Qari tal-Ħamis tas-Sittax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sittax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – Il-Ħamis

Qari I

Telqu lili, l-għajn tal-ilma ġieri, biex ħaffru bjar għalihom, bjar miksura.

Ġer 2, 1-3.7-8.12-13

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

F’dak iż-żmien, ġietni l-kelma tal-Mulej, u qalli:

“Mur u għajjat f’widnejn Ġerusalemm, u għidilha:

Dan jgħid il-Mulej: ftakart fil-ħlewwa ta’ żgħożitek,

fl-imħabba tal-għerusija tiegħek, meta kont tiġri warajja fid-deżert,

f’art mhux miżrugħa.

Iżrael kien ikkonsagrat lill-Mulej, l-ewwel frott tiegħu;

dawk kollha li kienu jieklu minnu, kienu jiġbdu fuqhom il-kastig:

il-ħsara kienet taqa’ fuqhom. Oraklu tal-Mulej.

Jien ġibtkom f’art qisha ġnien,

biex tieklu l-frott tagħha u dduqu l-benna tagħha.

Imma ġejtu u tebbajtuli arti, waqqajtuli l-wirt tiegħi f’għajb.

Il-qassisin ma staqsewx: “Fejn hu l-Mulej?”

L-għorrief tal-liġi ma għarfunix; ir-rgħajja dinbu kontrija;

il-profeti ħabbru f’isem Bagħal, u marru wara ħwejjeġ fiergħa.

Stagħġbu smewwiet b’dan, tkexkxu fuq li tkexkxu.

Oraklu tal-Mulej.

Għax tnejn huma d-dnubiet tal-poplu tiegħi:

telqu lili, l-għajn tal-ilma ġieri,

biex ħaffru bjar għalihom,

bjar miksura li ma jżommux ilma”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 35 (36), 6-7ab.8-9.10-11

R/. (10a): Mulej, għandek hemm l-għajn tal-ħajja

Mulej, sas-smewwiet tasal it-tieba tiegħek,

sas-sħab il-fedeltà tiegħek.

M’ogħla s-smewwiet il-ġustizzja tiegħek,

baħar bla qiegħ il-ħaqq tiegħek. R/.

Kemm hi għażiża t-tieba tiegħek, o Alla!

Għad-dell ta’ ġwenħajk jistkennu wlied il-bnedmin.

Jixbgħu bil-ġid tad-dar tiegħek,

tisqihom ix-xmara tal-hena tiegħek. R/.

Għax għandek hemm l-għajn tal-ħajja,

fid-dawl tiegħek naraw id-dawl.

Żomm it-tieba tiegħek ma’ min jagħrfek,

il-ġustizzja tiegħek ma’ min hu qalbu safja. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Mt 11, 25

Hallelujah. R/. Hallelujah

Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,

għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-ċkejknin.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna tas-Smewwiet; iżda lilhom dan ma kienx mogħti.

Mt 13, 10-17

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, resqu lejn Ġesù d-dixxipli u staqsewh: “Għaliex tkellimhom bil-parabboli?”. Hu weġibhom: “Għax lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna tas-Smewwiet; iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli; għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta’ Iżaija li tgħid:

“Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux,

u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx.

Għax il-qalb ta’ dan il-poplu twebbset:

kienu tqal biex jisimgħu b’widnejhom,

u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b’għajnejhom,

u jisimgħu b’widnejhom u jifhmu b’moħħhom,

u hekk ibiddlu ħajjithom u jiena nfejjaqhom”.

Intom, iżda, henjin għajnejkom, għax qegħdin jaraw; henjin widnejkom, għax qegħdin jisimgħu. Tassew, ngħidilkom, li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx!”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: