Il-Papa f’Santa Marta: Il-bieb tat-tama jinfetaħ bl-imħabba mhux bil-ħarsien strett tal-liġi

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 31 ta’ Ottubru 2014: Fil-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta, il-Papa tkellem dwar dawk l-Insara li huma tant marbutin mal-liġi li jinsew il-ġustizzja u dwar l-Insara li huma marbutin mal-imħabba li jwasslu l-liġi għall-milja tagħha.

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jistaqsi lill-Fariżej hux sewwa jew le tfejjaq nhar ta’ Sibt, imma huma ma jweġbux.  Allura Hu jaqbad raġel marid minn idejh u jfejqu.  Il-Papa nnota li meta l-Fariżej sabu l-verità ma’ wiċċhom, baqgħu siekta, imma kienu jseksku minn wara u jfittxu kif jistgħu jwaqqgħuh.  Ġesù jċanfar lil dawn in-nies li tant kienu marbutin mal-liġi li kienu nsew il-ġustizzja, tant li kienu jiċħdu l-għajnuna anke lill-ġenituri anzjani bl-iskuża li kienu jkunu taw kollox lit-Tempju.

Imma min hu l-aktar importanti – staqsa l-Papa – ir-raba’ kmandament jew it-Tempju?  Dan il-ħarsien strett tal-liġi kien ibegħidhom mill-imħabba u mill-ġustizzja.  Kienu jieħdu ħsieb il-liġi u jinjoraw il-ġustizzja.  Kienu josservaw il-liġi u jinjoraw l-imħabba.

Kienu mudelli: il-mudelli ta’ żmienhom.  Għal dawn in-nies Ġesù kellu kelma waħda: ipokriti.  Minn naħa jduru d-dinja biex jagħmlu d-dixxipli, imbagħad jagħlqu l-bieb.  Bnedmin tal-għeluq, tant marbutin mal-liġi, mal-irqaqat tal-liġi: mhux mal-liġi li hi l-liġi tal-imħabba, imma mal-irqaqat tal-liġi.  Kienu dejjem jagħlqu l-bibien għat-tama, għall-imħabba, għas-salvazzjoni.  Nies li ma kienu jafu jagħmlu xejn aktar ħlief jagħlqu l-bibien.

Il-mixja biex inkunu fidili lejn il-liġi mingħajr ma nittraskuraw il-ġustizzja u l-imħabba, kompla jgħid il-Papa Franġisku bi kwotazzjoni mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, hija l-maqlub ta’ dan: mill-imħabba lejn l-integrità; mill-imħabba lejn id-dixxerniment; mill-imħabba lejn il-liġi.  Din hi t-triq li jgħallimna Ġesù, li hija għal kollox l-oppost ta’ dik tad-dutturi tal-liġi.  Din it-triq mill-imħabba lejn il-ġustizzja tressaqna lejn Alla.  Iżda t-triq l-oħra, dik tal-ħarsien tal-liġi waħedha, tal-ħarsien tal-irqaqat tal-liġi, tressaqna lejn l-għeluq, lejn l-egoiżmu.

It-triq li mill-imħabba tieħu lejn l-għarfien u d-dixxerniment, lejn il-milja, tressaqna lejn il-qdusija, lejn is-salvazzjoni, lejn il-laqgħa ma’ Ġesù.  Filwaqt li t-triq li tressaqna lejn l-eġoiżmu, lejn is-suppervja, li ġġegħilna nħossuna ġusti, lejn dik il-qdusija tad-dehra biss, mhix it-triq it-tajba, mhux hekk?  Lil dawn in-nies Ġesù jgħidilhom: ‘Intom tħobbu tidhru mal-poplu bħala nies ta’ talb, ta’ sawm… imma biex tidhru.’  Tant li lin-nies Ġesù jgħidilhom: ‘Agħmlu dak li jgħidulkom imma mhux dak li jagħmlu huma.’

Dawn huma ż-żewġ toroq, osserva l-Papa.  Imbagħad hemm il-ġesti żgħar ta’ Ġesù li jgħinuna nifhmu t-triq tal-imħabba li teħodna lejn l-għarfien u d-dixxerniment.  Ġesù jaqbadna minn idejna u jfejjaqna.  Ġesù jersaq qribna.  Din il-qrubija hija eżattament il-prova li aħna mexjin fit-triq it-tajba, għax hi proprju t-triq li għażel Alla biex isalvana: il-qrubija.  Hu resaq qribna, sar bniedem.  Il-laħam: il-laħam ta’ Alla huwa s-sinjal tal-ġustizzja vera.  Alla li sar bniedem bħalna u aħna li rridu nsiru bħall-oħrajn, bħal min hu fil-bżonn, bħal min jeħtieġ l-għajnuna tagħna. Il-laħam ta’ Ġesù, afferma l-Papa, huwa l-pont li jqarribna lejn Alla… mhux l-irqaqat tal-liġi, le!  Fil-laħam ta’ Alla l-liġi ssib il-milja tagħha u huwa laħam li jaf isofri, li ta ħajtu għalina.

Jalla dawn l-eżempji, dawn l-eżempji ta’ qrubija ta’ Ġesù, mill-imħabba lejn il-milja tal-liġi, jgħinuna biex qatt ma naqgħu fl-ipokrisija, temm il-Papa Franġisku.  Hu tant ikrah in-Nisrani ipokrita: tant ikrah.  Jalla l-Mulej jeħlisna minn dan.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

%d bloggers like this: