin;

ma nara b’għajnejja ‘l ħadd iżjed *

minn fost dawk li jgħammru fid-dinja !”

Tneħħietli l-għamara tiegħi †

u ġiet mwarrba minni, *

bħal għarix ta’ ragħaj.

Kebbibtli ħajti, †

kif jagħmel nissieġ biex jaqta’ minn-newl. *

Lejl u nhar inti fnejtni.

Bqajt ngħajjat sa sbiħ il-jum : †

bħal iljun il-Mulej kissirli għadmi. *

Lejl u nhar inti fnejtni.

Bħal ħuttafa npespes, bħal ħamiema nokrob ; *

għajnejja mbikkija jħarsu ‘l fuq.

Int salvajtli ħajti mill-ħofra tal-qerda ; *

int xħett wara spallejk ħtijieti kollha.

Ma jfaħħrukx l-imwiet, *

anqas il-mewt ma ssebbħek.

Fil-fedeltà tiegħek ma jittamawx aktar *

dawk li jinżlu fil-qabar.

Min hu ħaj iroddlok ħajr bħali llum ; *

il-missier jgħarraf lil uliedu l-fedeltà tiegħek.

Salvana, Mulej, u aħna ndoqqu ċ-ċetri  * 

il-jiem kollha ta’ ħajjitna f’dar il-Mulej. 

  Glorja.

Ant. 2:  Salvana, Mulej, il-jiem kollha ta’ ħajjitna.  

Ant. 3:  Jistħoqqlu l-Mulej Alla t-tifħir fil-belt imqaddsa tiegħu.

Salm 64 (65)

Tifħir lilek jistħoqq, o Alla, f’Sijon; *

lilek inroddu l-wegħda, int, li tisma’ talbna.

Quddiemek jersaq kull bniedem, *

minħabba fi ħtijietu.

Kbar wisq għalina dnubietna; *

iżda inti taħfirhomlna.

Hieni l-bniedem li inti tagħżel *

u tqiegħdu jgħammar fit-tempju tiegħek.

Bil-ġid ta’ darek nixbgħu *

fit-tempju mqaddes tiegħek.

Ta’ l-għaġeb kif tweġibna bil-ġustizzja tiegħek, *

o Alla  tas-salvazzjoni tagħna.

Int tama ta’ min jgħix fi truf l-art *

u fi gżejjer fl-ibħra mbiegħda.

Int twaqqaf fis-sod il-muntanji b’qawwietek, *

Inti mħażżem bis-saħħa.

Inti ssikket l-għajat ta’ l-ibħra, †

u l-ħsejjes ta’ l-imwieġ tagħhom, *

u t-tixwix tal-popli.

U jibżgħu dawk li jgħammru fi truf l-art *

quddiem l-għeġubijiet tiegħek.

Iż-żerniq u għib il-jum *

inti timliehom bil-ferħ.

Inti żżur l-art u ssaqqiha, *

u tagħniha bil-ġid tiegħek.

Il-wied ta’ Alla mimli bl-ilma; *

il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom.

Hekk int tħejjiha: †

issaqqi r-raddiet u twitti t-tub tagħha,

bl-irxiex trattabha u tberkilha ż-żrieragħ.

Fawwart is-sena bi tjubitek, *

triqatek bil-ġid joqtru;

joqtru bin-nida l-mergħat tad-deżert, *

u bil-ferħ jitħażżmu  l-għoljiet.

Il-mergħat jimtlew bl-imrieħel, †

il-widien jinksew bil-qamħ; *

jgħajjtu lkoll u jgħannu bil-ferħ! 

Glorja.

Ant. 3:   Jistħoqqlu l-Mulej Alla t-tifħir fil-belt imqaddsa tiegħu.

LEZZJONI QASIRA                                                                             Iż 4:2-3

Dakinhar ir-rimja tal-Mulej tkun ġieħ u glorja, u l-frott ta’ l-art ikun kburija u żȋna tal-fdal ta’ Iżrael. U jiġri li min jibqa’ f’Sijon u min jitħalla f’Ġerusalemm qaddis jissejjaħ, kull min jitniżżel fil-ktieb tal-ħajja f’Ġerusalemm.

RESPONSORJU QASIR

R/.    Quddiemu jinxteħtu * Is-slaten kollha ta’ l-art. Quddiemu.

V/.    Il-ġnus kollha lilu jaqdu. * Is-slaten kollha ta’ l-art. Glorja. Quddiemu.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

    Id-deheb, l-inċens u l-mirra huma t-tliet rigali li l-maġi offrew lill-Mulej, lill-Iben ta’ Alla, lis-Sultan il-kbir, hallelujah.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

        Id-deheb, l-inċens u l-mirra huma t-tliet rigali li l-maġi offrew lill-Mulej, lill-Iben ta’ Alla, lis-Sultan il-kbir, hallelujah.   

PREĊI 

Infaħħru l-ħniena ta’ Kristu, li ġie biex jeħles lill-ħlejjaq mill-jasar tat-taħsir ħalli jiksbu l-ħelsien tas-sebħ ta’ wlied Alla. Mistreħin fuq din it-tjieba ta’ Alla, nitolbuh u ngħidulu:

F’ġieħ it-twelid tiegħek, Mulej, eħlisna mid-deni.

Mulej, Alla ta’ dejjem, int bdejt ħajja ġdida bħala bniedem:

– ġeddidna dejjem bil-misteru ta’ twelidek.

Int ma tlift xejn minn dak li hu tiegħek bħala Alla, u b’għaġeb kbir għaqqadt miegħek dak li hu tal-bniedem:

– agħmel li f’ħajjitna nħabirku biex niksbu sehem sħiħ fin-natura tiegħek ta’ Alla.

Int ġejt fostna u sirt id-dawl tal-ġnus u l-imgħallem tal-qdusija:

– agħmel li tkun musbieħ għal riġlejna l-kelma tiegħek.

Verb ta’ Alla, int ħadt il-ġisem fil-ġuf ta’ Marija Verġni u ġejt f’din id-dinja:

– għammar dejjem fi qlubna bis-saħħa tal-fidi.

Missierna

Talba

O Alla, Ibnek il-waħdieni deher fostna fin-natura tagħna l-bnedmin, u aħna, bl-għajnejn tal-ġisem, għarafnieh bħala bniedem bħalna: agħmel li jkun jistħoqqilna niġġeddu wkoll fir-ruħ tagħna bih, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Amen.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

INNU

B’qima kbira w tjieba sħiħa,

miġburin f’dis-siegħa mbierka,

nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,

ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu.

Biex jagħtina d-don li nkunu

tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,

li bħalissa ntbagħat u tqassam

fuq l-appostli skond il-wegħda.

Bit-tqassim tad-doni tiegħu,

żejjen kollox bis-sbuħija

il-Missier, li ħejja s-saltna

tas-smewwiet għall-hena tagħna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

F’Nofsinhar

INNU

Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq

biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,

quddiem Alla nressqu talbna,

b’radd il-ħajr u kull foħrija.

Għaliex din kienet is-siegħa

li, bis-sagrifiċċju veru

tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna

mis-salib is-salvazzjoni.

Lill-Mulej għalhekk nitolbu

biex jimliena b’dawl il-grazzja

tas-salib, li d-dija tiegħu

tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

Lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

INNU

F’din it-tielet talba mqaddsa

ta’ mal-jum, infaħħru ‘l Alla,

b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna

li fi mħabbtu llum bagħtilna.

Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb

fil-misteru għoli tiegħu;

u, fid-dawl tal-maġisteru

ta’ San Pietru, lejh inħaffu.

F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,

nitolbuhom jgħassu fuqna,

biex il-passi dgħajfa tagħna

jitqawwew bi Kristu Sidna. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

Salm 118 (119):49-56

VII (Żajin)

Ftakar fil-kelma li tajt lill-qaddej tiegħek, *

li biha inti ttamajtni.

Dan hu l-faraġ fin-niket tiegħi: *

li l-wegħda tiegħek tagħtini l-ħajja.

Jiddieħku bija l-kburin għall-aħħar; *

imma jiena ma nitbegħidx mil-liġi tiegħek.

Niftakar fid-digrieti tiegħek ta’ dari; *

fihom, Mulej, jiena nsib il-faraġ tiegħi.

Nagħdab għall-aħħar minħabba l-ħżiena *

li jitilqu l-liġi tiegħek.

L-għanja tiegħi l-kmandamenti tiegħek, *

f’dan il-post fejn jien barrani.

Billejl f’ismek niftakar, Mulej, *

u nħares il-liġi tiegħek.

Din hi l-barka li messet lili: *

li jiena nħares il-preċetti tiegħek.

  Glorja.

Salm 52 (53)

Jgħid l-iblah f’qalbu: “M’hemmx Alla!”  *

Tħassru l-bnedmin,

għamlu ħwejjeġ ta’ min jistmellhom; *

m’hemm ħadd li jagħmel is-sewwa.

Alla mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin, *

     biex jara jekk hemmx min hu għaqli,

min ifittex lil Alla.

Lkoll intilfu, †

lkoll flimkien tħażżnu; *

ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed. 

Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, *

dawk li qatt ma jsejjħu lil Alla?

li jaħtfu l-poplu tiegħi *

kif wieħed jaħtaf il-ħobż?

Biża’ kbir waqa’ fuqhom, *

        bla ma kellhom għalfejn;

għax Alla kissrilhom għadamhom lil dawk li dawwruk; *

tħawwdu, għax Alla telaqhom.

Min iġib minn Sijon il-ħelsien ta’ Iżrael? *

Meta jerġa’ jqajjem Alla l-poplu tiegħu,

       jifraħ Ġakobb, jithenna Iżrael.

  Glorja.

Salm 53 (54):1-6. 8-9

B’ismek, o Alla, salvani; *

agħmilli ħaqq bil-qawwa tiegħek.

Isma’, o Alla, it-talba tiegħi; *

agħti widen għal kliem fommi.

Għax nies barranin qamu kontrija, †

nies kefrin jonsbuli ħajti; *

ma jżommux ‘l Alla quddiem għajnejhom. 

Ara, Alla l-għajnuna tiegħi: *

il-Mulej hu dak li jżommni.

Minn qalbi noffrilek is-sagrifiċċju; *

inrodd ħajr lil ismek, għax hu tajjeb.

Għax minn kull hemm ħelisni l-Mulej; *

jitpaxxew għajnejja bl-għedewwa mirbuħa.

  Glorja.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

LEZZJONI QASIRA                                                                          Iż 45:13

Jiena qajjimtu biex iġib ir-rebħa, wittejtlu triqatu kollha; hu jibnili l-belt, u jifdi l-ilsiera tiegħi bla ma jħallas jew jagħti rigali għalihom, jgħid il-Mulej ta’ l-eżerċti.

  V/.   Deher fid-dinja.

  R/.    U għammar fost il-bnedmin.

F’Nofsinhar

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

LEZZJONI QASIRA                                                                            Iż 48:20

Oħorġu minn Babel, aħarbu mill-Kaldin! Ħabbru u xandru dan b’għajat ta’ ferħ, wasslu l-aħbar sa truf l-art; għidu: Il-Mulej feda lil Ġakobb, il-qaddej tiegħu.

  V/.  Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus.

  R/.  U s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

LEZZJONI QASIRA                                                                       Iż 2:3b-5

Bdew ifittxuni dawk li ma staqsewx għalija, riedu jsibuni dawk li ma ġrewx warajja; u jien għedt: Hawn jien! Hawn jien! lill-poplu li ma sejjaħx ismi.

  V/.  Bierku, popli, lil Alla tagħna.

  R/.  Semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.

Talba

O Alla, Ibnek il-waħdieni deher fostna fin-natura tagħna l-bnedmin, u aħna, bl-għajnejn tal-ġisem, għarafnieh bħala bniedem bħalna: agħmel li jkun jistħoqqilna niġġeddu wkoll fir-ruħ tagħna bi Kristu Sidna. Ammen.

Inbierku l-Mulej

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

L-GĦASAR

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

X’tak, Erodi, għadu ħajjen?

Għax ġie Kristu qiegħed tibża’?

M’għandux bżonn saltniet tad-dinja

min ġie jagħti dik tas-sema!

Ġrew il-maġi wara l-kewkba,

fid-dawl tagħha d-Dawl ifittxu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

u jagħrfuh bħal Alla veru.   

Il-Ħaruf tas-sema niżel

fl-ilma tal-Ġordan u qaddsu;

hu, li ma ttebbax bil-ħtija

b’ħasil ġdid naddafna minnha.

Xhieda ġdida ta’ setegħtu!

Ħammru l-ġarar kbar ta’ l-ilma,

li l-qaddejja, b’ordni tiegħu,

rawh mibdul fi nbid quddiemhom. 

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.

Salm 48 (49)

I

Isimgħu dan, popli kollha; *

agħtu widen, intom ilkoll li tgħixu fid-dinja;

kemm iż-żgħar u l-kbar tal-poplu, *

kemm il-għonja u kemm  il-fqar.

Fommi jitkellem l-għerf, *

u nxandar il-fehmiet ta’ qalbi. 

Nagħti widen għal kliem l-għerf; *

se nfisser fuq iċ-ċetra l-kliem tqil tiegħi.

Għax għandi nibża’ mill-jiem ħżiena, *

meta jdur għalija l-ħażen ta’ dawk li jonsbuni?

F’ġidhom it-tama tagħhom; *

jiftaħru bil-kotra ta’ l-għana tagħhom.

Ħadd ma jista’ jifdi lilu nnifsu, *

jew jagħti lil Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu.

Għoli wisq il-prezz ta’ ħajtu, qatt ma jkun biżżejjed, *

biex wieħed jgħix għal dejjem

     u qatt ma jara il-qabar.

Jara mqar l-għorrief imutu, †

l-iblah u l-belhieni lkoll jintemmu, *

      u lil ta’ wrajhom iħallu ġidhom.

Qabarhom hu darhom għal dejjem, †

għamara tagħhom minn nisel għal nisel, *

għalkemm għamlu isem f’artijiethom.

Imma l-bniedem ma jibqax fil-ġieħ, *

qisu bħall-bhejjem li jintemmu.

  Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

          u lill-Ispirtu s-Santu.

  Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

          u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

Ant. 1:  Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.

Ant. 2:  Il-Mulej jgħid: Ġemmgħu għalikom teżori fis-sema.

II

Din xortih min jittama fih innifsu; *

hekk jintemm min jitgħaxxaq bil-frugħa tiegħu.

Bħal nagħaġ lejn l-imwiet mexjin, *

l-mewt tkun ir-ragħaj tagħhom;

dritt lejn il-qabar jinżlu, *

jintemmu fl-imwiet bla ġieħ ta’ xejn.

Imma lili Alla jifdili ħajti, *

mis-setgħa ta’ l-imwiet żgur jaħtafni.

Tibżax meta xi ħadd jistagħna, *

meta joktor il-ġieħ ta’ daru.

Għax xejn ma jieħu f’mewtu, *

ġieħu ma jinżilx warajh.

Mqar jekk f’ħajtu jħoss ruħu hieni, *

u jgħid li jfaħħruh għax jgħaddiha tajjeb;

imur ukoll mal-ġemgħa ta’ missirijietu, *

li qatt aktar ma jaraw id-dawl.

Imma l-bniedem ma jibqax fil-ġieħ, *

qisu bħall-bhejjem li jintemmu.

  Glorja lill-Missier……

Ant. 2:  Il-Mulej jgħid: Ġemmgħu għalikom teżori fis-sema.  

Ant. 3:  Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi l-glorja u t-tifħir.

Kantiku    (Apok 4:11; 5:9-10, 12)

Mulej Alla tagħna, jistħoqqlok tirċievi *

        l-glorja, l-ġieħ u l-qawwa, 

 għax int ħlaqt il-ħwejjeġ kollha; * 

        bir-rieda tiegħek kienu u nħalqu.

 Int jistħoqqlok tieħu l-ktieb *

        u  tikser is-siġilli tiegħu, 

 għax int qatluk, u b’demmek ksibt għal Alla *

        bnedmin minn kull tribù u lsien, 

 minn kull poplu u ġens,

 u għamilthom għal Alla tagħna  Saltna u Qassisin *

        li għad isaltnu fuq l-art.

 Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi †

        l-qawwa, l-għana, l-għerf u s-saħħa, *

        l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir.”

  Glorja lill-Missier…….

Ant. 3:  Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi l-glorja u t-tifħir.

LEZZJONI QASIRA                                                                           Ef 2:3b-5

Aħna konna minna nfusna wlied il-korla, bħall-bqija tal-bnedmin. Imma Alla, għani fil-ħniena, bis-saħħa ta’ l-imħabba kbira li biha ħabbna, meta konna mejta minħabba dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu.

RESPONSORJU QASIR

R/.   Bih jitbierku * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Bih.

V/.   Ifaħħru l-kobor tiegħu l-popli kollha. * Il-ġnus kollha ta’ l-art. Glorja. Bih.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Int dhert fid-dinja, Kristu, dawl minn dawl; u l-maġi offrewlek ir-rigali tagħhom, hallelujah.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

– bħalma wiegħed lil missirijietna – *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

Int dhert fid-dinja, Kristu, dawl minn dawl; u l-maġi offrewlek ir-rigali tagħhom, hallelujah.  

PREĊI

Magħqudin qalb waħda ma’ l-insara kollha fit-tifħir u t-talb, nitolbu lill- Mulej u ngħidulu:

Missier qaddis, isma’ t-talb ta’ wliedek.

Għin lil dawk li għalihom int Alla mhux magħruf, u qegħdin ifittxuk f’dellijiet u xbihat:

– qawwihom bid-dawl ta’ Kristu.

Ħares lil dawk li jadurawk bħala Alla wieħed u jistennewk imħallef fl-aħħar jum:

– agħtihom li jistqarru magħna t-tjieba tiegħek.

Ftakar f’dawk li lilhom int tajt il-ħajja u d-dawl u kollox:

– la tħallihomx jitbiegħdu minnek.

Ibgħat l-anġli tiegħek biex iħarsu lil dawk li huma fil-vjaġġ:

– eħlishom mill-mewt f’daqqa u ta’ bla ħsieb.

Ħenn għall-ħutna l-mejtin li lilhom f’din l-art għarraft il-verità tiegħek:

– wassalhom biex jitgħaxxqu bik wiċċ imbwiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema.

Missierna

Talba

O Alla, Ibnek il-waħdieni deher fostna fin-natura tagħna l-bnedmin, u aħna, bl-għajnejn tal-ġisem, għarafnieh bħala bniedem bħalna: agħmel li jkun jistħoqqilna niġġeddu wkoll fir-ruħ tagħna bih, Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

IT-TLIETA

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox, 

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, 

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. 

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni, 

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, 

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Amen.

Jew

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

Jew

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

INNU

Kristu, dija w jum imsebbaħ,

bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:

int tassew tad-dawl id-dija,

int xandȃr tad-dawl għall-hienja. 

Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,

f’dan il-lejl li ġej ħarisna;

ikun fik il-mistrieħ tagħna,

‘tina ftit sigħat ta’ heda.  

Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,

qalbna tibqa’ tishar miegħek;

midd, Mulej, il-leminija

bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.

Ejja, Salvatur setgħani,

qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,

wennes lill-qaddejja tiegħek,

li biex fdejthom xerridt demmek.

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

SALMODIJA

Barra Ż.GĦ.:

Ant. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama.

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Salm 142 (143): 1-11

Talba fid-dwejjaq

Il-bniedem ma jkunx iġġustifikat bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi f’Ġesù Kristu (Gal 2:16)

Mulej, isma’ t-talba tiegħi, †

agħtini widen, nitolbok bil-ħniena;

weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek.

Tressaqx għall-ħaqq lill-qaddej tiegħek, *

għax ebda bniedem ma hu ġust quddiemek.

Għax l-għadu għamel għalija, *

ma’ l-art tefagħni taħt riġlejh;

fid-dlam xeħetni ngħammar, *

bħal min imut għal dejjem.

Ruħi tinfena minn ġewwa, *

qalbi titniehed ġewwa fija.

Niftakar fiż-żmien l-imgħoddi, †

naħseb f’kull ma int għamilt, *

għemil idejk dejjem fi ħsiebi.

Lejk immidd idejja, *

ruħi bħal art bil-għatx tixtieqek.

Fittex weġibni, Mulej! *

Ruħi tinsab bla saħħa.

La taħbix wiċċek minni, *

li ma nkunx bħal min nieżel għall-qabar.

Fakkarni mas-sebħ fi tjubitek, *

għax fik jien nittama.

Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi, *

għax lejk jien nerfa’ ruħi.

Eħlisni mill-għedewwa, Mulej, *

għax inti l-kenn tiegħi. 

Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek,

għax int Alla tiegħi. *

       L-ispirtu tajjeb tiegħek imexxini fuq art watja.

F’ġieħ ismek, Mulej, agħtini l-ħajja, *

oħroġni mill-għawġ minħabba l-ġustizzja tiegħek.

  Glorja.

Barra Z.GĦ.:

Ant. La taħbix wiċċek minni, għax fik jien nittama.

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

LEZZJONI QASIRA                                                                        1 Piet 5:8-9

          Kunu meqjusa u għassu! L-għadu tagħkom ix-Xitan qisu ljun jgħajjat, idur u jfittex ‘il min se jibla’.Iqfulu, sħaħ fil-fidi.

RESPONSORJU QASIR

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

KANTIKU EVANĠELIKU                                                      Lq. 2,29-32

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

Glorja.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

Talba

Fit-tjieba tiegħek, Mulej, dawwal dan il-lejl li ġej fuqna, u agħmel li aħna, qaddejja tiegħek, nistrieħu fis-sliem, biex f’ismek għada nqumu ferħana mas-sebħ ta’ jum ġdid.  Bi Kristu Sidna. R. Ammen.

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb. 

R. Ammen.

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda 

mill-antifoni tal-Madonna.

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

jew

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

jew

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

jew

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.

%d bloggers like this: