Santa Marija Maddalena de Pazzi

Print Friendly, PDF & Email

Fl-okkażjoni tal- 450 sena mit-twelid ta’ Santa Marija Maddalena de Pazzi soru Karmelitana tal-Klawsura, Patri Charlò Camilleri li huwa studjuż dwar ħajjitha u r-rivelazzjonijiet li kellha, ppublika ktieb bil-Malti jismu ‘L-Għanja tal-Imħabba mhux Maħbuba’.

Tajjeb li ngħidu li l-awtur ta’ dan il-ktieb flimkien mat-Taljan Patri Bruno Secondin huma l-uniċi tnejn fl-ordni Karmelitan li għamlu studju profond dwar din il-qaddisa.

Il-qoxra tal-ktieb ta’ Patri Charlò Camilleri

Il-ktieb fih tlett taqsimiet. Fl-ewwel taqsima nsibu bijografija tal-qaddisa, fit-tieni nsibu ġabra ta’ testi meħudin mill-kitbiet li jlaħħqu ħames volumi ta’ rivelazzjonijiet u estasijiet li kellha matul ħajjitha u xi ittri li kitbet, u fit-tielet taqsima nsibu l-inċiżjonijiet ta’ Abraham Diepenbeek alljev ta’ Rubens li kienu ġew stampati fl-okkażjoni tal-Kanonizzazjoni tagħha fl-1669.

L-awtur fid- daħla tal- ktieb jgħidlina li din mhix l-ewwel bijografija li saret bil-Malti dwar Santa Marija Maddalena de Pazzi.

Il-poeta tal- Madonna u tal-Kelma Maltija, il-Professur Patri Anastasju Cuschieri, O.Carm kien ħareġ bijografija bil-Malti fl-okkażjoni tat-300 sena mill-mewt tagħha fl-1907. Cuschieri qaleb ħajjitha minn Bijografija Taljana miktuba minn Suor Gesualda tal-monasteru ta’ Firenze. Skont l-awtur il-valur ta’ din it-traduzzjoni jinsab fil-fatt li juri li Cuschieri sa min kmieni ra s-siwi tal- kitba bil – Malti. Wieħed ma jistax jinsa li Cuschieri ukoll għandu poeżija dwar din il-qaddisa jisimha ‘Lill- Marija Maddalena de Pazzi, Qaddisa tal-Karmnu min Firenze fix-xahar tal-Mewt tagħha’. Din kienet ġiet ppublikata fir-rivista Ir-Reġina tal-Karmelu f’Mejju tal-1915. Patri Anastasju kiteb ukoll diversi artikli li ġew ppublikati f’gazzetti u rivisti lokali.

Snin ilu fl-1973, Patri Ewġenju Tonna Karmelitan kien ħareġ ktieb dwar il-qaddisin u l-Beati Karmelitani li fih kien hemm profil bijografiku ta’ din il-qaddisa. Is-soċjetà MUSEUM ukoll fil-Profili li kienu jippublikaw min żmien għal żmien b’ħajjiet tal- qaddisin, kitbu l-bijografija Santa Marija Maddalena de Pazzi.   

Fl-ewwel taqsima ta’ dan il-ktieb nsibu li Patri Camilleri jikteb dwar it-twelid u t-tfulija ta’ din il-qaddisa fejn jagħti deskrizzjoni tal-familja De Pazzi. Imbagħad jitkellem ukoll dwar iż-żogħżija u s-sejħa tagħha fil-Karmelu. Wieħed ma jistax ma’ jsemmix li din il-qaddisa fil-magħmudija kien jisimha Katarina u meta daħlet fil-Monasteru Karmelitan tal- Klawsura tawha l-isem ta’ Marija Maddalena. Aktar tard l-awtur jitkellem dwar id-daħla tagħha fil-Karmelu fejn jgħidilna li fl-1583 għamlet il-vestizzjoni fl-Ordni Karmelitan. Matul in-novizzjat tagħha, hija kellha marda gravi li damet għal xahrejn li waslitha sal-mewt. Għalhekk il-professjoni tagħha giet antiċipata. Madankollu, hi rkuprat. Għal tliet snin kienet assistenta majjistra tan-novizzi mbgħad sagristana, u, għal sitt snin, majjistra tan-novizzi. Barra minn hekk kienet magħrufa għall-pariri siewja u ħadmet għar-riforma tal-Knisja kif ukoll kellha nteress dwar dak li kien qed jiġri fid-dinja ta’ madwarha hekk li bosta nies ta’ setgħa bħar-Reġina ta’ Franza Marija de Medici kienu jfittxu l-pariri tagħha. Għal xi zmien, hija kienet responsabbli tas-sorijiet li kienu fil-formazzjoni. Wara mewtha hija kienet ibbeatifikata fl-1626 u Kanonizzata fit-28 ta’April 1669. Ġisimha għadu sħiħ sa llum.

Fit-tieni taqsima ta’ dan il-ktieb Patri Charlò jaqleb għall-Malti xi wħud mill-kitbiet tal-estasijiet li kellha l-qaddisa. Dawn ġew traskritti minn ħutha s-sorijiet meta kien isir dan il-fenomenu. Marija Maddalena de Pazzi kellha ħafna taħdidiet mal–Mulej u hawnhekk naraw l-ispirtiwalità profonda li kellha. Barra minnhekk insibu ukoll kemm kienet bniedma ta’ talb u magħquda dejjem ma’ Alla.

Ma nistgħux ma’ nsemmux xi ħaġa dwar ittra personali tagħha li min jaqraha jikseb ħafna ġid spiritwali. Fl-ittra tal- 15 ta’ Marzu 1590, Santa Marija Maddalena kitbet lill-Swor Diamante fejn ħeġġitha biex timxi bil-ferħ wara l-Mulej li fl-Evanġelju jgħid: Min irid jiġi warajha għandu jiċħad lilu nnifsu u jerfa salibu u jimxi warajja (Mt. 16,24). Il-qaddisa ttenni lill-din is-soru biex tagħmel min kollox ħalli tgħix bħalha għarusa ta’ Kristu u ħeġġitha biex ġġib ruħha bħalma ġab Kristu l-maħbub tagħna fil-passjoni tiegħu.

Fit-tielet taqsima nsibu madwar 50 stampa ta’ inċiżjonijiet dwar il-ħajja tal-qaddisa, li kien għamel Abraham Depeneek fl-okkazzjoni taċ-ċelebrazzjoni tal-Kanonizzazjoni tagħha fl-1669. L-awtur jgħidilna li Depeneek kien pittur Fjamming li twieled Bois-le-duc (Hertogenbosch) fil-Pajjiżi Baxxi u li studja taħt Rubens, pittur famuz Fjamming (1577 -1640).

Ma nistgħux nagħlqu dan l-artiklu billi ma ngħidux prosit lill- awtur Patri Charlò Camilleri tal- biċċa xogħol kbira li għamel, u nħeġġeġ lit-Terzjarji Karmelitani kif ukoll dawk li jħobbu l-ispiritwalità Karmelitana biex jixtru dan il-ktieb li jista jinkiseb mingħand l-awtur stess fil-Kunvent tal- Karmnu fl-Imdina, jew mingħand il-Horizons: http://www.horizons.com.mt. 

Tajjeb li tkunu tafu li hemm il-ħsieb li toħroġ edizzjoni kritika bl-Ingliz tal-kitbiet mistiċi kollha tal-qaddisa li minbarra l-valur spiritwali għandhom ukoll valur lingwistiku u letterarju.

Nitolbu lill-din il-qaddisa biex tgħamilna nies ta’ talb bħalma kienet hi.

Minn Patri Hermann Duncan O.Carm

%d bloggers like this: