Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-Kotba Mqaddsa

4. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 3 ta’ April 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba,

Il-lum qed naqbdu mill-ġdid il-Katekeżi tas-Sena tal-Fidi. Fil-Kredu ntennu din l-espressjoni: “Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-Kotba Mqaddsa”. Din hi propju l-ġrajja li qed niċċelebraw: il-Qawmien ta’ Ġesù, ċentru tal-messaġġ Nisrani, imtenni sa mill-bidu u mgħoddi biex jasal għandna. San Pawl jikteb hekk lill-Insara ta’ Korintu: “Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri, li Kristu miet minħabba dnubietna, skond l-Iskrittura; difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum, skond l-Iskrittura. U deher lil Kefa, u mbagħad lit-Tnax” (1 Kor 15:3-5). Continue reading Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-Kotba Mqaddsa

Nemmen fil-ħajja ta’ dejjem

27. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Diċembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq niftaħ l-aħħar serje ta’ katekeżi fuq l-istqarrija tal-fidi tagħna billi nittratta l-affermazzjoni “Nemmen fil-ħajja ta’ dejjem”. B’mod partikulari nieqaf fuq il-ġudizzju fl-aħħar taż-żmien. Imma m’għandniex għax nibżgħu: nisimgħu x’tgħidilna l-Kelma ta’ Alla. Dwar dan, naqraw hekk fil-Vanġelu ta’ Mattew: Dak in-nhar Kristu “jiġi fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu… U quddiemu jinġabru l-ġnus kollha, u hu jifridhom minn xulxin, bħalma r-ragħaj jifred in-nagħaġ mill-mogħoż: in-nagħaġ iqegħedhom fuq il-lemin tiegħu u l-mogħoż fuq ix-xellug… U dawn imorru fit-tbatija ta’ dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta’ dejjem” (Mt 25:31-33,46). Continue reading Nemmen fil-ħajja ta’ dejjem

Nemmen fil-Qawmien mill-Imwiet

26. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 4 ta’ Diċembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nerġa’ lura għall-istqarrija: “Nemmen fil-qawmien mill-imwiet”. Din m’hix verità sempliċi u wisq inqas ovvja, għax, mgħaddsa kif aħna fil-ħajja ta’ din id-dinja, m’hux faċli għalina nifhmu r-realtajiet tal-futur. Imma l-Vanġelu jagħtina dawl: il-qawmien tagħna mill-imwiet hu strettament marbut mal-qawmien ta’ Ġesù; il-fatt li hu qam hu l-prova li jeżisti l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk nixtieq nippreżenta xi aspetti li jolqtu r-rabta bejn il-qawmien ta’ Kristu u dak tagħna. Hu qam, u għax Hu qam, anki aħna għad inqumu. Continue reading Nemmen fil-Qawmien mill-Imwiet

Immutu fi Kristu

25. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 27 ta’ Novembru 2013

Għeżież ħuti,

L-għodwa t-tajba u nifirħilkom għax kontu kuraġġjużi ġejtu fil-pjazza f’din il-kesħa kollha. Nifirħilkom tassew.

Nixtieq nikkonkludi l-katekeżi fuq il-Kredu, li għamilna tul din is-Sena tal-Fidi, li għalqet il-Ħadd li għadda. F’din il-katekeżi u f’li ġejja nixtieq nittratta t-tema tal-qawmien tal-ġisem mill-imwiet, billi naqbad żewġ aspetti hekk kif jippreżentahom il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, jiġifieri l-mewt tagħna u l-qawmien tagħna f’Ġesù Kristu. Il-lum se nieqaf fuq l-ewwel aspett, “immutu fi Kristu”. Continue reading Immutu fi Kristu

Is-setgħa tal-imfietaħ

24. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 20 ta’ Novembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nhar l-Erbgħa li għadda tkellimt dwar il-maħfra tad-dnubiet, b’riferenza partikulari għall-Magħmudija. Il-lum inkomplu fuq it-tema tal-maħfra tad-dnubiet, imma b’riferenza għall-hekk imsejħa “setgħa ta’ l-imfietaħ”, li huma simbolu Bibliku tal-missjoni li Ġesù ta lill-Appostli. Continue reading Is-setgħa tal-imfietaħ

Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet

23. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 13 ta’ Novembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-Kredu, li permezz tiegħu kull nhar ta’ Ħadd nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna, aħna naffermaw: “Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet”. Hawn għandna l-uniku riferiment espliċitu għal Sagrament fil-Kredu. Fil-fatt il-Magħmudija hi l-“bieb” tal-fidi u tal-ħajja Nisranija. Ġesù Rxoxt ħalla lill-Appostli dan il-mandat: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva” (Mk 16:15-16). Il-missjoni tal-Knisja hi li tevanġelizza u taħfer id-dnubiet permezz tas-sagrament tal-Magħmudija. Imma nerġgħu lura għall-kelmiet tal-Kredu. L-espressjoni nistgħu naqsmuha fi tliet punti: “nistqarr”; “Magħmudija waħda”; “għall-maħfra tad-dnubiet”. Continue reading Nistqarr Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet

Ix-Xirka tal-Qaddisin: is-Sagramenti, il-Kariżmi, u l-Imħabba

22. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 6 ta’ Novembru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nhar l-Erbgħa li għadda tkellimt dwar ix-xirka tal-qaddisin bħala komunjoni bejn il-persuni qaddisa, jiġifieri bejnietna li nemmnu. Il-lum nixtieq ninżel fil-fond ta’ l-aspett l-ieħor ta’ din ir-realtà – tiftakru li kien hemm żewġ aspetti: l-ewwel ix-xirka, l-għaqda bejnietna; u l-aspett l-ieħor kien ix-xirka mal-ħwejjeġ qaddisa, mal-ġid spiritwali. Iż-żewġ aspetti huma marbuta mill-qrib ma’ xulxin, u fil-fatt il-komunjoni bejn l-Insara tikber permezz tas-sehem tagħna fil-ġid spiritwali. B’mod partikulari nikkunsidraw: is-Sagramenti, il-kariżmi, u l-imħabba (ara Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, nri 949-953). Aħna nikbru fl-għaqda bejnietna, fil-komunjoni, bis-Sagramenti, bil-kariżmi li kull wieħed u waħda jirċievi mill-Ispirtu s-Santu, u bl-imħabba. Continue reading Ix-Xirka tal-Qaddisin: is-Sagramenti, il-Kariżmi, u l-Imħabba