Riflessjoni fuq is-Salib u t-Tbatija

Print Friendly, PDF & Email

Fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-salib ma nistgħux ninsew it-tbatija ta’ Ġesù għalina l-bnedmin u x’tifsira għandha fil-ħajja.

Ħarsa lejn il-Kruċifiss

Jekk inħarsu lejn is-salib naraw lil Ġesù msammar miegħu filwaqt li ġismu huwa kollu tbenġil. Il-Kruċifiss jurina kemm Ġesù bata verament għalina. lżda aħna tant sirna familjari ma’ din ix-xbieha li ma tantx nagħtu kas tagħha u hekk ma naslux biex nifhmu s-sinjifikat proprju tiegħu.

Għalhekk xieraq li nitfgħu ħarsitna lejn is-salib u naraw xi jfisser għalina fil-ħajja ta’ kuljum. Il-Kurċifiss huwa għalina skola mimlija kotba ta’ tagħlim fuq il-ħajja nisranija. San Ġorġ Preca stampa ktieb fuq Ġesù Msallab u semmieh il-‘Ktieb il-Kbir’. Dan  għamlu biex jurina li mi jimmedita fuqu jsib minjiera ta’ tagħlim. Il-ħarsa tagħna lejh għandha tkun mument għalina ta’ konverżjoni fejn nibdew naraw it-tbatija minn perspettiva oħra.

Bosta filosofi tħawwdu quddiem il-problema tat-tbatija u xi uħud waslu biex iddispraw; oħrajn waslu biex neħħew ħajjithom. Jekk nosservaw ftit naraw li fid-dinja hawn kull xorta ta’ tbatijiet: mill-elementi tan-natura, disgrazzji, mard, inkwiet, nuqqas ta’ ftehim u ġlied, inġustizzji, malafami u kalunnji, disfatti, nuqqas ta’ finanzi u elf ħaġa oħra. Min isemmi dawn il-ħwejjeġ huwa osservatur fin iżda jkun jiżbalja bl-ikreh jekk ma jarahomx fid-dawl tal-fidi.

Min ikun għaddej minn xi tbatija forsi jistaqsi. Għax jien? u bosta mistoqsijiet oħra. F’dan il-mument għandu jħares lejn il-Kurċifiss u jara li anki l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem kellu jgħaddi mit-tbatija. Il-Missier li tant iħobb lil Ibnu ma tahx is-suċċess f’din id-dinja  iżda tah il-kalċi tal-morr. L-istess għamel mal-Verġni Marija u San Ġużepp li tant ħabbhom.

Il-ġid li joħroġ mit-tbatija

In-natura tagħna titbeżża’ minn kull tbatija. lżda permezz tal-grazzja ta’ Alla tara l-valur tagħha u tibda tara l-id ta’ Alla li qiegħda tmexxi kollox. Jekk noqogħdu nirriflettu naraw li kull tbatija jekk tiġi milqugħha bi spirtu ta’ fidi tħalli bosta frott spiritwali. Ser insemmi  xi  ftit mill-ġid li joħroġ minn xi salib.

  1. Niftgħu ħarsitna lejn il-Ġenna … Għalkemm id-dinja hija miżgħuda bit-tbatijiet madankollu ħadd ma jixtieq jmut. Aħseb u ara kieku d-dinja hija tgawdija u tpaxxija kontinwa! Għalhekk is-slaleb jgħallmuna li aħna qegħdin mexjin f’pellegrinaġġ lejn Ġerusalemm tas-Sema. Verament li qegħdin ngħixu fid-dinja u rridu nagħmlu ħilitna biex intejbuha madankollu għandna nifhmu li fl-aħħar ħajjitna għad tispiċċa u ngħaddu għall-eternità. U s-slaleb fil-ħajja jfakkruna f’din ir-realtà li għal min għix tajjeb għad tkun laqgħa mal-Mulej.
  2. Tisfija … Il-bniedem għalkemm ikun jgħix tajjeb madankollu jibqagħlu ħafna difetti. Jista’ jkun li jaħseb li huwa xi ħaġa  u għalhekk  jimtela bis-suppervja. lżda s-slaleb fil-ħajja jservu biex nissaffew minn dawn id-difetti. Kif id-deheb ikollu jgħaddi minn nar biex isir metall prezzjuż, hekk ukoll il-bniedem jissaffa permezz tas-slaleb.
  3. Jibda jifhem lil ħaddieħor … Min għadda mit-tbatija jsir sensittiv għat-tbatija tal–oħrajn. Dan narawh ċar mill-ħajja tal-Beata Madre Tereża ta’ Calcutta. Għaddiet minn tbatijiet interjuri kbar u b’dan il-mod bdiet tħoss aktar għall-foqra kemm mill-lat spiritwali kif ukoll materjali.

Ġesù msallab huwa eżempju ta’ paċenzja

Nerġgħu nitfgħu ħarsitna fuq Ġesù Msallab. U naraw b’liema paċenzja u rassenjazzjoni ġab ruħu fit-tbatijiet ħorox li ġarrab. Qabel ma mar għall-passjoni qal : “Missier, jekk jista’ jkun, ħa jitwarrab minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int” (Mt 26, 39). Ma qagħadx iwaħħal fix-xitan jew fl-intriċċi malizzjużi li kienu qegħdin isiru minn taħt. Mar għall-passjoni bil-kuraġġ tant li meta ltaqa’ man-nisa ta’ Ġerusalem qalilhom: “La tibkux lili iżda ibku lilkom infushom u lil uliedkom” (Lq 23, 28). U minn fuq is-salib ħafer lill-għedewwa tiegħu li kienu kontinwament jinsulentawh.

Il-paċenzja fit-tbatijiet tgħin lill-bniedem jikber spiritwalment kif ukoll umanament. Jekk jirrassenja ruħu u joffri tbatijietu għall-ġid tal-midinbin u ta’ dawk li ma jafux bi Kristu ser jagħmel ħafna ġid. Mill-banda l-oħra jekk tort tiegħu jitlef il-paċenzja u ma jibqax jara l-id ta’ Alla, ser iżid it-tbatija li jkollu.

Forsi wieħed jistaqsi. Kif dan huwa possibbli? It-tweġiba hija: Meta Alla jgħaddina minn xi triq ma huwiex ser jitlaqna weħidna iżda jagħtina l-għajnuna meħtieġa. Ħadd qatt ma ttama f’Alla u sab il-konfużjoni. Għalhekk min ibati bil-paċenzja ser isib il-paċi tal-qalb. Veru li jkun batut iżda f’qalbu jkun hemm paċi u kuntentizza li bosta persuni oħra li qegħdin jgħixu komdi ma għandhomx.

Fl-aħħar mill-aħħar għadna niftakru li Kristu rebaħ il-mewt u t-tbatija billi fit-tielet jum qam rebbieħ biex ma jmutx aktar. Il-qawmien ta’ Kristu mill-mewt huwa ta’ tama għalina sabiex inżommuha ċara f’moħħna li min jimxi warajh għad joħroġ rebbieħ.

Minn Angelo Xuereb

%d bloggers like this: