Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Il-Wieħed u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
L-Erbgħa

QARI I
Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju, aħna ħdimna billejl u binhar.
1 Tess 2, 9-13

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonkin

Intom, ħuti, tiftakru fit-taħbit u t-tbatija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju ta’ Alla, aħna ħdimna billejl u binhar, biex lil ħadd minnkom ma ngħabbu. Tixhdu intom u Alla wkoll, kemm kienet qaddisa, ġusta u bla għajb l-imġiba tagħna magħkom li emmintu. Aħna, kif tafu, ġibna ruħna ma’ kull wieħed minnkom qisna missier ma’ wliedu: farraġniekom, għamilnielkom il-qalb, ħeġġiġniekom ħalli timxu kif hu xieraq quddiem Alla li sejħilkom għas-saltna u l-glorja tiegħu.

Aħna niżżu ħajr bla heda lil Alla talli l-kelma ta’ Alla, li intom smajtu mingħandna, ilqajtuha mhux bħala kelma ta’ bniedem, iżda bħala kelma ta’ Alla, kif tassew hi, dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li emmintu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 138 (139), 7-8.9-10.11-12ab

R/. (1): Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni

Fejn immur ’il bogħod mill-ispirtu tiegħek?
Jew fejn nista’ naħrab minn quddiem wiċċek?
Jekk nitla’ fis-smewwiet, hemm int;
jekk nimtedd f’qiegħ l-art, int hemm ukoll. R/.

Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-sebħ,
u mmur ngħammar fi truf il-baħar,
hemm ukoll tilħaqni idek,
u taqbadni l-leminija tiegħek. R/.

Jekk ngħid: “Ħa jaħbini d-dlam,
ħa jkunli d-dawl lejl madwari,”
anqas id-dlam ma hu mudlam;
għalik il-lejl jiddi bħan-nhar. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
1 Ġw 2, 5

Hallelujah. R/. Hallelujah
Kull min iżomm il-kelma ta’ Ġesù Kristu,
fih hemm tassew l-imħabba ta’ Alla fil-milja tagħha.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Intom ulied il-qattiela tal-profeti.
Mt 23, 27-32

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù waqt li kien qed jitkellem qal: “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Qiskom oqbra mbajda: minn barra jidhru sbieħ, u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta’ ħmieġ! Hekk intom; minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-bnedmin, waqt li minn ġewwa kollkom ipokrisija u ħażen!

Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejnu l-monumenti tal-ġusti, u tgħidu: “Kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerrdu demm il-profeti”, u b’hekk weħidkom tagħtu xhieda li intom ulied il-qattiela tal-profeti! Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom!”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d