Qari tas-Sibt tat-Tieni Ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt

QARI I
Elija jerġa’ jiġi.
Sir 48, 1-4.9-11

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

F’dak iż-żmien, qam qisu nar Elija, il-profeta,
u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa.
Hu ġieb fuqhom il-ġuħ,
u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fl-għadd.
B’kelmet il-Mulej għalaq is-smewwiet,
u tliet darbiet niżżel ukoll in-nar.
Kemm kont imsebbaħ, Elija, f’għeġubijietek!
U min jista’ jiftaħar daqsek?
Kont meħud f’riefnu tan-nar
f’karru bi żwiemel tan-nar.
Int, li kien miktub għalik, li kellek iċċanfar għal żmien,
biex tberred għadab Alla qabel ma jħeġġeġ,
biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu,
u biex terġa’ tqajjem tribujiet Ġakobb.
Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba;
għax żgur li aħna wkoll ikollna l-ħajja.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 79 (80), 2aċ u 3b. 15-16. 18-19

R/. (4): Reġġagħna għal li konna, Alla tal-eżerċti

O Ragħaj ta’ Iżrael, agħti widen.
Int li qiegħed fuq il-kerubini,
qajjem il-qawwa tiegħek,
u ejja ħa ssalvana. R/.

Erġa’ ejja, Alla tal-eżerċti;
ħares mis-sema, u ara,
u żur ’il din id-dielja.
Ħu ħsieb dak li ħawlet lemintek,
ir-rimja li int kabbart għalik. R/.

Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta’ lemintek,
fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik.
Aħna ma nitbegħdux minnek;
roddilna l-ħajja, u aħna nsejħu ismek. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 3, 4.6

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ħejju t-triq tal-Mulej,
iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu!
Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Elija ġa ġie, u huma baqgħu ma għarfuhx.
Mt 17, 10-13

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixxipli staqsewh: “Mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija?”. Hu weġibhom: “Elija jiġi, iva, u jerġa’ jqiegħed kollox f’postu. Imma ngħidilkom: Elija ġa ġie, u huma baqgħu ma għarfuhx, imma ġiebu ruħhom miegħu kif għoġobhom. Hekk ukoll Bin il-bniedem għandu jsofri minnhom”. Imbagħad id-dixxipli fehmu li hu kien qiegħed jgħidilhom għal Ġwanni l-Battista.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: