Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tieni Ġimgħa tal-Avvent
L-Erbgħa

QARI I
Il-Mulej ikattar il-qawwa lil min hu bla saħħa.
Iż 40, 25-31

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

“Ma’ min ixxebbhuni jew tqabbluni?”, jistaqsi l-Qaddis.
Erfgħu għajnejkom ’il fuq u araw:
min ħalaqhom dawn il-ħlejjaq kollha?
Imexxi u jgħodd l-eżerċti tiegħu,
u jsejħilhom b’isimhom wieħed wieħed.
Bis-saħħa ta’ qawwietu, bil-qawwa ta’ setegħtu,
ħadd minnhom ma jonqos.
Għaliex titkellem Ġakobb,
u int, Iżrael, tgħid:
“Triqti moħbija mill-Mulej,
u mwarrab il-jedd tiegħi minn Alla”?
Jaqaw ma tafx?
Lanqas ma smajt?
Il-Mulej hu Alla ta’ dejjem,
il-ħallieq ta’ truf l-art.
Ma jegħja qatt, u ma jinkeddx,
l-għerf tiegħu ma ssibx tarfu.
Hu li jagħti l-qawwa lill-għajjien,
u jkattar il-qawwa lil min hu bla saħħa.
Jintelqu ż-żgħażagħ u jegħjew,
fl-aħjar tagħhom jogħtru l-irġiel.
Imma dawk li jittamaw fil-Mulej jieħdu saħħithom,
itellgħu l-ġwienaħ bħall-ajkli,
jiġru bla ma jegħjew,
jimxu bla ma jintelqu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 102 (103), 1-2.3-4.8 u 10

R/. (1a): Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!

Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej!
B’qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu.
Bierek, ruħ tiegħi, il-Mulej,
u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. R/.

Hu li jaħfer dnubietek kollha;
ifejjaq il-mard tiegħek kollu;
jifdi lil ħajtek mill-qabar;
iħaddnek bit-tieba u l-ħniena. R/.

Ħanin u twajjeb il-Mulej,
idum ma jagħdab u kollu mogħdrija.
Ma mexiex magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna;
ma ħallasniex skont ma ħaqqha ħżunitna. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ara, il-Mulej ġej biex isalva lill-poplu tiegħu:
hienja dawk li huma lesti biex jiltaqgħu miegħu.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin.
Mt 11, 28-30

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: