Qisha waqgħet id-dinja!

Print Friendly, PDF & Email

Għax ġie kont ta’ biċċa xogħol naqra għoli? … X’waħdadin! X’biċċa nqalgħet! … Mà! Għamel id-dinja baħar! Għax ma nafx x’inqala’ fid-dar, fil-post tax-xogħol, jew fil-kunvent? … Ma! X’biċċa ġralna! Qisu aħna immuni li l-postijiet fejn ngħammru qatt ma jista’ jiġrilhom il-ħsara! Insomma! Tagħmel x’tagħmel dejjem inġibuhom bi kbar! U bi kbar ħafna! U tat-tqażżiż!

X’ħasra hux! U x’ħela ta’ enerġija għal xejn! Għaliex bniedem għandu jġibhom bi kbar daqshekk? Hu ġustifikat li bniedem jġib id-dinja fit-tarf għal kull problema li tinqala’? U, ngħid jien, għaliex bniedem iħoss il-bżonn li jagħmel plejtu fuq xejn? X’sens fiha? Tgħid veru li hu mdejjaq bih innifsu? X’qed turi fuqu nnifsu din il-kilba kollha li għandu li juri li qed jagħmel xi ħaġa? X’hemm fih li qed jimmotivah li jrid jgħid lid-dinja kollha b’dak li qed jagħmel? Qisu hu s-salvatur ta’ din id-dinja? Tgħid qed jibża’ li, għada pitgħada, se jintesa? Forsi għalhekk qed jitqanżaħ li ma ngħidlekx biex ħaddieħor ikun jaf, akkost tax-xenati, li qed jagħmel xi ħaġa? Mela x’biża għandu li ħadd mhu ħa jsemmieh aktar?

Ħa jkun jaf min diġà hu maqbud f’din is-sintina ta’ ħajja li, miskin u miskina, diġà qed jintesa! U tintesa! Għax min hu bla moħħ li irid jibqa’ ifakkar persuna bħal din? Mimlija biha innifisha? Mhux talli persuna hekk ma tbierkekx talli bil-kontra. Għax l-ispirtu fiha hu ħażin! Jaħasra! Kemm hemm kurrenti ta’ sforzi minn taħt biex nies bħal dawn, jekk jista’ ikun, titħassar tifkirithom anki meta jkunu għadhom ħajjin! Għax, it-tifkira tagħhom hi mimlija tilja velenu li joqtol kull nifs ta’ ħajja, tama u ferħ li jistgħu jinbtu madwarhom!

Il-bniedem li jgħix f’dan iċ-ċiklu diżażtruż ta’ narċisiżmu sfrenat hu agħar mill-bombi kimiċi u batterjoloġiċi! Dan l-għaliex, miskin, il-bniedem li jinqabad f’dan iċ-ċirku tal-mewt għandu bżonn jifhem li fejn ikun ibqa’ ċert u ċerta li jkun qed jivvelena kull nitfa’ ta’ faraġ u kuraġġ li jista’ jinbet madwaru. Bniedem maħkum minn dan l-ispirtu ħażin għadu ma jafx kemm qed jagħmel vittmi u kemm nies qed jitolbu lill-Mulej biex jinħelsu mill-ħakma tiegħu! Għalhekk, min qiegħed f’dan iċ-ċirku vizzjuż, ħa jiftaħ qalbu u qalbha għal dawn ir-riflessjonijiet sempliċi li jistgħu jgħinuh u jgħinuha biex jirrejalizza u tirrejalizza ftit il-ħsara kbira li qed jagħmlu lil ta’ madwarhom għax qed ikissrulhom il-paċi ta’ qalbhom bix-xenati tagħhom. Jalla meta jaqraw dawn il-ħsibijiet dawn it-talin ifittxu ftit għajnuna ħa jfiqu u jfejqu lil ta’ madwarhom mill-ġrieħi li kkawżawlhom bl-imġieba infernali tagħhom.

Jekk jien qed nagħmel id-dinja baħar fuq problema żgħira ħa nammetti li quddiem ċertu problemi m’għandix kontroll. Jekk qed naħseb mod ieħor allura veru li qiegħed ottu u sirt impossibbli! It-tieni, ejja nemmen li hemm qawwa ħafna akbar minni li tista’ tgħini. Mela, ejja, għal darba, inkun umli u nintelaq f’idejh. It-tielet, ħa nagħmel id-deċiżjoni li nreġġa’ ir-rieda tiegħi u ħajti lura lejn il-kura tal-Mulej. Wara kollox mhux Hu l-Alfa u l-Omega? Ir-raba,’ ejja inżur naqra t-tagħlim tal-Knisja u nagħmel lista ta’ kif għandi nġib ruħi. Il-ħames, ħa mmur għall-qrar ħalli minn hemm nistenna l-ħniena, il-grazzja u l-fejqan. Is-sitta, ejja jkolli l-fidi li l-Mulej jista’ jneħħili l-ħażen mill-ispirtu tiegħi. Biex nieħu kuraġġ f’dan kollu nista’ nistudja l-ħajjiet tal-qaddisin biex nitgħallem minnhom dwar l-ispirtu t-tajjeb tal-ubbidjenza lejn il-Mulej.

Is-seba’, ħa nkun umli u mmut għall-inkwiet li nħoss ibaqbaq fija innifsi filwaqt li nħalli lill-Mulej jimlini Hu. It-tmienja, ejja ma nwaqqax lili nnifsi. Dik m’hix umiltà imma assorbiment tiegħi nnifsi. Id-disa’, permezz tat-talb u l-meditazzjoni nara kif intejjeb ir-relazzjoni tiegħi mal-Mulej billi nitlob għax-xewqa li nwettaq ir-rieda tiegħU. L-għaxra, ejja nfittex kif ħa naqdi lil oħrajn. Il-ħdax, ma niġġudikax lill-oħrajn. Wara kollox aħna ilkoll qegħdin fuq vjaġġ. It-tnax, ħa nagħmel parti mill-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida! Ħa nwassal il-Vanġelu permezz tat-talb, tal-kelma u tal-għemil. 

Kelma sabiħa mill-esperti tal-Mulej, il-qaddisin, żgur li tinżilli għasel. Bihom il-Mulej jagħmilli tant u tant ġid! Jekk kien hemm xi ħadd li kellu d-dritt li jkun imkabbar kien Ġesù. Santa Fawstina tgħidli: Min irid jitgħallem umilta’ vera għandu jirrifletti fuq il-Passjoni ta’ Ġesu’ (Djarju, 267).  Jekk l-umiltà hi tajba biżżejjed għall-Mulej allura hi tajba biżżejjed għalija. Darba Santu Wistin qal: Hemm xi ħaġa fl-umiltà li, b’mod stramb, teżalta lill-qalb. Qal ukoll: Kienet is-suppervja li biddlet lill-anġli fi xjaten. Hi l-umiltà li tagħmel lill-bnedmin anġli. Jgħid ukoll: Trid togħla ‘il fuq? Ibda’ billi tiċkien. Qed tippjana torri li jinfed is-sema? Poġġi l-ewwel is-sies tal-umiltà.

Aktar milli tgħaddi tagħna l-ħin kollu l-logħba qiegħdha f’li nħallu lill-Mulej li tgħaddi tiegħu magħna. Meta nagħmlu hekk qatt ma nagħtu wisa’ lix-xitan li xi darba tgħaddi tiegħu magħna. San Vinċenz de Paul jurini: L-aktar arma qawwija biex nirbaħ lix-xitan hi l-umiltà. Għax, ġaladarba ma jafx kif jużaha, lanqas ma jaf kif jiddefendi lilu nnifsu minnha. Hawnhekk jerġa’ jidħol Santu Wistin fix-xena meta jgħallimni: L-umiltà hi s-sies tal-virtujiet l-oħra. Għalhekk, fir-ruħ li fiha din il-virtù ma teżiżtix ma jistax ikun hemm virtù oħra għajr sempliċiment id-dehra tagħha. Ma rridx lanqas ninsa xi tfakkarni Santa Tereża ta’ Avila: Hemm aktar valur fi ftit studju dwar l-umiltà u att wieħed biss tagħha milli t-tagħrif kollu tad-dinja. Kien għalhekk mela li Thomas à Kempis, fil-ktieb tiegħu L-Imitazzjoni ta’ Kristu jfakkarni: Fis-sewwa, raħħal umli li jservi l-Mulej hu aħjar mill-intellettwali kburi li jwarrab ruħu biex jistudja l-mixja tal-kwiekeb.

Mulej, eħlisni minni nnifsi, biex nista’ inservik, biex inkun nista’ inħobbok, biex jirnexxili nisimgħek f’kull wieħed minn ħuti li int tlaqqagħni miegħu. Amen.

Patri Mario Attard OFM Cap

%d bloggers like this: