Qari tal-Quddies tal-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. (F)

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

8 ta’ Ottubru
L-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta
Festa

QARI I
Slat 8: 22-23. 27-30

Qari mill-Ktieb tas-Slaten

F’dak iż-żmien: Salamun, wieqaf quddiem l-altar tal-Mulej, bil-ġemgħa kollha ta’ Israel quddiemu, fetaħ dirgħajh lejn is-sema u qal: “Mulej, Alla ta’ Israel, ma hemmx Alla ieħor bħalek, la ’l fuq fis-sema u lanqas hawn isfel fl-art, int li żżomm sħaħ il-patt u l-imħabba mal-qaddejja tiegħek li jimxu quddiemek b’qalbhom kollha.

Imma tassew li Alla sa jgħammar fuq l-art? Ara, la s-sema u lanqas l-ogħla smewwiet ma jesgħuk, u wisq inqas din id-dar li bnejt jien! Agħti widen għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat-tħannin tiegħu, Mulej, Alla tiegħi: ismagħha l-għajta u t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmel quddiemek illum. Lejl u nhar ħa jkunu għajnejk miftuħa fuq din id-dar, fuq il-post li għalih int għidt, ‘Ismi jkun hemm,’ biex tisma’ t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmillek f’dan il-post. Isma’, mela, it-talb umli tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Israel meta jitolbuk f’dan il-post; ismagħha int, minn fejn tgħammar, mis-sema, agħti widen u aħfer.”

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 83: 3-5, 10-11

R/. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, Mulej tal-eżerċti!

Tixxennaq u tinfena ruħi
għat-tempju tal-Mulej:
ngħanni ferħan b’ruħi u ġismi
lil Alla l-Ħaj. R/.

Sal-għasfur isib fejn jgħammar,
u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek:
hemm hi tqiegħed iż-żgħar tagħha,
Mulej tal-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi! R/.

Henjin dawk li jgħammru f’darek;
huma jfaħħruk għal dejjem.
Ħares, o Alla, tarka tagħna,
ħares lejn is-Sultan, il-Midluk tiegħek. R/.

Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek
aħjar minn elf jum f’post ieħor;
aħjar noqgħod fuq il-għatba ta’ dar Alla tiegħi!
Milli ngħammar fit-tined tal-ħżiena. R/.

AKKLAMAZZJONI GĦALL-EVANĠELJU
ara Lq 11: 9-10

R/. Hallelujah
Il-Mulej jgħid:
Fid-dar tiegħi min jitlob, jaqla’;
min ifittex, isib;
u min iħabbat jiftħulu.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Lq 19:1-10

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien: Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triqat tagħha. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, u kien għani.

Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax minħabba fil-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri ’l quddiem u tela’ ma’ tina selvaġġa, għax minn dik in-naħa kien sa jgħaddi. Ġesù, kif wasal hemm, ħares ’il fuq u qallu: “Żakkew, isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli niġi għandek.” Dak niżel bla telf ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies, meta rawh, ilkoll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ.

Imma, Żakkew, wieqaf, qal lill-Mulej: “Ara, Mulej, nofs ġidi sa nagħtih lill-foqra, u jekk jien sraqt xi ħaġa ’l xi ħadd b’rapporti foloz, irroddhielu għal erba’ darbiet iżjed.” Qallu Ġesù: “Illum ’il din id-dar ġietha s-salvazzjoni, għax hu wkoll bin Abraham. Għax Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf.”

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.

%d