Qari tal-Ġimgħa tat-Tmintax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

It-Tmintax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena – Il-Ġimgħa

Qari I

Ħażin għal belt id-dmija.

Naħum 2, 1.3; 3, 1-3.6-7

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Naħum

Ara, fuq il-muntanji hemm ir-riġlejn ta’ min iġib l-aħbarijiet it-tajba,

ta’ min is-sliem ixandar!

Agħmel bil-ferħ il-festi tiegħek, Ġuda, u rodd wegħdietek,

għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitan Beljal,

intemm għalkollox.

Għax ġedded il-Mulej id-dielja ta’ Ġakobb,

u d-dielja t’Iżrael,

li l-ħallelin żarmawhom

u ħassru l-friegħi tagħhom.

Ħażin għal belt id-dmija,

kollha qerq,

mimlija ħtif,

u s-serq ma jaqta’ xejn!

Ħoss il-frosta, ħoss it-tkarwit tar-roti,

żwiemel ilebbtu ħfief, karrijiet jaqbżu,

rikkieba jħebbu għall-għedewwa tagħhom, ix-xabla tleħħ fid-dija,

il-lanza tilma, kotra ta’ midrubin,

għadd kbir ta’ maqtulin, iġsma bla tarf,

kulħadd imfixkel jaqa’ fil-mejtin!

Inwaddab il-ħmieġ fuqek,

u ġieħek inwaqqagħlek, u nagħmel wirja minnek.

U jiġri mbagħad li min iħares lejk jitwarrab minnek,

u jgħid: “Ninwè meqruda! Min se jitħassarha?

Mnejn infittxilha min iħenn għaliha?”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Dewt 32, 35ċd-36ab.39abċd.41

R/. (39ċ): Il-Mulej imewwet u l-Mulej jaħji

Qrib hu jum il-qerda tagħhom,

fis jasal li hemm lest għalihom.

Għax il-Mulej jagħmel ħaqq lill-poplu tiegħu,

u l-qaddejja tiegħu jħenn għalihom. R/.

Araw issa li jien, jien hu,

u m’hemm ebda alla ħdejja.

Jien immewwet u jiena naħji.

Jiena nidrob, u jiena nfejjaq. R/.

Malli nsinn ix-xabla tilma tiegħi,

u tlesti ruħha idi għall-ħaqq,

vendetta nagħmel mill-għedewwa tiegħi,

u nitħallas minn dawk li jobogħduni. R/.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 5, 10

Hallelujah. R/. Hallelujah

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu?

Mt 16, 24-28

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isibha.

Għax xi jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu?

Għax Bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta’ Missieru flimkien mal-anġli tiegħu, u mbagħad irodd lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel.

Tassew, ngħidilkom, li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn, li ma jġarrbux il-mewt qabel ma jaraw lil Bin il-bniedem ġej fis-Saltna tiegħu”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: