Archive

Archive for the ‘Minn Angelo Xuereb’ Category

Attwalità ta’ Dun Ġorġ Preca

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Meta persuna tiġi ddikjarata qaddisa jkun ifisser li l-Knisja trid twassal messaġġ partikulari. Għalhekk tajjeb li nistaqsu: Xi jfisser li Dun Ġorġ Preca ġie dikjarat qaddis? Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Riflessjoni dwar Għid il-Ħamsin

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Fl-Għid il-Kbir il-Knisja tibda mixja ta’ ħamsin jum sal-Għid il-Ħamsin, li fih niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Wara li Ġesù qam mill-mewt baqa’ jidher lill-Appostli u lid-dixxipli għal erbgħin jum. Iżda fl-aħħar wasal il-waqt li kellu jħalli d-dinja u “kien imtella’ fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla” (Mk 16, 19). Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

San Ġużepp Ħaddiem

April 30, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb: Il-Knisja fl-ewwel ta’ Mejju tiċċelebra l-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Għalhekk ser nitkellmu fuq il-valur tax-xogħol.

San Ġużepp għadda ħajtu jaħdem bħala mastrudaxxa. Min dan ix-xogħol kien jaqla’ l-għejxien ta’ kuljum għall-Verġni Marija u għal Ġesù. U proprju laħaq qdusija mill-aktar kbira billi tħarreġ fix-xogħol ta’ kuljum, b’sens ta’ dover, paċenzja u rassenjazzjoni mat-tbatijiet li jġib miegħu. Ħadem fis-skiet u fil-moħbi. Għall-għajnejn in-nies ma kien qiegħed jagħmel xejn straordinarju. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Il-Misteru tal-Għid

March 30, 2018 Leave a comment

Kitba ta’  Angelo Xuereb  –  Il-pedament tal-fidi nisranija huwa l-qawmien ta’ Sidna Ġesù mill-imwiet. Hija rebħa ta’ ferħ li fuqha huwa bbażat il-Kristjaneżmu. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

San Ġużepp ikona tal-Providenza ta’ Alla

March 16, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Ix-xogħol ta’ San Ġużepp fuq kien l-art kien li jieħu ħsieb il-familja ta’ Nazaret. Għalhekk b’xi mod huwa xbieha ta’ Alla li jieħu ħsiebna.

Ġużeppi ħa ħsieb il-familja ta’  Nazaret

San Ġużepp kien dispost biex jagħmel ir-rieda ta’ Alla u ħa ħsieb il-familja ta’ Nazaret bl-akbar kura. Kien jagħmel ix-xogħol ta’ kuljum fil-ħanut tiegħu ta’ mastrudaxxa biex b’hekk bih jgħajjex il-familja. Mhux hekk biss iżda kellu jaddatta ruħu kull meta kien iqum il-bżonn. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Ġesù huwa d-Dawl

March 4, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb – L-Għid jurina li Kristu huwa d-dawl. Huwa rebaħ id-dlamijiet tad-dnub u tal-mewt.

Il-Blandun

L-ewwel parti taċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid hija l-mixegħla tad-dawl. L-ewwel jinxtegħel il-blandun minn ħuġġiega li tkun tqabbdet apposta. Imbagħad minnu jinxtegħlu l-xemgħat ta’ kull persuna li jkun hemm fil-knisja. Il-mixegħla tal-blandun, tax-xemgħat u tad-dawl fil-Knisja huma simbolu ta’ realta mill-iżjed profonda. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb