Archive

Archive for the ‘Fr Hayden. Eżerċizzi Randan 2018’ Category

Eżerċizzi tar-Randan 2018 minn Fr Hayden. Effetta!

February 18, 2018 1 comment

L-ewwel taħdita tal-Eżerċizzi tar-Randan 2018 minn Fr Hayden.