Archive

Archive for the ‘Minn Angelo Xuereb’ Category

San Ġużepp ikona tal-Providenza ta’ Alla

March 16, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Ix-xogħol ta’ San Ġużepp fuq kien l-art kien li jieħu ħsieb il-familja ta’ Nazaret. Għalhekk b’xi mod huwa xbieha ta’ Alla li jieħu ħsiebna.

Ġużeppi ħa ħsieb il-familja ta’  Nazaret

San Ġużepp kien dispost biex jagħmel ir-rieda ta’ Alla u ħa ħsieb il-familja ta’ Nazaret bl-akbar kura. Kien jagħmel ix-xogħol ta’ kuljum fil-ħanut tiegħu ta’ mastrudaxxa biex b’hekk bih jgħajjex il-familja. Mhux hekk biss iżda kellu jaddatta ruħu kull meta kien iqum il-bżonn. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Ġesù huwa d-Dawl

March 4, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb – L-Għid jurina li Kristu huwa d-dawl. Huwa rebaħ id-dlamijiet tad-dnub u tal-mewt.

Il-Blandun

L-ewwel parti taċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid hija l-mixegħla tad-dawl. L-ewwel jinxtegħel il-blandun minn ħuġġiega li tkun tqabbdet apposta. Imbagħad minnu jinxtegħlu l-xemgħat ta’ kull persuna li jkun hemm fil-knisja. Il-mixegħla tal-blandun, tax-xemgħat u tad-dawl fil-Knisja huma simbolu ta’ realta mill-iżjed profonda. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Riflessjoni dwar il-Passjoni u l-Qawmien ta’ Kristu

February 28, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Il-passjoni u l-mewt ta’ Kristu ma nistgħux nifirduhom minn ma’ xulxin. Hemm rabta kbira bejniethom.

Ċiklu ta’ mewt u ħajja
Fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu naraw flimkien il-mewt u l-ħajja. Irrid infisser li għalkemm il-passjoni ta’ Kristu kienet kiefra, u l-mewt tiegħu kienet waħda vera, madankollu Kristu miet biex iqum. Huwa stess kien qal li se jħott it-tempju u wara tliet ijiem jerġa’ jibnih mill-ġdid. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Riflessjoni fuq il-Via Sagra

February 26, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-Via Sagra, jew it-Triq tas-Salib, fiha erbatax-il stazzjon. Kull stazzjon ifakkarna f’xi episodju mill-passjoni ta’ Kristu.

Din hija talba adattata ħafna għal nhar ta’ Ġimgħa, matul ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Għalhekk ser nagħmel xi riflessjonijiet fuq kważi kull stazzjon.

L-ewwel stazzjon jurina lil Pilatu jordna biex Ġesù jiġi msallab. Dan l-episodju mill-ħajja ta’ Kristu jfakkarna kemm hawn inġustizzji fid-dinja. Ġesù ma għamel xejn ħażin biex ikun imsallab. L-inġustizzji ġraw u għadhom jiġru. Dawn huma frott l-egoiżmu tal-bniedem, li biex wieħed joqgħod sewwa, jasal biex jikkawża t-tbatija f’ħaddieħor. Iżda, kif mill-passjoni ta’ Kristu ħareġ il-ġid, anki l-inġustizzji, għalkemm huma ħżiena, Alla jaf joħroġ il-ġid minnhom. L-importanti hu li kif Kristu aċċetta l-passjoni minn idejn il-Missier Etern, hekk ukoll aħna għandna naċċettaw bil-fidi dak kollu li jiġrilna, anki jekk jidhrilna li mhuwiex sewwa. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Is-Sagrifiċċju ta’ Kristu

February 25, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Kristu bata waqt il-passjoni u għalhekk permezz tas-sagrifiċċju li għamel kisbilna l-fidwa.

Sagrifiċċju

Il-kelma sagrifiċċju għandha diversi tifsiriet. L-ewwel nett tiġina quddiem għajnejna t-tifsira li nsibu fil-Bibbja. Fit-Testment il-Qadim kienu jsiru s-sagrifiċċji tal-annimali billi dawn kienu jinqatlu u jiġu offruti lil Alla u hekk il-bniedem kien jitħabbeb ma’ Alla. Fit-Testment il-Ġdid naraw lil Kristu, jinqatel flok l-annimali, bħala sagrifiċċju lil Alla biex jifdi lill-bnedmin kollha ta’ kull żmien. L-awtur tal-Ittra lil-Lhud jgħidilna: “Hu daħal darba għal dejjem fis-Santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mogħoż u tal-għoġiela, imma bis-saħħa ta’ demmu stess” (Lhud 9,12). Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

L-Ispiritwalità tar-Randan

February 18, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Ir-Randan huwa iż-żmien ta’ qabel l-Għid. Jikkonsisti f’erbgħin jum ta’ talb u ta’ tħejjija għall-Misteru tal-Għid li jikkonsisti fil-passjoni mewt u qawmien ta Sidna Ġesù Kristu.
In-numru erbgħin għandu tifsira simbolika fl-Iskrittura. Infatti dan in-numru jfakkarna fl-erbgħin jum tad-dilluvju, l-erbgħin jum u lejl illi Mosè dam fuq is-Sinai, fil-mixja ta’ Elija lejn l-Horeb; il-poplu t’Iżrael dam erbgħin sena fid-deżert filwaqt li l-Profeta Ġona priedka għall erbgħin jum il-penitenza f’Ninive. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb, randan

Ġesù jidħol fl-istorja ta’ ħajjitna

December 8, 2017 Leave a comment

Kitba ta’  Angelo Xuereb – Fil-Milied niċċelebraw id-dħul ta’ Ġesù fl-istorja tal-umanità. Din il-ġrajja tfakkarna li Ġesù għandu jidħol fl-istorja ta’ ħajjitna.

Ġesù jidħol fl-istorja tal-bniedem

Permezz tat-twelid tiegħu Ġesù daħal fl-istorja tal-umanità. Twieled fil-għar ta’ Betlem bħala bniedem. Fit-Testment il-Qadim il-Lhud kienu jqisu li hemm distanza bejn Alla u l-bniedem. Issa din id-distanza spiċċat. Fil-għar ta’ Betlem b’mod fqir, umli u bla daqq tat-trombi, Ġesù daħal fl-istorja tal-bniedem. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb