Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikber fl-għaqda tal-fratellanza li ssaħħaħ lill-popli kollha fl-għaqda bid-diversità


Il-Ħadd, 10 ta’ Mejju 2020: Fil-jumejn li għaddew kellna żewġ kommemorazzjonijiet: is-70 anniversarju tad-Dikjarazzjoni ta’ Robert Schumann li tat bidu għall-Unjoni Ewropea u t-tmiem tat-tieni gwerra dinjija. Nitolbu lill-Mulej illum sabiex l-Ewropa tikber fl-għaqda, fl-għaqda tal-fratellanza li ssaħħaħ lil-popli kollha fl-għaqda bid-diversità.

Omelija

Nitolbu u mmorru ma’ Ġesù għand il-Missier li jtina kollox

F’dal-pass tal-Evanġelju (cfr Ġw 14,1-14), fid-diskors tal-aħħar ta’ Ġesù, Hu jgħid li sejjer għand il-Missier.  Jgħid ukoll li se jkun mal-Missier u jżid li min jemmen fih “hu wkoll għad jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom għad jagħmel, għax jiena sejjer għand il-Missier. U kulma titolbu f’ismi jsir, sabiex il-Missier ikun igglorifikat f’Ibnu.  Jekk titolbu xi ħaġa f’ismi, jien nagħmilha”.  Nistgħu ngħidu li dal-pass tal-Evanġelju ta’ Ġwanni hu dikjarazzjoni tad-dħul fil-Missier.  Il-Missier minn dejjem kien preżenti fil-ħajja ta’ Ġesù, u Ġesù dan kien jistqarru.  Ġesù kien jitlob lill-Missier.  Ħafna drabi kien jitkellem dwar il-Missier bħala dak li jieħu ħsiebna, bħalma jieħu ħsieb l-għasafar, il-ġilji fl-għelieqi… Il-Missier.  U meta d-dixxipli jitolbuh jgħallimhom kif jitolbu, Ġesù għallimhom jitolbu lill-Missier: “Il-Missierna”.  Dejjem imur għand il-Missier.  Imma f’dal-pass hu qawwi ħafna u qiesu qed jiftaħ il-bibien tal-omnipotenza tat-talb.  “Għax jiena fil-Missier: intom titolbu u jiena nagħmel kollox.  Imma għax ikun il-Missier li jwettqu permezz tiegħi”.  Dil-fiduċja fil-Missier li jista’ jagħmel kollox.  Dal-kuraġġ fit-talb, għax biex titlob irid ikollok il-kuraġġ, irid ikollok l-istess kuraġġ, l-istess ħelsien li għandu jkollok biex tipprietka: l-istess.  Niftakru f’missierna Abram, meta kien qed “jinnegozja: ma’ Alla biex isalva lil Sodoma (Ġen 18,20-33).  U jekk ikunu anqas?  U anqas?  U anqas?  Verament kien jaf “jinnegozja”.  Imma dejjem b’dal-kuraġġ: “Skużani, Mulej, imma naqqasli ftit: ftit anqas, ftit anqas…”.  Dejjem bil-kuraġġ tat-taqbid fit-talb, għax it-talb hu taqbida, taqbida ma’ Alla.

Imbagħad Mosè: id-darbtejn li l-Mulej ried jeqred lill-poplu u lilu jagħmlu mexxej ta’ ġens ieħor.  Mosè qal: “le!”  Qal le, lill-Missier!  Bil-kuraġġ!  Imma jekk int tmur titlob imgerrex, dan ikun nuqqas ta’ rispett!  It-talb hu li tmur ma’ Ġesù għand il-Missier li jagħti kollox.  Kuraġġ fit-talb, ħelsien fit-talb.  L-istess li għandu jkollna biex nipprietkaw.

Smajna fl-ewwel qari dwar il-kunflitt fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, għax l-insara Griegi kienu qed igergru – kienu jgergu, kien isir dan dak iż-żmien: jidher li hi drawwa fil-Knisja….!” –  Kienu jgergru għax ir-romol, l-orfni tagħhom ma kellhomx l-istess attenzjoni mogħtija lill-oħrajn.  L-appostli ma kellhomx ħin jagħmlu kollox.  U Pietru, flimkien mal-appostli, imdawwal mill-Ispitru s-Santu, “ivvinta”, biex ngħidu hekk, id-djakni.  “Nagħmlu ħaġa: insibu seba’ rġiel twajba biex huma jieħdu ħsieb il-qadi: id-djaknu hu dak li joffri s-servizz fil-Knisja”.  U b’hekk, dawk in-nies, li kellhom raġun jilmentaw, kienu moqdijin tajjeb fil-ħtiġijiet tagħhom u aħna – jgħid Pietru, kif smajna – aħna niddedikaw ruħna għat-talb u t-tħabbir tal-Kelma (v, 5).  B’dil-qawwa li smajna biha fl-Evanġelju: l-isqof hu l-ewwel wieħed li jmur għand il-Missier, bil-fiduċja mogħtija minn Ġesù, bil-kuraġġ, bis-sinċerità u jitqabad għall-poplu tiegħu.  L-ewwel dmir tal-isqof hu t-talb.  Qalu Pietru: “U għalina t-talb u t-tħabbir tal-Kelma”.

Kont naf saċerdot, twajjb, bravu, li meta kien jiltaqa’ ma isqof kien isellimlu u jagħmillu l-istess mistoqsija: “Imma, Eċċellenza, kemm-il siegħa titlob inti kuljum?”, u kien dejjem jgħid li l-ewwel dmir hu t-talb għax huwa t-talb tal-mexxej tal-komunità għall-komunità, bl-interċessjoni tal-Missier li jħares lill-poplu.

It-talb tal-isqof, l-ewwel dmir: it-talb.  U meta l-poplu jara lill-isqof jitlob, jitgħallem jitlob hu wkoll.  Għax l-Ispirtu s-Santu jgħallimna li huwa Alla “li jwettaq”.  Aħna nagħmlu xi ħaġa żgħira, imma jkun Hu li “jagħmel l-affarijiet” fil-Knisja, it-talb imexxi l-Knisja ‘l quddiem.  U għalhekk, il-kapijiet tal-Knisja, biex ngħidulhom hekk, l-isqfijiet, għandhom jgħixu bit-talb.

Dik il-kelma ta’ Pietru hi profetika: “Ħalli d-djakni jagħmlu dan kollu, b’hekk in-nies ikunu moqdija u nsolvu l-problema u anki l-ħtiġijiet tagħhom.  Imma għalina l-isqfijiet, it-talb u t-tħabbir tal-Kelma”.

Titnikket tara isqfijiet, isqfijiet tajbin, tal-affari tagħhom, imma mpenjati żżejjed fl-ekonomija, f’dik, fl-oħra….  Fl-ewwel post, it-talb, imbagħad l-affarijiet l-oħra.  Imma meta l-affarijiet l-oħra jieħdu l-post tat-talb hemm xi ħaġa li mhix taħdem.  It-talb hu qawwi minħabba dak li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju: “Jien sejjer għand il-Missier.  U kulma titolbu lill-Missier f’ismi jien nagħmlu sabiex il-Missier ikun igglorifikat”.  B’hekk timxi l-Knisja, bit-talb, il-kuraġġ tat-talb, għax il-Knisja taf li mingħajr dan il-dħul fil-Missier ma tistax tgħix.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.