Qari tal-Ġimgħa tar-Raba’ Ġimgħa tar-Randan

Print Friendly, PDF & Email

Ir-Raba’ Ġimgħa tar-Randan – Il-Ġimgħa

Qari I

Naqtgħuhielu għall-mewt tal-mistħija.

Għerf 2, 1a.12-22

Qari mill-Ktieb tal-Għerf

In-nies il-ħżiena ma ħasbuhiex sewwa, u qalu bejniethom:

“Nonsbulu lill-ġust għaliex hu ta’ xkiel għalina fi triqitna,

hu kontra l-għemejjel tagħna,

iċanfarna għax niksru l-Liġi,

jixlina għax immorru kontra t-tagħlim li ħadna.

Jgħid li jagħraf ’l Alla,

u jsejjaħ lilu nnifsu “Bin il-Mulej”.

Għalina hu ċanfira tal-fehmiet tagħna;

narawh biss taħt għajnejna, idejjaqna.

Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu,

u ma tixbah lil ħadd l-imġiba tiegħu.

Lilna jgħoddna ta’ nies foloz,

jistmell drawwietna bħal ħaġa moqżieża.

Hieni jsejjaħ it-tmiem tal-ġusti,

u jiftaħar li Alla missieru.

Ħa naraw hux veru kliemu,

naraw fl-aħħar x’se jsir minnu.

Jekk il-ġust hu iben Alla, jaqbeż għalih Alla,

u jeħilsu minn id l-għedewwa tiegħu.

Inġarrbuh bit-tagħjir u l-moħqrija,

biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru.

Naqtgħuhielu għall-mewt tal-mistħija,

għax, kif jgħid hu, għandu min iħarsu”.

Hekk ħasbuha, imma tqarrqu;

mogħmija minn ħżunithom.

Ma fehmux il-ħsibijiet moħbija ta’ Alla,

ma basrux li hemm il-ħlas għall-qdusija,

lanqas m’għarfu li hemm premju għal min hu bla ħtija.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 33 (34), 17-18.19-20.21 u 23

R/. (19a): Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma

Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena,

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom.

Jgħajtu l-ġusti għall-għajnuna, u l-Mulej jismagħhom;

mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. R/.

Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma,

jgħin lil dawk b’ruħhom mifnija.

Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa,

iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej. R/.

Iħarislu għadmu kollha,

ebda waħda ma titkissirlu.

Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu;

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 4, 4b

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix,

iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Evanġelju

Fittxew li jaqbdu lil Ġesù, iżda s-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx.

Ġw 7, 1-2.10.25-30

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù baqa’ jdur fil-Galilija, għax ma riedx joqgħod idur fil-Lhudija billi l-Lhud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għal-Lhud il-festa tal-Għerejjex. Wara li ħutu telgħu għall-festa tela’ hu wkoll, mhux bid-dieher, imma bil-moħbi. Xi wħud min-nies ta’ Ġerusalemm qalu: “Dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh? Araw, b’wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem, u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqaw tassew li l-kbarat għarfu li dan hu l-Messija? Imma dan nafu minn fejn hu; il-Messija, meta jiġi, ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej”.

Ġesù, huwa u jgħallem fit-tempju, għolla leħnu u qal: “Intom lili tafuni, u tafu wkoll minn fejn jien. Jiena ma ġejtx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li bagħatni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu, għax jien mingħandu ġej, u kien hu li bagħatni”.

Huma fittxew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma medd idejh fuqu, għax is-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: