Archive

Archive for the ‘Domandi’ Category

Nixtieq nistaqsi dwar il-kuluri fil-quddiesa

September 12, 2017 2 comments

Domandi …
1. Il-kuluri li s-saċerdot jilbes fil-quddiesa fihom xi tifsira speċjali? Innutajt ukoll li anke l-kulur tal-purtiera li hemm quddiem it-tabernaklu jkun l-istess. Tista’ jekk jogħġbok tgħidli l-kuluri xi jfissru?

2. Niftakar li meta konna żgħar, il-qassis kien juża l-kulur iswed fil-quddies tal-mejtin. Dan kien jintuża wkoll fil-Ġimgħa l-Kbira. Illum l-iswed għaliex spiċċa minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet? U minfloku x’qed jintuża?

Read more…

Categories: Domandi

Dwar l-Indulġenza tal-Ġublew

February 14, 2016 Leave a comment

Domanda

Il-qrar waqt il-pellegrinagg mill-bibieb tal-hniena bil-fors irid isir dakinhar/dakilhin?   Grazzi

Tweġiba minn Dun Hector Scerri …

Il-qrara u t-tqarbina mhux bilfors isiru dakinhar li wiehed jghaddi mill-Bieb tal-Hniena.

Fil-Ġublew tas-sena 2000, is-Santa Sede kienet tat ċans ta’ madwar 3 ġimgħat qabel jew wara biex wieħed jaħmel dan. Kif tara, il-Knisja dejjem tipprova tagħmilha mill-aktar faċli biex individwu jibbenefika minn xi grazzja speċjali.

Wieħed għandu wkoll jistqarr il-Kredu u jitlob skont il-fehmiet tal-Papa meta jgħaddi mill-Bieb.

 

Categories: Domandi, Ġenerali

In-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa?

January 6, 2016 Leave a comment

DOMANDA

Nixtieq spjegazjoni ta’ dawn il versi  li huma mehudin mil bibbja .Grazzi

[1Kor:14:34] Bħalma jsir fil-Knisja kollha tal-qaddisin, in-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa; ma għandhomx permess jitkellmu imma joqogħdu suġġetti, bħalma tgħid ukoll il-Liġi.[1Kor:14:35] Jekk ikunu jridu jitgħallmu xi ħaġa, jistaqsu lil żwieġhom id-dar; ma jixraqx li mara titkellem fil-ġemgħa tal-Knisja]

TWEĠIBA minn Dun Pawl Sciberras

San Pawl kien saqajh hafna fl-art. Kien jaf tajjeb li jekk bniedem ma jkunx istruwit u ffurmat, hsara jista’ jaghmel jekk jipprova jghallem lil haddiehor. In-nisa ma kinux jircievu istruzzjoni jekk mhux ftit li biha jinqdew ghall-hajja ta’ kuljum minghand missierhom jew l-irgiel taghhom, jekk ikunu mizzewga.

Ghalhekk San Pawl ma kienx ihalli li n-nisa jitkellmu fl-Assemblea tal-komunitajiet tieghu. A little knowledge is a dangerous thing!

Meta kien hemm nisa li kienu istruwiti u jifilhu jgorru r-responsabbilta’ tat-tmexxija, allura kien San Pawl innifsu li ghamilhom mexxejja, bhalma kienet Lidja fil-komunita’ ta’ Filippi. Ara ftit b’liema qima isellem lill-hafna nisa li jsemmi fil-kapitlu 16 tal-Ittra lir-Rumani, li keinet komunita’ li lanqas biss waqqaf hu!

Categories: Domandi, Ġenerali

Bniedem jew Bin il-bniedem?

December 22, 2015 Leave a comment

DOMANDA

Xhini d-differenza bejn ‘bniedem’ u ‘bin il-bniedem’ fil-kuntest tas-Salm 143? Bl-Ingliż hija ‘man’ u ‘mortal man’ però xorta għadni ma fhimtx eżattament kif u għaliex.  (Joseph, 22 ta’ Diċembru 2015)

TWEĠIBA

Jekk Joseph qieghed jirreferi ghal vers 3 ta’ Salm 144, allura ma hemm l-ebda differenza bejn bniedem u bin il-bniedem.
Fil-poetika Lhudija, hemm teknika letterarja, imsejha l-parallelizmu, fejn vers jigi spjegat b’vers iehor (generalment ta’ warajh) billi jirrepetu kwazi l-istess hsieb fi kliem iehor. L-istess, espressjoni f’vers tigi spjegata b’espressjoni fi kliem differenti fl-istess vers, bhal f’dan il-kaz. F’dan il-kaz il-kelma bniedem u l-kelma bin il-bniedem ifissru l-istess.

Fil-fatt, il-kelma bniedem gejja mil-lingwi semitici minn bin-adam, nisel ta’ adam, imam adam fil-fatt tfisser bniedem. Meta Alla fil-Genesi jghid: ejjew noholqu l-bniedem xbihea taghna, fil-Lhudi original hemm “ejjew noholqu l-adam xbieha taghna”.

Allura bin il-bniedem tfisser in-nisel tal-bniedem, il-bnedmin. (23 ta’ Diċembru 2015)
Categories: Domandi, Ġenerali

Il-quddies għall-Erwieh u d-donazzjoni

June 12, 2015 Leave a comment

DOMANDA

Ghandi diffikulta biex nifehem ghalfejn biex noffru quddiesa ghal erwieh hemm mahha marbut hlas jew donazzjoni ta’ flus.Naf li is-sacerdot irid ikollu xi forma ta dhul minn xi mkien. Fl-opinjoni tieghi l messagg li qed jasal huwa li biex nissufragaw l-erwieh irridu l-flus. Dawk l-erwieh li hadd ma jhallas quddies ghalihom nahseb li xorta quddiem Alla jistghu jsalvaw.  (Tony Gatt, 12 ta’ Ġunju 2015)

 

Categories: Domandi, Ġenerali

L-Ewkaristija sinjal?

June 11, 2015 Leave a comment

DOMANDA

Smajt saċerdot jgħid li l-kelma, sagrament tfisser sinjal. Issa aħna nemmnu li l-preżenza ta’ Kristu fl-Ewkaristija hija reali mhux sinjal. Allura kif ngħidu li l-Ewkaristija hija sagrament (li tfisser sinjal)?  (Tony Catt, 12 ta’ Ġunju 2015)

Read more…

Categories: Domandi, Ġenerali

Minn fejn gejja l-kelma “Madonna”

June 4, 2015 Leave a comment

DOMANDA

Nixtieq inkun naf main fejn gejja l-kelma Madonna ghax nahseb li hemm hafna tifsiriet jekk taqsam il-kelma. Ma Donna. (Godwin Ciantar, 4 ta’ Ġunju 2015)

TWEĠIBA minn Joe Farrugia

Il-kelma, “Madonna” ġejja mil-Latin, “Mea Domina” u dan kien titolu ta’ unur u rispett li kienu jagħtu lin-nisa ta’ ċerta pożizzjoni. Fit-Taljan juzaw “Mia Signora”. Fil-Franċiz insibu “Madame”. Biż-żmien it-titolu (mhux isem) beda jkun użat biss b’sinjal ta’ rispett u qima, għall-Verġni Marija Omm Ġesù.

Sintendi l-kelma ma nsibuha mkien fil-Bibbja, u minħabba dan xi persuni minn denominazzjonijiet insara oħra jikkritakaw lilna l-kattoliċi għaliex nużaw ukoll din il-Kelma għall-Ommna Marija.

Personalment inħoss li l-kelma mhix daqstant maqtuha mill-Evanġelju għaliex għalkemm “Madonna” mhix biblika, madankollu “donna” li fit-Taljan tfisser “mara” tfakkarni fil-Mara li nsibu msemmija darbtejn fl-Evanġelju skont San Ġwann; l-ewwel darba fit-Tieġ ta’ Kana, u t-tieni darba fuq il-Kalvarju, fejn Kristu nnifsu lil Ommu jsejħilha “Mara”.

Bla dubju ta’ xejn dan ma kienx xi nuqqas ta’ rispett minn Ġesù lejn Ommu, imma kliemu jfakkarna f’dik il-Mara li Alla jwiegħed fil-Ġnien ta’ Eden, meta qal lix-xitan, “Inqajjem gwerra bejnek u bejn il-Mara, bejn in-nisel tiegħek u n-nisel tagħha, u Huwa jisħaqlek rasek”.

Dik il-wegħda tal-Missier bdiet it-twettieq attwali tagħha malli Ġesù beda l-ħajja publika tiegħu u allura fit-Tieġ ta’ Kana fejn wettaq l-ewwel miraklu u bdiet l-ewwel komunità nisranija għax “id-dixxipli emmnu fih”. Sabet il-milja tagħha l-opra tal-Fidwa mwettqa minn Ġesù bil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Fiż-żewġ mumenti kienet preżenti b’mod attiv, “il-Mara”, Marija Omm Ġesù u Ommna. (4 ta’ Ġunju 2015)

Categories: Domandi, Ġenerali