Meta wrieni snienu!


Patri Mario Attard OFM Cap

X’ġaralek Patri? Jaqaw kien se jigmek xi kelb? Mela x’fettillek għaddejt minn ħdejh? Ma tafx li jista’ jigdmek?

Kieku kien kelb ma jimpurtax. L-għaliex jonboħ tnejn u ejja ħa mmorru. Imma dan mhux kelb! Mela xi ħadd kattiv. Le! Anzi! Dan mimli tjubija. Dan ix-xi ħadd, jew aħjar ix-Xi Ħadd, hu Dak li fuqu dejjem għallmuni li hu l-Umli! Il-Qaddis! Il-Ħniena! Il-Mogħdrija! Is-Sabar! Il-Ħlewwa! Insomma, l-Aħjar! Dan ix-Xi Ħadd, li issa diġà nistħajjel li tafu min hu, fettillu jurini snienu! Qalli: “Issa daqshekk!”

Mela x’għamilt Patri? Sraqt xi bank? Uuu! Li kieku sraqt almenu għandi xi ħaġa f’idi x’nonfoq għall-birra! Imma l-esperjenza tal-ħajja għallmitni li hemm xi ħaġa ħafna agħar minhekk! Ħaġa li naqgħu fiha daqs tazza ilma! Fettilli niġġudika! Fettilli ngħid kelma. Xejn ta’ barra minnhawn tafux. U iva! Kelma fil-widnejn. Tal-widnejn. U toqgħod għal widnejn. Kelma tafux!” Mhux xi parlata. Forsi kumment ta’ għaxar sekondi? Imma kemm ħarġet ħsara f’dawk l-għaxar sekondi!

L-esperjenza għallmitni li xi widnejn kelma bħal din tgħidx kemm togħġobhom! Kelma li, ġieli, tibda’ bl-istess formula: “Isma’! Bejnietna ta… !” Imma, milli jidher, Dak ix-Xi ħadd li kellimtkom fuqu ftit aktar ‘il fuq kollox jisma’ ħi! Kollox jara! Iblaħ li jien! Għall-mument insejt. Il-paroli nessieni għerf is-Salm 94. “U jgħidu: ‘Ma jarax il-Mulej; ma jintebaħx Alla ta’ Ġakobb.’ Ifhmuha, intom nies boloh fost il-poplu! Nies bla moħħ, meta se tintebħu? Forsi min għamel il-widnejn ma jismax? Jew min sawwar l-għajnejn ma jarax? Taħsbu li min iwiddeb lill-ġnus ma jrażżanx? Jew m’għandux għerf min jgħallem lill-bniedem? Jagħraf il-Mulej il-ħsibijiet tal-bniedem, u jaf li m’humiex ħlief frugħa” (S 94:7-11).

U frugħa ngħid kien kliemi meta qbadt lili nnifsi niġġudika! Mà x’toqol tal-mewt ġibt fuqi! Kemm ħassejtni imdejjaq! Kemm ġrejt bil-ġiri għand il-konfessur tiegħi għall-qrar! Meta niġġudika lil xi ħadd jiena insir imħallef! Imma biex tiskonġra trid tkun pur! Biex niġġudika irrid inkun bla dnub! “Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla” (Ġw:8:7). U ġebla kulma tfajt! Ġebla x’inhi ħdejn min jitfa’ trakk? Hekk irraġunajt! Il-Patri ħej! Imma l-Mulej, għax iħobbni, ippermetta li jixħutli borġ! U għamel sewwa!

Ma qalliex ċar u tond f’kelmtu: “Tiġġudikawx, biex ma tkunux iġġudikati; għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom, tkunu ġġudikati; u bl-istess kejl li tkejjlu intom, jitkejjel lilkom. Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f’għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek f’għajnek int? Jew kif tmur tgħid lil ħuk, ‘Ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek,’ meta inti stess f’għajnek għandek travu? Ja wiċċ b’ieħor, neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk!” (Mt 7 :1-5). F’dak il-waqt sirt wiċċ b’ieħor! Kemm ċaqċqet fuqi kelmet San Ġakbu! “Toqogħdux tqassu fuq xulxin, ħuti. Min iqassas fuq ħuh u jiġġudika lil ħuh, ikun qiegħed iqassas fuq il-Liġi u jiġġudika l-Liġi; imma jekk inti tiġġudika l-Liġi, ma tkunx qiegħed tagħmel dak li trid il-Liġi, imma ssir imħallef. Wieħed biss huwa dak li jagħmel il-Liġi, wieħed biss l-Imħallef: dak li għandu s-setgħa jeħles u jeqred. Int min int biex tiġġudika ‘l ħaddieħor?” (Ġak 4:11-12).

Għażiż ħija! Għażiża oħti! Issa li qrajt ġrajjieti tiġġudikanix! Mhux l-għaliex ma jistħoqqlix! Iżda jekk tiġġudikani Ġesù jurik snienu! Ismagħni ħabib! Minn dak li għaddejt tiġġudika lil ħadd! Jekk ma tridx li l-Mulej isir iljun kontrik. Għal min jiġġudika lil ħuħ il-Mulej “joħroġ … bħal wieħed qawwi, u jqanqal bħal gwerrier il-ħeġġa tiegħu; jgħajjat l-għajta tal-gwerra, ħa juri kontra l-għedewwa l-qawwa tiegħu. (Iż 42 :13). Għax l-iprem għadu tal-Mulej huwa min iqasqas u jiġġudika!

Isma’ minni! Tiġġudikax! Titkaża b’ħadd! Jekk ma tridx li jurik snienu!