Illum il-Knisja tfakkar lil San Ġilormu

Print Friendly, PDF & Email

Fit-30 ta’ Settembru l-Knisja tfakkar lil San Ġilormu, Saċerdot u Duttur tal-Knisja li għex bejn is-snin 340 sa 420.

San Ġilormu twieled bejn is-snin 340 u 345, minn ġenituri għonja Nsara, fi Stridonju, qrib Akwileja, mhux ‘il bogħod minn Trieste, mal-fruntiera tad-Dalmazja (Jugoslavja).

Il-ġenituri tiegħu bagħtuh Ruma biex jistudja taħt il-famuż għalliem Donatu. Tħarreġ sew fil-Grieg u fil-Latin.

Madwar is-sena 360, tgħammed minn idejn il-Papa San Liberju. Billi kien tal-fehma li biex wieħed jikber fil-għerf ried bilfors jivvjaġġja, ħalla Ruma u mar idur mal-Imperu Ruman, fejn iltaqa’ ma’ ħafna persuni prominenti, sakemm waqaf f’Akwileja għall-ħabta tas-sena 370.

Fis-sena 374, telaq lejn l-Orjent fejn wara ħafna ġiri wasal Antjokja. Wara ftit mar f’deżert fil-qrib, Kalċide, jgħix ħajja ta’ eremita. Fl-istess waqt beda jistudja l-Ebrajk mingħand għalliem Lhudi.

Wara xi sentejn raġa’ lura lejn Antjokja, fejn l-Isqof An Pawlinu ordnah saċerdot, għad li hu xtaq li jibqa’ kif kien (x’aktarx li qatt ma qaddes).

Minn Antjokja mar Kostantinopli fejn beda jistudja l-Iskrittura Mqaddsa mingħand San Girgor Nazjanzenu, u fis-sena 382, telaq lejn Ruma.

F’Ruma l-Papa San Damasu I ħatru segretarju tiegħu. F’din il-kariga beda dak li fuq medda ta’ tletin sena kellu jsir ix-xogħol monumentali tiegħu, il-Vulgata. Kien ukoll il-mexxej spiritwali ta’ bosta nisa twajbin Rumani, fosthom Santa Pawla.

Ftit wara l-mewt tal-Papa Damasu I(Diċembru 384), Ġilormu erħielha lejn l-Art Mqaddsa fejn wasal fis-sena 386. Hawn bena monasteru għall-irġiel, ieħor għan-nisa, u ieħor biex jilqa’ l-pellegrini fih ħalli jekk Marija u Ġużeppi jerġgħu jiġu jżuru Betlem, isibu post ta’ kenn. Hu mar jgħix f’għar fil-qrib imħejji apposta għalih.

Meta Alariku għamel ħerba minn Ruma, ħafna mill-Insara ħarbu u marru Betlem. Ġilormu ħadem bla serħan biex jgħinhom.

Kiteb opri ta’ għerf kbir fuq il-Bibbja, it-traduzzjoni tat-Testment il-Qadim mill-Ebrajk għal-Latin, u tat-Testment il-Ġdid mill-Grieg, kummentarji fuq il-biċċa l-kbira taż-żewġ Testmenti. Barra minn hekk, ma kienx hemm ereżija fi żmienu li hu ma kkumbattihiex bl-aħrax, fost l-oħrajn, id-difiża tax-xbubija perpetwa ta’ Marija, il-qima tar-relikwi tal-martri, iċ-ċelebat tal-kleru.

San Ġilormu miet f’Betlem fit-30 ta’ Settembru 420, wara marda twila. Difnuh fil-monasteru tiegħu, f’Betlem. Wara xi żmien, il-fdal ta’ ġismu ttieħed Ruma fejn illum jinsab midfun fil-Bażilika ta’ Santa Marija Maggiore.

Sors: https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: