Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “Ċ”

Print Friendly, PDF & Email

Vanġelu (Lq 11, 1-13): L-Insara li malli jqumu jroddu s-salib u jgħidu xi talba qed jonqsu. Ħafna huma dawk li jaqbdu gazzetta, mowbajl jew kompjuter. Imma dawn biss huma biżżejjed biex wieħed jgħix aktar uman? Matul il-jum, ukoll, b’dil-ġenn ta’ ħajja, iħallu barra dak li f’għajnejhom hu ħela ta’ ħin, e.g. it-talb. In fatti, jibżgħu joqogħdu ftit fis-silenzju li ma jmorrux jindunaw kemm qed jgħixu ħajja bla sens.

Kull mument waħedhom jimlewh itektku fuq l-ismartphone. Il-bniedem tal-lum jaħseb li jista’ jsolvi l-problemi mingħajr talb. Dan aktarx għax għandu ideja żbaljata tat-talb, e.g. dak li nirrepetu bħal pappagall, jew fejn nitolbu grazzji u favuri biss. Hawn irridu noqogħdu attenti kif nużaw santi, domni, relikwi u labtijiet biex il-qaddisin jinterċedu għalina.  Dan għax faċli nqisuhom xi lucky charms li fihom xi maġija jew seħer. Mela, x’jiġifieri titlob sew?

  1. “Għallimna nitolbu.” Luqa jsemmi seba’ darbiet li Ġesu “kien qiegħed jitlob.” Id-dixxipli ndunaw li, meta xi nies m’aċċettawx lil Ġesu, jew meta kellu xi argument sħun mal-Fariżej, Ġesu kien jirtira f’post kwiet biex jiddjaloga mal-Missier. Meta jiġi lura kienu jinnutaw li Ġesu nbidel, ikkalma, fil-paċi, u deċiż  li jkompli triqtu bil-ferħ. Kienu jarawh iħobb lil kulħadd, anki dawk li ma jisimgħux minnu. Dan hu r-riżultat ta’ meta Ġesu jkun iddjaloga mal-Missier. Għalhekk talbuh: “Għallimna nitolbu bħalek, ħa naraw id-dinja kif taraha int, u kif Ġwanni għallem lid-dixxipli tiegħu, i.e. talb li jikkaratterizza l-ispiritwalita’ tagħna biex niffurmaw immaġini t’Alla kif taraH int, u immaġini tal-bniedem kif tixtiequ int.”  (i) “Missierna…” Dil-forma hi ftit iqsar minn ta’ Mattew. Li rridu nżommu preżenti hu li dit-talba hi differenti minn kull talba oħra, għax hi sintesi tal-messaġġ fundamentali Nisrani, tal-fidi u tal-morali: “Jekk taqra l-Bibbja, ma ssibx suġġett li mhuwiex fil-Missierna” (S. Wistin). L-ewwel Insara mill-bidu nett ifformulaw dit-talba li għadha magħna sal-lum. Dan biex kull dixxiplu jikkonferma s-sejħa tiegħu meta jgħid dit-talba almenu tliet darbiet kuljum. Illum il-Missierna tista’ sservi ta’ mera li turina kif qed ngħixu l-Fidi tagħna, dment li nifhmu t-tifsira ta’ kull kelma. Hi ndirizzata lil Alla. Importanti nifhmu li Alla tagħna mhux xi dittatur sever li jikkastiga, imma Missier ta’ mħabba u ħniena infinita. Jekk għadna bl-ideja li Alla jikkastiga l-ħżiena, inkunu qed nitolbu lil idolu. Dal-Missier,  li uriena Ġesu ta’ Nazaret, jibqa’ jħobbna anki meta noffenduh, Meta nitolbuh, nibdew insiru nixbhuh, għax aħna wliedu. (ii) “Jitqaddes ismek.” Ismi jagħtini l-identita’ tiegħi, i.e. jien ningħaraf minn oħrajn permezz ta’ ismi. “Jitqaddes” ifisser maqtugħ għalih għax differenti minn  l-oħrajn profani (santwarju, maqdes). Meta nitolbu “jitqaddes ismek” jiġifieri “urina li l-identita’ Tiegħek mhiex bħal dik ta’ allat oħra, i.e. m’hemmx alla ieħor bħalek.” Dan ta prova tiegħu meta ħeles il-poplu Lhudi mill-jasar (Eġittu, Babilonja), u għadu jagħmel hekk illum mal-kommunita’ Nisranija. Mela jiħtieġ li n-nies jaraw f’uliedu, i.e. fina, li hemm Alla qaddis. Għandna d-dover li nħabbruh bħala mħabba u mħabba biss, u qatt bħala mħallef li jikkastiga. (iii) “Tiġi saltnatek.” B’din niftakru li aħna ċħadna s-saltna tal-ilpup, vjolenza w gideb u ħaddanna saltna tal-ħrief, fejn inħobbu ‘l kulħadd, anki ‘l min weġġagħna. (iv) “Ħobżna ta’ kuljum.” “Għada” mhiex imsemmi. Fid-deżert il-Lhud kienu mitlubin jiġbru manna għal jum wieħed. Min ġemma’ aktar, l-għada sabha mdewda. Dan biex nitgħallmu negħilbu r-rebgħa billi nkunu kuntenti bin-neċessarju u ma naħlux, u niftakru li l-ġid li għandna mhux tagħna, imma misluf lilna, u miż-żejjed li għandna aħna obbligati  ngħinu li min hu fil-bżonn Ngħidu “ħobżna” għax, biex titħan il-qamħ fi dqieq biex minnu tagħġen il-ħobż, tiħtieġ il-ħidma tal-bniedem. Mela min jitgħażżen ma jistħoqqlux ħobż. (v) “Afrilna dnubietna..” Għadna nsibu f’xi talb: “Għax dnibna, jistħoqqilna l-kastig.” Illum din meqjusa bħala dagħwa djabolika, għax jagħmel hekk alla li ħlaqna aħna, idolu bħal tal-Fariżej. Alla ta’ Ġesu ta’ Nazaret  ma jagħlaqx għajnejh għad-dnub qisu ma ġara xejn.   Id-dnub ma joffendix lil Alla, imma jagħmel ħsara lill-bniedem. Alla ma jżidx dil-ħsara b’kastig minn għandu. Ħadd ma jobgħod id-dnub daqs Alla, li, fl-istess ħin, iħobb lill-midneb b’imħabba tal-ġenn. Għalhekk ma joqgħodx jistenna li nitolbu skuża imma  jaħfer, mhux billi jħassar id-dnub b’xi gomma, imma billi jfittex kull mezz biex ireġġa’ lura lill-uliedu għat-triq tas-sewwa, tal-ħajja, tal-ferħ. Dan jagħmlu permezz tal-Vanġelu u ta’ “anġli” li jibgħat qrib tagħna li huma msejħa biex jeħduna lura għat-triq it-tajba. Meta jaħfrilna b’dan il-mod, jagħmel festa fil-ġenna. (vi) “La ddaħħalniex fit-tiġrib.”   Peirasmos ma tfissirx tentazzjoni imma prova. Fi żmien Ġesu il-lingwaġġ tan-nies kien li jekk il-ħsad imur tajjeb ifisser barka t’Alla, jekk le, ifisser kastig. Il-provi li jgħaddi minnhom il-bniedem mhux suppost jegħilbuh imma jgħinuh jimmatura aktar. Veru li xi prova twerwirna. Hawn nissieħbu ma’ Ġesu li fil-Ġetsemani wasal biex jitlob: “Biegħed minni dil-prova.” Dan li nitolbu meta ngħidu “Iddaħħalniex fi prova bħal din.” L-Anġlu llumina lil Ġesu li,  jekk jagħti ħajtu, se jsalva d-dinja. Aħna nistgħu nibqgħu żguri li Alla se jsib mod kif jilluminana biex noħorġu mill-prova rebbiħin.
  2. “Itolbu u jingħatalkom.” Imma ma naqilgħux meta nitolbu biex Alla jagħmel ir-rieda tagħna. Isir miraklu meta nitolbu “sew”, i.e. meta nħallu ‘l Alla jdaħħalna fil-ħsieb u l-proġett tiegħu. Dan jieħu ħafna żmien. It-talba m’għandhiex tkun “Tini, tini, tini..” imma “għinni biex nifhem ħsibijietek, għax dawn huma ‘l bogħod minn ħsibijieti.” Min jitlob hekk fis-silenzju u kontemplazzjoni, se jisma’ lil Alla jkellmu u jwieġbu, kif wegħidna llum: “Il-Missier mis-smewwiet jagħti Spirtu qaddis lil dawk li  ”

Sors: lachiesa.it/liturgia/omelie/padrefernandoarmellini

%d bloggers like this: