Qari tat-Tnejn tas-Sittax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sittax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – It-Tnejn

Qari I

Bniedem, huwa wriek x’inhu tajjeb u x’jistenna minnek il-Mulej.

Mik 6, 1-4.6-8

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Mikea

Isimgħu, mela, dan li jgħid il-Mulej:

“Qum, iddefendi ruħek quddiem il-muntanji,

ħalli l-għoljiet jisimgħu leħnek!”

Isimgħu, muntanji, it-tilwima tal-Mulej,

iftħu widnejkom, sisien l-art,

għax din hi tilwima tal-Mulej mal-poplu tiegħu,

ma’ Iżrael għandu xi jgħid:

“X’għamiltlek jiena, poplu tiegħi?

Fiex dejjaqtek? Weġibni.

Għax jien tellajtek mill-art tal-Eġittu,

fdejtek minn dar il-jasar;

jien bgħatt quddiemek ‘il Mosè, lil Aron u ’l Mirjam”.

“Biex se nersaq quddiem il-Mulej,

u nitbaxxa quddiem Alla l-Għoli?

Se nersaq quddiemu b’sagrifiċċji tal-ħruq

u b’għoġiela ta’ sena?

Il-Mulej se jogħġbuh l-eluf ta’ mtaten,

u l-għaxriet ta’ eluf ta’ widien ta’ żejt?

Se noffrilu ’l ibni l-kbir b’sagrifiċċju għad-dnub tiegħi?

Se nagħtih l-ewwel wild tiegħi,

il-frott ta’ ħdani għal ħtijieti?”

Bniedem, huwa wriek x’inhu tajjeb u x’jistenna minnek il-Mulej:

li tagħmel dak li hu ġust,

li tħobb u tkun ħanin,

u li tkun umli fl-imġiba tiegħek ma’ Alla tiegħek.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 49 (50), 5-6.8-9.16bċ-17.21 u 23

R/. (23b): Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla

“Iġimgħu ’l ħbiebi quddiemi,

li għamlu patt miegħi bis-sagrifiċċju”.

U jħabbru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu,

għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. R/.

“Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek;

il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem quddiemi.

Ma neħtieġ ebda għoġol minn tiegħek,

jew gidien mill-imrieħel tiegħek”. R/.

“Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi,

u żżomm fuq xufftejk il-patt tiegħi,

int, li tobgħod it-twiddib,

u tixħet kliemi wara dahrek? R/.

Dan int għamilt, u jien bqajt sieket;

forsi ħsibt li jiena bħalek.

Issa se nċanfrek, u dan kollu nqiegħed quddiemek.

Min iroddli sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, dan isebbaħni;

lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla”. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Salm 94 (95), 8ab

Hallelujah. R/. Hallelujah

Illum la twebbsux qalbkom,

iżda isimgħu leħen il-Mulej.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Is-sultana tan-Nofsinhar għad tqum u teħodha kontra dan in-nisel.

Mt 12, 38-42

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej qabdu u qalu lil Ġesù: “Mgħallem, xtaqna kieku naraw sinjal mingħandek”. Iżda hu weġibhom: “Sinjal iridu nisel ħażin u infidil! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamel tlitt ijiem u tlitt iljieli f’żaqq il-ħuta, hekk ukoll Bin il-bniedem għad jagħmel tlitt ijiem u tlitt iljieli fil-qalba tal-art.

F’jum il-ħaqq, in-nies ta’ Ninwè għad iqumu kontra dan in-nisel u jikkundannawh, għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta’ Ġona; u araw hawn min hu aqwa minn Ġona hawnhekk! F’jum il-ħaqq, is-sultana tan-Nofsinhar għad tqum u teħodha kontra dan in-nisel u tikkundannah, għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma’ l-għerf ta’ Salamun; u araw hawn min hu aqwa minn Salamun hawnhekk!”

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: