Nimxu lejn Għemmaws – 4

Print Friendly, PDF & Email

Luqa 24: 32-35: ID-DIXXIPLU – HU ‘AĦBAR TAJBA’ F’DINJA INSIGURA

“U wieħed lill-ieħor bdew igħidu: “Ma kinetx imħeġġa qalbna gewwa fina waqt li kien qiegħed ikellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura?” Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalem. Hemm sabu l-ħdax u ‘l sħabhom miġburin flimkien u dawn qalulhom: “Il-Mulej qam tassew, u deher lil Xmun.” U huma wkoll tarrfulhom x’kien ħgralhom fit-triq u kif għarfuh fil-qsim tal-ħobż.”

Dak il-ħin stess qamu u reġgħu
lura Ġerusalem.

Il-laqgħa tagħna mal-Mulej, li jittrasforma l-ħajja tagħna ta’ kuljum, twelled ix-xewqa li naqsmu r-rigal li qlajna. Dan hu l-impenn li bih wieħed jagħti xhieda lill-Mulej li qam mill-mewt u li qiegħed f’nofs il-komunita’. Il-ħidma tagħna fis-Soċjeta’ tgħinna nintebħu kemm hu isbaħ li nagħtu milli nirċievu. Fil-waqt li bħad-dixxipli nxandru lill-Mulej, inferħu lill-oħrajn bl-aħbar it-tajba, nagħtu xhieda li l-Mulej hu ġo fina u li qed nieħduh magħna kull fejn nersqu. Għax aħna kuntenti bil-preżenza tiegħu fina.

Imxi magħna fit-toroq tal-ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja. Inti l-ħobż tal-ħajja. Kull laqgħa miegħek iġġib bidla, min-niket għall-ferħ, mill-bizgħa għall-kuragg, mill-ħarba għax-xhieda. Irridu nħabbru lill-oħrajn il-messaġġ tal-Vanġelu. Għax aħna nemmnu li inti tassew il-Mulej.

Mulej għallimna li nbiddlu kull għemil f’rigal ta’ mħabba, u mexxina fit-triq ta’ għotja u ta’ servizz ġeneruż.

Inti, Mulej bħal Missier tajjeb taħseb fina, tafna b’isimna tħobbna bħal uledek u trid li nitgħallmu minnek biex nagħtu lilna nfusna lill oħrajn.

Għinna Mulej biex nieħdu fuqna t-toqol ta’ ħutna, biex inkunu għalihom nixxiegħa ta’ sigurezza u ta’ paċi.

Mulej għamilna attenti u sensibbli għall-esigenzi ta’ kuljum ta’ dawk li huma madwarna, u agħtina l-qawwa biex inwieġbuk minnufih fil-kura li nagħtuhom.

Inti s-Samaritan it-tajjeb, li ma tgħaddix minn ħdejn min ibati mingħajr ma tieqaf tara x’jeħtieħ. Agħtina l-kuraġġ biex inkunu bħal dak li pprefera l-imħabba milli l-appuntmenti tiegħu.

Mulej, inti l-ħobż li jinqasam u l-inbid li jixtered; sinjali ta’ l-imħabba kbira tiegħek lejna, agħtina li l-Ewkaristija tkun nixxiegħa ta’ impenn biex inwasslu fid-dinja aktar ġustizzja u paċi.

Ibqa’ magħna Mulejja, għal dejjem.

Ibqa’ magħna Mulej.

Mulej għallimna nitolbu, fik aħna nemmnu, kabbrilna il-fidi. Ibqa’ magħna…

Inti l-Kelma magħmula Bniedem, min jemmen fik, jitwieled minn Alla. Ibqa’ magħna…

Inti d-dawl li jdawwal id-dinja, min jimxi wrajk ma jimxix fid-dlam. Ibqa’ magħna…

Inti s-Sewwa li tagħmilna ħielsa, jibqa’ fik dak li lilek jisma’. Ibqa’ magħna…

Minn Joe Galea

%d bloggers like this: