Qari tat-Tlieta tal-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent – It-Tlieta

Qari I

Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej.

Iż 11, 1-10

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse,

għad tinbet rimja minn għeruqu:

fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej,

l-ispirtu tal-għerf u d-dehen,

l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa,

l-ispirtu tal-għerf u l-biża’ tal-Mulej,

u l-għaxqa tiegħu fil-biża’ tal-Mulej.

Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn,

u ma jagħtix sentenza skont ma jisma’,

iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja,

u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art.

Isawwat il-kiefra bix-xettru ta’ fommu,

u b’nifs xufftejh joqtol lill-ħażin.

Il-ħżiem ta’ ġenbejh tkun il-ġustizzja,

u l-fedeltà l-ħżiem ta’ qaddu.

Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf,

il-leopard mal-gidi,

u jirgħu flimkien l-għoġol u ferħ l-iljun,

daqsxejn ta’ tfajjel isuqhom.

Il-baqra u l-ors jirgħu flimkien,

u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu.

L-iljun bħall-gendus jiekol it-tiben.

It-tarbija tal-ħalib titliegħeb fil-ħofra tas-serp;

u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifgħa.

Ma jagħmlux aktar deni

u anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi,

għax mimlija hi l-art bl-għarfien tal-Mulej

bħalma l-baħar hu miksi bl-ilmijiet.

Imbagħad jiġri f’dak il-jum

li l-għerq ta’ Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli.

Lilu jfittxu l-ġnus,

u l-għamara tiegħu tkun imsebbħa.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 71 (72), 2.7-8.12-13.17

R/. (ara 7): Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja, u sliem għal dejjem ta’ dejjem

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,

il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,

biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,

u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. R/.

Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja,

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.

Isaltan minn baħar sa baħar,

u mix-xmara sa truf l-art. R/.

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu,

u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu.

Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar;

il-ħajja tal-fqajrin isalva. R/.

Ismu jibqa’ jissemma għal dejjem;

idum ismu sakemm iddum ix-xemx!

Bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art;

il-popli kollha jsejħulu hieni. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ejja, Mulej, bil-qawwa kbira tiegħek,

dawwal għajnejn il-qaddejja tiegħek.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu.

Lq 10, 21-24

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu s-Santu u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf min hu l-Iben ħlief il-Missier, anqas min hu l-Missier ħlief l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu”. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħidhom: “Henjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten riedu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d