Malta f’Laqgħa Internazzjonali għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.

Żewġ żgħażagħ, membri tal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ (KDŻ), qed jirrapreżentaw lil Malta f’laqgħa internazzjonali ġewwa Ruma, bi preparazzjoni għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2013. Il-laqgħa tiġi fi tmiema nhar il-Ħadd, l-1 ta’ April. Continue reading Malta f’Laqgħa Internazzjonali għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.

Ħafna li jagħmlu lilhom infushom allat.

ĊEREMONJA TA’ MERĦBA MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ – DISKORS TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI

Plaza de Cibeles, Madrid  – Il-Ħamis, 18 t’Awwissu 2011

Għeżież Ħbieb,

Grazzi tal-kliem sbieħ indirizzati lili miż-żgħażagħ li qed jirrappreżentaw il-ħames kontinenti.  U nsellem bi mħabba lilkom ilkoll miġbura hawn, żgħażagħ mill-Oċeanja, l-Afrika, l-Amerka, l-Asja u l-Ewropa; u wkoll lil dak li ma setgħux ikunu hawn.  Jien dejjem inżommkom ħafna f’qalbi u nitlob għalikom.  Alla tani l-grazzja li narakom u nismagħkom mill-qrib u, waqt li miġburin flimkien, nisimgħu kelmtu. Continue reading Ħafna li jagħmlu lilhom infushom allat.

“Il-Fidi ma tmurx kontra l-ideali għolja tagħkom.” Benedittu XVI

VELJA TA’ TALB MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ – L-OMELIJA TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI

Cuatro Vientos Air Base, Madrid  – Is-Sibt, 20 t’Awwissu 2011

 Għeżież Żgħażagħ,

Insellmilkom ilkoll, speċjalment liż-żgħażagħ li staqsewni l-mistoqsijiet tagħhom, u nirringrazzjahom tas-sinċerità li biha wasslu t-tħassib tagħhom, li juri x-xenqa li intom ilkoll għandkom li tagħmlu xi ħaġa kbira f’ħajjitkom, xi ħaġa li ġġibilkom il-milja tagħkom u ferħ. Continue reading “Il-Fidi ma tmurx kontra l-ideali għolja tagħkom.” Benedittu XVI

Is-soċjetà tagħna għandha bżonnkom.

ŻJARA LILL-FONDAZZJONI SAN JOSÉ – TISLIMA TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI

Madrid, Is-Sibt, 20 t’Awwissu 2011

Eminenza, Għeżież Ħuti fl-Episkopat, Għeżież Saċerdoti u Reliġjużi tal-Ordni Ospitalier ta’  San Ġwann t’Alla, Awtoritajiet Distinti, Għeżież Żgħażagħ, Membri tal-Familja u Voluntieri, 

Nirringrazzjakom minnqalbi għat-tislima ġentili tagħkom u l-merħba mill-qalb.

Illejla, propju qabel il-Velja ta’ Talb maż-żgħażagħ li mid-dinja kollha nġabru f’Madrid għal dan il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, għandna dan iċ-ċans li nqattgħu ħin flimkien bħala mod li juri l-qrubija u l-istima li l-Papa għandu għal kull wieħed minnkom, għall-familji tagħkom u għal dawk kollha li jgħinukom u jieħdu ħsiebkom fil-Fondazzjoni tal-Istitut ta’ San Ġużepp.

Iż-żgħożija, kif għedt aktar minn darba, hi l-età fejn il-ħajja tinkixef quddiemna bl-għana tal-possibilitajiet li toffri, u b’hekk tnebbaħna li nfittxu dawk l-għanijiet għolja li jagħtuha tifsira.  Għalhekk meta t-tbatija tixref fix-xefaq ta’ ħajja żagħżugħa, nixxukkjaw ruħna; għandna mnejn nistaqsu lilna nfusna: “Tista’ l-ħajja tibqa’ xi ħaġa sublimi, ukoll meta t-tbatija tidħol fiha bla mistenni?”  Fl-Enċiklika tiegħi dwar il-Tama Nisranija, ikkumentajt li “il-qies  tabilħaqq tal-umanità hu essenzjalment determinat fir-relazzjoni mat-tbatija u ma’ min qed ibati… Soċjetà li m’għandhiex ħila tilqa’ lill-membri tagħha li qed  ibatu u ma tafx kif tgħin biex taqsam it-tbatija tagħhom u ġġorrha fil-ġewwieni tagħha permezz tal-‘kom-passjoni’, hi soċjetà, kiefra u inumana” (Spe Salvi, 38).  Dawn il-kliem jixhdu tradizzjoni twila ta’ umanità li toħroġ mill-għotja tiegħu nnifsu ta’ Kristu fuq is-Salib għalina u għall-fidwa tagħna.   Ġesù u, fuq  il-passi tiegħu, Maria Addolorata u l-qaddisin, huma xhieda li juruna kif ngħixu t-traġedja tat-tbatija għall-ġid tagħna u għall-fidwa tad-dinja.

Dawn ix-xhieda jkellmuna, l-ewwel u qabel kollox, dwar id-dinjità tal-ħajja umana kollha kemm hi, maħluqa fuq ix-xbieha t’Alla.  L-ebda tbatija ma tista’ qatt tħassar ix-xbieha divina minquxa fil-fond tal-bniedem. Imma hemm aktar minn hekk: għaliex l-Iben t’Alla ried li, b’rieda ħielsa, iħaddan it-tbatija u l-mewt, aħna nistgħu wkoll naraw ix-xbieha t’Alla f’wiċċ min qed ibati.  Din l-imħabba t’Alla li tagħti preferenza lill-batut tgħinna naraw lill-oħrajn b’mod aktar ċar u  nagħtuhom, lil hinn mill-ħtiġijiet materjali tagħhom, il-ħarsa ta’ mħabba li jeħtieġu.  Imma dan jista’ jsir biss bħala frott ta’ laqgħa personali ma’ Kristu.  Intom stess, bħala reliġjużi, membri tal-familja, ħaddiema fil-kura tas-saħħa u voluntiera li kuljum tgħixu u taħdmu ma’ dawn iż-żgħażagħ – tafuha tajjeb din il-ħaġa.  Ħajjitkom u l-impenn ta’ qadi tagħkom ixandru l-kobor li għalih hu msejjaħ kull bniedem: li juri ħniena u attenzjoni mimlija mħabba lil min qed ibati, hekk kif għamel Alla nnifsu.  Fil-ħidma nobbli tagħkom nisimgħu jidwu l-kliem tal-Evanġelju: “dak li tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti, tkunu qed tagħmluh miegħi” (Mt. 25,40).

Fl-istess ħin, intom ukoll xhieda tat-tjubija mill-akbar li l-ħajja ta’ dawn iż-żgħażagħ tirrappreżenta għal dawk li jħobbuhom, u għall-bnedmin kollha.  B’mod misterjuż imma reali, il-preżenza tagħhom tqajjem fil-qlub, sikwit iebsa tagħna, ħlewwa li tiftaħna għall-fidwa.  Il-ħajja ta’ dawn iż-żgħażagħ bla dubju tmiss qalb il-bniedem u għaldaqstant aħna grati lejn Alla li nafuhom.

Għeżież ħbieb, is-soċjetà tagħna, li sikwit tiddubita l-valur bla qies tal-ħajja, ta’ kull ħajja, għandha bżonnkom: b’mod deċiżiv intom tibnu ċ-ċiviltà tal-imħabba.  Aktar minn hekk, intom għandkom irwol ewlieni f’dik iċ-ċiviltà.  Bħala wlied il-Knisja, intom toffru ħajjitkom lil Alla, bit-tlajja u l-inżul tagħha, filwaqt li taħdmu miegħu u b’xi mod issiru “sehem mill-ġabra ta’ ħniena li hi tant meħtieġa għall-bnedmin” (Spe Salvi, 40).

Bi mħabba kbira, u bl-interċessjoni ta’ San Ġużepp, San Ġwann t’Alla u San Benito Menni, jien noffrikom lill-Mulej Alla tagħna: jalla jkun hu is-saħħa u l-premju tagħkom.  Bħala rahan ta’ din l-imħabba, jien bil-qalb nagħti lilkom, u lill-familji u l-ħbieb tagħkom, il-Barka Appostolika tiegħi.

Grazzi ħafna.

Ħajr lis-Ms Maria Pia Gauci li għamlet din it-traduzzjoni ta’ dan id-diskors.

Ħajr lill-Catholic Press Photo ta’ Ruma għar-ritratti.

It-Triq tas-Salib.

IT-TRIQ TAS-SALIB – DISKORS TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI

Plaza de Cibeles, Madrid – Il-Ġimgħa, 19 t’Awwissu 2011

  

Għeżież Żgħażagħ,

Iċċelebrajna t-Triq  tas-Salib b’ħeġġa u devozzjoni, hekk kif imxejna wara Kristu matul  it-triq tal-passjoni u l-mewt tiegħu.  Il-kummentarji tal-Aħwa Ċkejkna tas-Salib, li jaqdu lill-fqar u lil dawk l-aktar fil-bżonn, għenuna nidħlu fil-misteru tas-salib glorjuż ta’ Kristu, li fih jinsab l-għerf tassew t’Alla li jiġġudika d-dinja u lil dawk li jqisu lilhom infushom għorrief (ara 1Kor 1,17-19).  Konna wkoll mgħejjunin f’dan il-vjaġġ għall-Kalvarju mill-kontemplazzjoni tagħna tax-xbihat mill-isbaħ meħuda mill-wirt reliġjuż tad-djoċesijiet ta’ Spanja.  F’dawn ix-xbihat, il-fidi u l-arti jingħaqdu flimkien biex jinfdu lil qalbna u jsejħulna għall-konverżjoni.  Meta  l-ħarsa tal-fidi hi bla mittiefsa u awtentika, il-ġmiel joffri ruħu għas-servizz tagħha, u jkollha l-ħila tpinġi l-misteri tal-fidwa tagħna b’tali mod li jqanqluna bis-sħiħ u jibdlulna qalbna, bħalma Sta. Tereża ta’ Ġesù nnifisha għexet waqt li kienet tikkontempla x-xbieha ta’ Kristu miġrugħ (ara L-Awtobijografija, 9:1)

Aħna u mixjin ma’ Ġesù lejn il-lok tas-sagrifiċċju tiegħu fuq l-Għolja tal-Kalvarju, jiġuna f’moħħna kliem San Pawl: “Kristu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija”  (Gal. 2, 20).  Quddiem imħabba hekk altruista, insibu ruħna nistaqsu, mimlijin b’għaġeb u radd il-ħajr: X’nistgħu nagħmlu għalih? Xi tweġiba nistgħu nagħtuh? San Ġwann jagħtina tweġiba qasira u diretta: “B’dan naslu biex nagħrfu x’inhi l-imħabba: li Ġesù Kristu ta ħajtu għalina.  Aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa” (1Ġw. 3,16).  Il-passjoni ta’ Kristu tħeġġiġna li nerfgħu fuq spallejna t-tbatijiet tad-dinja, għax nafu fiż-żgur li Alla mhux qiegħed  ‘il bogħod, jew imbiegħed mill-bniedem u t-twegħir tiegħu.  Bil-maqlub, hu sar wieħed minna “biex ibati mall-bniedem b’mod għal kollox reali – bil-ġisem u d-demm … għalhekk f’kull tbatija umana aħna għandna magħna wieħed li jgħix u jġorr dik it-tbatija magħna; hekk con-solatio hi preżenti f’kull  tbatija, il-wens tal-imħabba ħanina t’Alla – u għalhekk titla’ l-kewkba tat-tama” (Spe Salvi, 39)

Għeżież żgħażagħ, jalla l-imħabba ta’ Kristu għalina tkattrilkom is-sliem u tħeġġiġkom tfittxu lil min hu inqas ixxurtjat.  Intom miftuħin għall-ħsieb li taqsmu ħajjitkom mal-oħrajn, mela kunu żguri li ma tgħaddux min-naħa l-oħra quddiem it-tbatija, għax hu hawnhekk fejn Alla jistenniekom li tagħtu l-aħjar  tagħkom: il-ħila tagħkom li tħobbu u tħennu. Il-forom kollha ta’ tbatija li nfirxu quddiem għajejna matul din it-Triq tas-Salib huma l-mezz li Alla qed juża biex isejħilna ħalli ngħaddu ħajjitna nimxu fil-passi tiegħu u nsiru sinjali tal-ħniena u l-fidwa tiegħu.  “Li tbati ma’ ħaddieħor u għal ħaddieħor; li tbati għall-verità u l-ġustizzja; li tbati mqanqal mill-imħabba u biex issir bniedem li jħobb tabilħaqq – dawn huma s-sisien tal-umanità, u li jitwarrbu jwassal għall-qerda tal-bniedem innifsu” (ibid.).

Ejjew nilqgħu bil-ferħ dan it-tagħlim u ngħixuh.  Ejjew inħarsu lejn Kristu, imdendel mal-għuda ħarxa tas-salib, u nitolbuh jgħallimna dan l-għerf misterjuż  tas-Salib, li bih jgħix il-bniedem.  Is-Salib ma kienx sinjal ta’ telfa, imma espressjoni ta’ għotja personali li tinfirex sal-ogħla għotja li wieħed jagħti ħajtu stess.  Il-Missier ried juri mħabbtu għalina permezz tat-tgħanniqa ta’ Ibnu mislub: mislub għax ħabb.  Is-Salib, fil-forma u t-tifsira tiegħu, juri din l-imħabba kemm tal-Missier u kemm tal-Iben għall-bnedmin.  Hawn nagħrfu l-ikona tal-ogħla mħabba, li tgħallimna nħobbu dak li jħobb Alla u bil-mod kif iħobb hu: Din hi l-Aħbar it-Tajba li tagħti tama lid-dinja.

Ejjew issa ndawru ħarsitna lejn il-Verġni Marija, li ngħatat lilna fuq il-Kalvarju biex tkun Ommna, u nitolbuha li tagħtina l-qawwa, bil-ħarsien tagħha, fit-triq tal-ħajja, aktar u aktar waqt il-lejl tat-tbatija, biex ikollna l-ħila nibqgħu sodi, bħalha, f’riġlejn is-Salib.

Grazzi ħafna.

Ħajr lis-Ms Maria Pia Gauci li għamlet din it-traduzzjoni ta’ dan id-diskors.

Ħajr lill-Catholic Press Photo ta’ Ruma għar-ritratti.

“Grazzi kbira għall-merħba tal-għaġeb li tajtuni.” Benedittu XVI

ĊEREMONJA TA’ MERĦBA MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

DISKORS TAL-BIDU TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI 

Plaza de Cibeles, Madrid, il-Ħamis, 18 t’Awwissu 2011

Għeżież Ħbieb Żgħażagħ,

Hu ta’ ferħ kbir għalija li niltaqa’ magħkom hawn fil-qalba tal-belt sabiħa ta’ Madrid, li ċ-ċwievet tagħha ġew ġentilment ippreżentati lili mis-Sindku.  Illum Madrid hi wkoll il-belt kapitali taż-żgħażagħ tad-dinja, u l-ħarsa tal-Knisja kollha hi mdawra fuqha.  Il-Mulej ġabarna flimkien hawnhekk biex matul dawn il-jiem li ġejjin nistgħu ngħixu l-ġmiel tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.  Bis-saħħa tal-preżenza u s-sehem tagħkom f’dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, l-isem ta’ Kristu se jidwi madwar din il-Belt kbira.  Ejjew nitolbu biex il-messaġġ ta’ tama u mħabba jidwi wkoll fil-qalb ta’ dawk li ma jemmnux jew li tbegħdu mill-Knisja.  Grazzi kbira għall-merħba tal-għaġeb li tajtuni kif dħalt fil-Belt, bħala sinjal tal-imħabba u l-qrubija tagħkom lejn is-Suċċessur ta’ Pietru.

Insellem lill-Kardinal Stanisław Ryłko, President tal-Kunsill Pontifiċju għal-Lajċi, u lill-ħaddiema ta’ dak il-Kunsill, b’radd il-ħajr għall-ħidma kollha li wettqu.  Irrodd ħajr ukoll lill-Kardinal Antonio María Rouco Varela, l-Arċisqof ta’ Madrid, għall-kliem ġentili tiegħu u għall-isforzi mwettqa mill-Arċidjoċesi tiegħu flimkien mad-Djoċesijiet ta’ Spanja, fit-tħejjija għal dan Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ; ir-radd il-ħajr tiegħi jmur ukoll lejn il-ħafna Knejjes Lokali madwar id-dinja li b’qalb kbira taw sehemhom fit-tħejjija għalih.  Nesprimi apprezzament lejn l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali għall-preżenza u l-għajnuna bil-qalb tagħhom biex jiżguraw l-organizzazzjoni tajba ta’ dan l-avveniment.  Radd il-ħajr kbir ukoll imur għal ħuti l-Isqfijiet, saċerdoti u seminaristi, l-irġiel u n-nisa kkonsagrati u l-fidili kollha hawn preżenti llum, li lkoll għenu billi ħejjew liż-żgħażagħ biex jgħixu dawn il-jiem qawwija ta’ mixja lejn laqgħa ma’ Kristu.  Lilkom ilkoll noffri tislima mill-qalb fil-Mulej, u ntenni li hi barka kbira għalija li nkun hawn magħkom.  Jalla l-fjamma tal-imħabba ta’ Kristu tibqa’ tħeġġeġ f’qalbkom.

[Franċiż] – Għeżież żgħażagħ ta’ lsien Franċiż, weġibtu għas-sejħa tal-Mulej li tiġu u tiltaqgħu miegħu f’Madrid f’numru kbir.  Nifirħilkom għal dan!  Merħba għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ! Ġibtu magħkom mistoqsijiet profondi, u qed tfittxu tweġibiet.  Dejjem hi ħaġa tajba li tibqgħu tfittxu.  Fuq kollox, fittxu l-Verità, li mhix idea jew ideoloġija jew kliem popolari, imma persuna: Kristu, Alla nnifsu, li ġie fostna!  Bir-raġun intom tixtiequ tħawlu l-fidi tagħkom fih, li ssejsu ħajjitkom fuq Kristu. Hu dejjem ħabbkom u jafkom aktar minn kull ħadd ieħor.  Jalla dawn il-jiem hekk għonja fit-talb, tagħlim u laqgħat jgħinukom tagħrfuh mill-ġdid, biex tħobbuh dejjem iżjed.  Jalla Kristu jimxi magħkom matul dan iż-żmien speċjali li fih, ilkoll flimkien, ngħannu t-tifħir tiegħu u
noffrulu t-talb tagħna!

[Ingliż]  – Inwassal tislima ta’ mħabba lill-ħafna żgħażagħ ta’ lsien Ingliż li ġew Madrid.  Jalla dawn il-jiem ta’ talb, ħbiberija u ċelebrazzjoni jressquna eqreb lejn xulxin u lejn il-Mulej Ġesù.  Agħmlu t-tama tagħkom fil-kelma ta’ Kristu s-sisien ta’ ħajjitkom!  Imħawla u mibnija fih, sodi fil-fidi u miftuħa għall-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, intom issibu postkom fil-pjan t’Alla u tagħnu lill-Knisja bid-doni tagħkom.  Ejjew nitolbu għal xulxin, biex inkunu xhieda ferrieħa ta’ Kristu, illum u dejjem. Alla jberikkom ilkoll!

[Ġermaniż] – Għeżież ħbieb ta’ lsien Ġermaniż!  Insellmilkom ilkoll bi mħabba kbira.  Jien kuntent li ġejtu f’numru hekk kbir. Matul dawn il-jiem irridu flimkien nistqarru l-fidi tagħna f’Ġesù  Kristu, inkattru dik il-fidi u nxerrduha.  Ejjew nagħrfu dejjem mill-ġdid li Ġesù hu dak li jagħti l-veru tifsira lil ħajjitna.  Ejjew niftħu qalbna għal Kristu.  Jalla jagħtina lkoll żmien ta’ hena u barka hawn f’Madrid.

[Taljan] – Għeżież żgħażagħ Taljani!  Insellmilkom bi mħabba kbira u jien kuntent li tant minnkom ġejtu hawn, mimlijin bl-hena tal-fidi.  Għixu dawn il-jiem fi spirtu ta’ talb u fraternità qawwija, biex tixhdu għall-vitalità tal-Knisja fl-Italja, il-parroċċi, l-gruppi u l-movimenti tagħha.  Aqsmu dan l-għana ma’ kulħadd. Grazzi!

[Portugiż] – Għeżież żgħażagħ tal-pajjiżi differenti li għandhom il-Portugiż bħala l-ilsien uffiċjali tagħhom, u dawk kollha li ġew magħkom, merħba f’Madrid!  Insellmilkom ilkoll bi ħbiberija u mħabba u nistedinnkom toqorbu lejn l-għajn eterna taż-żgħożija tagħkom u tagħrfu lill-protagonist assolut ta’ dan il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ u – nittama – ta’ ħajjitkom: Kristu l-Mulej.  F’dawn il-jiem intom personalment se tisimgħu kelmtu tidwi.  Ħallu din il-kelma tidħol f’qalbkom, ħalluha xxenxel għeruqha fikom, u agħmluha s-sisien ta’ ħajjitkom.  Sodi fil-fidi, intom tkunu ħolqa fil-katina ta’ nies ta’ twemmin.  Ħadd ma jista’ jemmen bla ma jkun mgħejjun bil-fidi tal-oħrajn, u bil-fidi tiegħi jien ukoll ngħin il-fidi tal-oħrajn.  Il-Knisja teħtieġkom, u intom teħtieġu lill-Knisja.

[Pollakk] –  Insellem liż-żgħażagħ li ġejjin mill-Polonja, ġens il-Beatu Ġwanni Pawlu II, il-fundatur tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.  Jien ferħan ħafna bil-preżenza tagħkom hawn f’Madrid!  Nitlob li dawn ikunu jiem sbieħ, jiem ta’ talb, li matulhom issaħħu r-relazzjoni tagħkom ma’ Ġesù.  Jalla l-Ispirtu tal-Mulej imexxikom.

Ħajr lis-Ms Maria Pia Gauci li għamlet din it-traduzzjoni ta’ dan id-diskors.

Ħajr lill-Catholic Press Photo ta’ Ruma għar-ritratti.

Id-Diskors tal-Papa fl-ajruport ta’ Madrid.

ĊEREMONJA TA’ MERĦBA

DISKORS TAL-Q.T. L-PAPA BENEDITTU XVI

Ajruport Internazzjonali ta’ Madrid Barajas, Il-Ħamis, 18 t’Awwissu 2011

Majestà, Eminenza Arċisqof ta’ Madrid,  Eminenzi,
Għeżież Ħuti fl-Episkopat u s-Saċerdozju
Awtoritajiet Distinti Nazzjonali, tar-Reġjuni Awtonomi u Lokali,
Għeżież Ħuti Rġiel u Nisa ta’ Madrid u ta’ Spanja kollha,

Jien grat lejn il-Majestà Tiegħek għall-preżenza tiegħek flimkien mar-Reġina martek, għall-kliem ġentili u mimlijin rispett li bihom ilqajtuni, u li qajmu fija tifkiriet li ma jintesew qatt tal-ġentilezza  li rċevejt waqt il-Vjaġġi Appostoliċi li għamilt fi Spanja, u l-aktar waqt iż-żjara riċenti li għamilt f’Santiago de Compostela u f’Barċelona.  Insellem minn qalbi lilkom ilkoll miġburin hawn f’Barajas u dawk minnkom li qed issegwu dan l-avveniment minn fuq ir-radju u t-televiżjoni.  Tislima ta’ radd il-ħajr tmur lil dawk, kemm mill-kamp ekkleżjastiku u kemm dak ċivili, li b’impenn qawwi u b’dedikazzjoni taw sehemhom bl-isforzi u l-ħidma tagħħhom biex dan il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Madrid jimxi sew u jagħti ħafna frott.

B’qalbi kollha nixtieq ukoll nuri apprezzament għall-ospitalità li qed juru tant familji, parroċċi, skejjel u istituzzjonijiet oħra li qed jilqgħu żgħażagħ minn madwar id-dinja, l-ewwel fir-reġjuni u bliet diversi ta’ Spanja, u issa fil-belt kbira kosmopolitana ta’ Madrid li tant tilqgħek.

Jien ġejt hawn biex niltaqa’ ma’ eluf ta’ żgħażagħ minn madwar id-dinja, Kattoliċi impenjati għal Kristu li qed ifittxu l-verità li trid tagħtihom it-tifsira tassew tal-eżistenza tagħhom.  Qiegħed hawn bħala s-Suċċessur ta’ Pietru, ħalli insaħħaħhom ilkoll fil-fidi, waqt jiem ta’ attività pastorali qawwija, filwaqt li nxandrilhom li Ġesù Kristu hu t-triq, il-verità u l-ħajja; ħalli nqanqal l-impenn għall-bini tas-Saltna t’Alla fid-dinja; ħalli nħeġġeġ liż-żgħażagħ li jsiru jafu lil Kristu personalment bħala ħabib u hekk, filwaqt li jniżżlu għeruqhom fil-persuna tiegħu, isiru segwaċi fidili u xhieda kuraġġużi tiegħu.

Għaliex ġew f’Madrid dawn in-numru hekk kbir ta’ żgħażagħ?  Filwaqt li huma stess għandhom jagħtu t-tweġiba, ta’ min jissopponi li huma jixtiequ jisimgħu l-kelma t’Alla,  hekk kif il-motto ta’ dan il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ poġġilhom quddiemhom, b’tali mod li, imħawla u mibnija fi Kristu, ikunu jistgħu juru l-kobor tal-fidi tagħhom.

Ħafna minnhom semgħu l-leħen t’Alla, forsi biss minntaħt l-ilsien, li wassalhom biex ifittxuh b’aktar qawwa u jaqsmu ma’ ħaddieħor l-esperjenza tal-forza li għandu f’ħajjithom.  L-għarfien ta’ Alla ħaj inebbaħ liż-żgħażagħ u jiftħilhom għajnejhom għall-isfidi tad-dinja li qed jgħixu fiha, b’dak kollu li tista’ toffrilhom u bil-limitazzjonijiet tagħha.  Jinfetħulhom għajnejhom għas-superfiċjalità li qed taħkem, il-konsumeriżmu u t-telfa fil-pjaċiri, il-mod kif ma’ kullimkien qed jintilef il-valur tas-sesswalità, in-nuqqas ta’ solidarjetà, il-korruzzjoni.  Jafu li mingħajr Alla, se jkun iebes għalihom li jiffaċċjaw dawn l-isfidi u li jkunu hienja tabilħaqq, u għalhekk iferrgħu l-entużjażmu tagħhom fuq il-mixja lejn l-akkwist ta’ ħajja verament bis-sens.  Iżda b’Alla magħhom, huma jiksbu d-dawl biex
ikomplu mexjin, u r-rġuni biex ikomplu jittamaw, bla ħadd ma jżommhom, quddiem l-ogħla ideali tagħhom, li jqanqlu l-impenn ġeneruż tagħhom li jibnu soċjetà fejn id-dinjità umana u l-fraternità tassew ikunu rrispettati.  Hawn f’dan il-Jum għandhom l-opportunità li jgħaqqdu flimkien il-ħolm tagħhom, jaqsmu l-għana tal-kulturi u l-esperjenzi tagħhom, jimbuttaw lil xulxin matul it-triq tal-fidi u l-ħajja, li matula hemm uħud li jaħsbu li huma weħidhom jew imwarrbin fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Iżda mhumiex weħidhom.  Ħafna nies tal-istess età għandhom l-istess ħolm, u filwaqt li jintelqu għal kollox fi Kristu, jafu li għandhom tabilħaqq ġejjieni li qed jinfirex quddiemhom u ma jibżgħux mill-impennji deċiżivi li jimlewlhom il-ħajja sħiħa tagħhom.  Hu għalhekk li nitgħaxxaq nismagħhom, nitlob magħhom, u niċċelebra l-Ewkaristija magħhom. Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ iwasslilna aħbar ta’ tama bħal żiffa żagħżugħa bla mittiefsa, bi fwieħa li tagħti ħajja ġdida li timliena bit-tama fil-ġejjieni tal-Knisja u tad-dinja.

Bla dubju, id-diffikultajiet ma jonqsux.  Hemm taqtigħ il-qalb u konflitti bla waqfien mad-dinja kollha, saħansitra tixrid ta’ demm. Il-ġustizzja u l-valur ewlieni tal-persuna umana huma faċilment imjassra mill-interessi egoisti, materjalisti u ideoloġici.  In-natura u l-ambjent, maħluqa minn Alla b’tant imħabba, mhumiex rispettati.  Aktar minn hekk, ħafna żgħażagħ iħarsu lejn il-ġejjieni b’taqtigħ il-qalb jew għax qed ifittxu x-xogħol, jew għax tilfu x-xogħol, jew għax ix-xogħol li għandhom hu perikoluż jew inċert.  Hemm oħrajn li jeħtieġu l-għajnuna jew biex jaħarbu mid-droga jew biex ifiequ minnha. Saħansitra hemm uħud li, minħabba l-fidi tagħhom fi Kristu, qed ibatu diskriminazzjoni li twassal għal stmerrija u persekuzzjoni, fid-dieher jew fil-moħbi, f’diversi reġjuni u pajjiżi.  Qed jiġu mġegħla jgħaddu mingħajru billi jiġu mċaħħda minn xbihat li juru l-preżenza tiegħu fil-ħajja pubblika, u ma jitħallewx ilissnu l-isem qaddis tiegħu.  Imma, b’qalbi kollha, għal darba oħra, ngħid lilkom iż-żgħażagħ: tħallu xejn u lil ħadd jisirqilkom is-sliem; tistħux turu li intom tal-Mulej.  Hu ma ħelishiex lilu nnifsu milli jsir wieħed bħalna u milli jgħix it-taqtigħ ta’ qalb tagħna biex jerfgħu lejn Alla, u b’dan il-mod jifdina.

F’dan ir-rigward, is-segwaċi żgħażagħ ta’ Ġesù għandhom isibu l-għajnuna biex jibqgħu sħaħ fil-fidi u jħaddnu l-avventura sabiħa li jxandruha u jkunu xhieda tagħha fil-beraħ b’ħajjithom.  Xhieda qalbiena u mimlija mħabba għal ħuthom, determinati u fl-istess waqt prudenti, u bla ma jaħbu l-identità Nisranija tagħhom, jgħixu flimkien ma’ nies ta’ għażliet leġittimi oħra fi spirtu ta’ rispett filwaqt li jitolbu li l-għażliet personali tagħhom ikunu rispettati kif jixraq.

Majestà, filwaqt li ntenni r-radd il-ħajr tiegħi għall-merħba ġentili li tajtuni, min-naħa tiegħi nixtieq nesprimi l-istima u l-qrubija tiegħi lejn il-popli kollha ta’ Spanja, kif ukoll l-ammirazzjoni tiegħi għal art tant għanja fl-istorja u l-kultura permezz tal-qawwa tal-fidi tagħha, li wriet ruħha f’numru hekk kbir ta’ qaddisin matul is-sekli, f’numru hekk kbir ta’ rġiel u nisa li, waqt li ħallew xtuthom, wasslu l-Evanġelju f’kull rokna tad-dinja, u f’nies imxerrda mal-pajjiż kollu li jgħixu l-moralità, is-solidarjetà u s-sewwa.  Hu teżor kbir li għandu jiġi mħares b’mod konkret għall-ġid komuni ta’ llum u biex joffri orizzont imdawwal għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.  Għalkemm bħalissa hemm raġunijiet għal tħassib, l-akbar wieħed fosthom hu x-xewqa għat-titjib tal-qagħda tal-Ispanjoli kollha, b’dak l-istess dinamiżmu li jikkaratterizzahom u li fih l-għeruq Insara fondi u tant għammiela tagħhom taw sehem hekk qawwi matul is-sekli.

Minn dan il-lok jien inwassal it-tislima tiegħi lilkom ilkoll, ħbieb fi Spanja u f’Madrid, u lilkom ilkoll minn ġnus oħra.  Matul dawn il-jiem li ġejjin se nkun magħkom, filwaqt li nżomm f’moħħi liż-żgħażagħ kollha tad-dinja, l-aktar dawk li għaddejjin minn xi forma ta’ nkwiet.  Waqt li nafda din il-Laqgħa fil-qalb tal-Verġni Marija u tal-qaddisin patruni ta’ dan il-Jum, nitlob lil Alla li jbierek u jħares lil ulied Spanja.
Grazzi ħafna.

Ħajr lis-Ms Maria Pia Gauci li għamlet din it-traduzzjoni ta’ dan id-diskors.

Ħajr lill-Catholic Press Photo ta’ Ruma għar-ritratti.