Qari tat-Tlieta tas-Sittax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sittax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – It-Tlieta

Qari I

Jarmi ħtijietna kollha f’qiegħ il-baħar.

Mik 7, 14-15.18-20

Għeluq il-Ktieb tal-Profeta Mikea

Irgħa l-poplu tiegħek taħt ix-xettru tiegħek,

il-merħla, il-wirt tiegħek,

maqtugħa għaliha ġol-foresta,

fil-qalba ta’ ġnejna sabiħa.

Jalla tirgħa f’Basan u f’Gilgħad,

bħal fiż-żmien ta’ dari!

Urina għeġubijietek,

bħal meta ħriġt mill-Eġittu.

Min hu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen,

u jaħfer id-dnub lil fdal wirtu?

Hu ma żammx il-korla tiegħu għal dejjem,

għax lilu jogħġbu juri ħniena.

U hu jerġa’ jħenn għalina,

jixħet ħżunitna taħt saqajh,

jarmi ħtijietna kollha f’qiegħ il-baħar.

Ġib ruħek ma’ Ġakobb bil-fedeltà,

bil-ħniena ma’ Abraham,

bħalma ħlift lil missirijietna minn żmien il-qedem.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 84 (85), 2-4.5-6.7-8

R/. (8a): Uri lilna, Mulej, it-tieba tiegħek

Urejt imħabbtek, Mulej, lejn artek;

reġġajt ’il Ġakobb lura mill-jasar.

Neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek;

ħfirtilhom dnubiethom kollha.

Reġġajt lura l-qilla tiegħek;

taffejt is-saħna tal-korla tiegħek. R/.

Reġġagħna għal li konna, Alla tas-salvazzjoni tagħna,

warrab minn fuqna l-qilla tiegħek.

Se tibqa’ għal dejjem tinkorla għalina?

Se tibqa’ għal dejjem tagħdab kontrina? R/.

Mhux int li terġa’ tagħtina l-ħajja,

biex jifraħ bik il-poplu tiegħek?

Uri lilna, Mulej, it-tieba tiegħek,

u s-salvazzjoni tiegħek agħtina. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 14, 23

Hallelujah. R/. Hallelujah

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-Mulej,

u Missieri jħobbu, u aħna niġu għandu.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Medd idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: “Dawn, araw, huma ommi u ħuti!”

Mt 12, 46-50

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, kif Ġesù kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu, waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu: “Ara, ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk”. Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu, u qallu: “Min hi ommi? U min huma ħuti?”. Imbagħad medd idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: “Dawn, araw, huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa ħija, u oħti, u ommi”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: