Gwaj għall-insara li lil Ġesù jħalluh fil-Knisja

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru 2018. Aħna li twelidna f’soċjetà nisranija, nirriskjaw li l-Kristjaneżmu tagħna ngħixuh bħala drawwa soċjali, formalment, ‘bl-ipokrisija tal-ġusti’ li jibżgħu li jkunu maħbubin.  Imbagħad wara l-quddiesa, lil Ġesù nħalluH fil-knisja u ma jiġix lura magħna lejn id-dar, ma jkunx magħna fil-ħajja ta’ kuljum.  Gwaj għalina għax b’hekk inkunu qed inkeċċu lil Ġesù minn qalbna: inkunu Nsara iżda ngħixu ta’ pagani.

Fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra llum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku kkummenta l-Vanġelu skont San Luqa u ċ-ċanfira ta’ Ġesù lil Betsajda, Korażin u Kafarnaum, li ma emmnux fiH minkejja li raw il-mirakli, u stedinna biex ilkoll nagħmlu eżami tal-kuxjenza

Ġesù hu mnikket għax kien irrifjutat, spjega l-Papa, filwaqt li bliet pagani bħal Tir u Sidon kienu żgur jemmnu fiH kieku raw il-mirakli tiegħu.  U jibki għax dawn in-nies ma kellhomx ħila jħobbu, filwaqt li Hu ried jidħol fil-qlub kollha b’messaġġ li ma kienx wieħed dittatorjali, iżda messaġġ ta’ mħabba.

Inqiegħdu lilna nfusna minflok l-abitanti ta’ dawk it-tlett ibliet, kompla Franġisku,.  Jien li rċevejt tant mingħand il-Mulej, twelidt f’soċjetà nisranija, sirt naf lil Ġesù Kristu, għaraft is-salvazzjoni, kont edukat fil-fidi, bħal xejn ninsa lil Ġesù.  Imbagħad nisimgħu b’aħbar nies oħra li, malli jisimgħu leħen Ġesù, jikkonvertu u jimxu warajH.  U aħna ‘drajnieH’, ikkummenta l-Papa.

Din id-drawwa tagħmlilna d-deni għax il-Vanġelu nirriduċuh għal fatt soċjali, soċjoloġiku, u ma nqisuhx bħala relazzjoni personali ma’ Ġesù.  Ġesù jkellimni, ikellem lil kull wieħed u waħda minna.  Il-prietka ta’ Ġesù tolqot lilna lkoll.  Kif inhi li malli semgħu l-prietka ta’ Ġesù dawk il-pagani marru miegħu u jien, li twelidt f’soċjetà nisranija, għalija l-fidi saret drawwa, qiesha l-libsa li għandi fuqi, li ninżagħha u mbagħad nitlaqha hemm?  Ġesù jibki fuq kull wieħed u waħda minna meta l-ħajja nisranija tagħna ngħixuha bil-formalità.

Meta ngħixu hekk, issokta l-Papa Franġisku, aħna nkunu xi ftit ipokriti, bl-ipokrisija tal-ġusti.  Hemm l-ipokrisija tal-midinbin, iżda l-ipokrisija tal-ġusti hi l-biża’ mill-imħabba ta’ Ġesù, il-biża’ li nħalluH iħobbna.  U fil-fatt, meta nagħmlu dan, inkunu qed nippruvaw li r-relazzjoni tagħna ma’ Ġesù immexxuha aħna.  Immorru l-knisja imma ngħidulu biex jibqa’ hemmhekk, ħalli aħna nerġgħu lura lejn id-dar.

B’hekk Ġesù ma jiġix lura magħna d-dar, fil-familja, fl-edukazzjoni tal-ulied, fl-iskola, fil-kwartier fejn ngħix.  B’hekk, Ġesù jibqa’ fil-knisja, jew fuq is-salib, jew fis-santa.

Illum, għalina, qal il-Papa Franġisku, jista’ jkun jum li fih nagħmlu eżami tal-kuxjenza u ntennu, ‘Gwaj għalik, għax jien tajtek tant, tajtek lili nnifsi, għażiltek biex tkun nisrani/nisranija, u int tippreferi ħajja bin-nofs, ħajja superfiċjali: xi ftit nisranija, ftit ilma mbierek, imma xejn aktar.’

Fil-realtà meta ngħixu din l-ipokrisija nisranija, fil-fatt inkunu qed inkeċċu lil Ġesù minn qalbna.  Nagħmlu tabirruħna li qiegħed magħna, imma nkunu bgħatnieH ‘il hemm.  Inkunu Nsara, kburin li aħna Nsara, imma ngħixu bħall-pagani.

Kull wieħed u waħda minna għandu jaħseb f’qalbu: Jien Korażin? Jien Betsajda?  Jien Kafarnaum?  U jekk Ġesù jibki, nitolbuH il-grazzja li nibku aħna wkoll b’din it-talba:  ‘Mulej, int tajtni ħafna.  Qalbi hi tant iebsa li ma nħallikx tidħol.  Dnibt bl-ingratitudni.  Jien ingrat/ingrata.’

U nitolbu lill-Ispirtu s-Santu, temm il-Qdusija Tiegħu, biex jiftħilna l-bibien ta’ qlubna, sabiex ikun jista’ jidħol Ġesù, biex mhux nisimgħuH biss, imma nisimgħu l-messaġġ tas-salvazzjoni tiegħu, u niżżuH ħajr għal tant ħwejjeġ.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: