Kalendarju b’togħma tajba


Lejn l-aħħar jiem tas-sena li għaddiet kelli ġenn biex niddobba kalendarju. Għax, bħalma jafu ħafna, inkun naqa’ waħda impenjat. U, emmnuni li ma tantx ikolli ċans noqgħod ngħodd it-travi tal-kamra tal-kunvent. Aħseb u ara mela kemm se noqgħod nitlajja’’l hawn u ‘l hemm nitkixxef u nseksek x’qed jagħmel dak il-Patri u x’qed jagħmel l-ieħor. Il-ħajja hi wisq prezzjuża biex inħaffer għalija ħofra fl-abbissi tal-infern b’dan il-mod viljakk u sataniku! U le! U mhux aħjar nara kif nista’ nagħmel xi ħaġa għall-ġid milli ….! Intant!…

Wara l-bieb ta’ kamarti tal-Isptar u fir-refittorju tal-kunvent fejn qiegħed bħalissa, sibt kalendarju l-ġmiel tiegħu qed jistennieni! Ma’ domtx ma ntbaħt li kont qed nitħaddet fuq l-istess kalendarju! Cool eh! Dan il-kalendarju jogħġobni l-għaliex dejjem għandu xi ħsieb li jolqotni! Ħsieb li nieħu gost naqrah fuq li naqrah! Għax, avolja Patri, u forsi għax PATRI, li għandi bżonn fuq li bżonn li naqra xi ħaġa tajba għal ruħi. Għax aqta’ kemm hawn sriep u skorpjuni jiġru mas-saqajn! Mgħassdin! Kullimkien issibhom!

Bdejt nara u nifli dan il-kalendarju tassew ħelu. Li, ilwienu, jiġifieri l-kuluri tiegħu, fakkruni fil-kafè li hu tant għall-qalbi! Li, storikament, għamluh l-istess nies li magħhom il-Mulej għażilni biex bihom jagħmilni qaddis u biex bija, nittama, li jagħmilhom qaddisin ukoll. Almenu hekk nittamaw fuq iż-żewġ naħat tal-ispektrum! Ħelu dan il-kalendarju tafux! Għax, aktar ma nħares lejn kuluru, f’dawn il-jiem kesħin, imma mhux qżież, tax-xitwa, aqta’ x’leblieba tiġini ħi biex nagħmel naqra kafè! Bil-panna!

Mela, b’żaqq li qed tgerger fuq li tgerger għal naqra kafè cappuccino, ħa nara x’hemm miktub sewwa għax-xahar ta’ Jannar! Min jgħix għal Alla, jgawdi mill-ġid ta’ Alla. Tajba din! U, f’din id-dinja li qed ngħixu fiha, għidli ftit, għal min trid tgħix? Se tgħix għal xi bniedem? Li jew qiegħed f’xi post barra l-postijiet fejn jindaqqu l-Hallelujah inkella qiegħed hemm, imdeffes ġo fihom? Jew deffsuh? Żgur li le sieħbi! L-alligators, jiġifieri l-kukkudrilli, illum libsu kull tip ta’ uniformi. Dik lajka u anki sagra. Allura, u l-aħjar, ngħix għall-Mulej! Ħa ngawdi minn ġidu! Il-paċi li għandi f’qalbi! Għax, bħalkom, għalkemm il-Mulej jagħtini l-grazzja li nħallih jagħmel il-ġid fija u bija, u b’hekk qed inħallas il-prezz kiefer li naqla’ bla ħniena minn dawk li jħokku miegħi, aktar għandi l-paċi f’qalbi ħi! U dik, nini nini joħduhieli! Bħalma, nini nini joħduhielek sieħbi!

Frar fetaħ bi ħsieb ħelu! Il-qalb ta’ Alla tmur dejjem bil-ħlewwa u bl-imħabba. Sieħbi, toqgħodx le tinkwieta għax ma jieħdukx bil-ħlewwa u bl-imħabba. Dak abbli tant kemm qed tkun ixxerred imħabba li x-xjaten ta’ ġo fihom ma jifilħukx. U, nerġa’ nfakkrek fl-alligator li m’għandux uniformijiet. Int, li trid tagħmel hu li tibqa’ tħalli l-qalb ħelwa u mimlija mħabba tal-Mulej fik tiżbroffa għall-proxxmu! Grazzi li ħa tibqa’ tagħmel hekk! Nafdak!

U Marzu marzellu, li għandu saqajh tal-fildiferru, x’jgħidilna? Min irid ikun ta’ Kristu jagħmel dak li għamel Kristu. Ajma x’sentenza dik! Nerġa’ nfakkrek fl-alligators! Tħarisx lejn l-uniformijiet! U titqarraqx, lanqas għal wieħed biss, bihom! Kristu qatt ma hedded, ħdar, ivvendika ruħu f’isem Alla, issieħeb fi klikka jew ħoloqha, sema’ lil min ried u lill-oħrajn bagħthom jixxerju bl-uġiegħ li qed iġorru f’qalbhom. Min jagħmel hekk, anki jekk jilbes l-uniformi ta’ Kristu, dak alligator! Itlob għalih jew għaliha li ma jmorrux iqattgħu l-eternità tagħhom fil-kumpanija tal-alligators tal-infern! Imma int ibqa’ ikber fl-imħabba, l-hena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan (Gal 5:22-23).

Bilħaqq! Hemm April, li miegħu irridu nħallu l-barmil! Għax ix-xita xorta tissokta tqattar f’dan l-istaġun tar-rebbiegħa eh! U, April aprilellu, jgħidilna: Alla jħaddan ma’ sidru bniedem umli u sogħbien! Għall-erwieħ! Fl-aħħar sibt min veru jħobbni mela u mhux min jiġġudikani għax ma nissodisfax il-‘kriterji’(?) tiegħu! Anki jekk jaħseb jew taħseb, li l-kriterji tiegħu u tagħha, huma spiritwali! Żinn! Żinn! Żinn! Mur għand Ġesù ħi! Dak veru! U ta’ veru! U huwa Hu li jilqgħek! Għax jara x’hemm f’qalbek! U ħa nitlob li tiltaqa’ ma’ patri jew qassis sura ta’ Alla! U sura ta’ Kristu umli u mhux tirann! U tibżax, juża’ lilu biex int u jien nerġgħu nsibu l-paċi ta’ qalbna!

U Mejju, li ismek idoqq tant ħlejju? X’tgħidli ħi? Huwa biżżejjed għal kull bniedem li jħobb il-proxxmu kollu tiegħu. Anki lill-alligators? Iva! Anki lill-alligators! Anzi! Nibdew bl-alligators! Dawk li xedaq ruħhom hu mimli snien u nejbiet! Anki jekk, għax issa uħud minnhom abbli bdew joħfru u jikbru snienhom mix-xedaq ta’ ħalqhom bdew nieżlin. Minn dawn irridu nibdew. Irridu minn qalbna nitolbu għalihom. Ħalli ma jibqgħux alligators imma, bil-grazzja tal-konverżjoni, isiru motivators! Jiġifieri, motivators għal dak li hu qaddis! U hemm inkunu rbaħna flimkien! Huma u aħna! Aħna u huma!

U Ġunju? Ġunju sieħbi jitħaddet fis-sod! Għalhekk, dak li se jgħidilna, jgħinna nħarsu fil-bogħod! Żomm il-preżenza ta’ Alla fil-ħsieb tiegħek u int tgħix perfett. Imma perfett għax għandi l-kamra jew id-dar pupilla? Jew għax dejjem infuħ? Bil-mod sieħbi! Hawn min iżomm ruħu pinna, bil-kamra u d-dar pupilla, imma ħajtu qabar miftuħ! Għax għażel li jagħmel patt mad-dragun aħdar tal-infern! Għax dejjem bil-ħdura. U, miskin u miskina, għalhekk dejjem sejjer u sejra lura! Le! L-unika perfezzjoni li teżiżti hi biss FIL-ĦNIENA. Jekk għandi u nagħtiha jiena iben u bint Alla. Jekk qed niħdar allura qed inżibbel lili nnifsi bil-ħażen li tmiemu hu n-nar li ma jintefiex.

Xi ngħidu għal Lulju? U Ġulju jgħidilna: Il-kwiet u l-imħabba huma s-sinjali ta’ Alla. X’aħbar sabiħa din għal min minna jipprova jimxi magħhom? Int, avolja jekk għandek alligators li ma jaħmlukx, għax jgħiru għalik, u jridu jqattgħuk bi snienhom, int il-Mulej jgħix fik! Mela ibqa’ kwiet u kwieta! Mhux baqqa. Għax Kristu m’huwiex baqqa’. Anzi! Inħeġġek titlob għas-sitwazzjoni ta’ madwarek lill-Mulej ħa JĦOTT U JERĠA’ JIBNI! Hu imma mhux int! U hekk aqta’ kemm qed tkun tħobb! U tinsix! Int qiegħed u qiegħdha fis-sewwa! Min qed jippersegwitak itlob għalih u għaliha. Għax vittmi tal-Alligator! Tax-xitan! Li, illum jew għada, jekk ma jdurux lejn il-Mulej, se jagħmilhom żibel u biċċiet żgħar!

Awwissu, li daqskemm jaħraq allaħares tmissu!, x’se jpespsilna? Ġesù jistedinna mmorru għandu biex iserraħna. Qed nimsaħ id-dmugħ! Għax dan Alla veru ħi! Li jħobbok u jħobbni! Li jisimgħek u jismagħni! Għand dan mur! U mur f’xi kappella u oqgħod hemm, ħdejH! Kellmu! Għax dan se jieħdok il-Knisja! Ħa tisma’ dik il-quddiesa u jlaqqgħek hu mal-patri jew il-qassis li JAGĦŻILLEK HU, biex għandu tqerr. U tistrieħ! U terġa’ tieħu l-ħajja! Ħa tibqa’ miexi u miexja! U, bl-għajnuna tiegħu iva, tissokta tagħmel u iżżid il-ġid li diġà qed tagħmel!

Ix-xahar ta’ Settembru. Li hu mportanti għalkemm mhux iċ-ċentru, ifakkarna: Sbieħ huma r-riġlejn ta’ dawk li jgħallmu ħaġa tajba. Ibqa’ fendieha ħi kelma ta’ ġid! Tieqafx! Int! U nerġa’ ngħidlek, INT! Li tgħid li f’ħajtek żbaljajt. INT! Li tgħid li f’ħajtek min jaf kemm-il darba ħadtha għal wiċċek. INT! Li min jaf kemm pinġewk ħażin. Sempliċiment għax iddeċidew li ma jieħdux grazzja miegħek. Iva! INT! Ibqa’ għidha kelma ta’ ġid. Għax jaf, b’dik il-kelma li tkun qed tgħid, bik il-Mulej jsalva persuna. Tinsiex! Il-Knisja u l-Gvern jiġġudikaw l-estern imma l-Mulej jiġġudika l-intern! Mela imxi ma’ dak li jkellmek il-Mulej fil-qalba ta’ qalbek! Il-ġudizzju tiegħu BISS hu s-sewwa! Mill-bqija ħallieh il-baħar ħa jħabbat! Ibqa’ terraq! Ibqa’ dur! Basta tħallieh jagħmel il-ġid bik!

U x’sar minnu Ottubru? Eh sieħbi! Kelmtu daqs tal-aqwa tawmaturgu! Għax tfejjaq! Isimgħu jitħaddet lix-xahar t’Ottubru! Insa l-ġid li tagħmel, ftakar f’dak li tirċievi! Imma jien kemm nagħmel ġid ngħid! Le! Dak jgħidu biss fuqi l-Mulej! U ĦADD aktar! Jaħasra! Li kieku niftakar ftit kemm ġid il-Mulej jagħmel miegħi li kieku żgur li qatt ma ngħolli rasi! Jew inkella dejjem ngħix fil-weġgħa! Le! Ħa niftakar kemm iħobbni l-Mulej u nħobb lura! Ħa niftakar kemm jaħfirli l-Mulej u, bil-grazzja tiegħU, naħfer iva lill-oħrajn minn qalbi! Ħa niftakar f’kemm jistabar bija u hekk nistabar b’ħaddieħor! Ħa niftakar f’kemm il-Mulej qatt ma jixxewwex kontra tiegħi imma jifhimni. Mela lanqas jien ma jien se nixxewwex kontra xi ħadd iżda nipprova nifhmu u nifimha minn qalbi miskin! Miskina!

Novembru! Ix-xahar tal-ħajjin u l-mejtin! Dan x’jgħid? Ifakkarni l-għażiż Novembru: Il-ktieb tal-qaddisin huwa l-kurċifiss! U, biex inżid biċċa oħra, kurċifiss b’Ġesù fuqu! Għax x’jgħallimni Ġesù minn fuq salibu? Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x’inhuma jagħmlu (Lq 23:34). Il-maħfra! Kemm qed naħfer? Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi (Lq 23:43). Għax talab lil Ġesù dan salvah! U jien qed nitlob lil Ġesù ħa jsalvani? Mara, hawn hu ibnek. Hawn hi ommok (Ġw 19:26-27). Marija hi Ommi! Kemm qed nitlobha dak ir-Rużarju mqaddes ta’ kuljum ħa nħallieha tipproteġini? Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? (Mk 15:34). Fid-disperazzjoni tiegħi qed ngħajjtlu lill-Mulej? Qed inkellmu? Qed inħallieh imexxini? Għandi l-għatx! (Ġw 19:28). Kemm jien lest u lesta li naqta’ l-għatx ta’ Ġesù li nkun ta’ ġid għal dawk ta’ madwari? Anki jekk qed jiggwerrawli? Kollox hu mitmum! (Ġw 19:30). Spiċċat il-ħajja! Mela jien, li xi darba ħajti trid tispiċċa fuq din l-art, kif irridha tispiċċa? Irrid li qabel nagħlaq għajnejja nagħlaqhom fil-paċi l-għaliex inkun wettaqt ir-rieda tal-Mulej? Missier, f’idejk jien nerħi ruħi (Lq 23:46). F’idejn min qed inħallieha ruħi? F’idejn il-Missier li jsalvahieli jew f’idejn in-nies tad-dinja li jitilfuhieli għal dejjem?

U Diċembru jaħlaq b’dan il-ħsieb ta’ konfort: Min iħobb ‘l Alla, jaħseb u jitkellem fuqu spiss. U fuq min trid taħseb u tazzarda titkellem sieħbi? Mhux Hu kollox? Mhux hekk jgħallimni Hu? U mhux hekk tgħallmuni intom?

Ipprova akkwistah dan il-kalendarju kulur il-kafè. Morru għand tal-Mużew u issibuh! Għax, ħsibijiet dan il-kalendarju huma ta’ qassis li kien ħabib ta’ Kapuċċin, li bħalu tqaddes. Dun Ġorġ Preca! U… ovvja, Patri Piju!

Patri Mario Attard OFM Cap

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.