Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jagħtu servizz fil-funerali

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt, 25 ta April 2020: Illum nitolbu flimkien għall-persuni li jagħtu servizz fil-funerali. Dak li jagħmlu hu ta’ niket u wġigħ kbir u huma jmissu b’idejhom is-sofferenza ta’ dil-pandemija. Nitolbu għalihom.

OmelijaIl-fidi tingħata, tkun offruta l-aktar, bix-xhieda

Illum il-Knisja tiċċelebra lil San Mark, wieħed mill-erba’ evanġelisti, li kien qrib ħafna tal-appostlu Pietru.  L-Evanġelju ta’ San Mark kien l-ewwel wieħed li nkiteb.  Huwa sempliċi, bi stil sempliċi, mexxej.  Jekk illum issibu ftit ħin, aqbduh f’idejkom u aqrawh. Mhux twil, imma tieħu gost taqra s-sempliċità li biha Mark jirrakkonta l-ħajja tal-Mulej.

U fl-Evanġelju – li hu t-tmiem tal-Evanġelju ta’ Mark, dak li għadna kif qrajna issa – il-Mulej jibgħat.  Il-Mulej wera ruħu bħala s-Salvatur, bħala l-Iben waħdieni ta’ Alla; wera ruħu lil Iżrael kollu u lill-poplu, speċjalment b’aktar dettalji lill-appostli, lid-dixxipli.  Dan hu t-tluq tal-Mulej: il-Mulej imur, telaq u ‘kien imtella’ s-sema u qagħad fuq il-lemin tal-Missier’ (Mk. 16, 19).  Imma qabel ma telaq, meta deher lill-ħdax, qalilhom: ‘Morru fid-dinja kollha xandru l-Bxara t-Tajba lill-ħolqien kollu’ (Mk. 16-15).  Hemm il-missjoni tal-fidi.  Il-fidi jew hi missjunarja inkella mhix fidi.  Il-fidi mhix ħaġa għalija biss, biex jien nikber fil-fidi: din hi ‘ereżija njostika’.  Il-fidi dejjem iġġagħlek toħroġ minnek innifsek.  Toħroġ.  It-trasmissjoni tal-fidi.  Il-fidi trid tingħata, tkun offruta, fuq kollox bix-xhieda: ‘Morru biex in-nies jaraw kif qed tgħixu.’

Xi ħadd – saċerdot ewropew, minn belt ewropea – kien qed jgħidli: ‘Hawn tant nuqqas ta’ twemmin, tant anjostiċiżmu fl-ibliet tagħna, għax l-Insara m’għandhomx fidi.  Kieku kellhom żgur kienu jgħadduha lil ħaddieħor.’  Hemm nuqqas ta’ missjonarjetà.  Għax l-għeruq neqsin mill-konvinzjoni: ‘Iva, jien nisrani, jien kattoliku…’ Qisu dan kien xi atteġġjament soċjali.  Fil-karta tal-identità ismek hu dan: u l-istess, ‘Jiena nisrani.’  Hu wieħed mid-dettalji tal-karta tal-identità.  Din mhix fidi.  Din hi ħaġa kulturali.  Il-fidi ġġagħlek toħroġ, ittiha:  għax essenzjalment il-fidi trid tingħata.  M’għandhiex sabar.  ‘Allura, padre, inti trid tgħid li għandna nkunu lkoll missjunarji u mmorru f’pajjiżi mbiegħda?’  Le, din hi biss biċċa mill-missjoni.  Ifisser li jekk inti għandek il-fidi verament ma tistax ma toħroġx minnek innifsek, toħroġ u l-fidi tiegħek turiha soċjalment.  Il-fidi hi soċjali, hi għal kulħadd: ‘Morru fid-dinja kollha xandru l-Bxara t-Tajba lill-ħolqien kollu’ (v. 15).  Dan ma jfissirx li nagħmlu l-prożelitiżmu, qisna xi tim tal-futbol li jrid jattira s-supporters, inkella qisni xi għaqda tal-karità.  Le, il-fidi ma tridx prożelitiżmu.  Il-fidi tfisser li turi r-rivelazzjoni, sabiex l-Ispirtu s-Santu jkun jista’ jaħdem fin-nies permezz tax-xhieda, bħala xhud, bil-qadi.  Il-qadi hu stil ta’ għajxien: jekk jien ngħid li jien Nisrani u ngħix ta’ pagan, l-affarijiet mhumiex sew!  Dan ma jikkonvinċi lil ħadd.  Jekk jien ngħid li jien Nisrani u ngħix ta’ Nisrani, dan jiġbed, huwa x-xhieda.

Darba waħda, fil-Polonja, student universitarju kien saqsieni: ‘Fl-università għandi ħafna ħbieb atei.  X’nista’ ngħidilhom biex nikkonvinċihom?’ –  ‘Xejn, għażiż, xejn!  L-aħħar ħaġa li għandek tagħmel hi li tgħid xi ħaġa.  Ibda għix u meta huma jaraw ix-xhieda tiegħek jibdew isaqsuk: ‘Imma għaliex tgħix hekk?’  Il-fidi rridu nittrasmettuha: mhux bil-forza imma billi noffru teżor.’  Hemm hi, qed taraw?  U din hi wkoll l-umiltà li tkellem dwarha San Pietru fl-ewwel qari: ‘Għeżież: Tħażżmu, ilkoll kemm intom, bl-umiltà lejn xulxin, għax Alla jiqfilhom lill-kburin, imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli’ (1 Pt. 5, 5). Kemm drabi fil-Knisja, fl-istorja, nibtu movimenti, għaqdiet, ta’ rġiel u nisa li ppruvaw jikkonvertu lejn il-fidi bil-forza… Dawn huma l-veri ‘prożelitisti’.  U kif spiċċaw?  Korrotti.

Dal-pass tal-Evanġelju hu tant teneru.  Imma fejn hi ċ-ċertezza?  Kif nista’ nkun żgur li jekk noħroġ minni nnifsi nkun għammiel fit-trasmissjoni tal-fidi?  ‘Xandru l-Bxara t-Tajba lill-ħolqien kollu’ (Mk. 16, 15), tagħmlu l-għeġubijiet (cfr. vv. 17-18).  U l-Mulej ikun magħna sal-aħħar taż-żmien,  jakkumpanjana.  Fit-trasmissjoni tal-fidi l-Mulej dejjem ikun magħna.  Fit-trasmissjoni ta’ xi ideoloġija jkun hemm l-imgħallmin,  imma meta jkolli atteġġjament ta’ fidi li rrid nittrasmettiha, hemm il-Mulej jakkumpanjani.  Fit-trasmissjoni tal-fidi qatt ma jien waħdi.  Hu l-Mulej li jkun miegħi, li jkun jaħdem.  Wegħedhulna: ‘U ara, jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien’ (cfr. Mt. 28, 20).

Nitolbu lill-Mulej jgħinna ngħixu l-fidi tagħna b’dal-mod: il-fidi tal-bibien miftuħa, fidi trasparenti, mhux ‘prożelitista’, imma fidi li tidher.  U b’dil-kurżità sana li nqanqlu, aħna ngħinu lin-nies jirċievu dal-messaġġ li jsalvahom.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: