Illum il-Knisja tfakkar lil San Ambroġ

Print Friendly, PDF & Email

Fis-7 ta’ Diċembru l-Knisja tfakkar lil San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja li twieled għall-ħabta tas-sena 340 u miet fis-sena 397.

San Ambroġ twieled fi Treviri, il-Ġermanja, minn familja aristokratika Rumana, fis-sena 340 jew ta’ qabilha.

Wara l-mewt ta’ missieru, ommu mat-tliet itfal li kellha, reġgħet lura f’Ruma. Ambroġ li kien l-iżgħar, kien għadu żgħir.

San Ambroġ irċieva edukazzjoni tajba mingħand ommu u mingħand oħtu Santa Marċellina, studja l-Grieg, sar poeta u oratur tajjeb. Meta kellu madwar 28 sena sar avukat fejn kiseb isem kbir. L-Imperatur Valentinjanu għaraf l-abilta’ tiegħu u ħatru Gvernatur ta’ Ligurja u Emilja, fis-sena 372.

Fis-sena 374, l-Isqof ta’ Milan, li kien Arjan, miet. Biex jagħżlu suċċessur tiegħu l-Insara li kienu maqsumin f’Kattoliċi u Arjani, ma setgħux jiftiehmu bejniethom lil min jagħżlu. Biex iġib il-paċi, Ambroġ mar il-knisja biex jindirizza l-ġemgħa. Waqt li kien qed jitkellem, xi ħadd għajjat: “Ambroġ Isqof”. F’daqqa waħda, kulħadd, kattoliċi u Arjani bdew jgħajtu l-istess. Ambroġ li lanqas biss kien għadu tgħammed, irrifjuta, iżda b’insistenza qawwija mill-Imperatur, kellu jaċċetta u fi żmien qasir ġie mgħammed u kkonsagrat Isqof ta’ Milan, fis-7 ta’ Diċembru 374, meta kellu mal-35 sena.

San Ambroġ qeda dan il-ministeru tiegħu b’reqqa tal-għaġeb, l-aktar bl-imħabba li wera lejn kulħadd. Kien ukoll difensur kbir tal-Knisja u t-tagħlim tagħha. Bil-kitba u bl-għemil ħadha bil-qawwa kollha kontra l-Arjani biex iħares il-Fidi. Kien Isqof tassew kuraġġuż u qaddis, għex ħajja sempliċi u fl-istess ħin awstera.

Kien jikkonverti lil ħafna nies tant li permezz tiegħu ftit li xejn kienu baqgħu Arjani fid-Djoċesi tiegħu. L-ikbar konverżjoni kienet dik ta’ Santu Wistin fis-sena 387.

Meta l-Imperatur Valentinjanu ried jindaħal fl-affarijiet tal-Knisja, l-Isqof Ambroġ ipproklama: “L-Imperatur huwa fil-Knisja, mhux fuqha”.

Kien l-ewwel fost il-Padri tal-Knisja li uża l-Latin b’tali effett li sar l-ilsien uffiċjali tal-Knisja tal-Punent. Miet nhar Sibt il-Għid, 4 ta’ April 397, fil-għomor ta’ madwar 57 sena.

Sors: https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: