Qari tal-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied

Print Friendly, PDF & Email

QARI I
Jaqaw jien jogħġobni sawm bħal dan?
Iż 58:1-9a

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija
Dan jgħid il-Mulej:
“Iftaħ garġik, għajjat u la tiskotx!
Għolli leħnek bħal tromba!
Dnubhom uri lill-poplu tiegħi,
u ħtijiethom lil dar Ġakobb!
Imma lili kuljum ifittxu,
jixtiequ jagħrfu triqati,
bħallikieku ġens li jagħmel is-sewwa,
u li ma ħalliex l-ordnijiet ġusti ta’ Alla tiegħu.
Jitolbuni ġudizzji fis-sewwa,
jixtiequ jersqu lejn Alla:
“Għaliex somna u int ma ħaristx,
għakkisna ruħna u int ma ntbaħtx?”.
Araw, f’jum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu,
u tgħakksu lill-ħaddiem tagħkom.
Araw, issumu bil-kustjonijiet u l-ġlied
u tidorbu bil-ponn bla ħaqq.
Jekk issumu kif qegħdin issumu issa,
leħinkom ma jinstamax fl-għoli.
Jaqaw jien jogħġobni sawm bħal dan,
jum biex bniedem jgħakkes lilu nnifsu?
Biex ibaxxi rasu bħas-simar,
u jimtedd fuq ix-xkora u r-rmied?
Tgħidlu int dan sawm,
jum jogħġob lill-Mulej?
Jaqaw mhux dan is-sawm li jiena rrid,
jiġifieri, li tħoll l-irbit tal-ħażen,
u tqaċċat ix-xkiel tal-madmad,
li tibgħat ħielsa l-maħqurin,
u tkisser kull madmad?
Mhux li taqsam ħobżok ma’ min hu bil-ġuħ,
u ddaħħal f’darek lill-imsejken bla saqaf?
Mhux li tlibbes lil min tara għarwien,
u n-nies ta’ darek ma tinsihomx?
Imbagħad ifiġġ bħaż-żerniq id-dawl tiegħek,
u malajr tagħlaqlek il-ġerħa tiegħek.
Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek,
u l-glorja tal-Mulej timxi warajk.
Jekk biss issejjaħlu, iwieġeb il-Mulej;
jekk tgħajjatlu, jgħidlek: “Hawn jien”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 50(51):3-4,5-6a,18-19

R/. (19b): Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek;
fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.
Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi;
naddafni mid-dnub tiegħi. R/.

Għax jien nagħrafhom ħtijieti;
id-dnub tiegħi dejjem quddiemi.
Kontrik biss jiena dnibt,
u dak li hu ħażin f’għajnejk għamilt. R/.

Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju;
noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx.
Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma;
qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Għamos 5:14

Glorja u tifħir lilek, Kristu!
Fittxu l-ġid, u mhux id-deni, jekk tridu tgħixu,
u l-Mulej ikun magħkom.
R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

EVANĠELJU
Meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom, imbagħad isumu.
Mt 9:14-15

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew
F’dak iż-żmien, resqu lejn Ġesù id-dixxipli ta’ Ġwanni u qalulu: “Għaliex aħna u l-Fariżej insumu, u d-dixxipli tiegħek ma jsumux?”.

Qalilhom Ġesù: “Huwa l-mistednin tal-għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-għarus ikun għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom, u mbagħad isumu”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

%d bloggers like this: