Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa

Domandi …
1. Il-kuluri li s-saċerdot jilbes fil-quddiesa fihom xi tifsira speċjali? Innutajt ukoll li anke l-kulur tal-purtiera li hemm quddiem it-tabernaklu jkun l-istess. Tista’ jekk jogħġbok tgħidli l-kuluri xi jfissru?

2. Niftakar li meta konna żgħar, il-qassis kien juża l-kulur iswed fil-quddies tal-mejtin. Dan kien jintuża wkoll fil-Ġimgħa l-Kbira. Illum l-iswed għaliex spiċċa minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet? U minfloku x’qed jintuża?

Continue reading “Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa”

Dwar l-Indulġenza tal-Ġublew

Domanda Il-qrar waqt il-pellegrinagg mill-bibieb tal-hniena bil-fors irid isir dakinhar/dakilhin?   Grazzi Tweġiba minn Dun Hector Scerri … Il-qrara u t-tqarbina mhux bilfors isiru dakinhar li wiehed jghaddi mill-Bieb tal-Hniena. Fil-Ġublew tas-sena 2000, is-Santa Sede kienet tat ċans ta’ madwar 3 ġimgħat qabel jew wara biex wieħed jaħmel dan. Kif tara, il-Knisja dejjem tipprova tagħmilha mill-aktar faċli biex individwu jibbenefika minn xi grazzja speċjali. Wieħed għandu wkoll jistqarr il-Kredu u jitlob skont il-fehmiet tal-Papa meta jgħaddi mill-Bieb.   Continue reading Dwar l-Indulġenza tal-Ġublew

In-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa?

DOMANDA Nixtieq spjegazjoni ta’ dawn il versi  li huma mehudin mil bibbja .Grazzi [1Kor:14:34] Bħalma jsir fil-Knisja kollha tal-qaddisin, in-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa; ma għandhomx permess jitkellmu imma joqogħdu suġġetti, bħalma tgħid ukoll il-Liġi.[1Kor:14:35] Jekk ikunu jridu jitgħallmu xi ħaġa, jistaqsu lil żwieġhom id-dar; ma jixraqx li mara titkellem fil-ġemgħa tal-Knisja] TWEĠIBA minn Dun Pawl Sciberras San Pawl kien saqajh hafna fl-art. Kien jaf tajjeb li jekk bniedem ma jkunx istruwit u ffurmat, hsara jista’ jaghmel jekk jipprova jghallem lil haddiehor. In-nisa ma kinux jircievu istruzzjoni jekk mhux ftit li biha jinqdew ghall-hajja ta’ kuljum minghand missierhom jew l-irgiel taghhom, jekk … Continue reading In-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa?

Bniedem jew Bin il-bniedem?

DOMANDA Xhini d-differenza bejn ‘bniedem’ u ‘bin il-bniedem’ fil-kuntest tas-Salm 143? Bl-Ingliż hija ‘man’ u ‘mortal man’ però xorta għadni ma fhimtx eżattament kif u għaliex.  (Joseph, 22 ta’ Diċembru 2015) TWEĠIBA Jekk Joseph qieghed jirreferi ghal vers 3 ta’ Salm 144, allura ma hemm l-ebda differenza bejn bniedem u bin il-bniedem. Fil-poetika Lhudija, hemm teknika letterarja, imsejha l-parallelizmu, fejn vers jigi spjegat b’vers iehor (generalment ta’ warajh) billi jirrepetu kwazi l-istess hsieb fi kliem iehor. L-istess, espressjoni f’vers tigi spjegata b’espressjoni fi kliem differenti fl-istess vers, bhal f’dan il-kaz. F’dan il-kaz il-kelma bniedem u l-kelma bin il-bniedem ifissru l-istess. … Continue reading Bniedem jew Bin il-bniedem?

Il-quddies għall-Erwieh u d-donazzjoni

DOMANDA Ghandi diffikulta biex nifehem ghalfejn biex noffru quddiesa ghal erwieh hemm mahha marbut hlas jew donazzjoni ta’ flus.Naf li is-sacerdot irid ikollu xi forma ta dhul minn xi mkien. Fl-opinjoni tieghi l messagg li qed jasal huwa li biex nissufragaw l-erwieh irridu l-flus. Dawk l-erwieh li hadd ma jhallas quddies ghalihom nahseb li xorta quddiem Alla jistghu jsalvaw.  (Tony Gatt, 12 ta’ Ġunju 2015)   Continue reading Il-quddies għall-Erwieh u d-donazzjoni